Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΜΑΚΑΡΟΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ Σ.Σ.Ε. (19-12-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις βιομηχανίες ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ (Π.Κ. 38/27-12-2011)

ΜΑΚΑΡΟΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
Σ.Σ.Ε. (19-12-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις βιομηχανίες ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ (Π.Κ. 38/27-12-2011)

Tue, Dec 27, 2011 12:00 AM

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για τους ορούς αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις βιομηχανίες ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ όλης της Χώρας».

 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:38/27.12.2011)

 

Σήμερα στην Αθήνα την 19.12.2011

α. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μυλεργατοϋπαλλήλων και Μακαρονοτεχνιτών νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους κ.κ. Κατσιανο Κών/νο Πρόεδρο, και Τούμπανου Μαρία Γ. Γραμματέα

β. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχάνων Ζυμαρικών νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον κ. Σπηλιόπουλο Γεώργιο Πρόεδρο, συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακολούθα:

 

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Στους όρους της σύμβασης αυτής υπάγονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις βιομηχανίες ζυμαρικών όλης της χωράς.

 

Άρθρο 2

Ειδικότητες εργαζομένων - Βασικό ημερομίσθιο

1. Τα κατώτατα ( βασικά ) ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ όπως έχουν διαμορφωθεί στις 31-12-2009 συμφωνά με την από 17-7-2008 ΣΣΕ «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μακαρονοτεχνιτών όλης της Χωράς» (Π.Κ. 132 \ 14-10-2008) και εξακολουθούν να ισχύουν έως 31-12-2010, αυξάνονται για όλες τις ειδικότητες κατά ποσοστό 2% από 1-9-2011.

2. Κατά το ποσοστό αυτό θα διαμορφωθούν τα κατώτατα (βασικά) όρια ημερομίσθιων ανά ειδικότητα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

- Αρχιτεχνίτης (όπου χρησιμοποιείται)

- Ειδικός χειριστής (μακαρονοτεχνίτης)

- Ζυμωτής (παλαιού τύπου εργοστασίου)

- Βοηθός ανεξαρτήτως ηλικίας ή χρόνου υπηρεσίας

- Συσκευάστρια

- Μεταφορείς ετοίμων προϊόντων

3. Οι ειδικότητες Αρχιτεχνίτη, ειδικού χειριστή, ζυμωτή και βοηθού αναφέρονται στους απασχολούμενους στην παραγωγική διαδικασία που αρχίζει από την τροφοδοσία της πρώτης ύλης και τελειώνει με την αποξήρανση του προϊόντος.

Ειδικότερα:

α) Η συλλογή, κοπή, τοποθέτηση μέσα σε κιβώτια ή σάκους, η μεταφορά των προϊόντων μέχρι τους χώρους αυτόματης ή χειροποίητης συσκευασίας θεωρείται ως εργασία «βοηθού».

β) Στους απασχολούμενους σε τυχόν λειτουργούντα εργοστάσια σφυρομύλους καταβάλλεται το συνολικό ημερομίσθιο του βοηθού.

4. Συσκευαστής/στρια είναι ο απασχολούμενος/η στη διαδικασία συσκευασίας ήτοι

α) χειροποίητη συσκευασία (ζύγισμα, περιτύλιγμα, επικόλληση ετικετών κλπ) και

β) αυτόματη συσκευασία (όλες οι εργασίες που αρχίζουν με την τροφοδοσία των μηχανών συσκευασίας με ζυμαρικά κοφτά ή μακριά, που βρίσκονται μέσα σε κυψέλες, σάκους, κιβώτια, αλλαγή υλικών συσκευασίας στις μηχανές και λοιπές εργασίες με την τοποθέτηση πακέτων σε χαρτοκιβώτια ή σακούλες και τις λοιπές εργασίες μέχρι την ολοκλήρωση της συσκευασίας).

5. Μεταφορέας ετοίμων προϊόντων είναι ο απασχολούμενος με την μεταφορά και διακίνηση των ετοίμων προϊόντων από τους χώρους συσκευασίας στις αποθήκες μέσα στο εργοστάσιο ή στη συνέχεια στη φόρτωση (πακέτων, κιβωτίων ετοίμων προϊόντων κλπ) επάνω σε αυτοκίνητα.

6. Άνδρες και γυναίκες που εκτελούν όμοια εργασία αμείβονται με το ίδιο ημερομίσθιο και έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις στο πλαίσιο των όρων αυτής της ΣΣΕ.

