Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ (ΜΕΤΑΛΛΟΥ) Τοπική ΣΣΕ ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών Νομών Πειραιά - Αττικής και Νήσων, έτους 2009 Π.Κ.: 20/4.5.2009

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ (ΜΕΤΑΛΛΟΥ)
Τοπική ΣΣΕ ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών Νομών Πειραιά - Αττικής και Νήσων, έτους 2009 Π.Κ.: 20/4.5.2009

Thu, Apr 30, 2009 12:00 AM

Σήμερα 30.4.2009, οι υπογεγραμμένοι: α) Πουλικόγιαννης Σωτήρης, πρόεδρος και Αντωνίου Θεολόγος, γενικός γραμματέας, που εκπροσωπούν νόμιμα το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Νομών Πειραιά - Αττικής και Νήσων και β) Μεταξάς Δημήτριος, πρόεδρος και Φωτεινάκης Ανδρέας, γενικός γραμματέας, που εκπροσωπούν νόμιμα την Ένωση Ναυπηγοεπισκευαστών Πειραιά, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, κατάρτισαν την ακόλουθη Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων που απασχολούνται σε μεταλλουργικές επιχειρήσεις, οι οποίες εκτελούν ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες στους Νομούς Πειραιά - Αττικής και Νήσων, ανεξάρτητα εάν η έδρα τους είναι εντός ή εκτός της περιφέρειας Πειραιά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ν/Ζώνη) απασχολούνται οι κάτωθι ειδικότητες εργαζομένων:
1. Μαθητευόμενοι γενικά.
2. Βοηθοί διάφοροι.
3. Τεχνίτες ελασματουργοί.
4. Τεχνίτες ελασματουργοί μηχανικής κατεργασίας.
5. Τεχνίτες λεβητοποιοί.
6. Τεχνίτες πελεκητές - καρφωτές.
7. Τεχνίτες φλογοχειριστές.
8. Τεχνίτες ηλεκτροσυγκολλητές Α’ τάξης.
9. Τεχνίτες ηλεκτροσυγκολλητές Β’ τάξης.
10. Τεχνίτες σωληνουργοί.
11. Τεχνίτες μανουβραδόροι.
12. Τεχνίτες ικριωμάτων - σκαλωσατζήδες.
13. Τεχνίτες μηχανουργοί.
14. Τεχνίτες εφαρμοστές - μηχανοτεχνίτες.
15. Τεχνίτες μονωτές πλοίων.
16. Τεχνίτες προπελάδες.
17. Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων.
18. Χαράκτες - σαλαδόροι.
19. Εργάτες.

1. Μαθητευόμενοι γενικά
Θεωρούνται οι νέοι οι οποίοι ακολουθούν θεωρητική μάθηση τεχνικού λυκείου - τεχνικής σχολής - σχολών ΟΑΕΔ ή που δεν παρακολουθούν τίποτε από όλα αυτά, αλλά έχουν προσληφθεί από τον εργοδότη για την ειδίκευσή τους σε μία ειδικότητα.
2. Βοηθοί διάφοροι
Θεωρούνται οι νέοι από 18 ετών και πάνω, οι οποίοι έχουν ειδικευτεί σαν μαθητευόμενοι τεχνίτες ή συνεχίζουν να ειδικεύονται, αλλά συγχρόνως κάνουν και παραγωγική δουλειά, δηλαδή ξέρουν να κόβουν με φλογοκοπή βοηθητικά ελάσματα, να χρησιμοποιούν βοηθητικά εργαλεία (σφυριά, βαριά, διαβήτες, παλάγκα), να γνωρίζουν την υποδιαίρεση του μέτρου, να μετακινούν και να ασφαλίζουν διάφορα μικροβάρη, να ασφαλίζουν τα εργαλεία, τα μανόμετρα, να αλλάζουν φιάλες οξυγόνου και ασετιλίνης, να καθαρίζουν το αντικείμενο που θα εργαστούν και να προετοιμάζουν αυτό, να βοηθούν τους τεχνίτες που ακολουθούν, να γνωρίζουν το όνομα και τη χρήση των εργαλείων χεριού και των διαφόρων υλικών και εξαρτημάτων.
3. Τεχνίτες ελασματουργοί - μονταδόροι
Οι τεχνίτες ελασματουργοί πρέπει οπωσδήποτε να έχουν έξι (6) χρόνια προϋπηρεσία σαν μαθητευόμενοι ή σαν βοηθοί.
