Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) ΣΣΕ ΕΝΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ και του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ. - Π.Κ. 1/753/6-3-2008

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)
ΣΣΕ ΕΝΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ και του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ. - Π.Κ. 1/753/6-3-2008

Thu, Mar 6, 2008 12:00 AM

Σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2008, στη γραφεία της ΕΝΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, οι υπογεγραμμένοι:

α) Κασιδιάρης Σταύρος, Πρόεδρος και Μαραβέλιας Αντώνιος, Γενικός Γραμματέας, που εκπροσωπούν νόμιμα την ΕΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ και β) Κυριακόπουλος Πρόδρομος, Πρόεδρος και Μπιστογιαννάκης Νικόλαος, Γενικός Γραμματέας, που εκπροσωπούν νόμιμα το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ,

όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις τους να υπογράψουν την Τοπική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Αττικής και Νήσων, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

`Αρθρο 1°

Στη Ναυπηγσεπισκευαστική Ζώνη απασχολούνται οι παρακάτω ειδικότητες εργαζομένων για τις οποίες γίνεται ειδικότερη αναφορά στα άρθρα που ακολουθούν.

`Αρθρο 2°

Τεχνίτες είναι αυτοί που κατέχουν την άδεια Ηλεκτροτεχνίτη, Αρχιτεχνίτη, Εργοδηγού και Πτυχιούχου Επίβλεψης, Συντηρητή εγκαταστάσεων και ότι σχετικά ορίζει ο Ν. 6422/34 η 5ετη πραγματική προϋπηρεσία στον κλάδο και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχουν προσληφθεί με την άδεια τους, δηλαδή, μόνο αν ο αριθμός της αδείας τους αναγραφεί στην κάρτα πρόσληψης που κατατίθεται στην Επιθεώρηση Εργασίας, εάν δε η άδεια αποκτηθεί κατά την εργασία να δηλωθεί στον Εργοδότη.

`Αρθρο 3°

Βοηθοί θεωρούνται οι κάτοχοι πτυχίων Τεχνικών Σχολών και οι «πρακτικοί» που έχουν δύο χρόνια προϋπηρεσία στον κλάδο και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχουν προσληφθεί με την άδεια τους, δηλαδή, μόνο αν ο αριθμός της αδείας τους αναγραφεί στην κάρτα πρόσληψης που κατατίθεται στην Επιθεώρηση Εργασίας, εάν δε η άδεια αποκτηθεί κατά την εργασία να δηλωθεί στον Εργοδότη.

`Αρθρο 4°

Με την παρούσα καθορίζονται τα κατώτατα όρια των βασικών ημερομισθίων, τα επιδόματα, οι συνθήκες εργασίας και τα θεσμικά δικαιώματα των προαναφερομένων εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Ηλεκτρολογικών Έργων της Ν. Ζώνης Αττικής και Νήσων, που η εργασία τους έχει ιδιάζοντα επαγγελματικό και τοπικό χαρακτήρα.

`Αρθρο 5°

Τα ημερομίσθια των εργαζομένων, όπως είχαν διαμορφωθεί την 1-1-2007 με βάση την υπογεγραμμένη τοπική Σ.Σ.Ε. έτους 2007 μεταξύ της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Επισκευαστών και Κατασκευαστών Πλοίων Πειραιά και του Σωματείου Ηλεκτρολόγων Επισκευών Εγκαταστάσεων Πλοίων Αττικής και Νήσων, αυξάνονται από 1/1/2008 και διαμορφώνονται ως εξής:

Α. Για τους εργαζόμενους με σχέση εξηρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ή ορισμένου έργου:

Τεχνίτες: 93,00 ευρώ μικτά.

Βοηθοί: 76,74 ευρώ μικτά.

Ενώ το ημερομίσθιο των βοηθών από 1/7/2008 διαμορφώνεται στα 78,24 ευρώ μικτά.

Β. Για τους εργαζομένους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες στην ίδια Επιχείρηση, η διαφορά του ημερομισθίου θα είναι 17% προς τα κάτω από τα ανωτέρω ημερομίσθια.

Γ. Τα παραπάνω βασικά ημερομίσθια προσαυξάνονται με τα επιδόματα Εργοδηγού 10% και Επίβλεψης 20%.

`Αρθρο 6°

Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας 15% παρέχεται σε όσους εργάζονται σε κλειστούς, ανθυγιεινούς και επικίνδυνους χώρους: άλμπουρα, κλειστά μεταλλικά δωμάτια ή δεξαμενές, με πλύσιμο ηλεκτροκλίν, εγκατάσταση σε επικίνδυνα ανθυγιεινά μέρη.

`Αρθρο 7ο

Οι εργαζόμενοι που είναι άνω των 50 ετών, μέλη του Σωματείου Ηλεκτρολόγων Επισκευών Εγκαταστάσεων Πλοίων Αττικής και Νήσων θα προηγούνται στην πρόσληψη του κάθε έργου κατά ποσοστό ένας στους δέκα πέντε εργαζόμενους συνολικά.

`Αρθρο 8°

Το ωράριο εργασίας είναι 35 ώρες την εβδομάδα με πενθήμερη απασχόληση, Σάββατο και Κυριακή αργία, αμοιβή και ασφαλιστική κάλυψη 6 ημερών την εβδομάδα.

`Αρθρο 9°

Στα μαγαζιά το ωράριο εργασίας είναι 37,5 ώρες την εβδομάδα χωρίς διακοπή, με πενθήμερη απασχόληση, Σάββατο και Κυριακή αργία, αμοιβή και ασφαλιστική κάλυψη 6 ημερών την εβδομάδα.

`Αρθρο 10°
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οι απασχολούμενοι πέραν του καθημερινού ωραρίου καθώς και οι απασχολούμενοι το Σαββατοκύριακο θα παίρνουν (από την πρώτη ώρα) προσαύξηση των αποδοχών τους κατά 100%.

Εφόσον υπάρχουν άνεργοι δεν επιτρέπεται κατ΄ αρχήν η υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων σύμφωνα με απόφαση του Αρμόδιου Υπουργείου, εκτός αν το επιβάλλουν οι ανάγκες της εργασίας, οπότε ο νόμος το επιτρέπει, ύστερα από άδεια της οικείας Επιθεώρησης Εργασίας.

`Αρθρο 11°
ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εφαρμόζουν τους κανονισμούς περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Α) Οι εργαζόμενοι θα εξέρχονται από το Πλοίο που έχει υποστεί μερική ή ολική κατασκευή ή μετασκευή και κατευθύνεται από τον ντόκο προς την δεξαμενή, καθώς επίσης και κατά την ώρα της ανέλκυσης και της καθέλκυσης, χωρίς καμμία περικοπή της ημερήσιας αμοιβής. Β) Οι Εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν σε όλους τους απασχολούμενους στα Πλοία

• Ένα κράνος κατά την ώρα εργασίας.

• Ένα ζευγάρι γάντια κατάλληλα για την εκτελούμενη εργασία.

• Ένα μπουκάλι γάλα 640 γρμ. κάθε ημέρα χωρίς το αντίτιμο του να δίνεται σε χρήμα.

• Μία φόρμα εργασίας, που ανανεώνεται ανά 60 ημερομίσθια, για τεχνίτες ορισμένου χρόνου.

• Ένα ζευγάρι παπούτσια από βακέτα και καλύμματα από πλαστικό κατάλληλο για την φύση της δουλειάς. Ανά 100 ημερομίσθια θα γίνεται αλλαγή για τους τεχνίτες ορισμένου χρόνου.

• Δύο φόρμες και ένα ζευγάρι παπούτσια για τους τεχνίτες αορίστου χρόνου ανά έτος.

• Μάσκα και αερισμός όταν χρησιμοποιείται ηλεκτροκλίν για καθαρισμό ηλεκτροκινητήρων και γεννητριών ή άλλων αντικειμένων. Το πλύσιμο με ηλεκτροκλίν να μην υπερβαίνει τα εξήντα (60) λεπτά της ώρας καθημερινά κατά άτομο.

• Ζώνη ασφαλείας, όταν εργάζονται σε ύψος μεγαλύτερο από 2 μέτρα.

