Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ (ΜΕΤΑΛΛΟΥ) ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων που απασχολούνται σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες Νομών Πειραιά - Αττικής και Νήσων, καθώς και των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν υπεργολαβίες στα ναυπηγεία Ελευσίνας - Σκαραμαγκά, ανεξάρτητα εάν η έδρα τους είναι εντός ή εκτός της περιφέρειας Πειραιά - Π.Κ.: 9/27.2.2008

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ (ΜΕΤΑΛΛΟΥ)
ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων που απασχολούνται σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες Νομών Πειραιά - Αττικής και Νήσων, καθώς και των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν υπεργολαβίες στα ναυπηγεία Ελευσίνας - Σκαραμαγκά, ανεξάρτητα εάν η έδρα τους είναι εντός ή εκτός της περιφέρειας Πειραιά - Π.Κ.: 9/27.2.2008

Sat, Feb 9, 2008 12:00 AM

Σήμερα 9.2.2008, οι υπογεγραμμένοι:
Α. Πουλικόγιαννης Σωτήρης, πρόεδρος και Φάκαρος Κωνσταντίνος, γενικός γραμματέας, που εκπροσωπούν νόμιμα το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Νομών Πειραιά - Αττικής και Νήσων και
Β. Μεταξάς Δημήτριος, πρόεδρος και Χαραμής Θεόδωρος, γενικός γραμματέας, που εκπροσωπούν νόμιμα την Ένωση Ναυπηγοεπισκευαστών Πειραιά,
όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, κατάρτισαν την ακόλουθη Σ.Σ.Ε. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων που απασχολούνται σε μεταλλουργικές επιχειρήσεις, οι οποίες εκτελούν ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες στους Νομούς Πειραιά - Αττικής και Νήσων, ανεξάρτητα εάν η έδρα τους είναι εντός ή εκτός της περιφέρειας Πειραιά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σε συνέχεια της Τοπικής Σ.Σ.Ε. που υπογράφηκε μεταξύ των δύο μερών στις 29.12.2007 και κατατέθηκε στο Υπουργείο Απασχόλησης (Π.Κ.: 1/2.1.2008) και ζητήθηκε από τον Υπουργό Απασχόλησης η κήρυξή της ως υποχρεωτική (Α.Π. Δ3 9/08).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β?

Βασικά καταβαλλόμενα ημερομίσθια στο ποσό των οποίων συμπεριλαμβάνονται τα επιδόματα οικογενειακών βαρών - ανθυγιεινής εργασίας - τριετιών
Για τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ή ορισμένου έργου από 1.3.2008:
Α1. Τεχνίτες ηλεκτροσυγκολλητές - λεβητοποιοί - ελασματουργοί - φλογοχειριστές - σωληνουργοί - υδραυλικοί - μηχανουργοί - μηχανοτεχνίτες - εφαρμοστές - λαμαρινάδες - φανοποιοί: 90,00 ευρώ μικτά.
Οι βοηθοί αυτών: 75,00 ευρώ μικτά.
Α2. Τεχνίτες σκαλωσατζήδες - μονωτές: 87,00 ευρώ μικτά.
Οι βοηθοί αυτών: 70,00 ευρώ μικτά.
Για τα ΔΕΥΤΕΡΟΚΛΕΙΔΑ (σκαλωσατζήδες): 78,50 ευρώ μικτά.
Α3. Τεχνίτες μανουβραδόροι: 83,00 ευρώ μικτά.
Οι βοηθοί αυτών: 63,00 ευρώ μικτά.
Α4. Εργάτες: 55,00 ευρώ μικτά.
Για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και έχοντας ένα (1) χρόνο εργασίας στην ίδια επιχείρηση, τεχνίτες και βοηθοί με τις πιο πάνω αναφερόμενες ειδικότητες Α1 - Α2 - Α3, λαμβάνουν ημερομίσθιο μέχρι 7% μικρότερο του ημερομισθίου που λαμβάνουν οι αντίστοιχες προαναφερόμενες ειδικότητες Α1 - Α2 - Α3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ?
ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ισχύει από 1.11.2008
1. Για όλες τις επιχειρήσεις και για όλες τις ειδικότητες το ωράριο εργασίας είναι:
- Για εργασία στα πλοία, στα εργοστάσια και στα μαγαζιά: τριάντα πέντε (35) ώρες.
- Το ωράριο υπολογίζεται σε πενθήμερη εβδομάδα, με Σάββατο και Κυριακή αργία και με έξι (6) ημερομίσθια.
- Το ωράριο είναι συνεχές.
2. Υπερωριακή εργασία: Οι απασχολούμενοι πέραν του καθημερινού ωραρίου παίρνουν από την πρώτη (1η) ώρα προσαύξηση των αποδοχών τους 100%.
3. Βάρδια: Σε επισκευαζόμενα, μετασκευαζόμενα ή κατασκευαζόμενα πλοία υπάρχει η δυνατότητα εργασίας με βάρδιες, εφόσον εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες ασφαλείας.
Το ωράριο εργασίας για όλες τις βάρδιες είναι συνεχές 35ωρο, με αμοιβή έξι (6) ημερομίσθια, με πενθήμερη απασχόληση.
Στη 2η βάρδια υπάρχει προσαύξηση 18,00 ευρώ για το σύνολο της απασχόλησης.