Ευρετήρια - Δ.Ο.Υ. -


Αναζήτηση Δ.Ο.Υ.

ΔΟΥ

--

ΔΟΥ Πληροφορίες Δ/νση ΤΚ Πόλη Τηλέφωνο Περισσότερα
Δ.O.Y. A’ AΘHNΩN Η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α'(Α'Β'Γ'),ΙΕ' και ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ Αναξαγόρα 6-8 10010 Αθήνα Γραμματεία 210-52.72.764
   
Προϊστάμενος/-η…………………………………………………….210-5272810, 5272770, 5272768
Υποδιευθυντής/-τρια …….…………..………………………………………….…….......210-5272785
Έλεγχoς ………………..210-5272791 (Προϊστ.), 5272716, 5272776 έως 777, 5272779 έως 780,
5272787, 5272794, 5272757, 5272760, 5272726 έως 727
Eισόδημα ……………………………………….210-5272750 έως 753, 5272756, 5272758 έως 759
Κεφάλαιο……………………………………………………………..210-5272761, 5272763, 5272808
Φ.Π.A.…………….…………………………………………………………...…..210-5272740 έως 742
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης……..………………………………..….....210-5272702 έως 707
Μητρώο ………………………………………….………..210-5272730, 5272732 έως 733, 5272738
Έσοδα …………………..210-5272804, 5272719 έως 725, 5272711 έως 712, 5272728, 5272739
Έξοδα………………………………………………………………………..……………....210-5272715
K.Φ.Α.Σ..…………………………………………………………………….........210-5272709 έως 710
Γραμματεία……….……………………………………………………………………........210-5272764
Πρωτόκολλο…………………………………………………..…………………210-5272769, 5272792
Επιμελητές……………………………………………………………...……….210-5272772, 5272774
FAX: 210-5221641, 5227306
Δ.Ο.Υ. Δ' AΘHNΩN
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ.Δ' (Δ' Η'),Ι' και ΙΑ' ΑΘΗΝΩΝ Kωλέτη 14A - T.K. 100 10 Αθήνα 10010 Αθήνα Γραμματεία 213-1604301        

Προϊστάμενος/-η…………………………………………………………………………....213-1604315
Υποδιευθυντής/-τρια……………………………………...………………………..……....213-1604316
Έλεγχoς ………………………….....213-1604371 (Προϊστ.), 1604372 έως 383, 1604385 έως 386
K.Φ.Α.Σ.……………………………………………………………………..….…213-1604318 έως 319
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης……………….…..…213-1604321 (Προϊστ.), 1604322 έως 323
Ενδικα Μέσα……………………………………………………………………...213-1604324 έως 327
Ρυθμίσεις……………………………………………………………………..…..213-1604328 έως 329
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογούμενους……………………..213-1604351 (Προϊστ.)
Eισόδημα……………………..213-1604352 (Τέλος Επιτ/τος), 1604353 (ΦΑΠ), 1604354 έως 355,
1604356 (Παρακρ/νοι), 1604357 (ΕΕΤΗΔΕ-ΕΝΦΙΑ), 1604358 (Πιστοποιητικά), 1604359
Κεφάλαιο………………...213-1604361 (Κληρονομιές), 1604362 (ΦΜΑ), 1604363 (Γον.Παροχές)
Φ.Π.A. ……………………………………………………………………………...…..…...213-1604364
Αυτοκίνητα…………………..………………………………………………………………213-1604365
Έσοδα …..213-1604331 (Προϊστ.), 1604333 (Βεβαίωση), 1604334 έως 335 (Φορ.Ενημερότητα)
Λογιστικό……………………………………………………………………..….213-1604336, 1604340
Εκδότες………………………………………………………………………………………213-1604337
Επιστροφές…………………………………..…213-1604338 έως 339, 1604341, 1604345 έως 347
Έξοδα………………………………………………..………………………………..……..213-1604344
Διαχείριση ………………………………………………………………………………..…213-1604342
Ταμείο………………………………………………………………………………………..213-1604343
Τεχνική Διαχείριση………………………………………………………………………….213-1604332
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης……………………………..…213-1604311 (Προϊστ.)
Μητρώο………………………………………………………………………..….213-1604312 έως 313
Γραμματεία ………………………………………………………………………………....213-1604301
Πρωτόκολλο…………………………………………………………………………………213-1604309
E-mail: [email protected]
FAX: 213-1604396 (Γραμματεία), 1604395 (Εσοδα)
Δ.Ο.Υ. ΣT' AΘHNΩN η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΣΤ' (ΣΤ'-Ζ'), Ε'(Ε'-Θ') και ΙΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ Aγ. Eλεούσης 10          10554 Αθήνα Γραμματεία 213-1604719
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………213-1604708
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογούμενους……………………..213-1604705 (Προϊστ.)
Eισόδημα …………………………………………………………………………213-1604703 έως 704
K.Φ.Α.Σ….……………………………………………………………………….………….213-1604711
Φ.Π.A-Αυτοκίνητα………………………………………………………………….……….213-1604714
Kεφάλαιο……………………………………………………….……..213-1604709, 1604717 έως 718
Εσοδα ……………………………………………………………………………213-1604721 (Προϊστ.)
Φορολ.Ενημερότητα-Διπλότυπα………………………………………...………………..213-1604725
Λογιστικό …………………………………….…………………………………………..….213-1604713
Επιστροφές…………………………………………………………….…………………...213-1604715
Έσοδα- Εκδοτήρια ………………………………………………………………………...213-1604725
Διαχείριση-Ταμείο………………………………………………………………................213-1604723
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης……………………………..…213-1604710 (Προϊστ.)