 

Άρθρο 3

Εάν η σύμβαση αυτή δεν τροποποιηθεί με νεότερη συλλογική ρύθμιση (ΣΣΕ ή Δ.Α.) συμφωνείται ότι οι αποδοχές των εργαζομένων που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή θα προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά το ποσοστό της ετήσιας γενικής αύξησης που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα ΕΓΣΣΕ.

Σε κάθε περίπτωση η πολιτική αυξήσεων της ΕΓΣΣΕ θα λαμβάνεται υπόψη στις συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών.

 

Άρθρο 4

Στους εργαζομένους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή καταβάλλονται τα ακόλουθα επιδόματα:

1. Επίδομα πολυετίας

Α) Το επίδομα αυτό προσαυξάνει ποσοστιαίως το συνολικό ημερομίσθιο του εργαζομένου ανά ειδικότητα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 της σύμβασης αυτής, με βάση την πραγματική υπηρεσία συνεχή η μη σε οποιονδήποτε εργοδότη η εργοστάσιο ως εξής:

- Μετά την συμπλήρωση 3 ετών υπηρεσίας επίδομα 5%

- Μετά την συμπλήρωση 6 ετών υπηρεσίας επίδομα 10%

- Μετά την συμπλήρωση 9 ετών υπηρεσίας επίδομα 15%

- Μετά την συμπλήρωση 12 ετών υπηρεσίας επίδομα 20%

- Μετά την συμπλήρωση 15 ετών υπηρεσίας επίδομα 25%

- Μετά την συμπλήρωση 18 ετών υπηρεσίας επίδομα 30%

- Μετά την συμπλήρωση 21 ετών υπηρεσίας επίδομα 35%

- Μετά την συμπλήρωση 24 ετών υπηρεσίας επίδομα 40%

Β) Συμφωνείται ότι από 1-1-2012 έως 31-12-2012 αναστέλλεται η καταβολή της διαφοράς ωρίμανσης των πολυετιών.

Ως εκ τούτου, το έτος 2012 και μόνο, δεν προσμετράται στην ωρίμανση του εκάστοτε εργαζόμενου προκειμένου να του αποδοθεί το επίδομα πολυετίας.

2. Επίδομα γάμου

Το επίδομα γάμου ορίζεται σε ποσοστό 10%, υπολογίζεται στο εκάστοτε ισχύον συνολικό ημερομίσθιο προσαυξημένο με το επίδομα πολυετίας και καταβάλλεται σε κάθε έγγαμο εργαζόμενο ανεξαρτήτως του αν ο\η σύζυγος ασκεί βιοποριστικό επάγγελμα η συνταξιοδοτείται

3. Επίδομα ειδικών συνθηκών

Το επίδομα αυτό χορηγείται στους εργαζομένους των ειδικοτήτων της παραγράφου 3 του άρθρου 2 (αρχιτεχνίτης, ειδικός χείριστης, ζυμωτής και βοηθός) και ορίζεται σε ποσοστό 10% υπολογίζεται δε στο εκάστοτε ισχύον συνολικό ημερομίσθιο προσαυξημένο με το επίδομα πολυετίας.

 

Άρθρο 5

Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων - Πάσχα-Αδείας

Πρωταρχικής σημασίας θέμα συμφωνήθηκε ότι αποτελεί η διασφάλιση των επί δεκαετίες παρεχομένων επιδομάτων εορτών και άδειας (που είναι γνωστά ως 13ος και 14ός μισθός) και η ρητή αποδοχή από τους συμβαλλομένους ότι τα αποδέχονται ως τακτικές αποδοχές. Με βάση τα παραπάνω τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσαν τα ακολούθα:

Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές καν καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθ’ όλη, τη χρονική περίοδο για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30η Απριλίου, για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής αδείας αναψυχής, αυτούσιας η σε χρήμα, δικαιούται να λάβει και το επίδομα αδείας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές αδείας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.

Το επίδομα αδείας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλομένων τακτικών συνήθων αποδοχών της αδείας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών για αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.

Το αντίστοιχο επίδομα αδείας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.

Γενικές η ειδικές διατάξεις νομών, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος αδείας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1977 για τη χορήγηση του επιδόματος αδείας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτω εργοδότη δωδεκαμηνον συνεχή απασχολησιν», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη αδείας.

 

Άρθρο 6

Αργίες και άδειες

Για όλους τους εργαζομένους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή προβλέπονται οι ακόλουθες άδειες:

1. Άδεια γάμου

Πέντε (5) εργάσιμες ήμερες αδεία γάμου επιπλέον από αυτήν που προβλέπει ο Α.Ν. 539 \ 45, για όσους εργάζονται πενθήμερο και έξι (6) εργάσιμες ήμερες για όσους εργάζονται εξαήμερο.

