Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον Ναύσταθμο Κρήτης - Δ.Α.: 56/2008

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον Ναύσταθμο Κρήτης - Δ.Α.: 56/2008

Mon, Nov 10, 2008 12:00 AM

1. Με την αριθ. πρωτ. 160/10.11.2008 αίτησή της προς τον ΟΜΕΔ η συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, με την επωνυμία Σύνδεσμος Εργατοτεχνικού Προσωπικού Ναυστάθμου Κρήτης, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρο Χρήστο Φυντικάκη, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας για τη ρύμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των μελών της, επειδή οι απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ αυτής και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και η διαδικασία μεσολάβησης δεν κατέληξαν σε κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας.
2. Την 11.11.2008 αναδείχθηκα Διαιτητής (Κωνσταντίνος Κρεμαλής) με κοινή επιλογή των μερών, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.1876/1990 και τους κανονισμούς του ΟΜΕΔ.
3. Την 13.11.2008 ανέλαβα καθήκοντα και εγγράφως προσκλήθηκαν τα μέρη σε κοινή συνάντηση.
[...]
Για του λόγους αυτούς η απόφασή μου έχει ως εξής:

Άρθρο 1

Στην απόφαση αυτή υπάγεται το εργατοτεχνικό και διοικητικό προσωπικό που εργάζεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Ναύσταθμο Κρήτης, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης και στο Ναυτικό Σταθμό Κρήτης και που είναι μέλη του Συνδέσμου Εργατοτεχνικού Προσωπικού Ναυστάθμου Κρήτης.

Άρθρο 2

Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί του προσωπικού, που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας, ορίζονται κατά ειδικότητα ως εξής:

  Ειδικότητες Από
1.1.2008
Από
1.10.2008
1)

Απασχολούμενοι στο Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης:
νοσοκόμοι-νοσηλευτές, εμφανιστές ακτινολογικών και
εγκεφαλικών μηχανημάτων, τραπεζοκόμοι, καθαριστές,
εργάτες γενικών εργασιών

817,95 838,40
2) Αρτεργάτες, εσχαρείς, κουρείς, κόπτες-ράπτες, φωτογράφοι,
ναυτεργάτες, εργάτες γενικών εργασιών, εργάτες οικοδομικών
εργασιών, τεχνίτες οικοδόμοι, κλητήρες, πλύντες,
καθαρίστριες, τραπεζοκόμοι
894,82 917,19
  Ειδικά:
Ι) Οι εργάτες γενικών εργασιών-ναυτεργάτες, που απασχολούνται αποκλειστικά με
τις εργασίες δεξαμενισμού ή εργάζονται μονίμως επί πλοίων, ακολουθούν το βασικό
μισθό των δεξαμενιστών.
  ΙΙ) Οι ελαιοχρωματιστές που απασχολούνται με τη βαφή πλοίων ή υφαλοχρωματισμού
ακολουθούν το βασικό μισθό των υφαλοχρωματιστών.
  ΙΙΙ) Οι εργάτες που ασχολούνται με πυρομαχικά, δηλαδή μεταφέρουν, απασφαλίζουν
ή καταστρέφουν πυρομαχικά, λαμβάνουν τον βασικό μισθό του τεχνίτη πυρομαχικών.
  ΙV) Για την απασχόληση στις ανωτέρω εργασίες εκδίδεται βεβαίωση του Διοικητή
του Ναυστάθμου.

3)

Τεχνικό προσωπικό γενικά:
Πρακτικοί μηχανικοί γενικά άνευ αδείας, καθώς
και οι κατέχοντες άδεια Β΄ και Γ΄ τάξεως, Ηλεκτροτεχνίτες-
Αρχιτεχνίτες, Προγραμματιστές, Βαφείς αυτοκινήτων,
Δεξαμενιστές, Τεχνίτες πυρομαχικών, Τεχνίτες και
Συντηρητές Αυτοκινήτων, Εφαρμοστές, Λεμβουργοί,
Ξυλουργοί, ΜΕΚ, Μανουβραδόροι, Προτυποποιοί
Τορνευτές, Σφυροκοπανιστές και όσοι είτε απασχολούνται με
τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους είτε με εργασίες Αμμοβολής
ή Υδροβολής, Τυπογράφοι, Υδραυλικοί, Χαλκουργοί, Τεχνίτες αεροσκαφών, Ηλεκτροσυγκολλητές τάξεως Β΄, Σιδηρουργοί, Υφαλοχρωματιστές, Λεβητοποιοί, Φανοποιοί, Χύτες.

