Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΚΤΕΛ ΔΑ 50/2010 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κίνησης – διοίκησης και του βοηθητικού προσωπικού των ανά τη χώρα ΚΤΕΛ και του Ροδιακού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων»

ΚΤΕΛ
ΔΑ 50/2010 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κίνησης – διοίκησης και του βοηθητικού προσωπικού των ανά τη χώρα ΚΤΕΛ και του Ροδιακού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων»

Fri, Oct 15, 2010 12:00 AM ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
50/2010

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κίνησης – διοίκησης και του βοηθητικού προσωπικού των ανά  τη χώρα ΚΤΕΛ και του

Ροδιακού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων»

 

Διαιτητής: Αναστάσιος Πετρόπουλος
 

Με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ: 055 Δ/15-10-2010 αίτησή της προς τον Ο.ΜΕ.Δ., η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (Ο.Σ.Μ.Ε.)», νόμιμα εκπροσωπούμενη, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας, επειδή κατά τη διαδικασία μεσολάβησης δεν επιτεύχθηκε κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κίνησης – διοίκησης - και του βοηθητικού προσωπικού των ανά τη χώρα ΚΤΕΛ και του Ροδιακού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων».
Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010 ο Αναστάσιος Πετρόπουλος, μετά από πρώτη κλήρωση, αναδείχθηκα Διαιτητής, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1876/1990 και τους Κανονισμούς του Ο.ΜΕ.Δ.
Την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2010 ανέλαβα τα καθήκοντά μου και κατόπιν συνεννοήσεως με τα μέρη κάλεσα, με τη υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 1941/26-10-2010 έγγραφη πρόσκλησή μου, σε κοινή συνάντηση την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2010, ώρα 11.00, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα. Κατά την συνάντηση αυτή, τα μέρη παραστάθηκαν νόμιμα με τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους.
Το αντικείμενο της συλλογικής διαφοράς εντοπίσθηκε στα θέματα που αποτελούν περιεχόμενο της υπ΄αρ. πρωτ. 2/4-1-2010 αίτησης μεσολάβησης που υπέβαλε η εργατική πλευρά στον ΟΜΕΔ, καθώς και στο περιεχόμενο της υπ΄αρ. πρωτ. 1806/1-10-2010 begin_of_the_skype_highlighting              1806/1-10-2010      end_of_the_skype_highlighting Πρότασης Μεσολάβησης, που η εργοδοτική πλευρά απέρριψε. Την πρόταση Μεσολάβησης έχει αποδεχθεί η εργατική πλευρά. Η πρόταση περιορίζεται στα πλαίσια που έχει θέσει η ΕΓΣΣΕ, σύμφωνα με την οποία, ρητά εντάσσονται στις τακτικές αποδοχές τα δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων και το επίδομα αδείας.
Κατά την ανωτέρω συνάντηση, την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2010, η εργατική πλευρά δήλωσε ότι δεν αποδέχεται τον χαρακτηρισμό των δώρων εορτών και επιδόματος αδείας ως τακτικών αποδοχών και έτσι κατέστη αδύνατη η επίτευξη συμφωνίας.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

ΑΦΟΥ ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΤΑ ΜΕΡΗ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΝ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΚΔΙΔΩ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Άρθρο 1

Έκταση ισχύος

Στους όρους αυτής της απόφασης υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται στις υπηρεσίες κίνησης, διοίκησης-διαχείρισης, καθώς και το βοηθητικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, όπως οι ειδικότητες αυτές περιγράφονταν στο Π.Δ. 229/94 άρθρα 2 και 3, περιλαμβανομένων των φορτοεκφορτωτών και των καθαριστριών, που απασχολείται στα Αστικά και τα Υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της χώρας, περιλαμβανομένου και όλου του προσωπικού του Ροδιακού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων (ΡΟΔΑ).

΄Αρθρο 2

Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια

Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια  των εργαζομένων στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της Χώρας, καθώς και των εργαζομένων στο Ροδιακό Οργανισμό Δημοτικών Αυτοκινήτων, όπως είχαν διαμορφωθεί με βάση την ΔΑ 8/2009 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: 4/25.5.2009) την 31.12.2009 διατηρούνται αμετάβλητοι.
Κατόπιν αυτών οι νόμιμες τακτικές αποδοχές των εργαζομένων, που υπάγονται στην παρούσα αποτυπώνονται στο Παράρτημα «Πίνακες Αποδοχών εργαζομένων στα Αστικά και Υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της χώρας και στον Ροδιακό Οργανισμό Δημοτικών Αυτοκινήτων ΡΟΔΑ έτους 2010», που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
Άρθρο 3

Επιδόματα

Από 1.1.2010 τα κατωτέρω επιδόματα όπως αυτά είχαν ορισθεί με την ΔΑ 8/2009 διατηρούνται και έχουν ως εξής:

 1. Οδηγών λεωφορείων χωρίς εισπράκτορα

Το επίδομα των οδηγών λεωφορείου χωρίς εισπράκτορα είναι 5,90 ευρώ ανά ημέρα οδηγήσεως λεωφορείου χωρίς εισπράκτορα.

2.  Οδηγών αρθρωτών & διώροφων αυτοκινήτων.

α) Στους οδηγούς των αρθρωτών και διώροφων αυτοκινήτων καταβάλλεται επίδομα ποσού 9,50 ευρώ  κατά μήνα.

β) Στους οδηγούς αρθρωτών λεωφορείων που απασχολούνται αμιγώς σε αυτά χορηγείται επίδομα 21,20 ευρώ κατά μήνα.

