Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΜΥΛΕΡΓΑΤΩΝ Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους μυλεργάτες που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας - Π.Κ.: 151/21.11.2008

ΜΥΛΕΡΓΑΤΩΝ
Εθνική Κλαδική ΣΣΕ για τους μυλεργάτες που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας - Π.Κ.: 151/21.11.2008

Fri, Nov 21, 2008 12:00 AM New Page 2

Σήμερα 21.11.2008, στα γραφεία του ΟΜΕΔ παρουσία του μεσολαβητή Λάμπρου Σέμπου, η εργοδοτική οργάνωση με την επωνυμία «Σύνδεσμος Μεγάλων Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων Ελλάδος», νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Κωνσταντίνο Λούλη, πρόεδρο και τον Μιχαήλ Τόσο, γενικό γραμματέα και η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Μυλεργατοϋπαλλήλων και Μακαρονοτεχνιτών», νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, πρόεδρο και τη Δέσποινα Κωστικιάδου, γενική γραμματέα, συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στους όρους της σύμβασης αυτής υπάγονται οι εργαζόμενοι μυλεργάτες όλης της χώρας, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, που ανήκουν σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μυλεργατοϋπαλλήλων και Μακαρονοτεχνιτών και απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους που αλέθουν σιτηρά για την εμπορία ή με αλεστικό δικαίωμα των επιχειρήσεων που ανήκουν στον Σύνδεσμο Μεγάλων Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων Ελλάδος.

Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια - Ειδικότητες εργαζομένων

1. Από 1.1.2008 η ειδικότητα του αρχιμυλωνά υπάγεται σε καθεστώς υπαλληλικής ιδιότητας. Ως βασικός μισθός λαμβάνεται το ποσό των 1.250,00 ευρώ μηνιαία και θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα παρακάτω στην παρ. α.
2. Από 1.1.2008 ως προς την ειδικότητα του μυλωνά το βασικό ημερομίσθιο, όπως είχε διαμορφωθεί την 31.12.2007, ήτοι στο ποσό των 39,26 ευρώ, αναπροσαρμόζεται ως εξής: Από την 1.1.2008 αυξάνεται κατά ποσοστό 7% επί του βασικού ημερομισθίου της 31.12.2007 και, όπως θα ισχύσει την 31.8.2008, αυξάνεται από 1.9.2008 σε ποσοστό 3%.
3. Από 1.1.2008 τα βασικά ημερομίσθια των λοιπών εργαζομένων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2007, αναπροσαρμόζονται ως εξής: Από την 1.1.2008 αυξάνονται κατά ποσοστό 4,45% και, όπως θα ισχύσουν την 31.8.2008, αυξάνονται από 1.9.2008 σε ποσοστό 3%.
4. Οι ειδικότητες των εργαζομένων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή και τα βασικά ημερομίσθια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, για το έτος 2008 έχουν ως εξής:
α) Αρχιμυλωνάς είναι ο υπεύθυνος της παραγωγικής διαδικασίας που, σε συνεργασία με τον διευθυντή παραγωγής ή τον υπεύθυνο παραγωγής αλεύρων ή για τον υπεύθυνο αγοράς σιτηρών βάσει των αναγκών πωλήσεων, επιβλέπει για να εκτελούνται οι προγραμματισμένες αλέσεις κ.λπ.

Βασικός μισθός

Έως 31.12.2007

Από 1.1.2008
4,45%

Από 1.9.2008
3%

1.250,00

1.305,62

1.344,79

β) Μυλωνάς, ήτοι ο, μετά από τον αρχιμυλωνά και αρχιμηχανικό, υπεύθυνος στη βάρδιά του κατά τη διαδικασία παραγωγής ολόκληρου του μύλου.