Να χαράσσουν βάσει σχεδίου, να συναρμολογούν, να μοντάρουν, να αποτυπώνουν χνάρια (μοδέλα), να παίρνουν διαστάσεις, να γνωρίζουν τη χρήση εργαλείων χεριού, εργαλείων φλογοκοπής και μηχανικών εργαλείων, να μοντάρουν συγκολλητές σκαλωσιές.
4. Τεχνίτες ελασματουργοί μηχανικής κατεργασίας - διαμόρφωσης ελασμάτων
Πρέπει να έχουν έξι (6) χρόνια προϋπηρεσία σαν μαθητευόμενοι ή βοηθοί. Να γνωρίζουν τις βασικές γνώσεις της λειτουργίας των διαφόρων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για μηχανική κατεργασία και τη διαμόρφωση ελασμάτων λοιπών μετάλλων, όπως π.χ. ρόλοι, πρέσες, ψαλίδια.
5. Τεχνίτες λεβητοποιοί - ελασματουργοί
Οι τεχνίτες λεβητοποιοί πρέπει να έχουν έξι (6) χρόνια προϋπηρεσία σαν μαθητευόμενοι ή βοηθοί. Να γνωρίζουν την κατασκευή δύο τουλάχιστον τύπων λεβήτων, να γνωρίζουν να χαράσσουν βάσει σχεδίου για να διαμορφώνουν το κέλυφος και τους αυλούς, να γνωρίζουν τη χρήση εργαλείων χεριού. Να μοντάρουν συγκολλητές σκαλωσιές, να εκτονώνουν αυλούς και να τους καλαφατούν. Να εξαρμώνουν και να αρμώνουν τις θυρίδες επιθεώρησης, να κατασκευάζουν και να αντικαθιστούν τα διάφορα παρεμβύσματα των θυρίδων, να πρεσάρουν τους αυλούς και να ξέρουν να αντικαθιστούν την εστία.
6. Τεχνίτες πελεκητές - καρφωτές
Οι τεχνίτες αυτοί πρέπει να έχουν έξι (6) χρόνια προϋπηρεσία σαν μαθητευόμενοι ή βοηθοί. Να γνωρίζουν τη χρήση εργαλείων που είναι απαραίτητα για την εργασία τους. Να ξέρουν να καθαρίζουν με αεροκόπιδα τα υπολείμματα σιδήρου από τις επιφάνειες, να τροχίζουν αυτές, να κατασκευάζουν φρέζα ή νύχι στις άκρες των ελασμάτων πριν από τη συγκόλληση, να ανοίγουν τρύπες, να φρεζάρουν και να ρεμπλάρουν αυτές με αεροδράπανα, να συναρμολογούν κομμάτια μετά από κατάλληλη προετοιμασία.
7. Τεχνίτες φλογοχειριστές
Οι τεχνίτες αυτοί πρέπει να έχουν έξι (6) χρόνια προϋπηρεσία σαν μαθητευόμενοι ή βοηθοί ή σε οποιαδήποτε άλλη μεταλλουργική ειδικότητα. Να γνωρίζουν απαραίτητα τη χρήση αερίων (οξυγόνου - ασετιλίνης - προπανίου - αργού) και τη χρήση εργαλείων κοπής. Να κόβουν μέταλλα, να αποξηλώνουν συγκολλημένα μέταλλα, να αφαιρούν καρφιά, να φρεζάρουν τις άκρες των ελασμάτων πριν από τη συγκόλληση. Εξειδικευμένα, μπορούν να μεταχειρίζονται ειδικά ηλεκτρικά μηχανήματα κοπής άλλων μετάλλων πλην του σιδήρου.
8. Τεχνίτες ηλεκτροσυγκολλητές Α’ τάξης
Τεχνίτες ηλεκτροσυγκολλητές Α’ τάξης θεωρούνται οι τεχνίτες οι οποίοι έχουν άδεια Α’ τάξης του Υπουργείου Βιομηχανίας. Να ξέρουν να συγκολλούν με ηλεκτρόδια όλων των τύπων (βασικά - αεριούχα - ανοξείδωτα) και σε όλες τις θέσεις. Να χρησιμοποιούν με την ίδια ευχέρεια μηχανές περιστροφικές, στατικές ή ντίζελ, να γνωρίζουν τη συμπεριφορά των μετάλλων κατά τη συγκόλληση αναλόγως των καιρικών συνθηκών και την προετοιμασία αυτών πριν από τη συγκόλληση.
