Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΜΥΛΕΡΓΑΤΩΝ ΣΣΕ Π.Κ. 60/11.12.2009 Για τους Μυλεργάτες που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας

ΜΥΛΕΡΓΑΤΩΝ
ΣΣΕ Π.Κ. 60/11.12.2009 Για τους Μυλεργάτες που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας

Mon, Dec 7, 2009 12:00 AM

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

«για τους Μυλεργάτες που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας»

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 60/11-12-2009)

Σήμερα, 7 Δεκεμβρίου 2009, στα γραφεία του Ο.Μ.Ε.Δ. Πλατεία Βικτωρίας 7 Αθήνα παρουσία της Μεσολαβήτριας κ. Μαρίας Ντότσικα, μεταξύ των εργοδοτικών οργανώσεων με την επωνυμία:

α) «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», νομίμως εκπροσω­πούμενη από τον Πρόεδρο, κ. Κων/νο Λούλη

και

β) «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ», νομίμως εκπροσωπού­μενη από τον Πρόεδρο, κ. Δημήτρη Χαλάτσογλου και τη Γραμματέα, κ. Ελένη Ματσιμάνη

και της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΥΛΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΟΝΟ-ΤΕΧΝΙΤΩΝ», νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο, κ. Λευτέρη Παπαδόπουλο, τη Γενική Γραμματέα, κα. Δέσποινα Κωστικιάδου

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Στους όρους της σύμβασης αυτής υπάγονται οι μυλεργάτες όλης της χώρας, που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου και είναι μέλη των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που είναι μέλη της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΥΛΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΟΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ και απασχολούνται στους Κυλινδρόμυλους ή Πετρόμυλους, που αλέθουν σιτηρά για την εμπορία ή με αλεστικό δικαίωμα στις επιχειρήσεις που είναι μέλη των συμβαλλομένων εργοδοτικών οργανώσεων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ και ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Άρθρο 2

Ειδικότητες Εργαζομένων - Βασικοί Μισθοί / Ημερομίσθια

Οι εργαζόμενοι, που υπάγονται στην σύμβαση αυτή εντάσσονται ανάλογα με την ειδικότητα τους σε μισθολογικές κατηγορίες με ανάλογα ανά ειδικότητα εργασιακά τους καθήκοντα και έχουν τους αντίστοιχους βασικούς μισθούς και ημερομίσθια.

1η Μισθολογική κατηγορία. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται ο Αρχιμυλωνάς που είναι ο υπεύθυνος της παραγωγικής διαδικασίας, που σε συνεργασία με τον Διευθυντή παραγωγής ή τον υπεύθυνο παραγωγής αλεύρων ή τον υπεύθυνο αγοράς σιτηρών βάσει των αναγκών πωλήσεων, επιβλέπει για να εκτελούνται οι προγραμ­ματισμένες αλέσεις κλπ.

Βασικός μισθός

Έως 1.1.2009

Από 1.5.2009

+ 5,5%

1.344,79 ευρώ

1.418,75 ευρώ

2η Μισθολογική κατηγορία. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται ο Βοηθός Αρχιμυλωνάς, που είναι ο μετά από τον αρχιμυλωνά υπεύθυνος στη βάρδια του κατά τη διαδικασία παραγωγής και λειτουργίας ολόκληρου του εργοστασίου του μύλου.

Βασικός μισθός

Από 1.1.2009

Από 1.5.2009

+ 5,5%

1.250 ευρώ

1.312,5 ευρώ

3η Μισθολογική κατηγορία. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται ο Μυλωνάς, που είναι ο απασχολούμενος αποκλειστικά με την διαδικασία αλέσεως στην βάρδια του.

Βασικό ημερομίσθιο

Από 1.1.2009

Από 1.5.2009

+ 5,5%

43,27 ευρώ

45,65

4η Μισθολογική κατηγορία. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι εξής ειδικότητες:

α) Ανάμεικτης ή χειριστής MIXER είναι ο υπεύθυνος χειριστής, που επιλέγει βάσει προγράμματος και εντολών τα Silo αλεύρων τα μικροσυστατικά καθώς και την τελική αποστολή ετοίμου προϊόντος.

β) Χειριστής CLARK, είναι ο υπεύθυνος ανυψωτικού περονοφόρου μηχανήματος.