1.192,70

1.221,88
4)

Ηλεκτροσυγκολλητές Α? τάξης

1.269,20 1.257,60
5)

Πρακτικοί μηχανικοί κάτοχοι πτυχίου ή άδειας Α΄ τάξεως του υπουργείου Βιομηχανίας ή του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

1.216,67 1.247,09
6)

Ηλεκτροτεχνίτες:

α)

κάτοχοι άδειας εργοδηγού

1.183,87 1,213,47
β)

κάτοχοι άδειας εγκαταστάτου - συν/τος - επιβλέψεως

1.206,42 1.236,58
7)

Σχεδιαστές, εργοδηγοί μέσης τεχνικής σχολής, ασυρματιστές, απόφοιτοι πτυχιούχοι μέσων τεχνικών σχολών

912,25 935,10
8)

Ψυκτικοί, χειριστές σκαπτικών, ανυψωτικών, ισοπεδωτικών και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων, Τεχνικοί όλων των ειδικοτήτων
της παρ. (3) που κατέχουν πτυχίο μέσης τεχνικής σχολής.

1.219,75 1.250,24
9)

Τεχνίτες ηλεκτρονικών συσκευών και τεχνίτες τηλεπικοινωνιών

 

α) Από 0-12 έτη υπηρεσίας στο Πολεμικό Ναυτικό

1.192,00 1.222,20
 

β) Από 13-35 έτη υπηρεσίας στο Πολεμικό Ναυτικό, καθώς και
οι πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών (ΤΕΙ-ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ) και
ισοτίμων ανεγνωρισμένων σχολών (ανάλογα τα έτη υπηρεσίας).

1.296,62 1.329,04
10)

Πτυχιούχοι ΤΕΙ και των ισοτίμων προς αυτά ανωτέρων σχολών
των ειδικοτήτων Ηλεκτρονικοί, Μηχανικοί. Ηλεκτρολόγοι, που
μετονομάστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3174/2003 σε
Μηχανικούς ΤΕ αντιστοίχων ειδικοτήτων και οι οποίοι
μετετάχθησαν σε προσωποπαγείς θέσεις Μηχανικών ΤΕ βάσει
των διατάξεων του Ν.3230/2004

1.302,00 1.334,29
11) Πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών (ΤΕΙ-ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ) και ισοτίμων
ανεγνωρισμένων σχολών των ειδικοτήτων: i) Μηχανολόγοι-
Μηχανικοί, ii) Μηχανολόγοι-Ηλεκτρολόγοι, iii) Μηχανολόγοι-
Ψυκτικοί
1.296,62 1.329,04
12) Πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών (ΤΕΙ-ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ) ή ισοτίμων
ανεγνωρισμένων όλων των άλλων ειδικοτήτων εκτός
των παραγράφων (9), (10) και (11).
1.014,75 1.040,19
13) Διπλωματούχοι πολυτεχνιακών σχολών, προγραμματιστές,
αναλυτές Η/Υ, πτυχιούχοι ΑΕΙ, πτυχιούχος (ΑΕΙ) χημικός, ειδικό
επιστημονικό προσωπικό
1.322,25 1.355,31
14)

Διοικητικό προσωπικό:

 

α) Πτυχιούχοι ΑΕΙ

1.009,62 1.034,86
 

β) Πτυχιούχοι ΤΕΙ

943,00 966,57
 

γ) Απόφοιτοι λυκείου

871,25 893,03
 

δ) Απόφοιτοι τριτάξιου γυμνασίου

835,37 856,26
15) Οδηγοί αυτοκινήτων 871,25 893,03

Στην κατηγορία των πτυχιούχων μέσων τεχνικών σχολών της περ. 7 του παρόντος άρθρου εντάσσονται οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως ειδικότητας, που κατά την αρχική πρόσληψη ή κατά τη μετάταξή τους στη θέση (ειδικότητα) που είναι ενταγμένοι, κατείχαν πτυχίο μέσων τεχνικών σχολών, το οποίο απαιτείτο ως προσόν διορισμού τους από τις οικείες οργανικές διατάξεις.

