Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΤΑ Συμπληρωματική ΣΣΕ έτους 2008 της ΠΕΜ-ΟΤΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μουσικών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Π.Κ.: 16/7.4.2009

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΤΑ
Συμπληρωματική ΣΣΕ έτους 2008 της ΠΕΜ-ΟΤΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μουσικών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Π.Κ.: 16/7.4.2009

Wed, Apr 1, 2009 12:00 AM

Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 1.4.2009, οι υπογεγραμμένοι: α) Αφροδίτη Διαμαντοπούλου, προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού ΟΤΑ της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης δυνάμει της υπ’ αριθ. 1971/23.1.2008 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, β) Αναστασία Φραδέλλου, προϊσταμένη του Τμήματος Β’ της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εκπρόσωπος του Δημοσίου δυνάμει της υπ’ αριθ. 2/65882/0022/26.10.2007 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και γ) Αχιλλέας Τσιργούλας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μουσικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΕΜ-ΟΤΑ), δυνάμει της υπ’ αριθ. 462/22.9.2008 εξουσιοδότησης, συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., η οποία έχει ως κατωτέρω:

Άρθρο 1

Το άρθρο 3 της από 19.12.2008 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.163/19.12.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μουσικών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι υπ’ αριθ. 2/50025/0022/3.10.2006 (ΦΕΚ 1489/Β’) και 2/95080/0022/29.12.2008 (ΦΕΚ 2684/Β’) κοινές υπουργικές αποφάσεις, έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία ισχύος τους για τους υπαγόμενους στην παρούσα».

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της από 19.12.2008 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.163/19.12.2008) της ΠΕΜ-ΟΤΑ.