γ) Χειριστής μηχανήματος ενσάκκισης ή παλετοποίησης είναι ο υπεύθυνος χειριστής μηχανημάτων συσκευασίας αλεύρων και προϊόντων πετρομύλου.

δ) Σιταράς είναι ο υπεύθυνος για την παραλαβή έλεγχο αποθεμάτων, αποθήκευση κλπ σκληρού και μαλακού σίτου.

Βασικό ημερομίσθιο

Από 1.1.2009

Από 1.5.2009

+ 5,5%

41,23 ευρώ

43,50

5η Μισθολογική κατηγορία. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι βοηθοί των ειδικοτήτων της κατηγορίας 4 και των κυλινδράδων - μυλωνάδων καθώς και ο πλασιοστιέρης και ο σιμιγδαλάς.

Βασικό ημερομίσθιο

Από 1.1.2009

Από 1.5.2009

+ 5,5%

40.58 ευρώ

42,81

6η Μισθολογική κατηγορία. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ανειδίκευτοι μυλεργάτες.

Βασικό ημερομίσθιο

Από 1.1.2009

Από 1.5.2009

+ 5,5%

39,52 ευρώ

41,69 ευρώ

7η Μισθολογική κατηγορία. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται ο λιπαντής και ο μηχανοδηγός.

Βασικό ημερομίσθιο

Από 1.1.2009

Από 1.5.2009

+ 5,5%

43,27 ευρώ

45,65 ευρώ

Γενικά συμφωνείται, ότι οι αποδοχές των εργαζομένων, που υπάγονται στην σύμβαση αυτή θα αναπροσαρμόζονται κατ' έτος τουλάχιστον κατά το ποσοστό αυξήσεων που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), αν αυτή δεν τροποποιηθεί με νεότερη συλλογική ρύθμιση (συλλογική σύμβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση). Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική αυξήσεων της ΕΓΣΣΕ θα λαμβάνεται υπόψη στις συλλογικές διαπραγμα-τεύσεις μεταξύ των μερών.

Άρθρο 3

Επιδόματα

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή καταβάλλονται τα ακόλουθα επιδόματα:

1 Επίδομα πολυετίας:

Το επίδομα αυτό προσαυξάνει ποσοστιαία το βασικό ημερομίσθιο και μισθό του εργαζομένου με βάση την πραγματική υπηρεσία, συνεχή ή μη, σε κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους που αλέθουν σιτηρά για εμπορία ή με αλεστικό δικαίωμα και από 01.01.2009 διαμορφώνεται ως εξής :

Μετά τη συμπλήρωση 3 ετών υπηρεσίας επίδομα 5%

Μετά τη συμπλήρωση 6 ετών υπηρεσίας επίδομα 10%

Μετά τη συμπλήρωση 9 ετών υπηρεσίας επίδομα 15%

Μετά τη συμπλήρωση 12 ετών υπηρεσίας επίδομα 20%

Μετά τη συμπλήρωση 15 ετών υπηρεσίας επίδομα 25%

Μετά τη συμπλήρωση 18 ετών υπηρεσίας επίδομα 35%

Μετά τη συμπλήρωση 21 ετών υπηρεσίας επίδομα 40%

Μετά τη συμπλήρωση 24 ετών υπηρεσίας επίδομα 45%

Μετά τη συμπλήρωση 27 ετών υπηρεσίας επίδομα 50%

Μετά τη συμπλήρωση 30 ετών υπηρεσίας επίδομα 55%

Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση εργοδότη, σε περίπτωση δε αδυναμίας προσκόμισης της βεβαίωσης, η προϋπηρεσία αποδεικνύεται από το ασφαλιστικό βιβλιάριο σε συνδυασμό με σχετική υπεύθυνη δήλωση του εργαζόμενου.

2. Επίδομα γάμου: Το επίδομα γάμου ορίζεται σε ποσοστό 10%, που υπολογίζεται στο εκάστοτε ισχύον βασικό μισθό ή ημερομίσθιο, προσαυξημένο με το επίδομα πολυετίας και καταβάλλεται σε κάθε έγγαμο εργαζόμενο.

Το επίδομα γάμου δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς, καθώς και οι ευρισκόμενοι-ες σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγμένοι-ες (Ν.1849/1989, άρθρο 20, παρ. 2).

3. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας: Το επίδομα αυτό ορίζεται σε ποσοστό 10%, υπολογίζεται στο εκάστοτε ισχύον βασικό μισθό ή ημερομίσθιο, προσαυξημένο με το επίδομα πολυετίας και χορηγείται μόνο στους εργαζόμενους που απασχολούνται στους ακόλουθους χώρους:

i) Παραλαβής και τροφοδότησης των μηχανημάτων με σιτάρι.

ii) Παραγωγής.

iii) Ενσάκκισης και φόρτωσης προϊόντων και υποπροϊόντων.

iν) Καθαρισμού, συντήρησης και αποθήκευσης κενών σάκων.

4. Οικονομική ενίσχυση για αντιμετώπιση έκτακτων δαπανών: Στο πρώτο 15νθήμερο του Σεπτεμβρίου κάθε έτους σε όλους τους εργαζόμενους χορηγείται, ως οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση έκτακτων δαπανών, το ποσό που αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) ημερομίσθια ή σε 15/ 25 του μισθού.

5. Επίδομα Σπουδών: Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση χορηγούνται επιδόματα επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης, υπολογιζό-μενα επί του βασικού μισθού ή του ημερομισθίου τους και του επιδόματος πολυετίας και δη ως εξής:

(α) Στους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ επίδομα εκ ποσοστού 18%.

(β) Στους κατόχους πτυχίου ΤΕΙ επίδομα εκ ποσοστού 13%.

(γ) Στους κατόχους διπλώματος μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατόχους διπλώματος επαγγελματικής εκπαίδευσης- ειδίκευσης και κατόχους επαγγελματικής άδειας χρήσης - οδήγησης επαγγελματικού μηχανήματος/αυτοκινήτου, επίδομα εκ ποσοστού 5%.

(δ) Στους εργαζόμενους που χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή, ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους στον χώρο παραγωγής και δεν λαμβάνουν ανθυγιεινό επίδομα χορηγείται επίδομα Η/Υ, υπολογιζόμενο σε ποσοστό 15% επί του ημερομισθίου ή του μισθού. Στους εργαζόμενους που χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή, ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους στον χώρο παραγωγής και λαμβάνουν ανθυγιεινό επίδομα χορηγείται επίδομα Η/Υ, υπολογιζόμενο σε ποσοστό 5% επί του ημερομισθίου ή του μισθού.

Άρθρο 4

Λοιπές παροχές και ρυθμίσεις

(α) Αποζημίωση Καταγγελίας ως προς την ειδικότητα του Αρχιμυλωνά και του βοηθού Αρχιμυλωνά: Σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας εργαζόμενου με την ειδικότητα του Αρχιμυλωνά και του Βοηθού Αρχιμυλωνά, ως προς την καταβολή της αποζημίωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων 2112/1920 (άρθρο 1 παρ. 1) και 3198/1955 (άρθρο 5 παρ. 3) ως προς την καταγγελία της σύμβασης εργασίας των υπαλλήλων.

(β) Αποζημίωση λοιπών εργαζομένων υπαγόμενων στην παρούσα σύμβαση:

Οι αποζημιώσεις της παρ. 1, περ. ά του άρθρου 3 του Β.Δ. της 16/18.7.1920, στην περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας εργατοτεχνιτών, βελτιώνονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 3 της από 12.4.2006 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.14/13.4.2006 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας) και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας τους:

Προϋπηρεσία – Αποζημίωση

Από 2 μήνες έως 1 έτος

5 ημερομίσθια

Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη

7 ημερομίσθια

Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη

15 ημερομίσθια

Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη

30 ημερομίσθια

Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη

60 ημερομίσθια

Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη

100 ημερομίσθια

Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη

120 ημερομίσθια

Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη

145 ημερομίσθια

Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω

165 ημερομίσθια

(γ) Η προβλεπόμενη από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 8 του Ν. 3198/1955, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 435/1976, αποζημίωση του Β.Δ. της 16/18 Ιουλίου 1920 των αποχωρούντων εκ της εργασίας μυλεργατών οιασδήποτε ειδικότητας των συμπληρωσάντων τις προϋποθέσεις προς λήψη πλήρους σύνταξης από το ΙΚΑ, θα καταβάλλεται ολόκληρος αντί του καθοριζομένου στην ως άνω διάταξη, σύμφωνα με το από 6 Μαρτίου 1978 Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων.

(δ) Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις: Η άδεια της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζόμενων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευόμενων από το Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο, ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες. Οι δικαιούχοι αυτής της άδειας δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.