• Έναν επενδύτη τύπου τζάκετ από τον μήνα Οκτώβριο, εφόσον υπάρχουν οι προοπτικές εργασίας τριών τουλάχιστον χειμερινών μηνών και όταν οι συνθήκες εργασίας το απαιτούν.

• Εργαλεία κατάλληλα ώστε να μπορεί να εργάζεται ασφαλής ο Τεχνίτης στην εργασία του και στον χώρο δουλειάς του. Ο εργαζόμενος υποχρεούται να έχει ατομικά εργαλεία μόνο μία πένσα, έναν κόφτη και ένα κατσαβίδι τσέπης.

Γ) Στους χώρους εργασίας αναρτάται - τοιχοκολλάται η άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας.

Δ) Όταν η ΕΜΥ δίνει θερμοκρασία από 38° C και πάνω το ωράριο εργασίας θα είναι 7:00 π.μ. - 1:00 μ.μ. χωρίς περικοπή του ημερομισθίου.

Όταν η ΕΜΥ δίνει θερμοκρασία 36° C και πάνω δεν πραγματοποιείται εργασία μετά τις 14.30.

`Αρθρο 12°
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α) Όταν ο τόπος εργασίας βρίσκεται έξω από τη Ν/ΖΩΝΗ, ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει μέσο για την μεταφορά των εργαζομένων.

Β) Όταν ο εργαζόμενος απασχολείται εκτός Ζώνης και όταν ακόμη η μετάβαση του γίνεται με μεταφορικό μέσο του Εργοδότη ή την τακτική συγκοινωνία, ο χρόνος εργασίας υπολογίζεται από την στιγμή της αναχωρήσεως από την έδρα της Επιχείρησης. Λήξη της εργασίας είναι η στιγμή της επαναφοράς του στην έδρα.

Γ) Για την εργασία που εκτελείται μακρύτερα από 60 χιλιόμετρα από την έδρα της Επιχείρησης, έστω και με μεταφορά του εργαζόμενου στην έδρα, δηλαδή, χωρίς διανυκτέρευση ή εκτός νομίμου ωραρίου η . διαδρομή πληρώνεται κανονικά απλή ώρα, χωρίς προσαύξηση.

Δ) Για την εργασία που εκτελείται μακρύτερα από 25 χιλιόμετρα από την έδρα της Επιχείρησης και δεν γίνεται η επαναφορά του εργαζόμενου στην έδρα αυθημερόν, η Επιχείρηση υποχρεούται με δικά της έξοδα να εξασφαλίσει στον εργαζόμενο κατάλληλο οίκημα διαμονής και του καταβάλει το ημερομίσθιο διπλό.

`Αρθρο 13°

Ο Εργοδότης δεν μπορεί να υποχρεώσει του εργαζόμενους να παράσχουν άλλη δουλειά έξω από την ειδικότητα τους, δηλαδή παραγωγική εργασία, ηλεκτροκολλήματα, μετακίνηση μεγάλων αντικειμένων, καθαρισμό. Απαγορεύεται η κοπή μετάλλων δια φλογός.

`Αρθρο 14σ

Στις Επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από δέκα (10) εργαζόμενους θα υπάρχει πίνακας ανακοινώσεων του Σωματείου.

`Αρθρο 15°

Ο Εργοδότης θα δίνει αναλυτικό γραπτό λογαριασμό, τουλάχιστον κάθε μήνα σε κάθε εργαζόμενο, για τις αποδοχές και τις κρατήσεις που του γίνονται.

`Αρθρο 16°

Το προσωπικό ασφαλείας ,δεν παρέχει παραγωγική εργασία σε ημέρες και ώρες απεργιών, θα βρίσκεται στους χώρους δουλειάς και θα ενεργεί καθ΄ υπόδειξη του Εργοδότη, ο αριθμός του προσωπικού ασφαλείας θα είναι ένα (1) άτομο στις Επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι είκοσι πέντε (25) εργαζόμενους και επί πλέον ένα (1) άτομο ανά είκοσι πέντε (25) επόμενους εργαζόμενους στην Επιχείρηση. Ο εργαζόμενος παρέχει παρουσία και ασφάλεια στο Πλοίο και στην περιουσία της Επιχείρησης που εργάζεται και αμείβεται κανονικά. Εάν το Πλοίο πρέπει να αναχωρήσει το προσωπικό ασφαλείας υποχρεούται για την μεταφορά των υλικών και των εργαλείων στην έδρα της Επιχείρησης που εργάζεται.

