Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ (ΞΥΛΟΥ) Τοπική ΣΣΕ 2008 για τους όρους αμοιβής των εργατοτεχνιτών και βοηθών που απασχολούνται σε ξυλουργικές μεταλλικές εργασίες στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη - Π.Κ.: 15/22.4.2008

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ (ΞΥΛΟΥ)
Τοπική ΣΣΕ 2008 για τους όρους αμοιβής των εργατοτεχνιτών και βοηθών που απασχολούνται σε ξυλουργικές μεταλλικές εργασίες στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη - Π.Κ.: 15/22.4.2008

Mon, Mar 31, 2008 12:00 AM

Σήμερα 31.3.2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., στα γραφεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πειραιά, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, αφενός:1) Μπίνος Βασίλειος, πρόεδρος και 2) Καλογερόπουλος Βασίλειος, γενικός γραμματέας του «Σωματείου Κατεργασίας Ξύλου και Ναυπηγοξυλουργών Ν. Πειραιά - Αττικής και Νήσων», που το εκπροσωπούν νόμιμα και αφετέρου: 1) Σαντουριάν Λάζαρος, πρόεδρος και 2) Ανδρεάδης Πάρις, γενικός γραμματέας του «Συνδέσμου Εργοληπτών Ναυπηγοξυλουργικών Εργασιών Πειραιώς και Περιχώρων», που το εκπροσωπούν νόμιμα, εξουσιοδοτημένοι όλοι νόμιμα βάσει της από 31.3.2008 βεβαίωσης αποδοχής συμφωνίας υπογραφής σύμβασης, καταρτίζουν, συνομολογούν και συνυπογράφουν την παρούσα σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής των εργατοτεχνιτών και βοηθών που απασχολούνται σε ξυλουργικές μεταλλικές εργασίες στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη.

Περιεχόμενα Σ.Σ.Ε. Ν/Ζώνης 2008
Τεχνίτες μόνιμοι ή έκτακτοι, από 1.1.2008 έως 31.12.2008:
- Ημερομίσθιο μικτό: 110,25 ευρώ.
- Καθαρό: 85,50 ευρώ.
- Υπερωριακό καθαρό: 96,00 ευρώ.
Βοηθοί μόνιμοι ή έκτακτοι:
- Ημερομίσθιο μικτό: 88,80 ευρώ.
- Καθαρό: 68,90 ευρώ.
- Υπερωριακό καθαρό: 77,50 ευρώ.
Ανειδίκευτοι:
- Ημερομίσθιο μικτό: 66,60 ευρώ.
- Καθαρό: 51,60 ευρώ.
- Υπερωριακό καθαρό: 58,00 ευρώ.

Ακόμη συμφωνούμε:
1. Να εφαρμόζονται οι προηγούμενες συμβάσεις ως προς το θέμα των προσλήψεων το 30% να γίνεται μέσω της διοίκησης από τους άνεργους του σωματείου.
2. Να καταγραφεί ότι το πανέλι (panel) είναι συνέχεια του ξύλου ως υλικό, καθώς και η ένδυση πάνω σε αυτά με καινούργια υλικά (όπως κόριαν βακελίτης) ή ό,τι άλλο υλικό προκύψει στο μέλλον, είναι εργασίες των ναυπηγοξυλουργών.
Επίσης, οι οροφές (ταβάνια) σε όλο το πλοίο αποτελούν μέρος της εργασίας των ναυπηγοξυλουργών και ως έτσι να κατοχυρωθούν.
3. Ακόμη συμφωνούμε ότι για απόπλου από ντόκο πλοίου για δοκιμαστικό ή δεξαμενισμό τα ημερομίσθια βαρύνουν τον εργολάβο.
4. Η ισχύς αυτής της σύμβασης αρχίζει από την 1.1.2008. Κατά τα λοιπά, ό,τι δεν τροποποιεί η παρούσα Σ.Σ.Ε., εξακολουθεί να ισχύει και εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι διατάξεις των προηγούμενων Τοπικών Σ.Σ.Ε. από 5.5.1988 και από 9.3.1989, που έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές (ΦΕΚ 682/Β?/14.9.1988, ΦΕΚ 622/Β?/25.9.1989, ΦΕΚ 556/Β?/2.3.1990, ΦΕΚ 325/Β?/14.3.1991, ΦΕΚ 488/Β?/10.7.1992, ΦΕΚ 1181/Α?/1.7.1993).
Π.Κ. Υπ. Εργασίας 71/27.5.1994, ΔΕΝ Τεύχος 1203, σελ. 665.
Τοπική Σ.Σ.Ε. ετών 1998-1999, που έχει κηρυχθεί υποχρεωτική με την υπ? αριθ. 10731/14.4.1999 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 980/Β?/1999).
Τοπική Σ.Σ.Ε. ετών 2000-2001, που έχει κηρυχθεί υποχρεωτική με την υπ? αριθ. 10419/8.2.2000 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 387/Β? 1334/24.3.2000).
Τοπική Σ.Σ.Ε. ετών 2003-2004, ΔΕΝ Τεύχος 1410, Τόμος 59/2003, σελ. 1166.
Τοπική Σ.Σ.Ε. ετών 2005-2006, ΔΕΝ Τεύχος 1449, Τόμος 61/2005.
Τοπική Σ.Σ.Ε. έτους 2007, ΔΕΝ Τεύχος 1492, Τόμος 63/2007.