(ε) Προσυνταξιοδοτική περίοδος: Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας πριν από το χρόνο πλήρους συνταξιοδότησης του εργαζόμενου η καταγγελία της σύμβασης εργασίας θα γίνεται αφού τηρηθεί εκ μέρους του εργοδότη η ακόλουθη διαδικασία: Της καταγγελίας προηγείται κλήση του εργαζόμενου σε ακρόαση ενώπιον εκπροσώπου ή επιτετραμμένου της εταιρείας οριζόμενου από αυτήν. Στην ακρόαση καλείται με δικαίωμα λόγου εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικής πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης στον χώρο της εταιρείας και αν δεν υπάρχει εκπρόσωπος της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης. Η μη προσέλευση του εκπροσώπου και/ή του εργαζόμενου δεν παρακωλύει την πρόοδο των διαδικασιών. Κατά την διάρκεια της ακρόασης εκτίθενται συνοπτικώς οι αιτίες για τις οποίες η Εταιρεία σκοπεύει να προχωρήσει στην καταγγελία, ο δε εργαζόμενος δικαιούται κατά την διάρκεια της ίδιας αυτής ακρόασης να εκφράσει τις απόψεις του και παρατηρήσεις προφορικά ή έγγραφα.

Μετά τα ανωτέρω ο εργοδότης ασκεί το διευθυντικό του δικαίωμα αποφασίζει περί της καταγγελίας ή μη της σύμβασης εργασίας του εργαζόμενου τηρώντας τις νόμιμες προϋποθέσεις στα πλαίσια πάντοτε του άρθρου 281 Α.Κ. περί καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος και της αρχής της αναλογικότητας.

Για να ισχύει η παρούσα κάθε εργαζόμενος οφείλει όταν εισέρχεται στην τελευταία πενταετία πριν από την ημερομηνία πλήρους συνταξιοδότησης να καταθέτει αμελλητί στον εργοδότη υπεύθυνη δήλωση για το γεγονός αυτό μαζί με την οποία θα συνυποβάλλεται ληξιαρχική πράξη γέννησης. Παράλληλα εντός δύο μηνών από της υποβολής της ως άνω δηλώσεως θα κατατίθεται από τον εργαζόμενο στον εργοδότη βεβαίωση του ασφαλιστικού του φορέα από τον οποίο θα προκύπτουν οι ημέρες ασφάλισης του, μέχρις της ημερομηνίας αυτής (ήτοι πέντε έτη πριν τη νόμιμη ημερομηνία πλήρους συνταξιοδότησης.

Άρθρο 5

Αργίες και Άδειες

α) Αργίες

Οι αργίες, δηλαδή ημέρες αποχής από την εργασία, κατά τις οποίες καταβάλλεται η νόμιμη ημερήσια αμοιβή, όπως αυτές καθορίστηκαν και ισχύουν στον κλάδο για όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, διευκρινίζονται και είναι οι ακόλουθες:

-  Η 1η Ιανουαρίου

-  Η 25η Μαρτίου.

-  Η Μεγάλη Παρασκευή.

-  Η δεύτερη ημέρα του Πάσχα.

-  Η 15η Αυγούστου.

-  Η 28η Οκτωβρίου.

-  Η 25η Δεκεμβρίου, ημέρα Χριστουγέννων.

-  Η 26η Δεκεμβρίου, δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων.

-  Η ημέρα των Θεοφανίων

-  Η Καθαρά Δευτέρα

Στις ανωτέρω αργίες δεν περιέχονται τα Σάββατα και οι Κυριακές, λόγω της ισχύος της πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης και για τον λόγο αυτόν δεν αναφέρεται στις αργίες η Κυριακή του Πάσχα. Επίσης, στις ανωτέρω αργίες δεν περιέχονται ειδικές τοπικές αργίες, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις τοπικές συνήθειες, την επιχειρησιακή συνήθεια ή τυχόν ελευθεριότητα των εργοδοτών που υπάγονται στις συμβαλλόμενες εργοδοτικές οργανώσεις.

