Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΚΤΕΛ ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κίνησης - διοίκησης και του βοηθητικού προσωπικού των ανά τη χώρα ΚΤΕΛ και του Ροδιακού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων Δ.Α.: 8/2009

ΚΤΕΛ
ΔΑ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κίνησης - διοίκησης και του βοηθητικού προσωπικού των ανά τη χώρα ΚΤΕΛ και του Ροδιακού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων Δ.Α.: 8/2009

Thu, Mar 19, 2009 12:00 AM

1. Με την υπ’ αριθ. 08/19.3.2009 αίτησή της προς τον ΟΜΕΔ η συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ)», νόμιμα εκπροσωπούμενη, ζήτησε την παροχή υπηρεσιών διαιτησίας «για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κίνησης - διοίκησης και του βοηθητικού προσωπικού των ανά τη χώρα ΚΤΕΛ και του Ροδιακού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων», επειδή οι απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ αυτής και των εργοδοτικών οργανώσεων, όπως εκπροσωπούνται νόμιμα, με τις επωνυμίες: Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδας, Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ), Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΣ), Ροδιακός Οργανισμός Δημοτικών Αυτοκινήτων (ΡΟΔΑ), Δημοτική Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών Κω, δεν κατέληξαν σε κατάρτιση Σ.Σ.Ε. μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεσολάβησης με την υποβολή της υπ’ αριθ. 418/12.3.2009 πρότασης μεσολάβησης.
2. Την 24.3.2009 αναδείχθηκα διαιτητής [Μαρία Ντότσικα] με κοινή επιλογή, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.1876/1990 και τους Κανονισμούς του ΟΜΕΔ.
[...]

Η απόφασή μου έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Έκταση ισχύος

Στους όρους αυτής της απόφασης υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται στις υπηρεσίες κίνησης, διοίκησης - διαχείρισης, καθώς και το βοηθητικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, όπως οι ειδικότητες αυτές περιγράφονταν στο Π.Δ.229/1994, άρθρα 2 και 3, περιλαμβανομένων των φορτοεκφορτωτών και των καθαριστριών, που απασχολείται στα αστικά και τα υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της χώρας, περιλαμβανομένου και του προσωπικού του Ροδιακού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων (ΡΟΔΑ).

Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια

1. Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της χώρας, καθώς και των εργαζομένων στον Ροδιακό Οργανισμό Δημοτικών Αυτοκινήτων, όπως είχαν διαμορφωθεί με βάση την από 24.6.2008 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 50/1.7.2008) την 1.1.2009, διατηρούνται ως είχαν και, όπως αυτοί ισχύουν στις 30.4.2009, αναπροσαρμόζονται από 1.5.2009 σε ποσοστό 6%.
Ομοίως, το επίδομα εξομάλυνσης που χορηγείται στο προσωπικό κίνησης και στο προσωπικό διοίκησης - διαχείρισης, όπως είχε διαμορφωθεί με βάση την από 24.6.2008 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 50/1.7.2008) την 1.1.2009, διατηρείται ως είχε και, όπως αυτό ισχύει στις 30.4.2009, αναπροσαρμόζεται από 1.5.2009 σε ποσοστό 6%.
2. Κατόπιν αυτών, οι νόμιμες τακτικές αποδοχές των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, αποτυπώνονται στο Παράρτημα «Πίνακες αποδοχών εργαζομένων στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της χώρας και στον Ροδιακό Οργανισμό Δημοτικών Αυτοκινήτων (ΡΟΔΑ), έτους 2009», που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Άρθρο 3
Επιδόματα