`Αρθρο 17°

Η προϋπηρεσία των εργαζομένων αποδεικνύεται από το βιβλιάριο του ΙΚΑ και με το πιστοποιητικό των Εργοδοτών που τους απασχολούσαν, θεωρημένο μόνο από την .επαγγελματική οργάνωση των εργαζομένων με την επωνυμία Σωματείο Ηλεκτρολόγων Επισκευών Εγκαταστάσεων Πλοίων Αττικής και Νήσων και την επαγγελματική οργάνωση των εργοδοτών με την επωνυμία Ένωση Ηλεκτρολόγων Επισκευαστών και Κατασκευαστών Πλοίων Πειραιά, με την οποία το σωματείο των εργαζομένων συνάπτει τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Ως προϋπηρεσία θεωρείται και προσμετράται ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας και η εργασία στην αλλοδαπή, θεωρημένη από το αρμόδιο Προξενείο.

`Αρθρο 18ο
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι αποστολές συνεργείων επισκευής Πλοίων σε λιμάνια και ναυπηγεία εκτός Ελλάδας, θα γίνονται με τις εξής προϋποθέσεις:

Α) Οπωσδήποτε γραπτή σύμβαση, με τους όρους απασχόλησης.

Β) Η ως άνω αμοιβή που καθορίζεται στην Σύμβαση της παραγράφου α΄ του άρθρου 19 θα καταβάλλεται διπλή.

Γ) Εξυπακούεται ότι υπάρχει για την ανωτέρω ασφαλιστική κάλυψη από ΙΚΑ και ΤΕΑΗΕ.

Δ) Οι εργαζόμενοι στο εξωτερικό θα παίρνουν όλες τις επιπλέον αμοιβές αυτής της Σύμβασης και θα ισχύει για όλες τις ρυθμίσεις η Ελληνική Νομοθεσία.

Ε) Η Επιχείρηση θα επιβαρύνεται με τα εισιτήρια μεταφοράς και επανόδου, την προσφορά του κατάλληλου οικήματος διαμονής και φαγητού.

ΣΤ) Οι μετακινήσεις για ανάληψη εργασίας και ο χρόνος επιστροφής υπολογίζεται ως πραγματικός χρόνος απασχόλησης.

Ζ) Ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να μεταβεί στην αλλοδαπή χώρα όταν συντρέχουν οι κίνδυνοι και άλλοι σοβαροί λόγοι, όπως: εμπόλεμη κατάσταση, ασθένειες, προσωπικοί και οικογενειακοί λόγοι.

Η) Όταν το Πλοίο βρίσκεται εν πλω ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να μεταβεί για εργασία στο Πλοίο, όπως άλλωστε προβλέπει η Ελληνική Νομοθεσία. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο ύστερα από συναίνεση εργαζόμενου - Επιχείρησης.

Θ) Η Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τους εργαζόμενους εάν το Πλοίο είναι εν πλω, σε ποια χώρα θα μεταβεί και αν χρειάζεται συνοδό και ισχύει η Ελληνική Νομοθεσία σε ότι αφορά τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας πάνω στο Πλοίο.

`Αρθρο 19°

Για τους εργαζόμενους ισχύουν κάθε χρόνο οι εξής αργίες, κατά τις οποίες ο εργαζόμενος- αμείβεται με το πιο πάνω ημερομίσθιο (μονό) χωρίς καμμία περικοπή ημερήσιας αμοιβής.

1. Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

2. Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

3. Η 1η ΜΑΙΟΥ

4. Η 15η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

5. Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

6. 6. Η 6η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

7. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Όσοι εργαστούν στις κατ΄ έθιμο αργίες: 1η του έτους, Θεοφάνια, Καθαρά Δευτέρα, Αγίου Πνεύματος, θα λάβουν διπλό ημερομίσθιο.