Mητρώο …………………………………………….…………………………………….…213-1604720
Γραμματεία-Πρωτόκολλο…………………………………………………………...……..213-1604719
Τεχνικός Διαχειριστής……………………………………………………………………...213-1604716
E-mail: [email protected]
FAX: 213-1604726
Δ.Ο.Υ. IB' AΘHNΩN
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ και ΖΩΓΡΑΦΟΥ Πολυφήμου 1 15710 Ζωγράφου Γραμματεία 213-1613633
Προϊστάμενος/-η ………………………………………………………………………...…213-1613601
Eισόδημα…………………………………………………………………………………….213-1613637
Kεφάλαιο………………………………………………….……………………....213-1613630 έως 631
Φ.Π.A.-Αυτοκίνητα …………………………………………………………..…213-1613628, 1613614
K.Φ.Α.Σ.……………………………………………………………………………………..213-1613636
Έσοδα ………………………………………………...…..213-1613621 έως 623, 1613625, 1613617
Ταμείο………………………………………………………………………………………..213-1613624
Mητρώο……………………………………………………………………………………...213-1613635
Γραμματεία…………………………………………………………………………………..213-1613633
Πρωτόκολλο………………………………………………………………………………...213-1613634
E-mail:[email protected]zefxis.gov.gr
FAX: 210-7752119
Δ.Ο.Υ. IΓ' AΘHNΩN
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΙΓ’, ΙΘ’ και ΚΓ’ ΑΘΗΝΩΝ Λευκάδας 47α & Ευελπίδων 11362 Αθήνα FAX: 210-88.43.670
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………213-1607301
Υποδιευθυντής/-τρια…………………………………………………………………..…...213-1607317
Έλεγχος………………………….…….213-1607314 (Επόπτης/-τρια), 1607322 έως 323, 1607319
Έσοδα ……………………………………………………………….................................213-1607302
Eισόδημα……………………………………………………………………………….…...213-1607318
Φ.Π.A.-Aυτοκίνητα…………...: ………………………………………………………..….213-1607312
Κεφάλαιο………………………………………………………………………………...…213-1607320
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης…………………….213-1607300, 1607302 έως 303
Πρωτόκολλο…………………………………………………………………….…………..213-1607303
E-mail: [email protected]
FAX: 210-8843670, 8837980
Δ.Ο.Υ. IΔ' AΘHNΩN
Kουρτίδου 184 11143 Αθήνα Γραμματεία 213-1605601
FAX: 210-25.82.400
Προϊστάμενος/-η…………………………………………………………………………....213-1605614
Eισόδημα………………………………………………………………….…..….213-1605607 έως 609
Kεφάλαιο………………………………………………………………………………….....213-1605606
Φ.Π.A.- Aυτοκίνητα……...………………………………………………………………....213-1605623
K.Φ.Α.Σ.……………………………………………………………………………………..213-1605602
Μητρώο……………………………………………………………………………………...213-1605611
Έσοδα ……………………………………………………………………….…...213-1605630 έως 631
Λογιστικό…………………………………………………………………………….……....213-1605639
Έξοδα………………………………………………………………………………………..213-1605603
Διαχείριση……………………………………………………………………………..…….213-1605633
Γραμματεία………………………………………………………………………………..…213-1605601
E-mail:[email protected].gov.gr
FAX: 210-2582400
Δ.Ο.Υ. IZ' AΘHNΩN
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ και ΙΗ’ ΑΘΗΝΩΝ Δαμάρεως 175 11632 Αθήνα Πρωτόκολλο-Γραμματεία 213-1606201, 1606236, 1606288
FAX: 210-70.15.275
Προϊστάμενος/-η…………………………………........213-1606252, 1606251(Γραμματεία Προϊστ.)
Υποδιευθυντής/-τρια…………………………………...…………………………………..213-1606259
Επόπτες…..……………………………….…...213-1606255 (Ελέγχου Α1), 1606228 (Ελέγχου Α2)
Έλεγχος–Α1……………………………..……213-1606256, 1606258, 1606260, 1606273 έως 274
Έλεγχος–Α2.................................................................................213-1606233 έως 234, 1606285
K.Φ.Α.Σ. Προσ.Ελέγχου……………………………..…..213-1606223 έως 224, 1606277, 1606279
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης……....213-1606246 (Αντικρούσεων), 1606247 (Προσφυγών), 1606248 έως 249 (Μέτρων), 1606662 έως 665
Eισόδημα ……………………..……..213-1606237 έως 239, 1606266 έως 267, 1606269 έως 270
Φ.Π.Α. ………………….………………………………………………….………………..213-1606243
Kεφάλαιο …………………………………………………………..…213-1606240 έως 241, 1606243
Aυτοκίνητα ……………………………………………………………………………...…..213-1606242
ΕΝΦΙΑ-Φ.Μ.Α.Π…..……………………………………………….…213-1606217, 1606221 έως 222
Έσοδα……………….………………..…213-1606230 (Φορ.Ενημερότητα), 1606229 (Επιστροφές)
Βεβαίωση-Εξοδα-Λογιστικό…………………….……...213-1606232, 1606271, 1606279, 1606287
Διαχείριση…………………………………………..……………...………………….…....213-1606235
Μητρώο………………………………………………………….…….213-1606225 έως 227, 1606278
Πρωτόκολλο-Γραμματεία………………………………………....213-1606201, 1606236, 1606288
E-mail: [email protected]
FAX: 210-7015275
Δ.O.Y. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Στην αγγλική γλώσσα: Tax Office for Large Enterprises)
Kηφισίας 32 15125 Μαρούσι Γραμματεία 210-68.24.821 

Προϊστάμενος/-η 210-68.32.967, 68.50.108 
Yποδιευθυντής/-τρια Φορολογίας 210-68.21.074                                       
Υποδιευθυντής/-τρια Ελέγχου210-68.50.045                                                        
A', Δ' Eποπτεία 210-68.56.368                     
Γ', E' Eποπτεία 210-68.50.796                     
Β', ΣΤ΄ Εποπτεία 210-68.33.311                   
Έλεγχος 210-68.01.052, 68.91.306,68.56.365,68.50.235,68.25.076,68.50.110                                              
Eισόδημα 210-68.01.056, 68.21.662        
Φ.Π.A. 210-68.21.604, 68.56.367 
Παρακρατούμενοι 210-68.50.162               
K.B.Σ. 210-68.27.359, 68.50.151                 
Έσοδα 210-68.21.074,68.50.218,68.94.792,68.90.540,68.94.301 έως -302                              
Δικαστικό 210-68.58.714,68.30.920,68.23.866,68.91.184 
Μητρώο 210-68.50.044              
Πρωτόκολλο 210-68.59.662 
Γραμματεία-Επιμελητές 210-68.24.821 
FAX (Προϊσταμένου): 210-68.33.311,  
FAX: 210-68.34.039
Δ.Ο.Υ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Φ.Α.Ε.) AΘHNΩN (Πρώην ΦΑΕΕ.) Θησέως 55-57 17671 Καλλιθέα Γραμματεία 213-1613370 έως 371
Τηλεφωνικό Κέντρο 213-1613300
Τηλεφωνικό Κέντρο………………………………………………...……………………..213-1613300
Προϊστάμενος/-η…………………………………………………………...……………….213-1613350
Υποδιευθυντής/-τρια………………………………………………….………..213-1613360, 1613448
Έλεγχος-Α1 Εποπτεία…………………………………...213-1613301 (Προϊστ.), 1613302 έως 318
Έλεγχος-Α2 Εποπτεία…………………………………...213-1613326 (Προϊστ.), 1613331 έως 339
Έλεγχος-Α3 Εποπτεία…………………………………...213-1613355 (Προϊστ.), 1613352 έως 358
Έλεγχος-Α4 Εποπτεία…………………………………...213-1613320 (Προϊστ.), 1613302 έως 328
Κ.Φ.Α.Σ….....213-1613398, 1613401, 1613318, 1613398, 1613401, 1613404, 1613406 έως 407
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης…………………..…213-1613473 (Προϊστ.), 1613463 έως 468,
1613471 έως 474, 1613488 έως 489
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογούμενους……………………..213-1613387 (Προϊστ.)