9. Τεχνίτες ηλεκτροσυγκολλητές Β’ τάξης
Είναι οι τεχνίτες ηλεκτροσυγκολλητές, οι οποίοι έχουν αποκτήσει άδεια, από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Β’ τάξης.
10. Τεχνίτες σωληνουργοί
Οι τεχνίτες σωληνουργοί πρέπει να έχουν έξι (6) χρόνια προϋπηρεσία σαν μαθητευόμενοι ή βοηθοί. Πρέπει να γνωρίζουν τα δίκτυα του πλοίου. Να γνωρίζουν τη χρήση φλογοκοπής μηχανικών εργαλείων, να μπορούν να παίρνουν διαστάσεις, να χαράζουν, να κόβουν και να μοντάρουν, ώστε να διαμορφώνουν τις σωλήνες για οποιαδήποτε δίκτυα του πλοίου ή των εργοστασίων. Να μπορούν να τοποθετούν και να συναρμολογούν είδη υγιεινής και να συγκολλούν μολυβδοσωλήνες ή χαλκοσωλήνες ή PVC.
11. Τεχνίτες μανουβραδόροι
Πρέπει να είναι άτομα με πείρα στη μεταφορά φορτίων μεγάλων βαρών. Πρέπει να έχουν έξι (6) χρόνια προϋπηρεσία σαν μαθητευόμενοι ή βοηθοί. Πρέπει να γνωρίζουν καλά την αντοχή των υλικών, σχέσεις τροχαλιών, να λύνουν και να δένουν ναυτικούς κόμπους, να κοτσάρουν και να ξεκοτσάρουν και να οδηγούν τους χειριστές γερανών. Να έχουν την ευθύνη για τα μεταφορικά μέσα, να ξέρουν ή να μαθαίνουν πάντα το βάρος του μεταφερόμενου φορτίου και να διαλέγουν τα κατάλληλα συρματόσχοινα ή άλλα μέσα πρόσδεσης φορτίου.
12. Τεχνίτες ικριωμάτων
Οι τεχνίτες αυτοί πρέπει να έχουν τρία (3) χρόνια προϋπηρεσία σε ανέγερση σωληνωτών ή προκατασκευασμένων σκαλωσιών και στη διάλυση αυτών είτε σε εργοστάσια είτε σε πλοία. Να είναι σε θέση να επιλέγουν τα κατάλληλα υλικά για την κατασκευή σκαλωσιών αντοχής, με ευθύνη για την αντοχή αυτών από βάρη, άνεμο και άλλη αιτία.
13. Τεχνίτες μηχανουργοί
Χειρίζονται μηχανουργικές εργαλειομηχανές (τόρνους, πλάνες, φρέζες, δράπανα, ρεκτιφιέ, boring). Πρέπει να γνωρίζουν μηχανολογικά σχέδια. Να έχουν έξι (6) χρόνια προϋπηρεσία στον χειρισμό των εργαλειομηχανών.
14. Τεχνίτες εφαρμοστές - μηχανοτεχνίτες
Θεωρούνται οι απασχολούμενοι στη συντήρηση, επισκευή, αποσυναρμολόγηση, συναρμολόγηση, δοκιμαστική λειτουργία μηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανών εσωτερικής καύσης είτε αυτά είναι εγκατεστημένα στην ξηρά είτε πάνω σε κατασκευαζόμενα ή επισκευαζόμενα πλοία. Πρέπει να έχουν έξι (6) χρόνια προϋπηρεσία είτε σε εργοστάσιο είτε στο Εμπορικό Ναυτικό. Λαμβάνεται υπόψη και το πτυχίο της μέσης ή της κατώτερης σχολής.
15. Τεχνίτες μονωτές
Θεωρούνται οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν τρία (3) χρόνια προϋπηρεσία σαν βοηθοί ή μονωτές. Να γνωρίζουν καλά τα μονωτικά υλικά. Να είναι σε θέση να διαμορφώνουν τους χώρους και μηχανικούς εξοπλισμούς στα απαιτούμενα πάχη και με τα ενδεικνυόμενα υλικά μόνωσης και πυρασφάλειας. Εξειδικευμένα, μπορούν να πραγματοποιούν πλινθοδομές λεβήτων ή επιστρώσεις δαπέδων.
16. Εργάτες
Θεωρούνται άνδρες πάνω από 18 ετών, οι οποίοι προσλαμβάνονται για να χρησιμοποιούνται στη φορτοεκφόρτωση αντικειμένων εξυπηρέτησης εργασίας στην εξυπηρέτηση λειτουργίας μηχανημάτων.