2. Ετησία κανονική άδεια ανάπαυσης

Η ετήσια κανονική άδεια ανάλογα με τα χρονιά προϋπηρεσίας των εργαζομένων διαμορφώνεται ως εξής:

- Όσοι εργαζόμενοι έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη η υπηρεσία 12 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται άδεια πέντε (5) εβδομάδων δηλαδή 30 εργασίμων ήμερων, εάν ο εργαζόμενος εργάζεται εξαήμερο η 25 εργασίμων ήμερων, εάν εργάζεται πενθήμερο.

- Όσοι εργαζόμενοι έχουν συμπληρώσει 24 έτη προϋπηρεσίας δικαιούνται 26 εργάσιμες ήμερες αδείας, εάν εργάζονται πενθήμερο.

- Όσοι εργαζόμενοι έχουν συμπληρώσει 26 έτη προϋπηρεσίας δικαιούνται 27 εργάσιμες ήμερες αδείας, εάν εργάζονται πενθήμερο.

Η αύξηση των ήμερων αδείας δεν επιφέρει και αύξηση του προβλεπομένου από το νομό επιδόματος αδείας. Ως προϋπηρεσία για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου θεωρείται αυτή που διανύθηκε σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας.

3. Επίσημη εορτή του Αγίου Φανουρίου.

Η επίσημη εορτή του Αγίου Φανουρίου του Σωματείου Μακαρ/τών Πειραιώς, Αθηνών ή άλλη εορτή των κατά τόπους σωματείων, δεν αποτελεί αργία. Εν τούτοις το συνολικό ημερομίσθιο χωρίς καμιά προσαύξηση, καταβάλλεται σε όσους από τους Μακαρονοτεχνίτες των κατά τόπους Σωματείων μετέχουν στη γενόμενη την πρώτη μετά την εορτή Κυριακή, αρτοκλασία και εορτή. Από την υποχρέωση αυτής της συμμετοχής απαλλάσσονται οι εργαζόμενοι κατά την Κυριακή. Επίσης δικαιούνται όσοι απέχουν λόγω αδείας ή ασθενείας.

4. Άδεια συμμετοχής σε εξετάσεις

Καθορίζεται σε 30 ήμερες η άδεια την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1346\83 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών η σπουδαστών η φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιαδήποτε βαθμίδας του δημοσίου η εποπτευομένων από το δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ήμερες η τμηματικά και δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια αναπαύσεως.

5. Γέννηση Τεκνού

Σε περίπτωση γέννησης τεκνού στον πατερά του παιδιού χορηγούνται δυο (2) εργάσιμες ήμερες άδεια με αποδοχές.

6. Καθιερώνεται ως αργία η ήμερα της Μ. Παρασκευής από 1-1-2004. Επίσης από την επομένη της κατάθεσης της παρούσας στην αρμοδία Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας καθιερώνεται ως αργία η ήμερα της Πρωτοχρονιάς.

 

Άρθρο 7

Παροχές σε είδος

1. Είδη ένδυσης

Στους εργαζομένους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή χορηγούνται δυο ενδυμασίες εργασίας ήτοι: δυο (2) πουκάμισα και δυο (2) παντελόνια στους άνδρες και δυο (2) μπλούζες και δυο (2) παντελόνια στις γυναίκες, όπως και ένα (1) ζευγάρι υποδήματα δερμάτινα στους άνδρες και στις γυναίκες. Τα είδη αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον εργοδότη, χρησιμοποιούνται μονό κατά τις ώρες εργασίας και αντικαθίστανται μια φορά το χρόνο.

2. Χορήγηση προϊόντων παραγωγής

Σε όλους τους εργαζομένους χορηγούνται πέντε (5) κιλά μακαρόνια κάθε μήνα.

 

Άρθρο 8

Αποζημίωση απόλυσης εργατοτεχνιτών

Σε εφαρμογή του άρθρου 3 της από 12-4-2006 ΕΓΣΣΕ και του άρθρου 4 της από 24-5-2004 ΕΓΣΣΕ, οι αποζημιώσεις της παρ. Ι περ α άρθρο 3 του β.δ. της 16\18-7-1920, όπως διαμορφώθηκαν με τις ΕΓΣΣΕ του 1989 (άρθρο 7) του 1994 (άρθρο 4) του 2000-2001 (άρθρο 5) και του 2002-2003 (άρθρο 4) βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη-τριας.