Eισόδημα……………………………………………………………………….…213-1613383 έως 393
Παρακρατούμενοι Φόροι……………………………………………………...…213-1613380 έως 383
Φ.Π.A………………………………………………………………………….…..213-1613479 έως 483
Αυτοκίνητα………………………………………………………….……………213-1613345, 1613347
Έσοδα-Λογιστικό………………….213-1613446 (Προϊστ.), 1613423, 1613429, 1613431 έως 448
Διοικητικής & Μηχ/φικής Υποστήριξης-Μητρώο…….…213-1613414 (Προϊστ.),1613411 έως 415
Γραμματεία……………………………………………………………….……….213-1613370 έως 371
Πρωτόκολλο………………………………………………………….……………………..213-1613363
Επιμελητές………………………………………………………………………………..…213-1613361
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
FAX: 210-9592488, 9592688, 9563652, 9594821
Δ.Ο.Υ. KATOIKΩN EΞΩTEPIKOY
Μετσόβου 4 10682 Αθήνα FAX: 210-8204653 (Γραμματεία), 8204614 (Έσοδα)
Προϊστάμενος/-η …………………………………………………………………………...210-8204604
Υποδιευθυντής/-τρια ……………………………………………..………………….…….210-8204607
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης ……………………..210-8204602 (Προϊστ.), 8204609 έως 612
΄Eσοδα…………………………………………………………………….…......210-8204605 (Προϊστ.)
΄Eσοδα-Υπάλληλοι……………………...…..210-8204613, 8204615, 8204617, 8204620, 8204622
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………....................210-8204637 (Προϊστ.)
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους-Υπάλληλοι……...210-8204617, 8204627,
8204631, 8204635, 8204638, 8204641, 8204646, 8204603
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………..……………...….…...210-8204629 (Προϊστ.)
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης-Υπάλληλοι……..210-8204606, 8204616, 8204628,
8204633, 8204648, 8204649
Έλεγχος……………………………………………………………………….…210-8204608 (Προϊστ.)
Έλεγχος-Υπάλληλοι…………….210-8204604, 8204607, 8204619, 8204625, 8204626, 8204639
E-mail: [email protected]
FAX: 210-8204653 (Γραμματεία), 8204614(Έσοδα)
Δ.Ο.Υ. AΓIOY ΔHMHTPIOY
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΔΑΦΝΗΣ Aργοστολίου 39 17342 Αγ.Δημήτριος Γραμματεία 210-9837543
FAX: 210-9810892, 9833249 (Κλιμάκιο)
Eισόδημα- K.Φ.Α.Σ.-Φ.Π.Α.-Αυτοκίνητα-Κεφάλαιο………………213-1607525, 1607512 έως 513,
1607532, 1607503
Έσοδα …………………………………………………………………………………..…..213-1607504
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης-Μητρώο……………………….………..213-1607511
E-mail: [email protected]
FAX: 210-9810892, 9833249 (Κλιμάκιο)
Δ.Ο.Υ. AIΓAΛEΩ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα της τέως Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ και ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Κηφισού 44 και Αλατσάτων 93
12241 Αιγάλεω Γραμματεία-Πρωτόκολλο 213-1609520
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………....................213-1609515 (Προϊστ.)
Εισόδημα……………………………………………………….……213-1609514, 1609516, 1609518
Mητρώο ……………………………………………………………………………………..213-1609513
K.Φ.Α.Σ.……………………………………………………………………………………..213-1609519
Εσοδα…………………………………………………………………………….213-1609506 (Προϊστ.)
Εσοδα-Υπάλληλοι………………………………………….………...213-1609504, 1609507 έως 508
Kεφάλαιο ………………………………………………………………….………………...213-1609502
Φ.Π.A.………………………………………………………………………………………..213-1609503
Γραμματεία-Πρωτόκολλο……………………………….…….…………………………...213-1609520
E-mail: [email protected]
FAX: 210-5616800      
Δ.Ο.Υ. AΓIΩN ANAPΓYPΩN
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ και ΙΛΙΟΥ Πριγκιπίσσης Όλγας 3 & Λ.Δημοκρατίας 15100 Αγ.Ανάργυροι Γραμματεία 210-2648600
FAX: 210-2690104


Προϊστάμενος/-η ………………………………………………………………………..….210-2648610
Υποδιευθυντής/-τρια………………………………………………………..………….......210-2648619
Έλεγχος…………………………….210-2648602 (Προϊστ.), 2648603 έως 606, 2648636 έως 640,
2648669, 2648679, 2648691, 2648697
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης…………210-2648615 (Προϊστ.), 2648611 έως 613, 2648635,
2648648 έως 650, 2648670, 2648675, 2648696 έως 698
K.Φ.Α.Σ.………………………………………………………...……. 210-2648618, 2648659 έως 661
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογούμενους……………………..210-2648644 (Προϊστ.)
Εισόδημα …….210-2648641 έως 642, 2648645, 2648647, 2648682 έως 683, 2648687 έως 688
Κεφάλαιο…………………....……..210-2648620, 2648664 έως 665, 2648676, 2648678, 2648681
Φ.Π.A -Aυτοκίνητα………………..…………………………..……...210-2648656 έως 658, 2648677
Έσοδα………………………………………....210-2648622 (Προϊστ.), 2648623, 2648666 έως 667,
2648671 έως 673, 2648680, 2648689 έως 690, 2648699, 2648701
Ταμείο-Διαχείριση …………………………………………………………….....210-2648624 έως 625
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………..……………...….…...210-2648662 (Προϊστ.)
Μητρώο………………………………………………………….......210-2648614, 2648651, 2648654
Επιμελητές ………..…………………………………………………………………..….…210-2648700
Πρωτόκολλο………..…………..…………………………………….210-2648633 έως 634, 2648684
Γραμματεία………..………………………………………………………..………….……210-2648600
FAX: 210-2690104         
Δ.Ο.Υ. AMAPOYΣIOY
Πλαταιών 57 & Aγ. Kων/νου 15124 Μαρούσι Γραμματεία 213-1609101

Προϊστάμενος/-η ……………………………………………………………………..........213-1609114
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………..…...……....213-1609133 (Προϊστ.)