Δεν κάνουν σε καμία περίπτωση τη δουλειά του μανουβραδόρου ή των βοηθών (ελασματουργού - σωληνουργού - μηχανουργού). Πρέπει να γνωρίζουν τους κινδύνους που τους απειλούν, προς αποφυγή ατυχημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

1. Βασικά καταβαλλόμενα ημερομίσθια στο ποσό των οποίων συμπεριλαμβάνονται τα επιδόματα οικογενειακών βαρών - ανθυγιεινής εργασίας - τριετιών
Για τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ή ορισμένου έργου από 1.4.2009, διαμορφώνονται ως εξής:
Α1. Τεχνίτες ηλεκτροσυγκολλητές - λεβητοποιοί - ελασματουργοί - φλογοχειριστές - σωληνουργοί - υδραυλικοί - μηχανουργοί - μηχανοτεχνίτες - εφαρμοστές - λαμαρινάδες - φανοποιοί - χαράκτες - σαλαδόροι: 94,00 ευρώ μικτά. Οι βοηθοί αυτών και οι χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων: 78,50 ευρώ μικτά.
Α2. Τεχνίτες σκαλωσατζήδες - μονωτές: 91,00 ευρώ μικτά. Οι βοηθοί αυτών: 73,50 ευρώ μικτά.
Για τα δευτερόκλειδα (σκαλωσατζήδες): 82,50 ευρώ μικτά.
Α3. Τεχνίτες μανουβραδόροι - προπελάδες: 87,00 ευρώ μικτά. Οι βοηθοί αυτών: 67,00 ευρώ μικτά.
Α4. Εργάτες: 58,00 ευρώ μικτά.
Για τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ή ορισμένου έργου από 1.7.2009 διαμορφώνονται ως εξής:
Α1. Τεχνίτες ηλεκτροσυγκολλητές - λεβητοποιοί - ελασματουργοί - φλογοχειριστές - σωληνουργοί - υδραυλικοί - μηχανουργοί - μηχανοτεχνίτες - εφαρμοστές - λαμαρινάδες - φανοποιοί - χαράκτες - σαλαδόροι: 96,00 ευρώ μικτά. Οι βοηθοί αυτών και οι χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων: 80,00 ευρώ μικτά.
Α2. Τεχνίτες σκαλωσατζήδες - μονωτές: 93,00 ευρώ μικτά. Οι βοηθοί αυτών: 75,00 ευρώ μικτά.
Για τα δευτερόκλειδα (σκαλωσατζήδες): 84,00 ευρώ μικτά.
Α3. Τεχνίτες μανουβραδόροι - προπελάδες: 89,00 ευρώ μικτά. Οι βοηθοί αυτών: 67,00 ευρώ μικτά.
Α4. Εργάτες: 58,00 ευρώ μικτά.
Για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και έχοντας ένα (1) χρόνο εργασίας στην ίδια επιχείρηση, τεχνίτες και βοηθοί με τις πιο πάνω αναφερόμενες ειδικότητες Α1-Α2-Α3, λαμβάνουν ημερομίσθιο μέχρι 7% μικρότερο του ημερομισθίου που λαμβάνουν οι αντίστοιχες προαναφερόμενες ειδικότητες Α1-Α2-Α3.
Μαθητευόμενοι
Οι εργαζόμενοι ως μαθητευόμενοι αμείβονται ως εξής:
- Το πρώτο έτος παίρνουν το 60% του ημερομίσθιου του βοηθού της ειδικότητάς τους.
- Τον δεύτερο χρόνο παίρνουν το 70% του ημερομίσθιου του βοηθού της ειδικότητάς τους.
- Τον τρίτο χρόνο παίρνουν το 80% του ημερομίσθιου του βοηθού της ειδικότητάς τους.
- Τον τέταρτο χρόνο παίρνουν το 90% του ημερομίσθιου του βοηθού της ειδικότητάς τους.
2. Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Υπάλληλοι γραφείου
Όλοι οι ανωτέρω παίρνουν την ποσοστιαία αύξηση των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου επί του εκάστοτε βασικού τους μισθού που προκύπτει από τις αντίστοιχες κλαδικές τους συμβάσεις.
3. Πάγιες διατάξεις
Τα δύο μέρη συμφωνούν τις παρακάτω πάγιες διατάξεις της Τοπικής Σ.Σ.Ε. ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών Νομών Πειραιά - Αττικής και Νήσων.