Από 2 μήνες έως 1 έτος 5 ημερομίσθια

Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη 7 ημερομίσθια

Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη 15 ημερομίσθια

Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη 30 ημερομίσθια

Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη 62 ημερομίσθια

Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη 100 ημερομίσθια

Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη 120 ημερομίσθια

Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη 145 ημερομίσθια

Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω 165 ημερομίσθια

 

Άρθρο 9

Θεσμικοί όροι ΕΓΣΣΕ

Όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας που έχουν καθιερώσει οι ΕΓΣΣΕ, όπως αυτοί συμπληρώθηκαν με την από 15-7-2010 ΕΓΣΣΕ, ισχύουν και εφαρμόζονται και για τους υπαγόμενους στην παρούσα ΣΣΕ μισθωτούς.

 

Άρθρο 10

Αποζημίωση κατά τη συνταξιοδότηση των εργατοτεχνιτών

Η αποζημίωση που θα λαμβάνουν οι εργατοτεχνίτες που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση κατά την αποχώρηση τους από την εργασία λόγω συνταξιοδότησης καθορίζεται σε ποσοστό 50% από 1-1-2009 της αποζημίωσης απόλυσης εργατοτεχνιτών, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 7 της από 17-7-2008 Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «Για τους ορούς αμοιβής και εργασίας των Μακαρονοτεχνιτών όλης της χωράς».

 

Άρθρο 11

Διευκόλυνση της συνδικαλιστικής δράσης

Για τους εργαζομένους και τους εργοδότες που υπάγονται στη σύμβαση αυτή εφαρμόζεται η ρύθμιση του άρθρου 5 (παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής) της από 3-4-1991 ΕΓΣΣΕ.

Το πόσο της παρακρατήσεως κατά δήλωση των εκπροσώπων της ΠΟΜΥΜ είναι 2,93 ευρώ το μήνα για κάθε εργαζόμενο και αποδίδεται στα κατά τόπους Σωματεία μηνιαίως.

 

Άρθρο 12

Γενική Ρύθμιση

1. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές μεγαλύτερες από αυτές, που καθορίζονται με τη σύμβαση αυτή, δεν μειώνονται.

2. Ευνοϊκότεροι οροί αμοιβής και εργασίας, που ισχύουν με βάση ατομικές συμβάσεις εργασίας, κανονισμούς εργασίας, επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις, την ισχύουσα επιχειρησιακή συνήθεια ή από ελευθεριότητα του εργοδότη, δεν θίγονται από τους όρους της παρούσας.

3. Με τη σύμβαση αυτή, επιβεβαιώνεται η κωδικοποίηση των ισχυουσών συλλογικών ρυθμίσεων, όπως αποτυπώθηκαν στη σχετική κωδικοποίηση, που έγινε από ομάδα έρευνας του Ο.ΜΕ.Δ. και δημοσιεύτηκε στον τόμο Β.2000 «Κωδικοποίηση διατάξεων συλλογικών ρυθμίσεων «(σελ. 1451 έως και 1461) με βάση τις συλλογικές ρυθμίσεις του κλάδου των ετών 1974 έως και 2000.

Στην παρούσα κωδικοποιημένη σύμβαση έχουν περιληφθεί και οι συλλογικές ρυθμίσεις της από 13-3-2001 ΣΣΕ (πράξη κατάθεσης Υπ. Εργ.20 \ 15-3-2001 ), της από 23-5-2002 ΣΣΕ του ΟΜΕΔ (πράξη κατάθεσης Υπ. Εργ. 28 \ 4-6-2002 ), της από 19-5-2003 ΣΣΕ ( πράξη κατάθεσης Υπ. Εργ.37 \ 12-6-2003 ), της από 24-3-2004 ΣΣΕ (πράξη κατάθεσης Υπ. Εργ.9/29-3-2004), της από 18-3-2005 ΣΣΕ (πράξη κατάθεσης Υπ. Εργ.21\ 18-3-2005), της από 27-4-2006 ΣΣΕ (πράξη κατάθεσης Υπ. Εργ.17\28-4-2006), και της από 17-7-2008 ΣΣΕ (πράξη κατάθεσης Υπ. Εργ.132\14-10-2008 ).

Επομένως παρέλκει η ρητή διατήρηση σε ισχύ των προϊσχυουσών συλλογικών ρυθμίσεων.

4. Για την διευκόλυνση των μερών στην εφαρμογή των ορών της Σύμβασης αυτής, οι νόμιμες τακτικές αποδοχές των εργαζομένων σε εφαρμογή των ορών των άρθρων 2 και 4 αυτής, καταγράφονται στο Παράρτημα του Πίνακα Αμοιβών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης αυτής.

