Συλλογικές συμβάσεις εργασίας | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Σ.Σ.Ε. (1.8.2019) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πάσης φύσεως εργατοτεχνικού, βοηθητικού και υπαλληλικού προσωπικού, που εργάζεται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις κάθε είδους εγκαταστάσεις, αποθήκες και γραφεία καθώς και στις εξωτερικές υπηρεσίες των επιχειρήσεων εισαγωγής και εμπορίας πετρελαιοειδών γενικά προϊόντων καθώς και υγραερίων

ΤΑΧΥΦΑΓΕΙΑ

Δ.Α. Τριμ. 1/2019 «Για τους όρους Αμοιβής και Εργασίας των εργαζομένων στις οργανωμένες αλυσίδες εστίασης»

ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ

Διαιτητική απόφαση Τριμ. 10/2018 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Αρτοποιεία όλης της χώρας

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΤΑ

Σ.Σ.Ε. (5.11.2018) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μουσικών που εργάζονται με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

alphabet

the alphabet

Listings

this is list of labor docs