- Από εδώ και στο εξής, οι επόμενες Σ.Σ.Ε. θα έχουν έναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου για το κάθε έτος που ακολουθεί. Τα δύο μέρη δεσμεύονται ότι το όριο των διαπραγματεύσεων θα εξαντλείται έως την 31η Ιανουαρίου.
- Σε κάθε έργο, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να απασχολούν, για κάθε πέντε (5) ηλεκτροσυγκολλητές χειριστές ημιαυτόματης ηλεκτροσυγκόλλησης, έναν (1) ηλεκτροσυγκολλητή ηλεκτροδίου.
- Ποσοστό ανειδίκευτων εργατών 4% επί του συνόλου των απασχολούμενων στο έργο.
- Όταν η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) δίνει θερμοκρασία από 36°C και 37°C, θα διακόπτονται οι εργασίες από τις 14:00 έως τις 18:00.
- Όταν η ΕΜΥ δίνει θερμοκρασία 38°C και πάνω, το ωράριο εργασίας θα είναι 07:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ., χωρίς περικοπή του ημερομισθίου. Η διακοπή των εργασιών θα ισχύει μέχρι και τις 19:00.
- Για την καλύτερη συνεννόηση κατά τις ημέρες του καλοκαιριού η Ένωση Ναυπηγοεπισκευαστών Πειραιά με δικά της έξοδα θα τοποθετήσει πιστοποιημένο από την ΕΜΥ θερμόμετρο στο Πέραμα με βάση το οποίο, με μέτρηση η οποία θα γίνεται στις 10:00 π.μ. και την πρόβλεψη που θα προκύπτει, θα λαμβάνονται τα πιο πάνω έκτακτα μέτρα για τον καύσωνα (από τα μέτρα εξαιρούνται οι κλιματιζόμενοι χώροι).
- Όταν υπάρχει απόλυση εργαζομένου μία (1) ημέρα πριν από πληρωτέα αργία, καταβάλλεται κανονικά το ημερομίσθιο της αργίας.
4. Επιδόματα
Τα ως άνω βασικά ημερομίσθια προσαυξάνονται με τα επιδόματα:
Α. Επίδομα επίβλεψης - Εργοδηγός 15%.
Β. Το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, το οποίο καταβάλλεται στους εργαζόμενους που εργάζονται εντός των λεβήτων, των διπύθμενων, στους τεχνίτες ηλεκτροσυγκολλητές που δουλεύουν τις ημιαυτόματες ηλεκτροσυγκολλήσεις Argon, στους εργαζόμενους στα βρεχάμενα όταν γίνεται αντικατάσταση ελασμάτων στις δεξαμενές, στους χειριστές του πλάσματος, καθώς και στους εργαζόμενους στο αλουμίνιο και στα ανοξείδωτα, συμφωνείται να είναι 10% επί του συνόλου των καταβαλλόμενων.
Το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας καταβάλλεται μία φορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Για όλες τις επιχειρήσεις και για όλες τις ειδικότητες το ωράριο εργασίας είναι:
- Για εργασία στα πλοία, στα εργοστάσια και στα μαγαζιά: τριάντα πέντε (35) ώρες.
- Το ωράριο υπολογίζεται σε πενθήμερη εβδομάδα, με Σάββατο και Κυριακή αργία και με έξι (6) ημερομίσθια.
- Το ωράριο είναι συνεχές.
- Το ωράριο εργασίας για όλες τις επιχειρήσεις είναι 07:00 π.μ. - 02:00 μ.μ. (εξαιρούνται μαγαζιά και εργοστάσια σε κατοικημένες περιοχές που είναι 07:30 π.μ. - 02:30 μ.μ.).
- Από 1η Οκτωβρίου έως 30 Απριλίου υπάρχει η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μεταφέρουν το ωράριο 07:30 π.μ. - 02:30 μ.μ.
- Τα δύο μέρη συμφωνούν και δεσμεύονται για την πιστή τήρηση του 35ώρου στους χώρους εργασίας.
2. Υπερωριακή εργασία
Οι απασχολούμενοι πέραν του καθημερινού ωραρίου παίρνουν από την πρώτη ώρα προσαύξηση των αποδοχών τους 100%.
3. Βάρδια
Σε επισκευαζόμενα, μετασκευαζόμενα ή κατασκευαζόμενα πλοία υπάρχει η δυνατότητα εργασίας με βάρδιες, εφόσον εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες ασφαλείας.
Το ωράριο εργασίας για όλες τις βάρδιες είναι συνεχές 35ωρο, με αμοιβή έξι (6) ημερομίσθια, με πενθήμερη απασχόληση.
