Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΚΤΕΛ Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κίνησης - διοίκησης και του βοηθητικού προσωπικού των ανά τη χώρα ΚΤΕΛ και του Ροδιακού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων - Π.Κ.: 21/14.5.2008

ΚΤΕΛ
Κλαδική ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κίνησης - διοίκησης και του βοηθητικού προσωπικού των ανά τη χώρα ΚΤΕΛ και του Ροδιακού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων - Π.Κ.: 21/14.5.2008

Thu, May 8, 2008 12:00 AM

Σήμερα στις 8.5.2008 στην Αθήνα, στα γραφεία του ΟΜΕΔ, επί της Πλατείας Βικτωρίας 7, ενώπιον της μεσολαβήτριας Μαρίας Ν. Ντότσικα, οι κάτωθι υπογράφοντες, αφενός:α) Σοφοκλής Φάτσιος, πρόεδρος, ως εκπρόσωπος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ), β) Καλλέργος Βουλγαράκης, πρόεδρος, ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΣ) και του Ροδιακού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων (ΡΟΔΑ) και γ) Ανδρέας Μανωλόπουλος, πρόεδρος, ως εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδας και αφετέρου: α) Κωνσταντίνος Ξύδης, πρόεδρος και Βασίλειος Δημητρόπουλος, γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ) και β) Εμμανουήλ Κοκολάκης, πρόεδρος και Ηλίας Λατάνης, γενικός γραμματέας, εκπρόσωποι της παρεμβαίνουσας συνδικαλιστικής Οργάνωσης Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων (ΠΟΥΠΑ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Έκταση ισχύος

Στους όρους αυτής της Σ.Σ.Ε. υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται στις υπηρεσίες κίνησης, διοίκησης - διαχείρισης, καθώς και το βοηθητικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, όπως οι ειδικότητες αυτές περιγράφονταν στο Π.Δ.229/1994, άρθρα 2 και 3, περιλαμβανομένων των φορτοεκφορτωτών και των καθαριστριών, που απασχολείται στα αστικά και τα υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της χώρας, περιλαμβανομένου και όλου του προσωπικού του Ροδιακού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων (ΡΟΔΑ).

Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια

1. Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της χώρας, καθώς και των εργαζομένων στον Ροδιακό Οργανισμό Δημοτικών Αυτοκινήτων, όπως είχαν διαμορφωθεί με βάση την από 22.2.2007 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 11/22.2.2007) την 31.12.2007, αναπροσαρμόζονται από 1.1.2008 σε ποσοστό 3,45% και, όπως θα ισχύουν την 31.8.2008, αναπροσαρμόζονται από 1.9.2008 σε ποσοστό 3,5%.
Ομοίως, το επίδομα εξομάλυνσης που χορηγείται στο προσωπικό κίνησης και στο προσωπικό διοίκησης - διαχείρισης, όπως είχε διαμορφωθεί με βάση την από 22.2.2007 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 11/22.2.2007) την 31.12.2007, αναπροσαρμόζεται από 1.1.2008 σε ποσοστό 3,45% και, όπως θα ισχύει την 31.8.2008, αναπροσαρμόζεται από 1.9.2008 σε ποσοστό 3,5%.
2. Κατόπιν αυτών, οι νόμιμες τακτικές αποδοχές των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, αποτυπώνονται στο Παράρτημα «Πίνακες αποδοχών εργαζομένων στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της χώρας και στον Ροδιακό Οργανισμό, έτους 2008», που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Άρθρο 3
Λοιπές ρυθμίσεις

