Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ (ΞΥΛΟΥ) Τοπική ΣΣΕ 2007 εργατοτεχνιτών και βοηθών που απασχολούνται σε ξυλουργικές μεταλλικές εργασίες στη Ν/Ζώνη - Π.Κ.: 19/30.3.2007

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ (ΞΥΛΟΥ)
Τοπική ΣΣΕ 2007 εργατοτεχνιτών και βοηθών που απασχολούνται σε ξυλουργικές μεταλλικές εργασίες στη Ν/Ζώνη - Π.Κ.: 19/30.3.2007

Mon, Mar 19, 2007 12:00 AM

Σήμερα 19.3.2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., στα γραφεία του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πειραιά, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι αφενός: 1) Μπίνος Βασίλειος, πρόεδρος και 2) Καλογερόπουλος Βασίλειος, γενικός γραμματέας του Σωματείου Κατεργασίας Ξύλου και Ναυπηγοξυλουργών Ν. Πειραιά - Αττικής και Νήσων, που το εκπροσωπούν νόμιμα και αφετέρου: 1) Σαντουριάν Λάζαρος, πρόεδρος και 2) Ανδρεάδης Πάρις, γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Εργοληπτών Ναυπηγοξυλουργικών Εργασιών Πειραιώς και Περιχώρων, που το εκπροσωπούν νόμιμα, εξουσιοδοτημένοι όλοι νόμιμα βάσει της από 19.3.2007 βεβαίωσης αποδοχής συμφωνίας υπογραφής σύμβασης, καταρτίζουν, συνομολογούν και συνυπογράφουν την παρούσα σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής των εργατοτεχνιτών και βοηθών που απασχολούνται σε ξυλουργικές μεταλλικές εργασίες στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ν/Ζώνη).

Περιεχόμενα Σ.Σ.Ε. Ν/Ζώνης 2007
- Τεχνίτες μόνιμοι ή έκτακτοι, από 1.1.2007 έως 31.12.2007: ημερομίσθιο μικτό 99,30 ευρώ, καθαρό 77,00 ευρώ, υπερωριακό καθαρό 86,50 ευρώ.
- Βοηθοί μόνιμοι ή έκτακτοι: ημερομίσθιο μικτό 80,00 ευρώ, καθαρό 62,00 ευρώ, υπερωριακό καθαρό 70,00 ευρώ.
- Ανειδίκευτοι: ημερομίσθιο μικτό 60,00 ευρώ, καθαρό 47,00 ευρώ, υπερωριακό καθαρό 53,50 ευρώ.

Ακόμη, συμφωνούμε:
- Να εφαρμόζονται οι προηγούμενες συμβάσεις, ως προς το θέμα των προσλήψεων το 30% να γίνεται μέσω της διοίκησης από τους άνεργους του σωματείου.
- Να καταγραφεί ότι το πανέλι ( panel ) είναι συνέχεια του ξύλου ως υλικό. Επίσης, οι οροφές (ταβάνια) σε όλο το πλοίο αποτελούν μέρος της εργασίας των ναυπηγοξυλουργών και ως έτσι να κατοχυρωθούν.
Ακόμη, συμφωνούμε ότι στον απόπλου από ντόκο πλοίου για δοκιμαστικό ή δεξαμενισμό, τα ημερομίσθια βαρύνουν τον εργολάβο.
- Η ισχύς αυτής της σύμβασης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2007. Κατά τα λοιπά, ό,τι δεν τροποποιεί η παρούσα Σ.Σ.Ε., εξακολουθεί να ισχύει και εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι διατάξεις των προηγούμενων από 5.5.1988 και από 9.3.1989 Τοπικών Σ.Σ.Ε., που έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές (ΦΕΚ 682/Β?/14.9.1988, ΦΕΚ 622/25.9.1989, ΦΕΚ 556/2.3.1990, ΦΕΚ 325/Β?/14.3.1991, ΦΕΚ 488/Β?/10.7.1992, ΦΕΚ 1181/Α?/1.7.1993 - Π.Κ.71/27.5.1994 του Υπουργείου Εργασίας, τεύχος 1203, σελ. 665 στο ΔΕΝ).
- Τοπική Σ.Σ.Ε. ετών 1998-1999, που έχει κηρυχθεί υποχρεωτική με την υπ? αριθ. 10731/14.4.1999 (ΦΕΚ 980/Β?/1999) υπουργική απόφαση.
- Τοπική Σ.Σ.Ε. ετών 2000-2001, που έχει κηρυχθεί υποχρεωτική με την υπ? αριθ. 10419/8.2.2000 (ΦΕΚ 387/Β?/2000, ΦΕΚ 1334/Β?/24.3.2000) υπουργική απόφαση.
- Τοπική Σ.Σ.Ε. ετών 2003-2004, ΔΕΝ τεύχος 1410, τόμος 59/2003, σελ. 1166.
- Τοπική Σ.Σ.Ε. ετών 2005-2006, ΔΕΝ τεύχος 1449, τόμος 61/2005.