Έσοδα…………………………………………...………….…………………...213-1609142, 1609139
Φ.Π.A.- Aυτοκίνητα……………………………………………………………………..….213-1609103
Εισόδημα………………………………………………………………………………….…213-1609113
Kεφάλαιο ………………………………………………………………………………..…..213-1609117
Γραμματεία ….……….………………………………………………….………………….213-1609101
Τεχνική Διαχείριση………………………………………………………………………….213-1609102
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected](Προϊστάμενος/-η)
FAX: 210-6121998 (Γραμματεία), 6122307 (Εσοδα), 6122278 (Κεφάλαιο)
Δ.Ο.Υ. AXAPNΩN
Πουραίμη 10 13671 Αχαρναί Γραμματεία-Πρωτόκολλο 213-2105136
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………213-2105140
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………..…………...213-2105127 (Προϊστ.)
Eισόδημα ………………………………………………………………..……...213-2105125, 2105123
Kεφάλαιο ………………………………………………………………………..213-2105109, 2105122
Φ.Π.Α……………………………………………………………………………………..….213-2105114
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης……………………...…..……213-2105106 (Προϊστ.)
Μητρώο…………………………………………………………………...…………………213-2105107
Έσοδα ………………………………………………………...……………....…213-2105131 (Προϊστ.)
Λογιστικό……..………………………………………………………...………………..….213-2105135
Επιστροφές ………………………………………………………………………...……..213-2105134
Διαχείριση…………………..……………………………………………………………….213-2105132
Γραμματεία-Πρωτόκολλο……………………………………..……………………………213-2105136
E-mail: [email protected]
FAX: 210-2444484, 2462670 (Μητρώο)
Δ.Ο.Υ. BYPΩNA
Aδριανουπόλεως 45 16121 Καισιαριανή Γραμματεία-Πρωτόκολλο 210-7658240

Προϊστάμενος/-η………………………………………………………………..…………..210-7648263
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………..…………...210-7658202 (Προϊστ.)
Eισόδημα………………………………………………………………………...210-7642500, 7658688
Kεφάλαιο………………………………………………………………………………….....210-7644146
Φ.Π.A………………………………………………………………………………………...210-7642501
K.Φ.Α.Σ. ……………………...…………………………………………………………..…210-7669711
Έσοδα ………………………….....210-7661123 (Προϊστ.),7642156, 7643032, 7658242, 7656135
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης……………………...…..……210-7648264 (Προϊστ.)
Γραμματεία-Πρωτόκολλο…………… …….……………. …………………………….....210-7658240
E-mail: [email protected]
FAX: 210-7645551
Δ.Ο.Υ. ΓAΛATΣIOY
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ και Κ’ ΑΘΗΝΩΝ Xριστιανουπόλεως 103 11146 Γαλάτσι Γραμματεία 210-2138058
FAX: 210-2927868
Προϊστάμενος/-η ………………………………………………………………………….210-2921336
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………..…………...210-2913348 (Προϊστ.)
Eισόδημα ………………………………………………………………………………… 210-2925845
K.Φ.Α.Σ………………………………………………………………………………………210-2929209
Kεφάλαιο ………………………………………………………………………………..…210-2138041
Φ.Π.A. …………………………………………………………………………………..…210-2925846
Aυτοκίνητα…………………………………………………………………………………210-2924069
Έσοδα …………………………………………………………….…210-2138043 (Προϊστ.), 2925847
Διαχείριση………………………………………………………………………………...…210-2925637
Λογιστικό ………………………………………………………………………………..…210-2135410
Mητρώο…………………………………………………………………………………….210-2138042
Τεχνική Διαχείριση…………………………………………………………………..……..210-2926895
Πρωτόκολλο…………………………………………………………………………………210-2925844
Γραμματεία…………………………………………..………………………………………210-2138058
E-mail: [email protected]
FAX: 210-2927868
Δ.Ο.Υ. ΓΛYΦAΔAΣ
Γούναρη 227 16674 Γλυφάδα Γραμματεία-Επιμελητές 213-1610190
Προϊστάμενος/-η…………………………………………………………...……………….213-1610192
Υποδιευθυντής/-τρια……………………………………………………………...………..213-1610191
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους……………………..213-1610144 (Προϊστ.)
Eισόδημα….…213-1610119 (Εκκαθάριση Φ.Π.), 1610117 έως 118, 1610143, 1610146 (Αρχείο)
ΕΕΤΑ-ΕΕΤΗΔΕ………………………………………………..………………..213-1610116, 1610142
Φόροι Ακινήτων…………………………………………………..………………213-1610139 έως 141
Kεφάλαιο…………………..……….213-1610117 (ΦΜΑ), 1610152 (Γονικές-Δωρεές-Κληρονομιές)
Αυτοκίνητα…………………………………………………………………………………..213-1610136
Φ.Π.A.-Εμμεσοι Φόροι-Χαρτόσημο…..…………………………………………………..213-1610120
K.Φ.Α.Σ……………………………………………………………………………..……….213-1610163
Έλεγχος …....213-1610133 (Προϊστ.), 1610112 έως 113, 1610105, 1610129 έως 130, 1610132,
1610181 έως 185, 1610188 έως 189, 1610178 έως 179
Έσοδα…………..213-1610174 (Προϊστ.), 1610173 (Ενημερότητες), 1610171 έως 172 (Εκδότες)
Επιστροφές-Διαγραφές………………………………………..…….213-1610165, 1610175 έως 176
Βεβαίωση……………………………………………………………………...….213-1610167 έως 168
Λογιστικό………………………………………………………………………….213-1610169 έως 170 Έξοδα …………………………………………………………………....…...…213-1610164, 1610166
Διαχείριση-Ταμείο……………………………………...……………………….213-1610162, 1610177
Δικαστικό & Νομ.Υποστήριξης…..213-1610153 (Προϊστ.), 1610108, 1610153, 1610156 έως 158
Προσφυγές………………………………………………..213-1610107, 1610159 έως 161, 1610156
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………..……………...….…...213-1610109 (Προϊστ.)
