Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΜΥΛΕΡΓΑΤΩΝ Δ.Α. 3/2012 για τους Μυλεργάτες Κυλινδρόμυλων ή Πετρόμυλων όλης της χώρας Π.Κ. 6/20-2-2012

ΜΥΛΕΡΓΑΤΩΝ
Δ.Α. 3/2012 για τους Μυλεργάτες Κυλινδρόμυλων ή Πετρόμυλων όλης της χώρας Π.Κ. 6/20-2-2012

Thu, Feb 2, 2012 12:00 AM
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2012

«Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των Μυλεργατών που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας»

1.Με αρ. Πρωτ. 33/6-9-2011 κατατέθηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μυλεργατοϋπαλλήλων και Μακαρονοτεχνιτών αίτηση παροχής υπηρεσιών μεσολάβησης για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των μυλεργατών που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους της χώρας.

2.Παρά τις έντονες διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της μεσολάβησης και τις προσπάθειες του μεσολαβητή Ανδρέα Νικολόπουλου η πρότασή του έγινε δεκτή από το Σύνδεσμο Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων (Αρ. πρωτ. 911 από 7-11-2011) και από το Σύνδεσμο Αλευροβιομηχάνων της Ελλάδος (Αρ. πρωτ. 899 από 3-11-2011). Η πρόταση του δεν έγινε αποδεκτή από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μυλεργατοϋπαλλήλων και Μακαρονοτεχνιτών η οποία υπέβαλλε αίτηση παροχής υπηρεσιών διαιτησίας.

3.Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μυλεργατοϋπαλλήλων και Μακαρονοτεχνιτών υπέβαλλε αίτηση παροχής υπηρεσιών διαιτησίας (Αρ. Πρωτ. 028Δ/25-11-2011)

4.Την 5-12-2011 πραγματοποιήθηκε η ανάδειξη διαιτητή κατά την οποία αναδείχθηκα – Τουτζιαράκης Γιάννης – ως διαιτητής με τη γ΄ κλήρωση ενώ ως αναπληρωτής διαιτητής αναδείχθηκε ο Κρεμαλής Κων/νος επίσης με τη γ΄ κλήρωση.

5.Ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως διαιτητής κα κάλεσα σε συνάντηση τις δύο πλευρές την 19η Δεκεμβρίου 2011. Στη συνάντηση προσήλθαν εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μυλεργατοϋπαλλήλων και Μακαρονοτεχνιτών και εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων. Δεν παρέστη εκπρόσωπος του Συνδέσμου Αλευροβιομηχάνων της Ελλάδος με τον οποίο επικοινώνησα και μου εξήγησε ότι δεν έλαβαν την πρόσκληση για συνάντηση, η οποία επεδόθη μεν στα γραφεία του συνδέσμου στα οποία όμως δεν υπάρχει υπάλληλος. Μετά τη συνάντηση συμφωνήσαμε να υπάρξει επικοινωνία με τα μέρη για διερεύνηση των προθέσεών τους.

6.Σε τηλεφωνικές επικοινωνίες ζήτησα από όλα τα μέρη να συμφωνήσουν με την πρόταση του μεσολαβητή μετά από μια τροποποίηση του άρθρου 3 της πρότασης. Προφορικά ζήτησα να αντικατασταθεί η διατύπωση του άρθρου 3 της πρότασης του μεσολαβητή κατά την οποία η παράγραφος 4 του άρθρου 3 της από 7-12-2009 ΣΣΕ «οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών απαλείφεται από 1.11.2011». Αντί για απαλείφεται θα αναφέρει «αναστέλλεται».
Η πλευρά των εργαζομένων προφορικά συναίνεσε. Η πλευρά των εργοδοτών, η οποία είχε ήδη συναινέσει στην πρόταση λόγω της μεταβολής πολλών δεδομένων δεν εξέφρασε τη συναίνεσή της. Θα προτιμούσε να μείνει ο όρος απαλείφεται. Ως προς τα άλλα σημεία της πρότασης του μεσολαβητή υπήρχε ρητή συναίνεση τους στην πρόταση του μεσολαβητή.

7.Μετά από αυτά η απόφαση μου είναι η εξής:

 

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής
Στους όρους της ρύθμισης αυτής υπάγονται οι μυλεργάτες όλης της χώρας, που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου και είναι μέλη των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που είναι μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΥΛΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΟΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ και απασχολούνται στους Κυλινδρόμυλους ή Πετρόμυλους, που αλέθουν σιτηρά για την εμπορία ή με αλεστικό δικαίωμα στις επιχειρήσεις που είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ και ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Άρθρο 2

Βασικοί μισθοί/Ημερομίσθια
Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή, όπως είχαν διαμορφωθεί με την από 7-12-2009 Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Π.Κ. 60/11.12.2009) παραμένουν αμετάβλητα, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας.

 

Άρθρο 3

Αναστολή της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της από 7-12-2009 ΣΣΕ
Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 της από 7-12-2009 ΣΣΕ «Οικονομική ενίσχυση για αντιμετώπιση έκτακτων δαπανών» αναστέλλεται από 1.11.2011.

 

Άρθρο 4

Επιδόματα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του Επιδόματος Αδείας
Τα επιδόματα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του Επιδόματος Αδείας καταβάλλονται στους υπαγόμενους στην παρούσα κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της από 15.7.2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των ετών 2010, 2011, 2012, συμπεριλαμβανομένου και του προσαρτήματος αυτής (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 14/16-7-2010)

Άρθρο 5

Γενική ρύθμιση
1.Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές μεγαλύτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ρύθμιση δεν μειώνονται.
2.Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της από 7-12-2009 ΣΣΕ κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.
3.Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που ισχύουν με βάση ατομικές συμβάσεις εργασίας, την ισχύουσα επιχειρησιακή συνήθεια ή από ελευθεριότητα του εργοδότη, δεν θίγονται από τους όρους της παρούσας.

 

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της ρύθμισης αυτής είναι αόριστης διάρκειας και αρχίζει από 7 Σεπτεμβρίου 2011 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.
Ημερομηνία Κατάθεσης: 2 Φεβρουαρίου 2012

 

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΤΖΙΑΡΑΚΗΣ