Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΚΤΕΛ ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κίνησης - διοίκησης και του βοηθητικού προσωπικού των ανά τη χώρα ΚΤΕΛ και του Ροδιακού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων - Π.Κ.: 11/22.2.2007

ΚΤΕΛ
ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κίνησης - διοίκησης και του βοηθητικού προσωπικού των ανά τη χώρα ΚΤΕΛ και του Ροδιακού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων - Π.Κ.: 11/22.2.2007

Thu, Feb 22, 2007 12:00 AM

Σήμερα στις 22.2.2007 στην Αθήνα, στα γραφεία του ΟΜΕΔ, επί της οδού Πλατείας Βικτωρίας 7, ενώπιον της μεσολαβήτριας Βασιλικής Γεωργακοπούλου, οι κάτωθι υπογράφοντες, αφενός: α) Σοφοκλής ΦΑΤΣΙΟΣ, πρόεδρος, ως εκπρόσωπος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΥΣ) και του Ροδιακού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων (ΡΟΔΑ), β) Καλλέργος ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ, πρόεδρος, ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών (ΠΟΑΣ), γ) Ανδρέας ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, πρόεδρος, ως εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδας και αφετέρου: Κωνσταντίνος ΞΥΔΗΣ, πρόεδρος και Βασίλειος ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ), καθώς και οι εκπρόσωποι της παρεμβαίνουσας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλληλικού Προσωπικού Αυτοκινήτων (ΠΟΥΠΑ) Βασίλειος ΚΡΕΤΣΗΣ, πρόεδρος και Αθανάσιος ΣΑΠΕΡΑΣ, γενικός γραμματέας, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Έκταση ισχύος

Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται στις υπηρεσίες κίνησης, διοίκησης - διαχείρισης, καθώς και το βοηθητικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, όπως οι ειδικότητες αυτές περιγράφονταν στο Π.Δ.229/1994, άρθρα 2 και 3, περιλαμβανομένων των φορτοεκφορτωτών και των καθαριστριών, που απασχολείται στα αστικά και τα υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της χώρας, περιλαμβανομένου και όλου του προσωπικού του Ροδιακού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων (ΡΟΔΑ).

Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια

Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών και των βασικών ημερομισθίων των εργαζομένων στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ όλης της χώρας, καθώς και των εργαζομένων στον Ροδιακό Οργανισμό Δημοτικών Αυτοκινήτων, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2006, αναπροσαρμόζονται από 1.1.2007 ως εξής:
Α. Προσωπικό κίνησης - Βασικοί μισθοί σε ευρώ
Από 1.1.2007
1.
Σταθμάρχες: 594,98
2. Οδηγοί: 588,81
3. Ελεγκτές: 576,39
4. Εισπράκτορες: 556,51
Β. Προσωπικό διοίκησης - διαχείρισης
Οι βασικοί μισθοί όλων των ειδικοτήτων του διοικητικού και υπηρετικού προσωπικού που υπάγεται στην παρούσα Σ.Σ.Ε., όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2006, με βάση τους συνημμένους στη Δ.Α.7/2006 πίνακες αποδοχών, αυξάνονται από την 1.1.2007 και διαμορφώνονται όπως στους συνημμένους στην παρούσα Σ.Σ.Ε. πίνακες.
Από την ίδια ημερομηνία αυξάνεται και το επίδομα εξομάλυνσης που χορηγείται στις πιο πάνω Α? και Β? κατηγορίες εργαζομένων, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την 31.12.2006 και διαμορφώνεται όπως στους συνημμένους στην παρούσα πίνακες.
Γ. Φορτοεκφορτωτές - Βασικό ημερομίσθιο
Το βασικό ημερομίσθιο των φορτοεκφορτωτών καθορίζεται από την 1.1.2007 σε 29,85 ευρώ.
Δ. Καθαρίστριες - Βασικό ημερομίσθιο
Το βασικό ημερομίσθιο των καθαριστριών που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τα ΚΤΕΛ και τον Δημοτικό Οργανισμό Ρόδου, καθορίζεται από την 1.1.2007 σε 31,95 ευρώ.

Άρθρο 3
Επιδόματα

1. Οδηγών λεωφορείων χωρίς εισπράκτορα: Από την 1.1.2007 η αποζημίωση των οδηγών λεωφορείου που οδηγείται σε κάθε περίπτωση χωρίς εισπράκτορα, αναπροσαρμόζεται και ορίζεται σε 5,57 ευρώ ανά ημέρα οδήγησης λεωφορείου χωρίς εισπράκτορα.
2. Οδηγών αρθρωτών και διώροφων αυτοκινήτων
α) Στους οδηγούς των διώροφων αυτοκινήτων καταβάλλεται από 1.1.2007 επίδομα οδηγού διώροφου αυτοκινήτου 8,91 ευρώ κατά μήνα.
β) Στους αμιγώς απασχολούμενους ως οδηγούς αρθρωτών λεωφορείων χορηγείται από 1.1.2007 επίδομα 20,00 ευρώ κατά μήνα.
3. Διαχειριστικών λαθών εισπρακτόρων: Στους εισπράκτορες χορηγείται επίδομα διαχειριστικών λαθών 27,78 ευρώ κατά μήνα από 1.1.2007.
4. Επίδομα θέσης προϊσταμένου κίνησης: Από την 1.1.2007 στους προϊσταμένους κίνησης χορηγείται επίδομα θέσης σε ποσοστό 8% επί του βασικού τους μισθού.
5. Διαχειριστικών λαθών: Το μηνιαίο επίδομα διαχειριστικών λαθών του άρθρου 3 της Δ.Α.7/2006, το οποίο χορηγείται στους ταμίες, τους βοηθούς τους και στους υπαλλήλους που απασχολούνται με τη διαχείριση χρημάτων, ορίζεται και για το έτος 2007 σε σταθερά ποσά σε ευρώ, όπως αυτά αναγράφονται στους συνημμένους στη Δ.Α.7/2006 ανά ειδικότητα πίνακες αποδοχών, προσαυξημένα από 1.1.2007 κατά 3,20 ευρώ.
6. Χειρισμού Η/Υ: Το μηνιαίο επίδομα χειρισμού Η/Υ του άρθρου 3 της Δ.Α.7/2006, το οποίο χορηγείται στους μισθωτούς της κατηγορίας διοίκησης - διαχείρισης που απασχολούνται αποκλειστικά με τον χειρισμό κ.λπ. ηλεκτρονικών υπολογιστών, ορίζεται και για το έτος 2007 σε σταθερά ποσά σε ευρώ, όπως αυτά αναγράφονται στους συνημμένους στη Δ.Α.7/2006 ανά ειδικότητα πίνακες αποδοχών, προσαυξημένα από 1.1.2007 κατά 3,20 ευρώ.

Άρθρο 4
Προσωπικές διαφορές

Εξακολουθούν να καταβάλλονται με τη μορφή προσωπικής διαφοράς ποσά που τυχόν καταβάλλονταν στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς μέχρι την 31.12.2003. Τα ποσά αυτά, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2006, αναπροσαρμόζονται περαιτέρω από την 1.1.2007 κατά 5,3%.

Άρθρο 5
Τροποποιήσεις Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΚΤΕΛ

Συμφωνείται από κοινού η ακόλουθη τροποποίηση άρθρων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού ΚΤΕΛ (Π.Δ.246/2006):
α) Η μετάθεση του προσωπικού, που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 8 του Π.Δ.246/2006 και εφόσον οι λειτουργικές ανάγκες του ΚΤΕΛ το επιβάλλουν, γίνεται μόνο εντός των ορίων του Νομού που υπηρετεί ο εργαζόμενος. Μετάθεση εκτός των ορίων του Νομού επιτρέπεται μόνο κατόπιν αίτησης του εργαζόμενου.
β) Η θερινή στολή θα χορηγείται στο προσωπικό κίνησης και στους εκδότες εισιτηρίων κάθε χρόνο, αντί των δύο (2) που ορίζει η παρ. 2α? το άρθρου 12 του Π.Δ.246/2006.
γ) Ο αριθμός εκπροσώπων των εργαζομένων με δικαίωμα ψήφου στο Δ.Σ. του οικείου ΚΤΕΛ, όταν αυτό λειτουργεί ως Πειθαρχικό Συμβούλιο της παρ. 1 του άρθρου 22 του Π.Δ.246/2006, ορίζεται σε δύο (2), οι οποίοι ορίζονται με τις διαδικασίες του άρθρου 25 του Π.Δ.246/2006.
δ) Το άρθρο 10 του Κεφαλαίου Β? «Προσωπικό κίνησης», παρ. 2, εδάφιο στ? του Π.Δ.246/2006 διαμορφώνεται ως εξής:
«στ) Συμπληρώνει και ελέγχει τα ημερήσια δελτία εργασίας των οδηγών και εισπρακτόρων, με τα οποία το ΚΤΕΛ είναι υποχρεωμένο να τους εφοδιάζει.
Στα ατομικά βιβλιάρια εργασίας ή στα μηχανογραφημένα ημερήσια δελτία εργασίας αναγράφεται ο αριθμός της άδειας οδήγησης, ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, οι ώρες εργασίας τους, οι τυχόν διακοπές και η εβδομαδιαία ανάπαυση. Τα ατομικά βιβλιάρια εργασίας ή τα μηχανογραφημένα ημερήσια δελτία εργασίας θεωρούνται από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας πριν χρησιμοποιηθούν.»

Άρθρο 6
Ισχύς θεσμικών όρων των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Όλες οι θεσμικού χαρακτήρα διατάξεις των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., όπως συμπληρώθηκαν με τη νέα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2006-2007, ισχύουν και εφαρμόζονται στους μισθωτούς της Σ.Σ.Ε. αυτής, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με ήδη αντίστοιχους ευνοϊκότερους όρους προηγούμενων Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. του προσωπικού των ΚΤΕΛ.

Άρθρο 7
Διατήρηση διατάξεων

α) Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν και για το έτος 2007 όλες οι μη τροποποιούμενες με τα παραπάνω διατάξεις της Δ.Α.7/2006 και όσες διατάξεις των προηγούμενων όμοιων ρυθμίσεων είχαν διατηρηθεί σε ισχύ με τη Δ.Α. αυτή.
β) Τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές από αυτές που προκύπτουν με την παρούσα, καθώς και ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 8
Πίνακες αποδοχών

Οι συνημμένοι στην παρούσα πίνακες αποδοχών των μισθωτών που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε., αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2007.