3.  Διαχειριστικών λαθών εισπρακτόρων.
Στους εισπράκτορες χορηγείται επίδομα διαχειριστικών λαθών 29,50 ευρώ κατά μήνα.
4. Διαχειριστικών   λαθών - Το μηνιαίο επίδομα διαχειριστικών λαθών  του άρθρου 3 της    ΔΑ 10/2005,   το οποίο χορηγείται στους Ταμίες, τους βοηθούς τους και στους υπαλλήλους που απασχολούνται με τη διαχείριση χρημάτων, διατηρείται με την από 1.5.2009 ισχύουσα προσαύξηση του σταθερού ποσού των 3,00 €, όπως αυτό αναγράφεται στους πίνακες αποδοχών ανά ειδικότητα.

5. Χειρισμού Η/Υ.  Το μηνιαίο επίδομα Χειρισμού Η/Υ του άρθρου 3 της     ΔΑ 10/2005 ΔΑ, το οποίο χορηγείται στους μισθωτούς της κατηγορίας Διοίκησης- Διαχείρισης που απασχολούνται αποκλειστικά με τον χειρισμό κλπ.  ηλεκτρονικών υπολογιστών, διατηρείτα με τη από 1.5.2009 ισχύουσα προσαύξηση των 3,50 €, όπως αυτό αναγράφεται στους πίνακες αποδοχών ανά ειδικότητα.

 ‘Αρθρο 4
Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο, εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθ’ όλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαϊου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου (31/12) κάθε χρόνου.

Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομάτων είναι οι αναφερόμενοι στο προσάρτημα της από 15/7/2010 ΕΓΣΣΕ ετών 2010,2011 και 2012 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφ. 14/16-7-2010).

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

 

Άρθρο 5
Επίδομα άδειας
 

Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα, δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.

Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι αυτούς, που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.

Το αντίστοιχο επίδομα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

Το άρθρο 6 της από 26-1-1977 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για τη χορήγηση του επιδόματος άδειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας

 

 

Άρθρο 6

Λοιπές ρυθμίσεις

1. Χορήγηση χειμερινής στολής ετησίως.

Στο προσωπικό κίνησης συμπεριλαμβανομένων και των εκδοτών εισιτηρίων καθώς και των οδηγών λεωφορείων χορηγείται η χειμερινή στολή του άρθρου 12 του ΠΔ 246/2006 ανά έτος.

2.Συνδικαλιστικές άδειες.

Η διάταξη του άρθρου 4 της ΔΑ 9/1997, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 της ΔΑ 7/2006 και το άρθρο 3 παρ. 3 της από 24.6.2008 ΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 50/1.7.2008) αντικαθίστανται και συμπληρώνεται με την παρούσα, έχει δε κωδικοποιημένη ως εξής:

«………………………………………………………………………………………………………………………. Συνδικαλιστικές άδειες

Οι συνδικαλιστικές άδειες με πλήρεις αποδοχές επιβαρύνουν τα γενικά έξοδα του ΚΤΕΛ στο οποίο απασχολείται ο δικαιούχος εργαζόμενος ως εξής:

1.       Στα μέλη της διοίκησης της αντιπροσωπευτικής σνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων (ΟΣΜΕ) χορηγούνται συνδικαλιστικές άδειες με πλήρεις αποδοχές ως εξής:

α. Στο Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα, σύμφωνα με το άρθρο 6, παραγρ. 3 περ. δ΄ του Ν. 2224/94.

Β. Στο Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδρο, Γραμματέα Οικονομικού και Γραμματέα Τύπου, εννέα (9) ημέρες μηνιαίως, και στο Γραμματέα Οργανωτικού δώδεκα (12) ημέρες μηνιαίως. Στα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, (5) ημέρες μηνιαίως.

2.       Οι συνδικαλιστικές άδειες των μελών των διοικήσεων των πρωτοβάθμιων σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της ΟΣΜΕ διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1264/82.

3.      Οι ρυθμίσεις των περιπτώσεων α. και β. της παραγράφου 1, του παρόντος εφαρμόζονται και για τα μέλη της διοίκησης της ΠΟΥΠΑ με την αναλογία (1/3) που προβλέπεται από το άρθρο 17 παρ 3 του Ν. 1264/1982.

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για το ίδιο θέμα που ισχύουν δεν θίγονται ούτε μεταβάλλονται.
………………………………………………………………………………………………………»

΄Αρθρο  7

Ισχύς θεσμικών όρων των ΕΓΣΣΕ

Όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις των ΕΓΣΣΕ, όπως συμπληρώθηκαν και με την από 15.7.2010 ΕΓΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  14/16.7.2010),  ισχύουν και εφαρμόζονται στους εργαζόμενους, που υπάγονται στην παρούσα, εφόσον είναι ευνοϊκότεροι από τους αντίστοιχους όρους των συλλογικών ρυθμίσεων (ΣΣΕ και ΔΑ) για τους εργαζόμενους στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της χώρας.

Άρθρο  8

Τελική ρύθμιση

1.      Όροι συλλογικών συμβάσεων και διατητικών αποφάσεων για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της Χώρας, καθώς και των εργαζομένων στο Ροδιακό Οργανισμό Δημοτικών Αυτοκινήτων, που δεν τροποποιούνται ρητά με την παρούσα διατηρούνται σε ισχύ.

2.      Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές, που προκύπτουν σε εφαρμογή της παρούσας καθώς και ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που ρυθμίζονται με ατομική σύμβαση εργασίας, νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο  9

 

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2010 είναι αόριστης διάρκειας και η εφαρμογή των οικονομικών όρων ανά ειδικότητα – μισθολογικής κατηγορίας αναφέρονται στο Παράρτημα, που προσαρτάται στην παρούσα.