Στη δεύτερη βάρδια υπάρχει προσαύξηση 19,20 ευρώ για το σύνολο της απασχόλησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΘΕΣΜΙΚΑ

1. Εκπρόσωπος εργαζομένων
Στους χώρους δουλειάς και των επισκευαζόμενων και κατασκευαζόμενων πλοίων εκλέγεται ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων με τον αναπληρωτή του, που τον εκπροσωπεί εν απουσία του, ο οποίος δραστηριοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Ν.1264/1982 και Ν.1767/1988.
Ο εργοδότης ή ο εκπρόσωπός του συνεργάζεται μαζί του για την επίλυση των προβλημάτων που τυχόν απασχολούν τους εργαζομένους του.
2. Παροχές σε είδος
Οι εργοδότες υποχρεούνται να χορηγήσουν σε όλους τους εργαζόμενους, μόνιμους και έκτακτους τεχνίτες, βοηθούς και μαθητευόμενους, τα εξής είδη: α) ένα κράνος, β) ένα ζευγάρι γάντια, γ) μία φόρμα εργασίας, δ) ένα ζευγάρι άρβυλα, ε) μισό λίτρο γάλα νωπό την ημέρα.
Τα παραπάνω είδη χορηγούνται για χρήση τους στην εργασία, ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και αντικαθίστανται μόλις φθαρούν, εκτός της φόρμας εργασίας που πρέπει να αντικαθίσταται σε κάθε εβδομήντα πέντε (75) πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια και των αρβύλων που πρέπει να αντικαθίστανται σε κάθε εκατόν πενήντα (150) πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια.
Οι φόρμες εργασίας χορηγούνται στους εργαζόμενους αμέσως μετά από την εργασία δέκα (10) ημερών στην ίδια επιχείρηση και τα άρβυλα εργασίας μετά από είκοσι πέντε (25) ημέρες, αντικαθίστανται δε όπως ορίζεται παραπάνω.
Οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τα πιο πάνω είδη προστασίας.
3. Αργίες
Ημέρες αργίας
1) Η 25η Μαρτίου, 2) η Δευτέρα του Πάσχα, 3) η 15η Αυγούστου, 4) η 25η Δεκεμβρίου, 5) η 1η Μαΐου, 6) η 28η Οκτωβρίου, 7) η 6η Δεκεμβρίου.
Οι μη απασχοληθέντες στις πιο πάνω επτά (7) εορτές, δικαιούνται το ημερομίσθιο.
Στις κατ’ έθιμο αργίες
1) Την 1η του έτους, 2) τα Θεοφάνια, 3) την Καθαρά Δευτέρα, 4) τη Μεγάλη Παρασκευή, 5) τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, όσες επιχειρήσεις δουλέψουν, καταβάλλουν σε όλους τους εργαζόμενους που απασχολούν διπλό ημερομίσθιο. Συμφωνείται ακόμη ότι η παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, καθώς και η Μεγάλη Πέμπτη, είναι ημιαργίες (με τετράωρη απασχόληση και αμοιβή 1,2 του ημερομισθίου).
4. Άδειες
Α. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να χορηγούν κάθε έτος στους εργαζόμενους την κανονική άδεια του Α.Ν.539/1945, όπως ισχύει σήμερα με τον Ν.1346/1983, καθώς και να χορηγούν σε αυτούς που απολύονται ή που λήγει η σύμβασή τους ή που αποχωρούν οικειοθελώς από την εργασία τους την ανάλογη κανονική άδεια και επίδομα κανονικής άδειας. Επίσης, όπως προβλέπεται από την Ε.Σ.Σ.Ε., οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει δέκα (10) χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή δώδεκα (12) χρόνια σε οποιαδήποτε απασχόληση ή εργοδότη, δικαιούνται τριάντα (30) ημέρες αμειβόμενης άδειας.
Β. Τα μέλη της Διοίκησης του συνδικάτου δικαιούνται δύο (2) ημέρες άδεια τον μήνα, με αποδοχές, για να διευκολύνονται να ασκούν τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα. Σε περίπτωση απασχόλησης πέραν του ενός μέλους της Διοίκησης στην ίδια επιχείρηση, θα δικαιούνται όλοι μία (1) ημέρα άδεια τον μήνα, με αποδοχές.
5. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας
Α. Όλες οι επιχειρήσεις, καθώς και οι εργαζόμενοι, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με το Π.Δ.70/1990 περί «Υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες».
