Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που εργάζεται, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στον Ναύσταθμο Κρήτης - Δ.Α.: 60/2006

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)
ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που εργάζεται, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στον Ναύσταθμο Κρήτης - Δ.Α.: 60/2006

Mon, Feb 27, 2006 12:00 AM

Στην Αθήνα σήμερα στις 27.2.2006, ο Χρήστος Α. Ιωάννου, μεσολαβητής - διαιτητής του ΟΜΕΔ
- που ορίστηκα διαιτητής του Ν.1876/1990 στις 7.12.2006 για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού που εργάζεται, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στον Ναύσταθμο Κρήτης
- συλλογικής διαφοράς η οποία εισήχθη στον ΟΜΕΔ με την υπ? αριθ. 158/8.11.2006 αίτηση του Συνδέσμου Εργατοτεχνικού Προσωπικού Ναυστάθμου Κρήτης
- αφού ανέλαβα τη διαιτησία στις 8.12.2006, σε συνέχεια της υπ? αριθ. 073/5.12.2006 αίτησης του Συνδέσμου Εργατοτεχνικού Προσωπικού Ναυστάθμου Κρήτης,
- σύμφωνα με τα όσα ο Ν.1876/1990 ορίζει, βάσει της αιτιολογίας που την ακολουθεί
Κατέληξα σε Δ.Α. με τις εξής ρυθμίσεις:

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που υπηρετούν, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στον Ναύσταθμο Κρήτης και είναι μέλη του Συνδέσμου Εργατοτεχνικού Προσωπικού Ναυστάθμου Κρήτης»

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι που υπηρετούν, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στον Ναύσταθμο Κρήτης και είναι μέλη του Συνδέσμου Εργατοτεχνικού Προσωπικού Ναυστάθμου Κρήτης.

Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί

Οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί του προσωπικού που αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2005 με την από 13.12.2005 Σ.Σ.Ε., ορίζονται από 1.1.2006, κατά ειδικότητα, ως εξής:

1.

Τεχνικό προσωπικό γενικά, ανεξαρτήτως φύλου, βοηθοί χημικού, χειριστές, εμφανιστές ακτινολογικών και εγκεφαλικών μηχανημάτων, παρασκευαστές, τεχνίτες συσσωρευτών, πρακτικοί μηχανικοί γενικά, ηλεκτροτεχνίτες και ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων

542,94

2.

Ηλεκτροσυγκολλητές Α? τάξης

567,12

3.

Ηλεκτροσυγκολλητές Β? τάξης

542,94

4.

Πρακτικοί μηχανικοί κάτοχοι πτυχίου ή άδειας Α? τάξης του Υπουργείου Βιομηχανίας ή του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

560,21

5.

Πρακτικοί μηχανικοί κάτοχοι πτυχίου ή άδειας Β? τάξης του Υπουργείου Βιομηχανίας ή του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας

542,94

6.

Ηλεκτροτεχνίτες

 
 

α) κάτοχοι άδειας αρχιτεχνίτη

542,42

 

β) κάτοχοι άδειας εργοδηγού

545,88

 

γ) κάτοχοι αδείας εγκ/του - συν/τος - επίβλεψης

552,76

7.

Κυβερνήτες, πλοηγοί και μηχανικοί ρυμουλκών και λοιπών πλωτών μέσων, ασυρματιστές και χειριστές τηλετύπων, πτυχιούχοι μέσων τεχνικών σχολών, εργοδηγοί επίβλεψης δημόσιων έργων και χειριστές σκαπτικών, ανυψωτικών και ισοπεδωτικών μηχανημάτων

563,67

8.

Νοσοκόμοι αμφοτέρων των φύλων

542,94

9.

Τεχνίτες ηλεκτρονικών συσκευών και τεχνίτες τηλεπικοινωνιών

 
 

α) Από 0-12 έτη υπηρεσίας στο Πολεμικό Ναυτικό

546,38

 

β) Από 13-35 έτη υπηρεσίας στο Πολεμικό Ναυτικό

604,98

10.

Πτυχιούχοι ανωτέρων σχολών (ΤΕΙ-ΚΑΤΕ-ΚΑΤΕΕ) των ειδικοτήτων: α) ηλεκτρονικοί, β) τοπογράφοι, γ) μηχανικοί και δ) ηλεκτρολόγοι (ανάλογα τα έτη υπηρεσίας)

604,98

11.

