Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ) Εθνική Ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ εργατοτεχνιτών μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων και ορυχείων, 2009-2010 Π.Κ.: 12/20.3.2009

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΩΝ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ)
Εθνική Ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ εργατοτεχνιτών μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων και ορυχείων, 2009-2010 Π.Κ.: 12/20.3.2009

Wed, Mar 4, 2009 12:00 AM

Σήμερα 4.3.2009 στην Αθήνα, οι υπογράφοντες: α) Ευθύμιος Βιδάλης, πρόεδρος και Σταμάτης Γιαννακόπουλος, γενικός γραμματέας του Δ.Σ., ως εκπρόσωποι του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, β) Θεοφύλακτος Θεοφυλακτίδης, αναπληρωτής πρόεδρος και Γεώργιος Γλινιαδάκης, γενικός γραμματέας του Δ.Σ., ως εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Μεταλλείων, Λιγνιτωρυχείων, Λατομείων Ελλάδος και γ) Ιωάννης Κωνσταντινίδης, πρόεδρος και Δημήτριος Καραγιάννης, γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Μεταλλωρύχων Ελλάδος, εξουσιοδοτημένοι όλοι νόμιμα με αποφάσεις των Δ.Σ. των οργανώσεων που εκπροσωπούν για την υπογραφή της παρούσας Εθνικής Ομοιοεπαγγελματικής Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν τους πιο κάτω όρους αμοιβής και εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1. α) Τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων των εργατοτεχνιτών-τριών μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων και ορυχείων, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2008, αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 4%. Κατά κατηγορία διαμορφώνονται όπως πιο κάτω:
Κατηγορία 1: Απόφοιτοι ΤΕΙ με καθήκοντα εργοδηγού, εργοδηγοί παραγωγής και επιστάτες παραγωγής, εφόσον εκτελούν εργασία εργοδηγού, πτυχιούχοι ή όχι, έχοντας προϋπηρεσία ως επιστάτες, εργοδηγοί χημείου:
1.1.2009 - Βασικός μισθός: 1.044,28 ευρώ.
Κατηγορία 2: Επιστάτες, χειριστές συστημάτων αυτόματου ελέγχου παραγωγικής διαδικασίας (χειριστές panel), κατευθυντές εκσκαφέων με καδοτροχό και αποθέτες υπαίθριων λιγνιτωρυχείων, καθώς και χειριστές δηζελαμαξών και ηλεκτραμαξών, χειριστές εργάτες λιθογόμωσης υπογείων, χειριστές εργάτες λιθογόμωσης επιφάνειας, επικεφαλής συνεργείων παραγωγής και συντήρησης, γομωτές, αναλυτές χημείου:
1.1.2009 - Βασικός μισθός: 1.009,89 ευρώ.
Κατηγορία 3: Χειριστές διατρητικών μηχανημάτων, αδειούχοι ξεσκαρωτές, χειριστές κλαρκ, χειριστές πρέσας, μη πτυχιούχοι χειριστές ηλεκτραμαξών, μη πτυχιούχοι χειριστές δηζελαμαξών, πιστολαδόροι, ξυλοδέτες, πυροσβέστες λιγνιτωρυχείων:
1.1.2009 - Ημερομίσθιο: 38,25 ευρώ.
Κατηγορία 4: Εργάτες υπογείων ειδικευμένοι με προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών, τεχνίτες κατασκευών και συντήρησης μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού υπογείων - επιφάνειας, φορτοεκφορτωτές πλοίων και γενικά μέσων επιφάνειας, εργάτες χειριστές εγκαταστάσεων κατεργασίας ορυκτών (τριβείων, σπαστήρων, κοσκίνων, μύλων, ταινιοδρόμων, γεφυροπλάστιγγας, καμινείας κ.λπ.), υδραυλικοί, σωληνοδέτες, αδειούχοι ηλεκτροσυγκολλητές, αδειούχοι οξυγονοκολλητές:
1.1.2009 - Ημερομίσθιο: 36,83 ευρώ.