Βασικό ημερομίσθιο

Έως 31.12.2007

Από 1.1.2008
7%

Από 1.9.2008
3%

39,26

42,01

43,27

γ) Οι εργαζόμενοι με την ειδικότητα πλασιστιέρης ή σιμιγδαλάς εντάσσονται στην ειδικότητα βοηθός μυλωνάς - Κατηγορία 4 και αμείβονται αντίστοιχα.
δ) Αναμείκτης ή χειριστής mixer είναι ο υπεύθυνος χειριστής που επιλέγει βάσει προγράμματος και εντολών τα silo αλεύρων, τα μικροσυστατικά, καθώς και την τελική αποστολή του έτοιμου προϊόντος.
Χειριστής clark είναι ο υπεύθυνος χειριστής ανυψωτικού περονοφόρου οχήματος μηχανήματος.
Χειριστής μηχανήματος ενσάκκισης ή παλετοποίησης είναι ο υπεύθυνος χειριστής μηχανημάτων συσκευασίας αλεύρων και προϊόντων πετρόμυλου.
Σιταράς είναι ο υπεύθυνος για την παραλαβή, έλεγχο αποθεμάτων, αποθήκευση κ.λπ. του σκληρού και μαλακού σίτου.

Βασικό ημερομίσθιο

Έως 31.12.2007

Από 1.1.2008
4,45%

Από 1.9.2008
3%

38,32

40,02

41,22

ε) Βοηθοί των παραπάνω ειδικοτήτων (κυλινδράδων - μυλωνάδων)

Βασικό ημερομίσθιο

Έως 31.12.2007

Από 1.1.2008
4,45%

Από 1.9.2008
3%

37,72

39,39

40,57

στ) Ανειδίκευτοι μυλεργάτες είναι όλο το προσωπικό που απασχολείται σε μύλους για βοηθητικές εργασίες, φορτώσεις κ.λπ.

Βασικό ημερομίσθιο

Έως 31.12.2007

Από 1.1.2008
4,45%

Από 1.9.2008
3%

36,73

38,36

39,51

ζ) Οι ειδικότητες του λιπαντή και μηχανοδηγού θα υφίστανται μέχρι την αποχώρηση των ήδη υφιστάμενων εργαζομένων με τις ειδικότητες αυτές και θα αμείβονται εντασσόμενοι στην Κατηγορία 2.
Οι ειδικότητες αυτές, μετά από την αποχώρηση των ήδη υφιστάμενων, θα καταργηθούν.
Γενικά συμφωνείται ότι οι αποδοχές των εργαζομένων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, θα προσαυξάνονται κατ έτος τουλάχιστον κατά το ποσοστό της ετήσιας γενικής αύξησης που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., αν η σύμβαση αυτή δεν τροποποιηθεί με νεότερη συλλογική ρύθμιση (Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.). Σε κάθε περίπτωση, η πολιτική αυξήσεων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. θα λαμβάνεται υπόψη στις συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών.

Άρθρο 3
Επιδόματα

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, καταβάλλονται τα ακόλουθα επιδόματα:
1. Επίδομα πολυετίας: Το επίδομα αυτό προσαυξάνει ποσοστιαία το βασικό ημερομίσθιο και μισθό του εργαζόμενου με βάση την πραγματική υπηρεσία, συνεχή ή μη, σε κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους που αλέθουν σιτηρά για εμπορία ή με αλεστικό δικαίωμα, και από 1.1.2008 διαμορφώνεται ως εξής:
- Μετά από τη συμπλήρωση 3 ετών υπηρεσίας: επίδομα 5%.
- Μετά από τη συμπλήρωση 6 ετών υπηρεσίας: επίδομα 10%.
- Μετά από τη συμπλήρωση 9 ετών υπηρεσίας: επίδομα 15%.
- Μετά από τη συμπλήρωση 12 ετών υπηρεσίας: επίδομα 20%.
- Μετά από τη συμπλήρωση 15 ετών υπηρεσίας: επίδομα 25%.
- Μετά από τη συμπλήρωση 18 ετών υπηρεσίας: επίδομα 35%.
- Μετά από τη συμπλήρωση 21 ετών υπηρεσίας: επίδομα 40%.
- Μετά από τη συμπλήρωση 24 ετών υπηρεσίας: επίδομα 45%.
- Μετά από τη συμπλήρωση 27 ετών υπηρεσίας: επίδομα 50%.
- Μετά από τη συμπλήρωση 30 ετών υπηρεσίας: επίδομα 55%.
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση εργοδότη, σε περίπτωση δε αδυναμίας προσκόμισης της δήλωσης, η προϋπηρεσία αποδεικνύεται από το ασφαλιστικό βιβλιάριο, σε συνδυασμό με σχετική υπεύθυνη δήλωση του εργαζόμενου.
2. Επίδομα γάμου: Το επίδομα γάμου ορίζεται σε ποσοστό 10%, που υπολογίζεται στο εκάστοτε ισχύον βασικό ημερομίσθιο, προσαυξημένο με το επίδομα πολυετίας και καταβάλλεται σε κάθε έγγαμο εργαζόμενο. Το επίδομα γάμου δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς, καθώς και οι ευρισκόμενοι-ες σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγμένοι-ες (Ν.1849/1989, άρθρο 20, παρ. 2).
3. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας: Το επίδομα αυτό ορίζεται σε ποσοστό 10%, υπολογίζεται στο εκάστοτε ισχύον βασικό ημερομίσθιο προσαυξημένο με το επίδομα πολυετίας και χορηγείται μόνο στους εργαζόμενους που απασχολούνται στους ακόλουθους χώρους:
i. Παραλαβής και τροφοδότησης των μηχανημάτων με σιτάρι.
ii. Παραγωγής.
iii. Ενσάκκισης και φόρτωσης προϊόντων και υποπροϊόντων.
iv. Καθαρισμού, συντήρησης και αποθήκευσης κενών σάκων.
4. Οικονομική ενίσχυση για αντιμετώπιση έκτακτων δαπανών: Στο πρώτο 15νθήμερο του Σεπτεμβρίου κάθε έτους, σε όλους τους εργαζόμενους χορηγείται, ως οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση έκτακτων δαπανών, το ποσό που αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) ημερομίσθια.
5. Επίδομα σπουδών: Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση, χορηγούνται επιδόματα επιστημονικής και επαγγελματικής κατάρτισης, υπολογιζόμενα επί του βασικού μισθού ή του ημερομισθίου τους και του επιδόματος πολυετίας και δη ως εξής:
α) Στους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ, επίδομα εκ ποσοστού 18%.
β) Στους κατόχους πτυχίου ΤΕΙ, επίδομα εκ ποσοστού 13%.
γ) Στους κατόχους διπλώματος μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατόχους διπλώματος επαγγελματικής εκπαίδευσης - ειδίκευσης και κατόχους επαγγελματικής άδειας χρήσης - οδήγησης επαγγελματικού μηχανήματος - αυτοκινήτου, επίδομα εκ ποσοστού 5%.
δ) Στους εργαζόμενους που χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ), ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους, στον χώρο παραγωγής και δεν λαμβάνουν ανθυγιεινό επίδομα, χορηγείται επίδομα Η/Υ, υπολογιζόμενο σε ποσοστό 15% επί του βασικού ημερομισθίου. Στους εργαζόμενους που χειρίζονται Η/Υ, ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους, στον χώρο παραγωγής και λαμβάνουν ανθυγιεινό επίδομα, χορηγείται επίδομα Η/Υ, υπολογιζόμενο σε ποσοστό 5% επί του βασικού ημερομισθίου.

Άρθρο 4
Λοιπές παροχές και ρυθμίσεις

α) Αποζημίωση καταγγελίας ως προς την ειδικότητα του αρχιμυλωνά: Από 1.1.2008, σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας εργαζόμενου με την ειδικότητα του αρχιμυλωνά, ως προς την καταβολή της αποζημίωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ν.2112/1920 (άρθρο 1, παρ. 1) και Ν.3198/1955 (άρθρο 5, παρ. 3) ως προς την καταγγελία της σύμβασης εργασίας των υπαλλήλων.
β) Αποζημίωση λοιπών εργαζομένων υπαγόμενων στην παρούσα σύμβαση: Οι αποζημιώσεις της παρ. 1, περ. α του άρθρου 3 του Β.Δ. της 16/18.7.1920, στην περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας εργατοτεχνιτών, βελτιώνονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 3 της από 12.4.2006 (Π.Κ.: 14/13.4.2006) Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας τους:

Προϋπηρεσία - Αποζημίωση
- Από 2 μήνες έως 1 έτος: 5 ημερομίσθια.
- Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη: 7 ημερομίσθια.
- Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη: 15 ημερομίσθια.
- Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη: 30 ημερομίσθια.
- Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη: 60 ημερομίσθια.
- Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη: 100 ημερομίσθια.
- Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη: 120 ημερομίσθια.
- Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη: 145 ημερομίσθια.
- Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω: 165 ημερομίσθια.