 

Άρθρο 13

Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής

Μέχρι και την 31η Μαρτίου 2012 θα έχει συσταθεί από αμφότερους των συμβαλλομένων Γνωμοδοτική Επιτροπή που θα αποτελείται από δυο (2) εκπρόσωπους της Ομοσπονδίας και δυο (2) εκπρόσωπους του Συνδέσμου, η οποία θα αναλάβει την διαμόρφωση των ρυθμίσεων για τις ειδικότητες των εργαζομένων προκείμενου αυτές να επικαιροποιηθουν και να ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες εργασίας των Μακαρονοτεχνιτών όλης της χωράς και στις ανάγκες των αντίστοιχων βιομηχανιών. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή καλείται να έχει καταλήξει σε ένα τελικό πόρισμα μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2012, ώστε να αποτελέσει το πόρισμα αυτό τη βάση για την υπογραφή της επομένης εθνικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας.

 

Άρθρο 14

Ισχύς

Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει από την 1-1-2011 εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στην παρούσα.

Η σύμβαση αυτή υπογράφηκε σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα εκ των οποίων ένα (1) έλαβε η εργοδοτική πλευρά και τέσσερα (4) έλαβε η εργατική πλευρά, η οποία Θα επιμεληθεί την κατάθεση της στο Υπουργείο Εργασίας.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ

 

1. ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

(ΑΠΟ 1-9-2010 ΈΩΣ 31-12-2012 (Αύξηση 2%)

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ανά 5%

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ 10%

 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ

 

0-3

39,12

0,00

3,91

39,12

43,03

4-6

39,12

1,96

4,11

41,08

45,19

7-9

39,12

3,91

4,30

43,03

47,33

10-12

39,12

5,87

4,50

44,99

49,49

13-15

39,12

7,82

4,69

46,94

51,63

16-18

39,12

9,78

4,89

48,90

53,79

19-21

39,12

11,74

5,09

50,86

55,95

22-24

39,12

13,69

5,28

52,81

58,09

25 και άνω

39,12

15,65

5,48

54,77

60,25

 

2. ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - ΖΥΜΩΤΗΣ (ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ)

(ΑΠΟ 1-9-2010 ΈΩΣ 31-12-2012 (Αύξηση 2%)

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ανά 5%

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

10%

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 10%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ

0-3

44,39

0,00

4,44

4,44

48,83

53,27

4-6

44,39

2,22

4,66

4,66

51,27

55,93

7-9

44,39

4,44

4,88

4,88

53,71

58,59

10-12

44,39

6,66

5,11

5,11

56,16

61,27

13-15

44,39

8,88

5,33

5,33

58,60

63,93

16-18

44,39

11,10

5,55

5,55

61,04

66,59

19-21

44,39

13,32

5,77

5,77

63,48

69,25

22-24

44,39

15,54

5,99

5,99

65,92

71,91

25 και άνω

44,39

17,76

6,22

6,22

68,37

74,59

 

3. ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΑΠΟ 1-9-2010 ΈΩΣ 1-12-2012 (Αύξηση 2%)

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ανά 5%

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

10%

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 10%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ

0-3

45,31

0,00

4,53

4,53

49,84

54,37

4-6

45,31

2,27

4,76

4,76

52,34

57,10

7-9

45,31

4,53

4,98

4,98

54,82

59,80

10-12

45,31

6,80

5,21

5,21

57,32

62,53

13-15

45,31

9,06

5,44

5,44

59,81

65,25

16-18

45,31

11,33

5,66

5,66

62,30

67,96

19-21

45,31

13,59

5,89

5,89

64,79

70,68

22-24

45,31

15,86

6,12

6,12

67,29

73,41

25 και άνω

45,31

18,12

6,34

6,34

69,77

76,11

 

4. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΚΑΡΟΝΟΤΕΧΝΙΤΟΥ

ΑΠΟ 1-9-2010 ΈΩΣ 1-12-2012 (Αύξηση 2%)

ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ανά 5%

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

10%

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 10%

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΑΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΑΜΩΝ

0-3

40,72

0,00

4,07

4,07

44,79

48,86

4-6

40,72

2,04

4,28

4,28

47,04

51,32

7-9

40,72

4,07

4,48

4,48

49,27

53,75

10-12

40,72

6,11

4,68

4,68

51,51

56,19

13-15

40,72

8,14

4,89

4,89

53,75

58,64

16-18

40,72

10,18

5,09

5,09

55,99

61,08

19-21

40,72

12,22

5,29

5,29

58,23

63,52

22-24

40,72

14,25

5,50

5,50

60,47

65,97

25 και άνω

40,72

16,29

5,70

5,70

62,71

68,41