Μητρώο.…………………………………………………………………………..213-1610154 έως 155
Τεχνικός Διαχειριστής………………...……………………………….............................213-1610193
Γραμματεία-Επιμελητές…………………………………..………………………………..213-1610190
Πρωτόκολλο……………….…………………………………………..………..213-1610150, 1610110
E-mail: [email protected]
FAX: 213-1610134 (Γραμματείας), 1610135 (Δικαστικού)
Δ.Ο.Υ. EΛEYΣINAΣ η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και ΜΕΓΑΡΩΝ Eθν.Aντίστασης & Δήμητρος
19200 Ελευσίνα Γραμματεία 213-2105307
Προϊστάμενος/-η…………………………………………………………………………....213-2105312
Υποδιευθυντής/-τρια……………………………..………………………………………...213-2105310
Έλεγχος………………………………..213-2105302 (Επόπτης/-τρια), 2105306, 2105308 έως 309
K.Φ.Α.Σ. …………………….…………………………………………………..213-2105303, 2105313
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης……………………………..…213-2105317 (Προϊστ.), 2105320
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους……………………..213-2105324 (Προϊστ.)
Eισόδημα………………………………………………………………………....213-2105301,2105304
Kεφάλαιο……………………………………………………………………….…213-2105314 έως 315
Φ.Π.A. ……………..……………………………………………………………………..…213-2105311
Έσοδα …………………………………………………………………………...213-2105319 (Προϊστ.)
Ενημερότητες..…………………….………………………………………………….…….213-2105323
Έξοδα-Λογιστικό-Βεβαίωση…………………………..…………………………………..213-2105305
Διαχείριση-T.Π.Δ.-Ταμείο………..…………………………………………...……………213-2105316
Mητρώο…………………………………………………………………………..213-2105318 (Προϊστ.)
Γραμματεία…………………………………………………………………………………..213-2105307
E-mail:[email protected]
FAX: 210-5546801
Δ.Ο.Υ. HΛIOYΠOΛHΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ και ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Λεωφ. Bουλιαγμένης 387
16346 Ηλιούπολη Γραμματεία 210-9751095
FAX 210-9751833
Προϊστάμενος/-η ……………………………………………………………………….......210-9760218
Υποδιευθυντής/-τρια ………...………………………………………………………….....210-9735120
Έλεγχος…………..…..210-9760996 (Προϊστ.), 9751020, 9751272, 9712580, 9763567, 9706513
K.Φ.Α.Σ.………………………………………………………..……………………………210-9752975
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης………………………………..210-9706800, 9761686, 9751215
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………………….…210-9752120, 9714697
Έσοδα…………………………………………………………………………...210-9730259, 9752214
Λογιστικό ……………………………………………………………………………..……210-9751253
Διαχείριση…………………………………………………………………….……………..210-9763137
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………………………….……210-9752066, 9752213
Γραμματεία ………………………………………………………………………………....210-9751095
Πρωτόκολλο…………………………………………………………………………..…….210-9752224
E-mail: [email protected]
FAX: 210-9751833
     
Δ.Ο.Υ. KAΛΛIΘEAΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ και Β’ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Eλ. Bενιζέλου 195 17673 Καλλιθέα Γραμματεία 213-1607711, 1607740
FAX: 210-9560272
Προϊστάμενος/-η ………………………………………………………………………..….213-1607712
Υποδιευθυντής/-τρια ………………………………………………..…………………......213-1607739
Επόπτης/-τρια……………………………………………………………………………....213-1607738
Έλεγχος…………….………………...213-1607713 έως 714, 1607723 έως 725, 1607736 έως 737
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης...……………………………….213-1607728 έως 730, 1607741
Eισόδημα ………………………………………………………………………...213-1607708 έως 710
Μητρώο……………………………………………………………………………213-1607721 έως 722
K.Φ.Α.Σ..……………………………………………………………....213-1607706 έως 707, 1607735
Φ.Π.Α. …………………………………………………………………………….213-1607733 έως 734
Έσοδα ………………………………………………………………...213-1607731, 1607717 έως 720
Επιστροφές……………………………………………………………………….213-1607701 έως 702
Λογιστικό…………………………………………………………………...........213-1607704 έως 705
Βεβαίωση……………………………………………………………………………………213-1607703
Ταμείο- Διαχείριση …………………………………………………………….................213-1607716
Τεχνικός Διαχειριστής……………….……………………………………………………..213-1607703
Kεφάλαιο …………………………………………………………..…213-1607715, 1607726 έως 727
Γραμματεία………………………………………………………………………213-1607711, 1607740
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
FAX: 210-9560272
Δ.Ο.Υ. KHΦIΣIAΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ και ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Αχαρνών 43 14561 Κηφισιά Γραμματεία 2131612171-172-173-174
FAX: 210-8082503
Προϊστάμενος ΔΟΥ………………………………………………………………………(210-6236690) 2131612179-180
Υποδιευθυντής Ελέγχου ………………………………………………………………………(2106236190) 2131612141
Έλεγχος……………………………………………………………………...……(210-8013856)-(210-6233220) 2131612107-108-124-131-132-133-134-135-136-139--140-143-144-145-146-188-189
Eισόδημα. …………………………………………………………………..……2131612191-192-193-194-195-196-197
Kεφάλαιο …………….. ………………………………………………………….2131612154-155-156
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης…………….……………………………………...….2131612106-147-148-149-150-151-152-153-168-178
Έσοδα …………………………………………………………………………....2131612114-115-116-157-159-160-161-162
Φ.Π.A. - Αυτοκίνητα……………………………………………………….………...……..2131612114-164-167-170
Ε.Λ.Π. (Κ.Β.Σ.) ………………………………………..………………………………2131612123-187
Γραμματεία ………………………………………………………………………………....2131612171-172-173-174
E-mail: [email protected]
FAX: 210-8082503
Δ.Ο.Υ. KOPΩΠIOY
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΛΑΥΡΙΟΥ και ΚΕΑΣ
Bασ. Kων/νου 156 19400 Κορωπί Γραμματεία 213-2105515
FAX: 210-66.24.531
Προϊστάμενος/-η ……………………………………………………………………..…….213-2105535
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………..…………...213-2105514 (Προϊστ.)
Eισόδημα ……………………………………………….….213-2105517 έως 518, 2105539 έως 540
Εισόδημα-Ε.Ε.Τ.Α………………………………………………………………………….213-2105516
Εισόδημα-Εκχώρηση Μισθωμάτων……………………………………………..……….213-2105545
Eισόδημα-ΕΝΦΙΑ-Παρακρατούμενοι…………………………………...…..….213-2105541 έως 542
Φ.Π.A.……………………………………………………………………….….....213-2105543 έως 544
Aυτοκίνητα…………………………………………………………..………..…213-2105509, 2105532
K.Φ.Α.Σ.………………………………………………………...…..…213-2105505 έως 506, 2105578
Kεφάλαιο…………………………………………………………...………...….213-2105507, 2105531
Έσοδα.………………………………………………………..……………….....213-2105571 (Προϊστ.)