Συμφωνείται ακόμη η παραμονή των Χριστουγέννων, η παραμονή Πρωτοχρονιάς και η Μεγάλη Πέμπτη θα είναι ημιαργίες χωρίς περικοπή ημερησίας αμοιβής.

`Αρθρο 20°

Οι Επιχειρήσεις υποχρεούνται να χορηγούν κάθε έτος στους εργαζόμενους την κανονική άδεια του Α.Ν. 539/45, όπως ισχύει σήμερα σε συνδυασμό με το νόμο 1346/83.

Επίσης, θα χορηγούν την ανάλογη αποζημίωση αδείας και επιδόματος αδείας σε αυτούς που απολύονται ή λήγει η σύμβαση τους ή αποχωρούν οικειοθελώς από την εργασία,

Επίσης, όπως προβλέπεται από την Ε.Σ.Σ.Ε. οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει δέκα χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή δώδεκα χρόνια σε οποιαδήποτε απασχόληση ή εργοδότη, δικαιούνται τριάντα ημέρες αμειβόμενης άδειας.

`Αρθρο 21°

Τα μέλη της Διοίκησης του ΣΗΕΕΠ Αττικής και Νήσων δικαιούνται δύο (2) ημέρες άδεια το μήνα με αποδοχές, για να διευκολύνονται στην άσκηση των συνδικαλιστικών τους καθηκόντων.

Σε περίπτωση απασχολήσεως περισσοτέρων από ένα μέλος της Σωματειακής Διοίκησης στην ίδια Επιχείρηση, θα δικαιούνται μία (1) ημέρα άδειας το μήνα με αποδοχές.

Μέλη της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας θα παίρνουν άδεια χωρίς αποδοχές για την άσκηση των καθηκόντων τους.

`Αρθρο 22°

Ο εργαζόμενος δικαιούται μία ημέρα άδεια το χρόνο και αμείβεται με το πιο πάνω ημερομίσθιο χωρίς καμμία περικοπή ημερήσιας αμοιβής, όταν πηγαίνει για ιατρικές εξετάσεις επαγγελματικής νόσου (τεστ).

`Αρθρο 23°

Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος στον χώρο εργασίας η Επιχείρηση θα καταβάλλει στον εργαζόμενο το υπόλοιπο του ημερομισθίου από αυτά που δίνει το ΙΚΑ για ένα μήνα, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για απασχολούμενους που συμπλήρωσαν ένα έτος προϋπηρεσία και ανεξαρτήτως των πραγματοποιηθεισών ημερών εργασίας που είχε ο παθών στη Ν/ΖΩΝΗ.

`Αρθρο 24°

Οι Εργοδότες δέχονται την δραστηριότητα του εκλεγμένου εκπροσώπου των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς των επισκευαζόμενων Πλοίων, με βάση την κείμενη νομοθεσία.

`Αρθρο 25°
ΣΧΟΛΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν/ΖΩΝΗΣ

Συμφωνείται κοινή προσπάθεια για την επίλυση του οικονομικού και λειτουργικού προβλήματος της Σχολής Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης Ν/Ζ που λειτουργεί στο Ικόνιο Περάματος, σε συνεργασία και σε συντονισμό με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά.

`Αρθρο 26°
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ Ν/Ζ

Τα μέρη συμφώνησαν να αναδείξουν με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες τις θέσεις τους για την δημιουργία ενιαίου φορέα Ν/Ζώνης και στα πλαίσια αυτού του φορέα να δραστηριοποιηθούν για την λύση των προβλημάτων λειτουργίας, εκσυγχρονισμού, υποδομής και ανάπτυξης της Ν/Ζώνης, με συντονισμό όλων των ενδιαφερομένων φορέων.

`Αρθρο 27ο

Οι παραπάνω ρυθμίσεις δεσμεύουν τα δύο μέρη. Οι συμβαλλόμενοι θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να επηρεάσουν τα μέλη τους για την πιστή εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτών.

Με την παρούσα δεν θίγονται τυχόν ευνοϊκότερες υπέρ των εργαζομένων ρυθμίσεις στο χώρο της Ν/ΖΩΝΗΣ.

`Αρθρο 29°

Η ισχύς των παραπάνω αρχίζει από 1-1-2008.