Άρθρο 3

Σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, πέραν από τον βασικό μισθό της κάθε ειδικότητας, όπως αυτός ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο, χορηγούνται και τα εξής τακτικά επιδόματα κατά μήνα.

Α) Επίδομα χρόνου υπηρεσίας, το οποίο κλιμακώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Έτη
(συμπληρωμένα)

Ποσοστό

1

4%

3

8%

5

12%

7

16%

9

20%

11

24%

13

28%

15

32%

17

36%

19

40%

21

44%

23

48%

25

52%

27

56%

29

60%

Το επίδομα αυτό υπολογίζεται στους βασικούς μισθούς του άρθρου 2 της παρούσας.
Για τον υπολογισμό του επιδόματος λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας στα Γενικά Επιτελεία Ναυτικού, Στρατού, Αεροπορίας. Για τους υπηρετούντες κατά την 31.12.1999, πέραν του ανωτέρω χρόνου, λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωριζόταν, για μισθολογική εξέλιξη από τις ισχύουσες μέχρι την ημερομηνία αυτή διατάξεις.

Β) Ενοποιημένο επίδομα ειδικών συνθηκών Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο ειδικά για όσους εργάζονται στον Ναύσταθμο Κρήτης, καθώς και στις υπηρεσίες ευθύνης αυτού, καταβάλλεται σε ποσοστό 22% επί των βασικών μισθών. Οι εργαζόμενοι στο Ναυτικό Νοσοκομείο δεν λαμβάνουν το ενοποιημένο επίδομα.
Το επίδομα αυτό υπολογίζεται στους βασικούς μισθούς του άρθρου 2 της παρούσας και αντικαθιστά τα παλαιά επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι 31.12.1999, όπως επικίνδυνης εργασίας, ανθυγιεινής εργασίας, τα οποία αμφότερα υπολογίζονταν στους βασικούς μισθούς ή ημερομίσθια προσαυξημένα με την πολυετία και τα οικογενειακά βάρη, ευδόκιμου παραμονής, κ.λπ. επιδόματα που προβλέπονταν από προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικής αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις ή τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2019/1992, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 41 του Ν.2065/1992.

Άρθρο 4
Παροχές σε είδος και είδη ατομικής προστασίας

Στο προσωπικό που υπάγεται στην παρούσα ανεξαρτήτως φύλου χορηγούνται οι ακόλουθες παροχές σε είδος:
Α) Δύο (2) παντελόνια και δύο (2) πουκάμισα κατ΄ έτος
Β) Ένα (1) ελαφρύ μπουφάν κατ΄ έτος
Γ)
Ένα (1) ζεύγος υποδημάτων ασφαλείας κατ΄ έτος
Δ) Ένα (1) ισχυροψύχιο κάθε δύο (2) έτη
Ε) Ένα (1) κουτί γάλα εβαπορέ 410 γραμ. και 20 γραμ. ζάχαρη ημερησίως

Ειδικά για τους εργαζόμενου στη Δ/νση Ναυτικών Όπλων ΝΑΤΟ και Δ/νση Καυσίμων ΝΑΤΟ αντί των ανωτέρω ειδών χορηγούνται τα κάτωθι είδη ατομικής προστασίας:
Α) Δύο (2) φόρμες ανά έτος
Β) Δύο (2) ζεύγη παπούτσια ανά έτος (το ένα ελαστικό)
Γ)
Ένα (1) ζεύγος άρβυλα πυρομαχικών ανά έτος
Δ) Ένα (1) αδιάβροχο ανά έτος
Ε) Ένα (1) ζεύγος γάντια ανά έτος
ΣΤ) Ένα (1) ισχυροψύχιο ανά δύο (2) έτη

Άρθρο 5

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι διατάξεις της από 16.7.2007 Σ.Σ.Ε. και των προηγούμενων αυτής, καθ? ο μέρος δεν τροποποιούνται με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 6
Γενική ρύθμιση

Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας από αυτούς που καθορίζει η παρούσα ή από αυτούς που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή ατομικές συμβάσεις εργασίας κ.λπ., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 6
Διάρκεια ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1.1.2008, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.