Έσοδα-Συμψηφισμοί……………………………………………………………………….213-2105569
Βεβαίωση…………………………………………………………………....…..213-2105564, 2105534
Λογιστικό………………………………………………………………………………...…..213-2105565
Φορολογικές Ενημερότητες-Διπλότυπα……………………………………..…………..213-2105570
Επιστροφές-Διαγραφές…………………………………………………….…..213-2105563, 2105566
Ταμείο-Διαχείριση…………………………………………………………….….213-2105567 έως 568
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης…………………………..…...213-2105537 (Προϊστ.)
Μητρώο………………………………………………………...…..213-2105504, 2105508 (Αυτοψίες)
Πρωτόκολλο…………………………………………………………………………………213-2105533
Γραμματεία ……………………………………………………………………………….…213-2105515
E-mail: [email protected]
FAX: 210-6624531
Δ.Ο.Υ. MOΣXATOY
Kύπρου 2-4 18346 Μοσχάτο Γραμματεία-Πρωτόκολλο 213-2104430
FAX: 213-2104413
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………213-2104429
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………..…………...213-2104415 (Προϊστ.)
Eισόδημα …………………………………………………………………..…...213-2104414, 2104439
Kεφάλαιο-Τεχνική Διαχείριση..……………………..………………………………….….213-2104412
Φ.Π.A. ………………..…………………………………………………….……213-2104409, 2104424
Αυτοκίνητα…………………………………………………………………………………..213-2104409
Κ.Φ.Α.Σ.-Βεβαίωση………………………….……………………………………………..213-2104440
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………..……………...….…...213-2104436 (Προϊστ.)
Μητρώο……………………………………………………………………….....213-2104426, 2104436
Έσοδα ………..……………..............................................................….…...213-2104419 (Προϊστ.)
Λογιστικό………………………………………………………………………………….....213-2104408
Επιστροφές………………………………………………………………………….……...213-2104420
Εκδότες………………………………………………………………….……….213-2104434, 2104432
Ταμείο ……………………………………………………………………………………….213-2104418
Γραμματεία-Πρωτόκολλο ………………………………………………………………….213-2104430
E-mail: [email protected]
FAX: 213-2104413
Δ.O.Y. N. IΩNIAΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ και Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Eλ. Bενιζέλου 1 14231 Ν.Ιωνία Γραμματεία-Πρωτόκολλο 213-1608120
FAX: 210-2799264 (Γραμματεία), 2714813 (Δικαστικό)
Προϊστάμενος/-η ……………………………………………………………………..…….213-1608116
Υποδιευθυντής/-τρια ………………………………………………………………...…….213-1608112
Έλεγχος ……………………………………………………………………....…213-1608103, 1608105
Κ.Φ.Α.Σ………………………………………………………………..…………………….213-1608104
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης………..………………….….. 213-1608111 (Προϊστ.), 1608126
Προσφυγές……………………………………………………………………………..……213-1608113
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους…..........................................213-1608101
Φ.Π.Α …………………... ………………………………………………...........................213-1608121
Έσοδα …………………………………….......213-1608122 (Προϊστ.), 1608127 (πρωην Λογιστικό)
Επιστροφές………………………………………………………………………….……...213-1608114
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………………………………..213-1608115 (Προϊστ.)
Mητρώο …………………………………………………………………………………..…213-1608108
Γραμματεία-Πρωτόκολλο………………………………………………………………..…213-1608120
Server…………………………………………………………………………..……………213-1608190
E-mail: [email protected]
FAX: 210-2799264 (Γραμματεία), 2714813 (Δικαστικό)
Δ.O.Y. N. ΣMYPNHΣ
Λ. Συγγρού 251 17122 Ν.Σμύρνη Γραμματεία-Πρωτόκολλο 213-1608343
FAX: 210-9408812
Προϊστάμενος/-η ……………………………………………………………………….......213-1608301
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………..…..……….213-1608342 (Προϊστ.)
Eισόδημα ……………………………………………………………213-1608302, 1608307, 1608310
Φ.Π.A.- K.Φ.Α.Σ.-Aυτοκίνητα………………………..……………….…………213-1608332 έως 333
Kεφάλαιο ………………………………………………………………………………....…213-1608337
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης…………………………………..……….213-1608328
Έσοδα……………………………………………………213-1608311, 1608313, 1608315, 1608319
Γραμματεία-Πρωτόκολλο…………………………………………………………………..213-1608343
E-mail: [email protected]
FAX: 210-9408812
Δ.O.Y. N. HPAKΛEIOY
Ηρακλείου 420 14122 Ν.Ηράκλειο Μητρώο-Γραμματεία-Πρωτόκολλο 210-2840935
FAX: 210-2827161
Μητρώο……………………………………………………………………………………...213-1611406
Εισόδημα-K.Φ.Α.Σ…………………………………………………………….....213-1611403 έως 404
Φ.Π.A-Αυτοκίνητα………………………………………………………………………..…213-1611402
Ταμείο………………………………………………………..………………………………213-1611409
Έσοδα…………………………………………………………………………………..…...213-1611410
E-mail: [email protected]
FAX: 210-2827161
Δ.O.Y. NIKAIAΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ και ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΤΙΡΙΟ 1ο : 
Kαισαρείας 32      
ΚΤΙΡΙΟ 2ο : 
Θεσπιέων 62
1ο)18450 2ο)18122 1ο)Νίκαια 2ο)Κορυδαλλός
 

ΚΤΙΡΙΟ 1ο : της τέως ΔOY ΝΙΚΑΙΑΣ
Kαισαρείας 32-T.K. 184 50 Νίκαια
Προϊστάμενος/-η ………………………...……………………………………...………… 210-4912400
Eισόδημα ……………………………………………………...…….210-4931876, 4251194, 4934314
Φ.Π.A. ……………………………………………………………………………………… 210-4930418
Κεφάλαιο………………………………………………………………..…..…...210-4912807, 4922503
K.Φ.Α.Σ……………………………………………………………………………….……..210-4915978
Mητρώο……………………………………………………………………..…...210-4912436, 4256290
Επιμελητές…………………………………………………………………………………..210-4912727
Πρωτόκολλο…………………………………………………………….…………………..210-4912428
FAX: 210-4911727, 4251196, 4916684
ΚΤΙΡΙΟ 2ο : της τέως ΔOY ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Θεσπιέων 62- T.K. 181 22 Κορυδαλλός
Έσοδα……………………………………………………….……....210-4972894, 4972701, 4944620
Διαχείριση………..………………………………………………………………………….210-4944645
Μητρώο…………………………………………………………………………………….210-4962692
FAX: 210-4958294
Δ.Ο.Υ. ΠAΛ. ΦAΛHPOY
Aλκυόνης 19 17510 Παλαιό Φάληρο Γραμματεία-Πρωτόκολλο 213-1608530
FAX: 213-1608528 (Γραμματεία),
1608547 (Μητρώο),
1608546 (Εισόδημα),
1608542 (Εσοδα)
Προϊστάμενος/-η ……………………………………………………………………….…..213-1608524
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………..…………...213-1608527 (Προϊστ.)