Β. Με βάση το Π.Δ.70/1990 περί «Υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες», συμφωνείται ότι οι επιχειρήσεις της Ν/Ζώνης που τις αφορά, θα πραγματοποιήσουν και τις προβλεπόμενες από αυτό προληπτικές ιατρικές εξετάσεις.
Σε συνεργασία των επιχειρήσεων με το συνδικάτο, θα εξεταστούν και θα ενεργοποιηθούν πρακτικά τρόποι για την πραγματοποίηση αυτών των εξετάσεων, όπου και όπως μπορούν να γίνουν βάσει του Π.Δ.70/1990, άρθρο 67.
Συμφωνείται να λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα και αναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τη βλαπτική επίδραση των γαλβανισμένων ελασμάτων και σωλήνων κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων επισκευών.
Όλες οι προκατασκευές θερμών εργασιών, δικτύων σωληνώσεων κ.λπ., θα γίνονται πριν γαλβανιστούν οι σωλήνες και στη συνέχεια, αφού γαλβανιστούν, θα τοποθετούνται.
Σε κάθε περίπτωση, δεν θα χρησιμοποιούνται κλειστοί χώροι του πλοίου χωρίς τον αναγκαίο εξαερισμό για επισκευή παλαιών γαλβανισμένων σωλήνων.
Όσον αφορά τη χρήση ημιαυτόματων ηλεκτροσυγκολλήσεων Argon - Arker, συμφωνείται, για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, να μην χρησιμοποιούνται στα διπύθμενα όταν είναι κλειστός χώρος, αντλιοστάσια (pump room), στεγανά διαχωριστικά (cofferdam).
Στις πλευρικές δεξαμενές η χρησιμοποίησή τους θα γίνεται με την προϋπόθεση να εξαερίζεται επαρκώς ο χώρος.
Τα δύο μέρη συμφωνούν, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) και την αξιοποίηση κατάλληλων επιστημόνων, να πραγματοποιηθεί έρευνα για την επικινδυνότητα στην υγεία των εργαζομένων από τη χρήση της ημιαυτόματης ηλεκτροσυγκόλλησης σε κλειστούς χώρους επί του πλοίου (δεξαμενές φορτίου, νερού, cofferdam, διπύθμενα κ.λπ.).
Τα αποτελέσματα αυτά θα αξιολογηθούν για τη λήψη μέτρων, εφόσον απαιτηθούν.
6. Σχολή Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης Ν/Ζώνης
Συμφωνείται η από κοινού προσπάθεια για τη λειτουργία της Σχολής Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στον τομέα υγιεινής και ασφάλειας, που θα λειτουργήσει στο Ικόνιο Περάματος, με τη συμβολή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και του Δήμου Περάματος. Ιδιαίτερη συμβολή των επιχειρήσεων θα είναι η στήριξη του προγράμματος με καταρτισμένα στελέχη τους και η αξιοποίηση της υποδομής ορισμένων επιχειρήσεων για πρακτική εξάσκηση, που προσφέρονται οικειοθελώς.
7. Ανάπτυξη Ν/Ζώνης
Να αναδείξουμε με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες τη θέση μας για τη δημιουργία ενιαίου φορέα Ν/Ζώνης και στο πλαίσιό του τη λύση των προβλημάτων λειτουργίας, εκσυγχρονισμού, υποδομής και ανάπτυξης της Ν/Ζώνης, με συντονισμό γι’ αυτό όλων των ενδιαφερόμενων Φορέων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Εκτός έδρας εργασία
Α. Σε περίπτωση που ο τόπος εργασίας βρίσκεται έξω από τη Ν/Ζώνη, ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει μεταφορικό μέσο για τη μεταφορά των εργαζομένων.
Β. Σε περίπτωση απασχόλησης του εργαζόμενου εκτός της Ν/Ζώνης και όταν ακόμα η μετάβαση γίνεται με μεταφορικό μέσο του εργοδότη ή τη συγκοινωνία, ο χρόνος εργασίας υπολογίζεται από τη στιγμή της αναχώρησης από την έδρα της επιχείρησης και η λήξη της εργασίας είναι η στιγμή της επαναφοράς του σε αυτή (η διαδρομή, εφόσον γίνεται εκτός νόμιμου ωραρίου, πληρώνεται απλή σαν ωρομίσθιο).