β) Ετήσια κανονική άδεια

i)  Κάθε μισθωτός από την έναρξη της εργασίας του σε επιχείρηση ανήκουσα στις συμβαλλόμενες στην παρούσα εργοδοτικές οργανώσεις και μέχρι τη συμπλήρωση δέκα (10) μηνών συνεχούς απασχόλησης, δικαιούται να λάβει ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές κατ' αναλογία με το χρόνο εργασίας που έχει συμπληρώσει στην ίδια υπόχρεη επιχείρηση. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση ετήσια άδεια εικοσιτεσσάρων εργασίμων ημερών ή αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εργασίας, είκοσι εργασίμων ημερών, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτές η ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν απασχολούνται οι μισθωτοί λόγω του εφαρμοζόμενου συστήματος εργασίας.

ii) Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εργασίας ή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Μετά τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών υπηρεσίας στον ίδιο ή σε οποιονδήποτε εργοδότη η κανονική ετήσια άδεια προσαυξάνεται ώστε να είναι συνολικά τριάντα μία (31) εργάσιμες ημέρες σε εξαήμερο και είκοσι έξι (26) σε πενθήμερο.

γ) Άδεια γάμου

Σε περίπτωση τέλεσης γάμου, στους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, χορηγείται άδεια έξι (6) εργασίμων ημερών, με αποδοχές, εφόσον απασχολούνται για έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες άδεια για όσους απασχολούνται πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα. Η άδεια αυτή δεν υπολογίζεται στην κανονική ετήσια άδεια του Α.Ν.539/1945, όπως ισχύει κάθε φορά, σε συνδυασμό και με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, περ. β' της σύμβασης αυτής για την κανονική ετήσια άδεια.

δ) Γέννηση τέκνου

Σε περίπτωση γέννησης τέκνου, στον πατέρα του παιδιού χορηγούνται δύο (2) εργάσιμες ημέρες άδεια, με αποδοχές.

ε) Άδεια ασθένειας εξαρτώμενων μελών

Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/1984, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτημένων μελών, καθορίζεται σε δεκατέσσερεις (14) εργάσιμες ημέρες κατά έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος-η έχει τρία (3) παιδιά και πάνω, όπως καθορίσθηκε με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008-2009.

στ) Άδεια φροντίδας παιδιού

(Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 6 της από 15.4.2002 Ε.ΠΣ.Σ.Ε. και του άρθρου 9 της από 24.5.2004 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.).

(i) Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία (1) ώρα κάθε ημέρα.

Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες ή να χορηγείται ως συνολική ισόχρονη άδεια, με αποδοχές, μετά από τη συμπλήρωση της άδειας κύησης.

(ii) Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.

(iii) Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.

(ιν) Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.

(ν) Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.

ζ) Μονογονεϊκές οικογένειες

(Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 7 της από 15.4.2002 Ε.ΠΣ.Σ.Ε.). Στους εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια, με αποδοχές, έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.

η) Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης

(Σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 8 της από 15.4.2002 Ε.ΠΣ.Σ.Ε. και του άρθρου 12 της από 24.5.2004 Ε.ΠΣ.Σ.Ε.).

Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές. Στους φυσικούς και θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως 16 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.

θ) Άδεια λόγω θανάτου συγγενή

(Σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 9 της από 15.4.2002 Ε.ΠΣ.Σ.Ε.). Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.

Άρθρο 6

Προστασία της απασχόλησης των «εξαρτημένων» ατόμων κατά την περίοδο της απεξάρτησης

(Σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 10 της από 15.4.2002 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.). Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό και για μία φορά.

Άρθρο 7

Παροχές σε είδος

α) Είδη ένδυσης: Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, χορηγείται μία φόρμα εργασίας και ένα ζευγάρι υποδημάτων, που ανήκουν κατά κυριότητα στον εργοδότη και ανανεώνονται με δαπάνη του, όταν φθαρούν.

β) Χορήγηση γάλακτος: Σε όλους τους εργαζόμενους χορηγείται μία φιάλη γάλακτος (640 γραμμαρίων) για καθεμία εργάσιμη ημέρα απασχόλησής τους.

Άρθρο 8

Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής

α) Οι εργοδότες - επιχειρήσεις που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, παρακρατούν από την πληρωμή της μισθοδοσίας τη συνδρομή των μελών πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων ποσού 2 ευρώ μηνιαίως, την οποία αποδίδουν σε αυτές κάθε μήνα.