γ) Η προβλεπόμενη από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 8 του Ν.3198/1955, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν.435/1976, αποζημίωση του Β.Δ. της 16/18.7.1920 των αποχωρούντων από την εργασία μυλεργατών οποιασδήποτε ειδικότητας, των συμπληρωσάντων τις προϋποθέσεις προς λήψη πλήρους σύνταξης από το ΙΚΑ, θα καταβάλλεται ολόκληρη αντί του καθοριζόμενου στην ως άνω διάταξη, σύμφωνα με το από 6.3.1978 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των εδώ συμβαλλόμενων.
δ) Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις: Η άδεια της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζόμενων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευόμενων από το Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο, ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες. Οι δικαιούχοι αυτής της άδειας δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.
ε) Προσυνταξιοδοτική περίοδος: Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας πριν από τον χρόνο πλήρους συνταξιοδότησης του εργαζόμενου, η καταγγελία της σύμβασης εργασίας θα γίνεται αφού τηρηθεί εκ μέρους του εργοδότη η ακόλουθη διαδικασία:
Της καταγγελίας προηγείται κλήση του εργαζόμενου σε ακρόαση, ενώπιον εκπροσώπου ή επιτετραμμένου της εταιρείας οριζόμενου από αυτή. Στην ακρόαση καλείται με δικαίωμα λόγου εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικής πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης στον χώρο της εταιρείας και, αν δεν υπάρχει, εκπρόσωπος της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης. Η μη προσέλευση του εκπροσώπου και/ή του εργαζόμενου δεν παρακωλύει την πρόοδο των διαδικασιών. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης εκτίθενται συνοπτικά οι αιτίες για τις οποίες η εταιρεία σκοπεύει να προχωρήσει στην καταγγελία, ο δε εργαζόμενος δικαιούται κατά τη διάρκεια της ίδιας αυτής ακρόασης να εκφράσει τις απόψεις του και παρατηρήσεις του προφορικά ή έγγραφα.
Μετά από τα ανωτέρω, ο εργοδότης ασκεί το διευθυντικό του δικαίωμα, αποφασίζει περί της καταγγελίας ή μη της σύμβασης εργασίας του εργαζόμενου, τηρώντας τις νόμιμες προϋποθέσεις, στο πλαίσιο πάντοτε του άρθρου 281 του Α.Κ., περί καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος και της αρχής της αναλογικότητας.
Για να ισχύει η παρούσα, κάθε εργαζόμενος οφείλει, όταν εισέρχεται στην τελευταία πενταετία πριν από την ημερομηνία πλήρους συνταξιοδότησης, να καταθέτει αμελλητί στον εργοδότη υπεύθυνη δήλωση για το γεγονός αυτό, μαζί με την οποία θα συνυποβάλλεται ληξιαρχική πράξη γέννησης. Παράλληλα, εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της ως άνω δήλωσης, θα κατατίθεται από τον εργαζόμενο στον εργοδότη βεβαίωση του ασφαλιστικού του Φορέα, από την οποία θα προκύπτουν οι ημέρες ασφάλισής του μέχρι την ημερομηνία αυτή (ήτοι πέντε έτη πριν από τη νόμιμη ημερομηνία πλήρους συνταξιοδότησης).