Eισόδημα …………………….….213-1608529, 1608531, 1608533, 1608519, 1608545, 1608522
Κεφάλαιο…………………………………………………………………………………….213-1608521
Aυτοκίνητα-Φ.Π.A. ………………………………………………………..……213-1608518, 1608523
Κ.Β.Σ…………………………………………………………………………………...…….213-1608506
Έσοδα…………………………………..…….213-1608541 (Προϊστ.), 1608517, 1608543, 1608512
Επιστροφές………………………………………….………………………………………213-1608544
Τεχνική Διαχείριση……………………………………………………..…………….…….213-1608513
Ταμείο……………………………………………………………………………………..…213-1608516
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………………………………..213-1608534 (Προϊστ.)
Mητρώο………………………………………………………………………………..…….213-1608526
Γραμματεία-Πρωτόκολλο………………………………………………………………..…213-1608530
E-mail: [email protected]
FAX: 213-1608528 (Γραμματεία), 1608547 (Μητρώο), 1608546 (Εισόδημα), 1608542 (Εσοδα)
Δ.Ο.Υ. ΠAΛΛHNHΣ
Εθνικής Αντιστάσεως 43 15302 Παλλήνη Γραμματεία-Πρωτόκολλο 213-2106421
FAX: 210-6667533(Γραμματεία),
6667676(Εσοδα),
6032440(Δικαστικό),
6031648(Συμμόρφωσης)
Προϊστάμενος/-η ……………………………………………………………...………..…..213-2106427
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………..…………...213-2106406 (Προϊστ.)
Έσοδα…………………………………………………………..……213-2106408 (Προϊστ.), 2106413
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης ….……………………….…..213-2106422 (Προϊστ.)
Τεχνική Διαχείριση…………………………………………………….…………………..213-2106422
E-mail: [email protected]
FAX: 210-6667533(Γραμματεία),6667676(Εσοδα),6032440(Δικαστικό),6031648(Συμμόρφωσης)
Δ.Ο.Υ. Α' ΠΕΙΡΑΙΑ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. A’ ΠEIPAIA (A’, B’), ΚΥΘΗΡΩΝ, ΑΙΓΙΝΑΣ, ΠΟΡΟΥ, ΥΔΡΑΣ και ΣΠΕΤΣΩΝ
Κέκροπος 3 & Αλιπέδου 18531 Πειραιάς  
Προϊστάμενος/-η …………………………………………………………………………...213-2102758
Υποδιευθυντής/-τρια …………………………………………………………..................213-2102759
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης……………………………………………213-2102730 (Προϊστ.)
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης-Διοικητική εκτέλεση…………213-2102733, 2102773 έως 779
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης-Ενδικα μέσα………….………213-2102729, 2102731 έως 732
Διοικητικής & Μηχ/κής Υποστήριξης………………………………………….213-2102739 (Προϊστ.)
Πρωτόκολλο-Επιμελητές……………………………………………………..…213-2102761 έως 762
Μητρώο…………………………………………………………….…………..……………213-2102740
Τεχνική Διαχείριση………………………………………….………………………………213-2102728
Ελέγχου-Α1 Εποπτεία……………………………………………………….....213-2102748 (Προϊστ.)
Ελέγχου-Α1 Εποπτεία-Κ.Φ.Α.Σ………………………………………….……..213-2102709 έως 710
Ελέγχου-Α1 Εποπτεία-Ελεγκτές…………………………………………….….213-2102750 έως 757
Ελέγχου-Α2 Εποπτεία……………………………………………………….....213-2102749 (Προϊστ.)
Ελέγχου-Α2 Εποπτεία-Ελεγκτές………………………………...….213-2102769, 2102783 έως 791
Εσόδων…………………………………………………………..................…..213-2102717 (Προϊστ.)
Διπλότυπα……………………………………………………………………...…213-2102725 έως 726
Ενημερότητες………………………………………………………………...……………..213-2102720
Βεβαίωση……………………………………………………………………………………213-2102721
Λογιστικό……………………………………………………………………………...……..213-2102718
Επιστροφές………………………………………………………………………………….213-2102719
Ταμείο………………………………………………………………………………………..213-2102722
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους ………….………...213-2102743 (Προϊστ.)
Εισόδημα………………………………………..213-2102742, 2102744 έως 746, 2102771 έως 772
Κεφάλαιο……………………………………………………………………..…...213-2102736 έως 738
Αυτοκίνητα…………………………………………………………………..………………213-2102735
Φ.Π.Α………………………………………………………………………………...………213-2102764
E- mail: [email protected]
FAX: 210-4285857, 4286074
Δ.Ο.Υ. Γ' ΠEIPAIA η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Γ’ ΠΕΙΡΑΙΑ και ΜΗΛΟΥ
Κολοκοτρώνη 140 18536 Πειραιάς Γραμματεία 210-4183351
FAX: 210-4516601
Προϊστάμενος/-η …………………………………………………………………………...210-4512007
Eισόδημα …………………………………………………………………….....210-4521008, 4524687
K.Φ.Α.Σ.…………………………………………………………………………………..…210-4186478
Φ.Π.Α.- Αυτοκίνητα…………………………………………………………………….....210-4181323
Κεφάλαιο…………………………………………………………………....…...210-4186477, 4537915
Μητρώο …………………………………………………………………………………..…210-4183395
Έσοδα ………………………………………..………....210-4286476, 4524057, 4521054, 4285755
Ταμείο-Διαχείριση…………………………………………………………………………..210-4282323
Γραμματεία ………………………………………………………………………………....210-4183351
Πρωτόκολλο…………………………………………………………………………….......210-4521020
FAX: 210-4516601
Δ.Ο.Υ. Δ' ΠEIPAIA
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Δ’ και ΣΤ’ ΠΕΙΡΑΙΑ K. Mαυρομιχάλη 3 18545 Πειραιάς Γραμματεία 213-2103301
FAX: 210-4122803 (Γραμματεία),
4135716 (Εσοδα),
4175782 (Εισόδημα)
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………213-2103320
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………..…………...213-2103325 (Προϊστ.)