1. Αναγνώριση προϋπηρεσίας διοικητικού προσωπικού: Για την ένταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο των εργαζομένων του προσωπικού διοίκησης - διαχείρισης, ως προϋπηρεσία λογίζεται η απασχόληση σε οποιονδήποτε εργοδότη με οποιαδήποτε ειδικότητα διοικητικού προσωπικού.
2. Ωράριο εργασίας μητέρας ανήλικου τέκνου: Δεν επιτρέπεται η μεταβολή του πρωινού ωραρίου εργασίας εργαζόμενης μητέρας ανήλικου τέκνου ηλικίας έως 12 ετών, σε περίπτωση μεταβολής των εργασιακών καθηκόντων της.
Το ίδιο ισχύει και για τον πατέρα γονέα ανήλικου τέκνου, εφόσον είναι χήρος ή διαζευγμένος που έχει την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου, με το οποίο συγκατοικεί σταθερά.
3. Συνδικαλιστικές άδειες: Η διάταξη του άρθρου 4 της Δ.Α.9/1997, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 της Δ.Α.7/2006, αντικαθίσταται και συμπληρώνεται με την παρούσα, έχει δε κωδικοποιημένη ως εξής:
«... Συνδικαλιστικές άδειες: Οι συνδικαλιστικές άδειες επιβαρύνουν τα γενικά έξοδα του ΚΤΕΛ, στο οποίο απασχολείται ο δικαιούχος εργαζόμενος, ως εξής:
1. Στα μέλη της Διοίκησης της ΟΣΜΕ χορηγούνται συνδικαλιστικές άδειες, με πλήρεις αποδοχές, ως εξής:
α) Στον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα της ΟΣΜΕ, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 3, περ. δ? του Ν.2224/1994.
β) Στον Α? και Β? αντιπρόεδρο, γραμματέα οργανωτικού, γραμματέα οικονομικού και γραμματέα Τύπου της ΟΣΜΕ, εννέα (9) ημέρες μηνιαίως. Στα υπόλοιπα μέλη της Διοίκησης της ΟΣΜΕ τρεις (3) ημέρες μηνιαίως από την 1.1.2008 και από 1.5.2008 πέντε (5) ημέρες μηνιαίως.
2. Οι συνδικαλιστικές άδειες των μελών των Διοικήσεων των πρωτοβάθμιων σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της ΟΣΜΕ, διέπονται από τις διατάξεις του Ν.1264/1982.
3. Οι ρυθμίσεις των περ. α? και β? της παρ. 1 του παρόντος εφαρμόζονται και για τα μέλη της Διοίκησης της ΠΟΥΠΑ, με την αναλογία (1/3) που προβλέπεται από το άρθρο 17, παρ. 3 του Ν.1264/1982.
4. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για το ίδιο θέμα, που ισχύουν, δεν θίγονται ούτε μεταβάλλονται. ...»
4. Ημέρες ανάπαυσης: Το άρθρο 4 της Δ.Α.22/2003 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«... Οι πρόσθετες ημέρες ανάπαυσης των φορτοεκφορτωτών, κλητήρων, φυλάκων, καθαριστών-τριών, τηλεφωνητών-τριών, ορίζονται στον ίδιο αριθμό και αμείβονται με τον ίδιο τρόπο που προβλέπεται για το προσωπικό κίνησης, όπως ρυθμίστηκε με το άρθρο 4 της Δ.Α.10/2000. ...»

Άρθρο 4
Ισχύς θεσμικών όρων των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως συμπληρώθηκαν με τη νέα από 2.4.2008 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2008-2009 (Π.Κ.: 13/18.4.2008), ισχύουν και εφαρμόζονται στους εργαζόμενους που υπάγονται στη σύμβαση αυτή, εφόσον είναι ευνοϊκότεροι από τους αντίστοιχους όρους των συλλογικών ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.) για τους εργαζόμενους στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της χώρας.

Άρθρο 5
Διατήρηση διατάξεων

1. Όροι συλλογικών συμβάσεων και Δ.Α. για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της χώρας, καθώς και των εργαζομένων στον Ροδιακό Οργανισμό Δημοτικών Αυτοκινήτων, που δεν τροποποιούνται ρητά με την παρούσα, διατηρούνται σε ισχύ.
2. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που προκύπτουν σε εφαρμογή της σύμβασης αυτής, καθώς και ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που ρυθμίζονται με ατομική σύμβαση εργασίας, νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2008, με τις διακρίσεις που αναφέρονται στους επιμέρους όρους της.