Άρθρο 5
Αργίες και άδειες

α) Αργίες: Οι αργίες, δηλαδή ημέρες αποχής από την εργασία, κατά τις οποίες καταβάλλεται η νόμιμη ημερήσια αμοιβή, όπως αυτές καθορίστηκαν και ισχύουν στον κλάδο για όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, διευκρινίζονται και είναι οι ακόλουθες:
- Η 1η Ιανουαρίου.
- Η 25η Μαρτίου.
- Η Μεγάλη Παρασκευή.
- Η δεύτερη ημέρα του Πάσχα.
- Η 15η Αυγούστου.
- Η 28η Οκτωβρίου.
- Η 25η Δεκεμβρίου, ημέρα Χριστουγέννων.
- Η 26η Δεκεμβρίου, δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων.
- Η ημέρα των Θεοφανίων.
- Η Καθαρά Δευτέρα.
Στις ανωτέρω αργίες δεν περιέχονται τα Σάββατα και οι Κυριακές, λόγω της ισχύος της πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης και για τον λόγο αυτόν δεν αναφέρεται στις αργίες η Κυριακή του Πάσχα. Επίσης, στις ανωτέρω αργίες δεν περιέχονται ειδικές τοπικές αργίες, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις τοπικές συνήθειες, την επιχειρησιακή συνήθεια ή τυχόν ελευθεριότητα των εργοδοτών που υπάγονται στη συμβαλλόμενη εργοδοτική οργάνωση.
β) Ετήσια κανονική άδεια
i. Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος) που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (Α.Ν.539/1945, όπως ισχύει), μειώνεται από δώδεκα (12) σε δέκα (10) μήνες συμπληρωμένους, σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 5 της από 15.4.2002 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 19/29.4.2002).
ii. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα μίας (31) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εργασίας ή είκοσι έξι (26) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
γ) Άδεια γάμου: Σε περίπτωση τέλεσης γάμου, στους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, χορηγείται άδεια έξι (6) εργασίμων ημερών, με αποδοχές, εφόσον απασχολούνται για έξι (6) ημέρες την εβδομάδα, και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες άδεια, για όσους απασχολούνται πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα. Η άδεια αυτή δεν υπολογίζεται στην κανονική ετήσια άδεια του Α.Ν.539/1945, όπως ισχύει κάθε φορά, σε συνδυασμό και με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, περ. β της σύμβασης αυτής για την κανονική ετήσια άδεια.
δ) Γέννηση τέκνου: Σε περίπτωση γέννησης τέκνου, στον πατέρα του παιδιού χορηγούνται δύο (2) εργάσιμες ημέρες άδεια, με αποδοχές.
ε) Άδεια ασθένειας εξαρτώμενων μελών: Η άδεια του άρθρου 7 του Ν.1483/1984, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτημένων μελών, καθορίζεται σε δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κατ έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος-η έχει τρία (3) παιδιά και πάνω, όπως καθορίστηκε με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2008-2009 (Π.Κ.: 13/18.4.2008).
στ) Άδεια φροντίδας παιδιού
[Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 6 της από 15.4.2002 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 19/29.4.2002) και του άρθρου 9 της από 24.5.2004 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 16/28.5.2004)]
(α) Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία (1) ώρα κάθε ημέρα.
Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες ή να χορηγείται ως συνολική ισόχρονη άδεια, με αποδοχές, μετά από τη συμπλήρωση της άδειας κύησης.
(β) Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
(γ) Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
(δ) Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
(ε) Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
ζ) Μονογονεϊκές οικογένειες
[Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 7 της από 15.4.2002 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 19/29.4.2002)]
Στους/στις εργαζόμενους-ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο-η γονέα που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια, με αποδοχές, έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα, και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
η) Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης
[Σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 8 της από 15.4.2002 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 19/29.4.2002) και του άρθρου 12 της από 24.5.2004 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 16/28.5.2004)]
Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές. Στους φυσικούς και θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως 16 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.
θ) Άδεια λόγω θανάτου συγγενή
[Σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 9 της από 15.4.2002 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 19/29.4.2002)]
Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών, με αποδοχές, σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.

Άρθρο 6
Προστασία της απασχόλησης των «εξαρτημένων» ατόμων
κατά την περίοδο της απεξάρτησης

[Σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 10 της από 15.4.2002 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 19/29.4.2002)]
Δεν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτημένου» ατόμου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγμένα μετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) μήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραμμα αυτό και για μία φορά.

Άρθρο 7
Παροχές σε είδος

α) Είδη ένδυσης: Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, χορηγείται μία φόρμα εργασίας και ένα ζευγάρι υποδημάτων, που ανήκουν κατά κυριότητα στον εργοδότη και ανανεώνονται με δαπάνη του, όταν φθαρούν.
β) Χορήγηση γάλακτος: Σε όλους τους εργαζόμενους χορηγείται μία φιάλη γάλακτος (640 γραμμαρίων) για καθεμία εργάσιμη ημέρα απασχόλησής τους.