β) Για την παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής, η πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση υποβάλλει έγγραφη δήλωση προς τον εργοδότη -επιχείρηση. Με τη δήλωση αυτή γνωστοποιείται το δικαιούχο σωματείο, το ποσό της συνδρομής, η συχνότητα παρακράτησης (μήνας, εξάμηνο) και ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο θα κατατίθεται το παρακρατούμενο ποσό υπέρ του σωματείου και ενδεχομένως το ποσοστό ή ποσό υπέρ των δευτεροβάθμιων οργανώσεων στις οποίες ανήκει το πρωτοβάθμιο σωματείο ή και την υπέρ της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) συνδρομή. Η δήλωση αυτή ισχύει για τον εργοδότη - επιχείρηση μέχρι την αντικατάστασή της από άλλη δήλωση, όταν μεταβάλλονται στοιχεία του περιεχομένου της.

γ) Η δήλωση με την οποία τα μέλη του σωματείου δηλώνουν προς τον εργοδότη -επιχείρηση ότι επιθυμούν την παρακράτηση της συνδρομής τους ή την ανάκλησή της, μπορεί να υποβληθεί και μέσω του σωματείου.

Άρθρο 9

Ώρες απασχόλησης - Αμοιβή νυχτερινής εργασίας

α) Οι ημέρες και ώρες εργασίας στις επιχειρήσεις αλευρόμυλων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, είναι αυτές που καθορίζονται από τους όρους των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.

β) Η νυχτερινή εργασία αμείβεται με προσαύξηση ποσοστού 30% επιπλέον της αντίστοιχης αμοιβής της ημερήσιας εργασίας.

Άρθρο 10

Μικτή γνωμοδοτική επιτροπή

α. Συγκροτείται μικτή επιτροπή εργασίας, η οποία είναι τετραμελής, αποτελούμενη από δύο εκπροσώπους της εργατικής πλευράς και δύο της εργοδοτικής πλευράς.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η μεσολαβητής Διαιτητής Μαρία Ν. Ντότσικα με σκοπό την επικαιροποίηση της περιγραφής των ειδικοτήτων των εργαζομένων και την ένταξη τους σε μισθολογικές κατηγορίες με βάση την σύγχρονη οργάνωση

και τεχνολογία των επιχειρήσεων κυλινδρόμυλων..

β. Η επιτροπή θα συνεδριάσει εντός ενός μηνός από της υπογραφής της παρούσης, με πρωτοβουλία της Προέδρου της Επιτροπής , η οποία θα απευθύνει έγγραφη πρόσκληση προς τα μέρη για την εξέταση των θεμάτων της περίπτωσης α..

γ. Η Επιτροπή θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της εντός 5μήνου από της υπογραφής της παρούσης και η τυχόν συμφωνία που θα προκύψει με βάση το πόρισμά της θα αποτελέσει κείμενο της επόμενης ΣΣΕ.

Σε αντίθετη περίπτωση στο πόρισμα θα καταγραφούν τα σημεία συμφωνίας και διαφωνίας των μερών και το ζήτημα αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην νέα ΣΣΕ.

Άρθρο 11

Γενική ρύθμιση

1. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές μεγαλύτερες από αυτές που καθορίζονται με τη σύμβαση αυτή, δεν μειώνονται.

2. Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που ισχύουν με βάση ατομικές συμβάσεις εργασίας, την ισχύουσα επιχειρησιακή συνήθεια ή από ελευθεριότητα του εργοδότη, δεν θίγονται από τους όρους της σύμβασης αυτής.

3. Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει κωδικοποιημένους όλους τους ισχύοντες όρους των ισχυόντων συλλογικών ρυθμίσεων, των οποίων παρέλκει η διατήρηση της εφαρμογής με την παρούσα.

4. Για τη διευκόλυνση των μερών στην εφαρμογή των όρων της σύμβασης αυτής, οι νόμιμες τακτικές αποδοχές των εργαζομένων, σε εφαρμογή των όρων των άρθρων 2 και 3 της παρούσας, καταγράφονται στο Παράρτημα του Πίνακα Αμοιβών, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής.

Άρθρο 12

Ισχύς

Η ισχύς της σύμβασης αυτής είναι αόριστης διάρκειας και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2009 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

Για τον Σύνδεσμο Αλευροβιομηχάνων της Ελλάδος

Κων/νος Λούλης

Πρόεδρος

 

Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία

Μυλεργατουπαλλήλων και Μακαρονοτεχνιτών

Λευτέρης Παπαδόπουλος

Πρόεδρος

κα Δέσποινα Κωστικιάδου

Γενική Γραμματέας

 

Για τον Σύνδεσμο Ελλήνων

Αλευροβιομηχάνων

Δημήτρης Χαλάτσογλου

Πρόεδρος

και α.α.

Ελένη Ματσιμάνη Γραμματέας