Κατηγορία 5: Εργάτες επιφάνειας μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων, λατομείων όλων των ειδικοτήτων με προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών, βοηθοί κάθε ειδικότητας χειριστών ή τεχνιτών, εργάτες τοπογραφικών συνεργείων, εργάτες χημείου, εργάτες δειγματοληψίας, εργάτες διαλογής, εργάτες συσσωρευτών, μπαζαδόροι, κοτσαδόροι, φύλακες και νυχτοφύλακες και κάθε άλλη κατηγορία εργατοτεχνιτών που απασχολείται στους χώρους εξόρυξης, επεξεργασίας, μεταφοράς των προϊόντων και δεν αναφέρεται σε προηγούμενη κατηγορία:
1.1.2009 - Ημερομίσθιο: 36,40 ευρώ.
Κατηγορία 6: Εργάτες ανειδίκευτοι ή εργάτες με προϋπηρεσία κάτω των τριών (3) ετών:
1.1.2009 - Ημερομίσθιο: 35,96 ευρώ.
Μαθητευόμενοι: Μαθητευόμενοι και των δύο φύλων, όπως αυτοί ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, δικαιούνται το εκάστοτε ισχύον κατώτατο ημερομίσθιο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Τα πιο πάνω ημερομίσθια δικαιούνται οι μαθητευόμενοι, εφόσον δεν υπάγονται σε άλλη Ομοιοεπαγγελματική συλλογική σύμβαση ή (παρόμοιας φύσεως) Δ.Α.
β) Γυναίκες: Γυναίκες που εκτελούν την ίδια εργασία με τους άνδρες, δικαιούνται το ημερομίσθιο που χορηγείται σε αυτούς.
2. Οι μισθοί και τα ημερομίσθια του άρθρου 1 θα αυξηθούν το έτος 2010 κατά το ποσοστό και τον τρόπο αύξησης των κατώτατων ορίων των βασικών μισθών και ημερομισθίων που θα προβλέπει η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

1. Στους μισθωτούς της σύμβασης αυτής χορηγείται για το έτος 2009 επίδομα πολυετούς υπηρεσίας ως εξής: 5% με τη συμπλήρωση της πρώτης τριετίας, 5% με τη συμπλήρωση της δεύτερης, 7% με τη συμπλήρωση της τρίτης και ομοίως με τη συμπλήρωση της τέταρτης, πέμπτης και έκτης τριετίας. Για το έτος 2010 χορηγούνται επιδόματα πολυετούς υπηρεσίας ως εξής: 5% με τη συμπλήρωση της πρώτης τριετίας, 5% με τη συμπλήρωση της δεύτερης, 7% με τη συμπλήρωση της τρίτης, 7% με τη συμπλήρωση της τέταρτης, 8% με τη συμπλήρωση της πέμπτης και ομοίως της έκτης τριετίας.
Κατά τον υπολογισμό αυτού του επιδόματος, η προϋπηρεσία πρέπει να αποδεικνύεται με πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, τα οποία θα καταθέτονται στον εργοδότη μέσα σε ένα (1) μήνα από την πρόσληψη. Μετά από την παρέλευση του μήνα, η καταβολή του επιδόματος αρχίζει από την ημερομηνία κατάθεσης των πιστοποιητικών.
2. Στους έγγαμους μισθωτούς της σύμβασης αυτής, ανεξαρτήτως φύλου, χορηγείται επίδομα οικογενειακών βαρών (γάμου) σε ποσοστό 10%.
3. Τα επιδόματα πολυετίας (τριετιών) και οικογενειακών βαρών (γάμου) υπολογίζονται στους μισθούς και στα ημερομίσθια του Κεφαλαίου Α’.
4. Το χορηγούμενο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας διαμορφώνεται ως ποσοστό επί του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου ορίου μισθού ή ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, ως ακολούθως, ημερησίως, κατά κατηγορία και ειδικότητα, χωρίς άλλη προσαύξηση:
Από 1.1.2009 ποσοστό για τη Β’ κατηγορία 12% και για την Α’ κατηγορία 17%.