Άρθρο 8
Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής

α) Οι εργοδότες - επιχειρήσεις που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, παρακρατούν από την πληρωμή της μισθοδοσίας τη συνδρομή των μελών πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων ποσού 2,00 ευρώ μηνιαίως, την οποία αποδίδουν σε αυτές κάθε μήνα.
β) Για την παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής, η πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση υποβάλλει έγγραφη δήλωση προς τον εργοδότη - επιχείρηση. Με τη δήλωση αυτή γνωστοποιείται το δικαιούχο σωματείο, το ποσό της συνδρομής, η συχνότητα παρακράτησης (μήνας, εξάμηνο) και ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο θα κατατίθεται το παρακρατούμενο ποσό υπέρ του σωματείου και, ενδεχομένως, το ποσοστό ή ποσό υπέρ των δευτεροβάθμιων οργανώσεων στις οποίες ανήκει το πρωτοβάθμιο σωματείο ή και την υπέρ της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) συνδρομή. Η δήλωση αυτή ισχύει για τον εργοδότη - επιχείρηση μέχρι την αντικατάστασή της από άλλη δήλωση, όταν μεταβάλλονται στοιχεία του περιεχομένου της.
γ) Η δήλωση με την οποία τα μέλη του σωματείου δηλώνουν προς τον εργοδότη - επιχείρηση ότι επιθυμούν την παρακράτηση της συνδρομής τους ή την ανάκλησή της, μπορεί να υποβληθεί και μέσω του σωματείου.

Άρθρο 9
Ώρες απασχόλησης - Αμοιβή νυχτερινής εργασίας

α) Οι ημέρες και ώρες εργασίας στις επιχειρήσεις αλευρόμυλων που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, είναι αυτές που καθορίζονται από τους όρους των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.
β) Η νυχτερινή εργασία αμείβεται με προσαύξηση ποσοστού 30% επιπλέον της αντίστοιχης αμοιβής της ημερήσιας εργασίας.

Άρθρο 10
Μικτή Γνωμοδοτική Επιτροπή

α) Συγκροτείται μικτή επιτροπή εργασίας, η οποία είναι τετραμελής, αποτελούμενη από δύο εκπροσώπους της εργατικής πλευράς και δύο της εργοδοτικής πλευράς.
β) Η επιτροπή θα συνεδριάσει εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της παρούσας, με πρωτοβουλία του επιμελέστερου των μερών, το οποίο θα απευθύνει έγγραφη πρόσκληση προς την άλλη πλευρά, και θα εξετάσει το περιεχόμενο των καθηκόντων της ειδικότητας του μυλωνά, με βάση την οργάνωση και τεχνολογία των επιχειρήσεων κυλινδρόμυλων, ώστε να δοθεί απάντηση στο αν και κατά πόσο αυτή πρέπει να εξελιχθεί σε υπαλληλική σχέση ή να παραμείνει εργατοτεχνική.
γ) Η επιτροπή θα πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της εντός πεντάμηνου από την υπογραφή της παρούσας και η τυχόν συμφωνία που θα προκύψει με βάση το πόρισμά της, θα αποτελέσει κείμενο της επόμενης Σ.Σ.Ε.
Σε αντίθετη περίπτωση, στο πόρισμα θα καταγραφούν τα σημεία συμφωνίας και διαφωνίας των μερών και το ζήτημα αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη νέα Σ.Σ.Ε.

Άρθρο 11
Γενική ρύθμιση

1. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές μεγαλύτερες από αυτές που καθορίζονται με τη σύμβαση αυτή, δεν μειώνονται.
2. Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας, που ισχύουν με βάση ατομικές συμβάσεις εργασίας, την ισχύουσα επιχειρησιακή συνήθεια ή από ελευθεριότητα του εργοδότη, δεν θίγονται από τους όρους της σύμβασης αυτής.
3. Η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει κωδικοποιημένους όλους τους ισχύοντες όρους συλλογικών ρυθμίσεων, ήτοι και την από 1.3.2007 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 17/1.3.2007).
4. Για τη διευκόλυνση των μερών στην εφαρμογή των όρων της σύμβασης αυτής, οι νόμιμες τακτικές αποδοχές των εργαζομένων, σε εφαρμογή των όρων των άρθρων 2 και 3 της παρούσας, καταγράφονται στο Παράρτημα του Πίνακα Αμοιβών, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αυτής.

Άρθρο 12
Ισχύς

Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.