Οδηγοί αυτοκινήτων

 
 

α) Για τους έχοντες από 0-14 έτη υπηρεσίας

521,02

 

β) Για τους έχοντες από 15 έτη υπηρεσίας και άνω

542,94

12.

Διπλωματούχοι μηχανικοί, ανεξαρτήτως ειδικότητας (πολιτικοί μηχανικοί, τοπογράφοι, αρχιτέκτονες, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι κ.λπ.)

 
 

α) από 0-10 έτη υπηρεσίας

732,82

 

β) από 11-20 έτη υπηρεσίας

801,95

 

γ) από 21-35 έτη υπηρεσίας

839,85

13.

Διοικητικό προσωπικό

 
 

α) Πτυχιούχοι ΑΕΙ

598,21

 

β) Πτυχιούχοι ΤΕΙ

563,67

 

γ) Απόφοιτοι λυκείου

526,81

 

δ) Απόφοιτοι τριτάξιου γυμνασίου

508,39

Στην κατηγορία των πτυχιούχων μέσων τεχνικών σχολών της περ. 7 του παρόντος άρθρου εντάσσονται οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας, που κατά την αρχική πρόσληψή τους ή κατά τη μετάταξή τους στη θέση (ειδικότητα) που είναι ενταγμένοι, κατείχαν πτυχίο μέσων τεχνικών σχολών, το οποίο απαιτούταν ως προσόν διορισμού τους από τις οικείες οργανικές διατάξεις. Η ρύθμιση αυτή ισχύει για τους εργαζόμενους που είχαν προσληφθεί μέχρι 31.12.1999.

Άρθρο 3

Σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, πέραν από τον βασικό μισθό της κάθε ειδικότητας, όπως αυτός ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο, χορηγούνται και τα εξής τακτικά επιδόματα κατά μήνα.
1. Επίδομα χρόνου υπηρεσίας, το οποίο κλιμακώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Έτη
(συμπληρωμένα)

Ποσοστό

1

4%

3

8%

5

12%

7

16%

9

20%

11

24%

13

28%

15

32%

17

36%

19

40%

21

44%

23

48%

25

52%

27

56%

29

60%

Το επίδομα αυτό υπολογίζεται στους βασικούς μισθούς του άρθρου 2 της παρούσας.
Για τον υπολογισμό του επιδόματος λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας στα Γενικά Επιτελεία Ναυτικού, Στρατού, Αεροπορίας. Για τους υπηρετούντες κατά την 31.12.1999, πέραν του ανωτέρω χρόνου, λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος προϋπηρεσίας που είχε αναγνωριστεί μέχρι την ημερομηνία αυτή για μισθολογική εξέλιξη από τις κείμενες διατάξεις.
2. Επίδομα βαρέων αυτοκινήτων - ρυμουλκών
, οριζόμενο σε 40,00 ευρώ μηνιαίως και χορηγούμενο από 1.1.2005 στους οδηγούς που απασχολούνται:
α) Σε βαρέα αυτοκίνητα ωφέλιμου φορτίου άνω των 6 τόνων.
β) Σε βυτιοφόρα εκκένωσης βόθρων και αποκομιδής απορριμμάτων, ανεξαρτήτως ωφέλιμου φορτίου και του χρόνου της ημερήσιας ή εβδομαδιαίας εργασίας τους σε αυτά.
γ) Σε βαρέα ρυμουλκά μετά ρυμουλκούμενων, κατόχους αντίστοιχων πτυχίων ή αδειών.
Το επίδομα αυτό συμψηφίζεται με τυχόν όμοιο καταβαλλόμενο από άλλη συλλογική ρύθμιση.

Άρθρο 4

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι διατάξεις της από 13.12.2005 Σ.Σ.Ε. και των προηγούμενων αυτής, καθ? ο μέρος δεν τροποποιούνται με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 5
Γενική ρύθμιση

Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας από αυτούς που καθορίζει η παρούσα ή από αυτούς που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή ατομικές συμβάσεις εργασίας κ.λπ., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 6
Διάρκεια ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2006, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.