Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αγγελία - Αίτηση για : ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Επιλογή τύπου αγγελίας: Προσφορά εργασίας (Εργοδότες)
Μισθός: 0
Εταιρεία: I DEAL A.E
Πόλη: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τύπος θέσης εργασίας
Πλήρης απασχόληση
Πλήρης περιγραφή θέσης
Διευθυντής Λογιστηρίου
Λογιστήριο - Οικονομική Διεύθυνση
Περιγραφή
Α.Ε αναζητά Λογιστή για την αποτελεσματική οργάνωση και τον συντονισμό της εύρυθμης λειτουργίας όλων των ενεργειών του Λογιστηρίου.
Αρμοδιότητες

• Έχει την πλήρη ευθύνη καταχώρησης και ορθής τήρησης των λογιστικών εγγραφών στην γενική και αναλυτική λογιστική, συγκεντρωτικών δηλώσεων, δηλώσεων ΦΠΑ, αποσβέσεων, ισοζυγίων πληρωμών και ανάλυση λογαριασμών
• Εποπτεύει τις διαδικασίες διεκπεραίωσης όλων των λογιστικών εργασιών, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις της ελληνικής και διεθνούς νομοθεσίας
• Έχει την αποκλειστική ευθύνη σύνταξης, υποβολής, παρακολούθησης και συμμόρφωσης των Οικονομικών Καταστάσεων και δηλώσεων της Εταιρίας
• Παρακολουθεί και διασφαλίζει την τήρηση των προθεσμιών που έχει η Διεύθυνση Λογιστηρίου
• Πραγματοποιεί λογιστικούς ελέγχους τακτικούς και έκτακτους
• Συντονίζει τις λογιστικές συμφωνίες σε τουλάχιστον μηνιαία βάση
• Διασφαλίζει τη σωστή διαχείριση των φορολογικών θεμάτων και την έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων έναντι των φορολογικών-διοικητικών αρχών και άλλων υπηρεσιών/αρμοδίων φορέων, ασφαλιστικών ταμείων κλπ
• Ελέγχει το σύνολο των συναλλαγών και προγραμματίζει τις πληρωμές (cash flow report)
• Φροντίζει για τη διαρκή βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του λογιστικού συστήματος της Εταιρείας
• Μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση των υφισταμένων του/ της,
Απαιτούμενες Ικανότητες και Γνώσεις
 Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Οικονομικής/Λογιστικής Κατεύθυνσης
 Προϋπηρεσία 3-5 έτη κατ' ελάχιστο σε θέση Προϊσταμένου Λογιστηρίου
 Κάτοχος Άδειας Α΄ Τάξης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος
 Άριστη γνώση των Ε.Γ.Λ.Σ., Κ.Β.Σ., Φορολογίας Εισοδήματος, ΦΠΑ και Εργατικής νομοθεσίας
 Πολύ καλή γνώση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IFRS)
 Καλή Γνώση "My Data"
 Πολύ καλή γνώση συστημάτων ERP, γνώση του συστήματος Soft One θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 Ευχέρεια στη χρήση του MS office και ειδικότερα του MS Excel
 Άριστη γνώση Αγγλικών
 Άριστες Επικοινωνιακές ικανότητες, εχεμύθεια & πνεύμα συνεργασίας
Παροχές
 Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, ανάλογα με τα προσόντα και την προϋπηρεσία του υποψηφίου
 Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 Προοπτικές προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης

Ηλικία: N/A
Όνομα επικοινωνίας ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΟΤΣΗ
Κωδικός για
διόρθωση / διαγραφή
αγγελίας

Κάντε αίτηση για την Αγγελία αυτή