Από 1.1.2009 τα κατωτέρω επιδόματα, όπως αυτά είχαν οριστεί με τη Δ.Α.7/2006 και διατηρήθηκαν χωρίς μεταβολή με βάση και την από 24.6.2008 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 50/1.7.2008), συνεχίζουν να καταβάλλονται και από 1.5.2009 αναπροσαρμόζονται και έχουν ως εξής:
1. Οδηγών λεωφορείων χωρίς εισπράκτορα: Από την 1.1.2009 το επίδομα των οδηγών λεωφορείου χωρίς εισπράκτορα είναι 5,57 ευρώ ανά ημέρα οδήγησης λεωφορείου χωρίς εισπράκτορα και από 1.5.2009 είναι 5,90 ευρώ.
2. Οδηγών αρθρωτών και διόροφων αυτοκινήτων
α) Στους οδηγούς των αρθρωτών και διόροφων αυτοκινήτων καταβάλλεται από 1.1.2009 επίδομα ποσού 8,91 ευρώ και από 1.5.2009 9,50 ευρώ κατά μήνα.
β) Στους οδηγούς αρθρωτών λεωφορείων που απασχολούνται αμιγώς σε αυτά, χορηγείται από 1.1.2009 επίδομα 20,00 ευρώ και από 1.5.2009 21,20 ευρώ κατά μήνα.
3. Διαχειριστικών λαθών εισπρακτόρων: Στους εισπράκτορες χορηγείται επίδομα διαχειριστικών λαθών 27,78 ευρώ από 1.1.2009 και από 1.5.2009 ποσό 29,50 ευρώ κατά μήνα.
4. Διαχειριστικών λαθών: Το μηνιαίο επίδομα διαχειριστικών λαθών του άρθρου 3 της Δ.Α.10/2005, το οποίο χορηγείται στους ταμίες, τους βοηθούς τους και στους υπαλλήλους που απασχολούνται με τη διαχείριση χρημάτων, διατηρείται από 1.1.2009 στο ποσό που ίσχυε μέχρι την 31.12.2008 σύμφωνα με την από 24.6.2008 Σ.Σ.Ε. και από 1.5.2009 προσαυξάνεται κατά το σταθερό ποσό των 3,00 ευρώ, όπως αυτό αναγράφεται στους πίνακες αποδοχών ανά ειδικότητα.
5. Χειρισμού Η/Υ: Το μηνιαίο επίδομα χειρισμού Η/Υ του άρθρου 3 της Δ.Α.10/2005, το οποίο χορηγείται στους μισθωτούς της κατηγορίας διοίκησης - διαχείρισης που απασχολούνται αποκλειστικά με τον χειρισμό κ.λπ. ηλεκτρονικών υπολογιστών, διατηρείται από 1.1.2009 στο ποσό που ίσχυε μέχρι την 31.12.2008 σύμφωνα με την από 24.6.2008 Σ.Σ.Ε. και από 1.5.2009 προσαυξάνεται κατά το σταθερό ποσό των 3,50 ευρώ, όπως αυτό αναγράφεται στους πίνακες αποδοχών ανά ειδικότητα.

Άρθρο 4
Λοιπές ρυθμίσεις

1. Χορήγηση χειμερινής στολής ετησίως: Στο προσωπικό κίνησης, συμπεριλαμβανομένων και των εκδοτών εισιτηρίων, καθώς και των οδηγών λεωφορείων, χορηγείται η χειμερινή στολή του άρθρου 12 του Π.Δ.246/2006 ανά έτος.
2. Συνδικαλιστικές άδειες: Η διάταξη του άρθρου 4 της Δ.Α.9/1997, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 της Δ.Α.7/2006 και το άρθρο 3, παρ. 3 της από 24.6.2008 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 50/1.7.2008), αντικαθίσταται και συμπληρώνεται με την παρούσα, έχει δε κωδικοποιημένη ως εξής:
«... Συνδικαλιστικές άδειες: Οι συνδικαλιστικές άδειες με πλήρεις αποδοχές επιβαρύνουν τα γενικά έξοδα του ΚΤΕΛ, στο οποίο απασχολείται ο δικαιούχος εργαζόμενος, ως εξής:
1. Στα μέλη της Διοίκησης της αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων (ΟΣΜΕ) χορηγούνται συνδικαλιστικές άδειες, με πλήρεις αποδοχές, ως εξής:
α) Στον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 3, περ. δ’ του Ν.2224/1994.
β) Στον Α’ και Β’ αντιπρόεδρο, γραμματέα οικονομικού και γραμματέα Τύπου, εννέα (9) ημέρες μηνιαίως και στον γραμματέα οργανωτικού δώδεκα (12) ημέρες μηνιαίως. Στα υπόλοιπα μέλη της Διοίκησης πέντε (5) ημέρες μηνιαίως.
2. Οι συνδικαλιστικές άδειες των μελών των Διοικήσεων των πρωτοβάθμιων σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της ΟΣΜΕ, διέπονται από τις διατάξεις του Ν.1264/1982.
3. Οι ρυθμίσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 1 του παρόντος εφαρμόζονται και για τα μέλη της Διοίκησης της ΠΟΥΠΑ, με την αναλογία (1/3) που προβλέπεται από το άρθρο 17, παρ. 3 του Ν.1264/1982.
4. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για το ίδιο θέμα που ισχύουν, δεν θίγονται ούτε μεταβάλλονται. ...»

Άρθρο 5
Ισχύς θεσμικών όρων των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως συμπληρώθηκαν με τη νέα από 2.4.2008 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2008-2009 (Π.Κ.: 13/18.4.2008), ισχύουν και εφαρμόζονται στους εργαζόμενους που υπάγονται στην απόφαση αυτή, εφόσον είναι ευνοϊκότεροι από τους αντίστοιχους όρους των συλλογικών ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.) για τους εργαζόμενους στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της χώρας.

Άρθρο 6
Τελική ρύθμιση

1. Όροι συλλογικών συμβάσεων και Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της χώρας, καθώς και των εργαζομένων στον Ροδιακό Οργανισμό Δημοτικών Αυτοκινήτων, που δεν τροποποιούνται ρητά με την παρούσα, διατηρούνται σε ισχύ.
2. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που προκύπτουν σε εφαρμογή της απόφασης αυτής, καθώς και ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που ρυθμίζονται με ατομική σύμβαση εργασίας, νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2009, με τις διακρίσεις που αναφέρονται στους επιμέρους όρους της.