Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αγγελία - Αίτηση για : Στέλεχος Λογιστηρίου

Στέλεχος Λογιστηρίου

Επιλογή τύπου αγγελίας: Προσφορά εργασίας (Εργοδότες)
Μισθός: 0
Εταιρεία: Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
Πόλη: ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης αναζητά μέσω της icap.gr νέο/α συνεργάτη για τη θέση του/της
Στελέχους Λογιστηρίου

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η εκτέλεση κάθε αρμοδιότητας σχετικής με την πραγματοποίηση των απαραίτητων για τη λειτουργία της Εταιρείας προμηθειών, η πραγματοποίηση κάθε απαιτούμενης διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών προκειμένου να συναφθούν όλες οι απαραίτητες δημόσιες συμβάσεις έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση του έργου της ELEUSIS 2023.

Για την υποβολή του βιογραφικού σας, δείτε όλες τις λεπτομέρειες στο παρακάτω link: https://bit.ly/3ttI0S7

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Στελέχους είναι οι εξής:

• Καταρτίζει σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των Τμημάτων και τον Διευθυντή του τμήματος, τον προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων και παρακολουθεί την πορεία της εκτέλεσής του.
• Τηρεί τις διαδικασίες απεικόνισης των οικονομικών πράξεων της Εταιρείας (Λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου, βιβλία, καταστάσεις κ.λ.π.) σύμφωνα με το υφιστάμενο λογιστικό σχέδιο και τις σχετικές λογιστικές διαδικασίες.
• Τηρεί τις διαδικασίες για τη διενέργεια κάθε είδους είσπραξης ή πληρωμής δαπανών της Εταιρείας και εκτελεί όλες τις οικονομικές δοσοληψίες που έχουν σχέση με τις Τράπεζες.
• Διαμορφώνει και παρακολουθεί το ταμειακό πρόγραμμα της Εταιρείας και παρέχει πληροφόρησης προς τον Οικονομικό – Διοικητικό Διευθυντή για την πορεία της Εταιρείας από οικονομικής και διαχειριστικής άποψης.
• Παρέχει στοιχεία για την κοστολόγηση των έργων και υπηρεσιών της Εταιρείας.
• Επιμελείται την εκκαθάριση και εντολή πληρωμής κάθε δαπάνης της Εταιρείας, εκδίδει τα σχετικά παραστατικά πληρωμών στο όνομα των δικαιούχων, καταχωρεί αυτά στα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και ελέγχει τη νομιμότητα της κάθε δαπάνης.
• Είναι αρμόδιος για τη σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων του προσωπικού (θεωρεί κάθε φύσης μισθοδοτικά στοιχεία του προσωπικού) και φροντίζει για την εκκαθάριση μισθών και ημερομισθίων καθώς και επιδομάτων και προσαυξήσεων του προσωπικού που γίνονται σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία που στέλνονται από τα άλλα Τμήματα. Παρακρατεί και αποδίδει τις εισφορές των ασφαλιστικών ταμείων του προσωπικού και μέριμνα για τις σχέσεις με τα ασφαλιστικά ταμεία.
• Καταρτίζει το τακτικό και έκτακτο σχέδιο χρηματοδότησης, παρακολουθεί τα τραπεζικά και άλλα δάνεια και τηρεί όλα τα παραστατικά έγγραφα και αποδεικτικά δαπανών.
• Αναρτά στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες τα οικονομικά στοιχεία, μισθολογικά και στατιστικά στοιχεία (Κόμβος Διαλειτουργικότητας, ΕΤΕΕΑΑ, Απογραφή Προσωπικού)
• Επίσης στις αρμοδιότητες του λογιστηρίου ανήκουν και οι λειτουργίες Περιουσιακών Στοιχείων – Αποθήκης – Διαχείρισης Υλικών, Προμηθειών.
• Φροντίζει για την καταγραφή και τήρηση ανάλογου αρχείου της ακίνητης περιουσίας και γενικά των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
• Παρακολουθεί, σε συνεργασία με το Νομικό Σύμβουλο τις αναπροσαρμογές των μισθώσεων και τη σωστή τήρηση των συμφωνητικών.
• Για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και παράδοση στο Λογιστήριο των αντίστοιχων τιμολογίων και αποδεικτικών παραστατικών για τη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών.
• Συμφωνία φόρων και υποβολή των σχετικών παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ, ΦΠΑ, VIES κ.λπ).
• Συνεργάζεται με τις επιτροπές παραλαβής, υπηρεσιών και διαγωνισμών για την παράδοση αρχείων και απαραίτητων ελέγχων για την πληρωμή.
• Διεκπεραιώνει τις εξωτερικές εργασίες της Διεύθυνσης όπου χρειαστεί

Απαραίτητα Προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με γνωστικό αντικείμενο Οικονομικού Τομέα
• Προϋπηρεσία 7+ έτη σε ανάλογη θέση λογιστηρίου επιχείρησης.
• Γνώση Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και διπλογραφικής λογιστικής.
• Γνώσεις Εργατικού Δικαίου και Μισθοδοσίας.
• Άριστη γνώση MS Office.
• Πολύ καλή γνώση ERP συστημάτων.
• Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες/αυτονομία.
• Ομαδικό πνεύμα, συνέπεια και οργάνωση.
• Ικανότητα ανταπόκρισης σε συνθήκες πίεσης.
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.

Επιθυμητά Προσόντα:

• Άδεια Α’ Τάξης Λογιστή
• Μεταπτυχιακός Τίτλος στη Λογιστική-Χρηματοοικονομική
• Εμπειρία σε εταιρείες δημοσίου φορέα

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές έως 09/10/2021.

*Οι αμοιβές για όλες τις θέσεις υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο ως ΝΠΙΔ και αφορούν μέγιστη απασχόληση ορισμένου χρόνου ενός έτους με δικαίωμα ανανέωσης έως και τη λύση της εταιρίας, χωρίς δικαίωμα μονιμοποίησης σε φορείς του Δημοσίου σύμφωνα με το Άρθρο 66 του Νόμου 4509/17 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4807 11 Ιουνίου 2021 Αρ. Φύλλου 96.

Ηλικία: N/A
Όνομα επικοινωνίας ΜΑΡΙΑ ΛΙΒΑΝΙΟΥ
Ιστοσελίδα επικοινωνίας https://icap.jobs.net/en-GB/job/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/J3N681755BJBD1RG2V7
Κωδικός για
διόρθωση / διαγραφή
αγγελίας

Κάντε αίτηση για την Αγγελία αυτή