Γ. Σε περίπτωση που η εργασία εκτελείται εκτός της έδρας της επιχείρησης πέραν των 25 χλμ. και δεν γίνεται η επαναφορά του εργαζόμενου αυθημερόν στον τόπο διαμονής του, η επιχείρηση υποχρεούται με δικά της έξοδα να εξασφαλίσει σε αυτόν κατάλληλο οίκημα διαμονής και να του καταβάλει διπλό ημερομίσθιο.
Δ. Για τις εργασίες εντός της Ν/Ζώνης Πειραιά, Περάματος, Δραπετσώνας, το ωράριο εργασίας είναι τριάντα πέντε (35) ώρες στον χώρο δουλειάς.
2. Εν πλω σε ξένα λιμάνια
Οι αποστολές συνεργείων επισκευής πλοίων εκτός έδρας εν πλω σε λιμάνια ή ναυπηγεία στο εξωτερικό θα γίνονται μόνο μέσω των επιχειρήσεων της Ν/Ζώνης.
Τα δύο μέρη δεσμεύονται για την υλοποίηση αυτής της διάταξης.
- Ημερομίσθιο όπως αυτό διαμορφώνεται στην παρούσα Τοπική Σ.Σ.Ε. ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών Νομών Πειραιά - Αττικής και Νήσων.
- Για την εκτός έδρας απασχόληση, οι αμοιβές όπως διαμορφώνονται στο Κεφάλαιο 5, παρ. β’ και γ’.
- Τα έξοδα φαγητού, εισιτήρια, βαρύνουν τον εργοδότη.
- Οι μετακινήσεις για την ανάληψη εργασίας και η επιστροφή μετά από το τέλος αυτής, υπολογίζονται ως πραγματικός χρόνος απασχόλησης και αμείβονται όπως προβλέπεται από τη Σ.Σ.Ε. (Κεφάλαιο 5, παρ. β’).
- Η νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ισχύει και στις εργασίες εν πλω ή σε ξένα λιμάνια (Κεφάλαιο 5).
- Υποχρεωτικά οι εργαζόμενοι στα παραπάνω συνεργεία ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ.
3. Χρόνος προϋπηρεσίας
Ως προϋπηρεσία για κάθε περίπτωση θεωρείται και προσμετράται ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας. Επίσης, η εργασία που πραγματοποιείται στην αλλοδαπή και η διάρκεια της οποίας είναι θεωρημένη από το αρμόδιο ελληνικό προξενείο.
Έτος προϋπηρεσίας θεωρείται η πραγματοποίηση εκατόν είκοσι (120) ημερομισθίων.
4. Συμφωνείται να δίνεται, εφόσον ζητηθεί, αναλυτικά κάθε μήνα λογαριασμός των αποδοχών και των κρατήσεων σε κάθε εργαζόμενο κατά επιχείρηση.
5. Εργατικό ατύχημα
Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος στον χώρο εργασίας, η επιχείρηση θα καταβάλει στον εργαζόμενο το υπόλοιπο του ημερομίσθιου από αυτά που δίνει το ΙΚΑ, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για απασχολούμενους που συμπλήρωσαν ενός (1) έτους προϋπηρεσία και ανεξαρτήτως πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων που είχε ο παθών και δεν δύναται να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια.
6. Ο εργοδότης δεν μπορεί να υποχρεώσει τους εργαζόμενους να κάνουν δουλειά που δεν έχει σχέση με την ειδικότητά τους.
7. Με την παρούσα Σ.Σ.Ε. για τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου της Ν/Ζώνης και των επιχειρήσεων αυτής, δεν θίγονται ευνοϊκότερες ρυθμίσεις στον χώρο της Ν/Ζώνης.
8. Τα δύο μέρη συμφωνούν ότι για τη σύναψη της Σ.Σ.Ε. οι διαπραγματεύσεις γίνονται καλόπιστα δια μέσου των Δ.Σ. και διαπραγματευτικών ομάδων των ενώσεων, σύμφωνα με τον νόμο και αποφεύγονται και από τα δύο μέρη μεμονωμένες επιλεκτικά πιέσεις.
9. Οι παραπάνω ρυθμίσεις δεσμεύουν τα δύο μέρη για το έτος 2009, όσον αφορά την Τοπική Σ.Σ.Ε. ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών Νομών Πειραιά - Αττικής και Νήσων και αφορούν και τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που παίρνουν υπεργολαβίες στα Ναυπηγεία Ελευσίνας - Σκαραμαγκά.
10. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2009 και τα δύο μέρη δεσμεύονται για την πιστή τήρηση και εφαρμογή όλων ανεξαιρέτως των άρθρων και διατάξεών της.