ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Ν.Π.Δ.Δ.)


Προσφορά εργασίας (Εργοδότες)
0
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος" - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Αγία Παρασκευή Αττικής
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, δυνάμει του άρθρου 93 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 1, άρθρο 24 του Ν. 4386/2016, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – σύμφωνα και με την απόφαση του Δ.Σ., Συνεδρία 599η – για τριάντα έξι (36) μήνες εκ των οποίων οι έξι (6) μήνες θα αφορούν δοκιμαστική περίοδο, με δυνατότητα επέκτασης έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος / έργου με τίτλο «Υποστήριξη Λειτουργίας Γ.Ε.Λ.» (Ε-10467) – Φορέας Χρηματοδότησης: E.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» - 246η Συνεδρίαση Δ.Σ. / 28-7-1998.

Απαιτούμενα Προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής / Λογιστικής Κατεύθυνσης.
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον εφτά (7) ετών σε ελεγκτική εταιρεία.
• Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ΙΕΣΟΕΛ / ACCA.
• Κάτοχος Άδειας Α΄ Τάξης Λογιστή - Φοροτεχνικού.
• Εμπειρία στη χρήση λογιστικών προγραμμάτων.
• Άριστη χρήση του MS Office.
• Άριστη γνώση Αγγλικών.
• Άριστη γνώση των Ε.Λ.Π., Κ.Φ.Α.Σ., Φορολογίας Εισοδήματος,
ΦΠΑ και Εργατικής Νομοθεσίας.
• Εμπειρία στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων βάσει ΕΛΠ.
• Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εποπτεία / διοίκηση / αξιολόγηση
ομάδας Λογιστηρίου / Οικονομικής Διεύθυνσης.
• Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα
συνεργασίας, παρακίνηση και επιμόρφωση του ανθρώπινου
δυναμικού.
• Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και τήρηση προθεσμιών.
• Κριτική ικανότητα, δομημένος τρόπος σκέψης, ευελιξία στην επίτευξη επιχειρηματικών στόχων.

Υπηρεσιακές Αρμοδιότητες:
«Οργάνωση, συντονισμό και εποπτεία όλων των λογιστικών εργασιών, οι οποίες θα περιλαμβάνουν:
• Έλεγχο ορθής εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν.4308/2014), Φορολογικής / Ασφαλιστικής και Εργατικής Νομοθεσίας.
• Ανάπτυξη συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στο Τμήμα Λογιστηρίου και Γραφείου Οικονομικών Συναλλαγών, βάσει των δικλείδων ασφαλείας που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (I.S.A.).
• Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση του υπάρχοντος προσωπικού με σκοπό τη βελτίωση των λειτουργικών διαδικασιών.
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τη Διοίκηση του Φορέα σε φορολογικά, ασφαλιστικά, εργατικά θέματα και σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και αξιοποίησης πόρων.
• Διενέργεια τελικού ελέγχου για την οριστικοποίηση Ισοζυγίου Λογιστικής σε μηνιαία βάση.
• Έλεγχο ορθής υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων.
• Παροχή οικονομικών και πληροφοριακών στοιχείων στη διοίκηση και σε όλους τους ελεγκτικούς και εποπτικούς φορείς (Υπουργείο Παιδείας, Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές, Φορολογικές και Ασφαλιστικές Αρχές).
• Σύνταξη και υπογραφή των Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Προσάρτημα) και της Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014) και τη φορολογική νομοθεσία.
• Έλεγχο ορθής ενημέρωσης του Μητρώου Παγίων».

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν δεσμευτικά μέχρι τη Δευτέρα 17 Απριλίου 2017 (23:59) μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2017-450 Προκήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: [email protected]

Η παρούσα Προκήρυξη, καθώς και η αίτηση – η υποβολή της είναι υποχρεωτική – βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» http://www.demokritos.gr
N/A
Νικόλαος ΡάικοςΚάντε αίτηση για την Αγγελία αυτή

Up
Close
Close
Κλείσιμο