Α’ Κατηγορία
α) Όλοι οι εργαζόμενοι σε υπόγειες εργασίες, ανεξάρτητα από ειδικότητα.
β) Από τους εργαζόμενους στην επιφάνεια, οι ταπαδόροι και ψήστες των συνεργείων καμινείας μεταλλευμάτων και ορυκτών, οι εργάτες φρύξεως (γραναβάλ), οι εργάτες φίλτρου αρσενικού (μπακχάουζ), οι εργάτες εξελάσεως φύλλων μολύβδου (λαμινουάρ), οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο λιγνιτοπλίνθων, οι εργαζόμενοι στο τμήμα προπαρασκευής αντιδραστηρίων επίπλευσης (φλοτασιόν) μολυβδούχων και αρσενικούχων μεταλλευμάτων, καθώς και οι εργαζόμενοι σε σπαστήρες, τριβεία, μύλους και κόσκινα, όπου η τριβή και ο αποχωρισμός γίνονται εν ξηρώ και μόνο εφόσον δεν υπάρχουν ειδικές εγκαταστάσεις δέσμευσης σκόνης.

Β’ Κατηγορία
Οι εργαζόμενοι που δεν αναφέρονται στην Α’ κατηγορία.
Διευκρινίζεται ότι του πιο πάνω κατά κατηγορίες ανθυγιεινού επιδόματος εργασίας δικαιούνται οι εργαζόμενοι στις πιο πάνω κατηγορίες και μόνο για τις ημέρες κατά τις οποίες απασχολήθηκαν κύρια στις εργασίες αυτές.
Κύρια θεωρείται η απασχόληση, στην προκειμένη περίπτωση, εφόσον διαρκεί επί τέσσερις (4) τουλάχιστον ώρες την ημέρα.
Διευκρινίζεται επίσης ότι εργάτες ή τεχνίτες που δεν ανήκουν σε μία από τις πιο πάνω κατηγορίες, εργαζόμενοι έκτακτα και προσωρινά για την εκτέλεση έργου, δεν δικαιούνται ανθυγιεινό επίδομα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΘΕΣΜΙΚΑ

1. Η διάρκεια της εβδομαδιαίας εργασίας των εργαζομένων που αφορά η σύμβαση αυτή, ορίζεται σε σαράντα (40) ώρες. Οι αποδοχές των εργαζομένων, παρά τον περιορισμό των ωρών εργασίας τους, δεν μειώνονται. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 9 της υπ’ αριθ. 1/1982 απόφασης του ΔΔΔΔΑ.
2. Η 4η Δεκεμβρίου, εορτή της Αγίας Βαρβάρας, προστάτιδας των μεταλλωρύχων, καθιερώνεται ως αργία. Όσοι από τους εργαζόμενους δεν απασχοληθούν εκείνη την ημέρα, θα λαμβάνουν το ημερομίσθιο της παρούσας σύμβασης.
3. Η άδεια γάμου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993 προσαυξάνεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει σε πέντε (5) ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο.
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια, με αποδοχές.
4. Στους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα, σε περίπτωση γέννησης τρίτου και πάνω τέκνου, καταβάλλεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση, ως συμβολή στα έξοδα τοκετού, 600,00 ευρώ. Η έκτακτη αυτή εφάπαξ παροχή καταβάλλεται στο τέλος του μήνα γέννησης του τέκνου, με την υποβολή νόμιμα θεωρημένου αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή πιστοποιητικού γέννησης της οικείας δημοτικής Αρχής. Σε επιχειρήσεις που καλύπτουν τη δαπάνη τοκετού μέσω ιδιωτικής ομαδικής ασφάλισης, η ανωτέρω παροχή θα συμψηφίζεται με τα προβλεπόμενα από την ιδιωτική ασφάλιση.
5. Για τη διάρκεια της άδειας μητρότητας εφαρμόζεται το άρθρο 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2000-2001 (Π.Κ.: 31/23.5.2000).
Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά από τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά από τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δεκαεπτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.
6. Σχετικά με τη γονική άδεια ανατροφής, ισχύει το άρθρο 8 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, το οποίο αναφέρει:
(1) Γονέας εργαζόμενος σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα, εάν: α) έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, μετά από τη λήξη της άδειας μητρότητας, μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία τριών ετών.
(2) Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να φτάσει έως τρεισήμισι (3,5) μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων δικαιούχων, μέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολούμενων στην επιχείρηση, για κάθε ημερολογιακό έτος. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 5 του Ν.1483/1984 (ΔΕΝ 1984, σελ. 984).
7. Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών δικαιούνται οι εργαζόμενοι της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993 και το άρθρο 8 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2000-2001 (Π.Κ.: 31/23.5.2000).
(1) Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για τον θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού επί χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τον τοκετό είτε να διακόπτουν την εργασία τους για μία (1) ώρα κάθε ημέρα είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία (1) ώρα κάθε ημέρα. Ύστερα από συμφωνία των μερών, η μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να ορίζεται σε δύο (2) ώρες επί ένα (1) χρόνο μετά από τον τοκετό.
(2) Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα.
Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών.
(3) Το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.
8. Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993:
(1) Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενες είτε με πλήρη είτε με μερική απασχόληση, αναλαμβάνουν την υποχρέωση, κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων εργασίας, να αποφεύγουν την απασχόληση των εγκύων σε νυχτερινή βάρδια.
(2) Σε οποιαδήποτε στιγμή της εγκυμοσύνης και εφόσον η έγκυος το ζητήσει για λόγους υγείας, θα πρέπει να μετακινείται σε θέση ημερήσιας απασχόλησης.
9. Για την άδεια εργαζομένων εφαρμόζεται το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2000-2001 (Π.Κ.: 31/23.5.2000), σύμφωνα με το οποίο από 1.1.2001 εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) εργασίμων ημερών αν ο εργαζόμενος εργάζεται εξαήμερο ή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών αν εργάζεται πενθήμερο.
10. Για τις αποζημιώσεις σε περίπτωση απόλυσης των εργαζομένων της παρούσας σύμβασης, ισχύουν τα κάτωθι:
Από δύο (2) μήνες έως ένα (1) έτος: 5 ημερομίσθια.
Από ένα (1) έτος συμπληρωμένο έως δύο (2) έτη: 7 ημερομίσθια.
Από δύο (2) έτη συμπληρωμένα έως πέντε (5) έτη: 15 ημερομίσθια.
Από πέντε (5) έτη συμπληρωμένα έως δέκα (10) έτη: 30 ημερομίσθια.
Από δέκα (10) έτη συμπληρωμένα έως δεκαπέντε (15) έτη: 60 ημερομίσθια.
Από δεκαπέντε (15) έτη συμπληρωμένα έως είκοσι (20) έτη: 100 ημερομίσθια.
Από είκοσι (20) έτη συμπληρωμένα έως είκοσι πέντε (25) έτη: 120 ημερομίσθια.
Από είκοσι πέντε (25) έτη συμπληρωμένα έως τριάντα (30) έτη: 145 ημερομίσθια.
Από τριάντα (30) έτη συμπληρωμένα και άνω: 165 ημερομίσθια.
11. Στους εργαζόμενους της παρούσας σύμβασης οι εργοδότες υποχρεώνονται να τους παρέχουν, με δικά τους έξοδα, τα από το άρθρο 8, παρ. 1 του ισχύοντος Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών ατομικά είδη προστασίας, επί των οποίων οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα χρήσης, ενώ η κυριότητα των πιο πάνω ειδών παραμένει στον εργοδότη.
12. Οι εργοδότες υποχρεούνται στην παρακράτηση ποσοστού 1‰ από τις συνολικές μηνιαίες αποδοχές των υπαγόμενων σε αυτή τη Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων και ορυχείων, ως συνδικαλιστική συνδρομή υπέρ της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Μεταλλείων, Λιγνιτωρυχείων, Λατομείων Ελλάδας (ΟΕΜΛΛΕ). Προϋπόθεση της παρακράτησης αυτής της συνδρομής είναι η υποβολή, εκ μέρους της δικαιούχου ομοσπονδίας, δήλωσης προς την επιχείρηση ότι επιθυμεί την παρακράτηση από όλους τους εργατοτεχνίτες που είναι μέλη σωματείων που ανήκουν στη δύναμή της, εκτός από εκείνους που αναφέρονται ονομαστικά στη δήλωση. Το παρακρατούμενο με τον πιο πάνω τρόπο ποσό κατατίθεται κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι τη 15η ημέρα του τέταρτου (4ου) μήνα στον υπ’ αριθ. …… λογαριασμό της ΟΕΜΛΛΕ στην Τράπεζα …… κατάστημα …….
Ομοίως, οι εργοδότες υποχρεούνται στην παρακράτηση 1‰ από τις συνολικές μηνιαίες αποδοχές των υπαγόμενων σε αυτή τη Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων και ορυχείων, ως συνδικαλιστική συνδρομή υπέρ της Ομοσπονδίας Μεταλλωρύχων Ελλάδας (ΟΜΕ).
Προϋπόθεση της παρακράτησης αυτής της συνδρομής είναι η υποβολή, εκ μέρους της δικαιούχου ομοσπονδίας, δήλωσης προς την επιχείρηση ότι επιθυμεί την παρακράτηση από όλους τους εργατοτεχνίτες που είναι μέλη σωματείων που ανήκουν στη δύναμή της, εκτός από εκείνους που αναφέρονται ονομαστικά στη δήλωση. Το παρακρατούμενο με τον πιο πάνω τρόπο ποσό κατατίθεται κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και μέχρι τη 15η ημέρα του τέταρτου (4ου) μήνα στον υπ’ αριθ. …… λογαριασμό της ΟΜΕ στην Τράπεζα …… κατάστημα …….
Οι εργατοτεχνίτες μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων, λατομείων, έχουν το δικαίωμα με γραπτή δήλωσή τους προς την επιχείρηση να αρνηθούν την πιο πάνω παρακράτηση της συνδρομής, οπότε η επιχείρηση διακόπτει την παρακράτηση αυτή από τον επόμενο της δήλωσης μήνα.
13. Κατά τα υπόλοιπα, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της από 28.2.1981 Σ.Σ.Ε. «περί των όρων αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων και ορυχείων».
14. Πρόσθετος όρος: Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, η Ομοσπονδία Εργαζομένων Μεταλλείων, Λιγνιτωρυχείων, Λατομείων Ελλάδας και η Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδας συμφωνούν να εξετάσουν το ζήτημα της τυχόν ύπαρξης, στα μεταλλεία των εταιρειών - μελών του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, νέων ειδικοτήτων εργατοτεχνιτών μεταλλείων, που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα και δεν υπάγονται σε άλλες Σ.Σ.Ε.
Οι ομοσπονδίες με έγγραφό τους θα αναφέρουν τις ειδικότητες αυτές, τα μεταλλεία στα οποία αυτές απαντώνται και το είδος της εργασίας που προσφέρεται.
Ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη του εγγράφου, οφείλει να ολοκληρώσει τη διαδικασία διαπίστωσης της ύπαρξης των πιο πάνω ειδικοτήτων, κατόπιν γνωμοδότησης των τεχνικών υπηρεσιών - μελών του.
Εφόσον τελικά διαπιστωθεί η ύπαρξη κάποιων νέων ειδικοτήτων, οι συμβαλλόμενοι θα συζητήσουν την υπαγωγή αυτών των ειδικοτήτων στη Σ.Σ.Ε.
15. Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2009.