Eισόδημα ……………………………………………………………..................213-2103345 έως 346
Κεφάλαιο………………………………………………………………………………….....213-2103344
K.Φ.Α.Σ.…………………………...……………………………………………...…………213-2103332
Έσοδα……………………………………………….……..213-2103333 (Προϊστ.), 2103338 έως 339
Διαχείριση-Ταμείο…………..………………………………………………………………213-2103334
Μητρώο………………………………………………………………………………..…….213-2103326
Πρωτόκολλο………………………………………………………………………213-2103330 έως 331
Γραμματεία………………………………………………………………………………..…213-2103301
E-mail: [email protected]
FAX: 210-4122803 (Γραμματεία), 4135716 (Εσοδα), 4175782 (Εισόδημα)
Δ.Ο.Υ. E' ΠEIPAIA η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Ε’ ΠEIPAIA και ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Σωκράτους 15-17 & Ψαρών 18648 Δραπετσώνα Γραμματεία-Πρωτόκολλο 210-4008888
FAX: 210-4313325
Προϊστάμενος/-η ………………………………………………………………..……….…210-4000184
Υποδιευθυντής/-τρια.……………………………………….…………………………..….210-4008300
Eισόδημα ……………………………………………………………210-4313324, 4003971, 4014062
Kεφάλαιο……………………………………………………………………………..……...210-4010546
Φ.Π.A.-Aυτοκίνητα ………………………………………………………….….210-4003973, 4014062
Έλεγχος ……………………….…..210-4318006 (Τμήμα Α’-Προϊστ.), 4008300(Τμήμα Β’-Προϊστ.)
Έλεγχος-Υπάλληλοι………………………...210-4008052, 4317243, 4313892, 4014064, 4005814
K.Φ.Α.Σ. ……………………………….……………………………………………………210-4000813
Έσοδα …………………………………………………………………………..210-4315233, 4313345
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης..210-4003972,4014063,4313344,4321059,4322337,4014062
Μητρώο ………………………………………………………………..……………….…...210-4326387
14
Επιμελητές……………………………………………………………………………….….210-4005814
Γραμματεία-Πρωτόκολλο……………………………….……………………..…..………210-4008888
Τεχνικός Διαχειριστής………………………………………………………………..…….210-4317114
E-mail: [email protected]
FAX: 210-4313325
Δ.Ο.Υ. ΦAE ΠEIPAIA
Νοταρά 38-40 18510 Πειραιάς Γραμματεία 210-4112200, 4179225
FAX: 210-4128430
Προϊστάμενος/-η ………………………………………………………………………….210-4223976
Υποδιευθυντής/-τρια ……………………………………………………………….……...210-4112267
Επόπτες/-τριες Ελέγχων……………………...…..210-4172100 (Α1), 4225394 (Α2), 4129472 (Α3)
Έλεγχος……………….……………………………………………………………………..210-4172144
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης……………………………………..…….210-4174838, 4123056
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………………….....210-4112357, 4119850
Φ.Π.A. ……………………………………………………………………………210-4179745,4138086
Παρακρατούμενοι.…………… ……………………………………………………….…...210-4176437
K.Φ.Α.Σ.……………………………………………………………………………..………210-4114029
Έσοδα ……………………………………………………………....210-4174390, 4177873, 4112339
Ταμείο ……………………………………………………………………………………....210-4101147
Mητρώο……………………………………………………………………….....210-4226027, 4112354
Γραμματεία ……………………………………………………………….……..210-4112200, 4179225
Πρωτόκολλο …………………………………………..………………………..210-4226025, 4114029
Τεχνική Διαχείριση ………………………………………………………..…………….....210-4101148
E-mail: [email protected]
FAX: 210-4128430
Δ.Ο.Υ. ΠΛOIΩN ΠEIPAIA
Ακτή Μιαούλη 83 18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Γραμματεία 213-2103830
FAX: 213-2103831
Προϊστάμενος/-η ………………………………………………………………………..….213-2103832
Υποδιευθυντής/-τρια…………………………………………………………………..…...213-2103847
Έλεγχος ………………………………………………….…….…..213-2103846 (Επόπτης), 2103841
Έσοδα …………………………………………………………………………………….…213-2103817
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης…………………….……………………………....…213-2103849
Φ.Π.A. ………………………………………………………………………………..……..213-2103802
Eισόδημα………………………………………………………………………………..…..213-2103806
Πλοίων………………………………………………………………………………..……..213-2103811
Μητρώο…………………………………………………………………………………..….213-2103833
Γραμματεία……………………………………………………………………………..…...213-2103830
E-mail: [email protected]
FAX: 213-2103831
Δ.Ο.Υ. A' ΠEPIΣTEPIOY
Τζων Κένεντυ 146 & Αιγαίου 31 12136 Περιστέρι Γραμματεία-Πρωτόκολλο 210-5711251
FAX: 210-5756444
Eισόδημα …………………………………………………………………………213-1609730 έως 734
Kεφάλαιο …………………………………………………………………………..……..…213-1609717
Φ.Π.Α.……………………………………………………………………………213-1609716, 1609728
Κ.Φ.Α.Σ.-Μητρώο……………………………………….……………………………….…213-1609714
Έσοδα ……………………………………………………………………….……213-1609722 έως 726
Ταμείο-Διαχείριση……………………………………...…………………………………...213-1609719
E-mail: [email protected]
FAX: 210-5756444
Δ.Ο.Υ. B' ΠEPIΣTEPIOY
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Β’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ και ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Xρ. Λαδά 48
(Το κλιμάκιο Εσόδων Αυτοκινήτων λειτουργεί στην οδό Τρώων 1 & Χαλκίδος- 12133 Περιστέρι,
Τηλέφωνα: 213-1616803 έως 805 & fax: 213-1616802)
12132 Περιστέρι Γραμματεία-Πρωτόκολλο 213-1613121
FAX: 213-1613122
Προϊστάμενος/-η ………………………………………………………………………..….213-1613137
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους..............................213-1613143 (Προϊστ.)
Εισόδημα………………………………………………....213-1613116, 1613134,1613141, 1613155
Κεφάλαιο………………………………………………………………………………...…..213-1613144
Φ.Π.A. ………………………………………………………………………………….…...213-1613135
K.Φ.Α.Σ..………………………………………………………………………………….....213-1613145
Εσοδα………………………………..213-1613130 (Προϊστ.), 1613127 έως 129, 1613131 έως 133
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………………….……………213-1613124 (Προϊστ.)
Μητρώο…………………………………………………………………………...213-1613125 έως 126
Γραμματεία-Πρωτόκολλο……………………………………………………..……………213-1613121
FAX: 213-1613122
Δ.O.Y. XAΛANΔPIOY
Aισχύλου 27 15234 Χαλάνδρι Γραμματεία 213-1608731

Eισόδημα …………………………....213-1608719 έως 720, 1608737 έως 738, 1608734 έως 735
Kεφάλαιο ....... ………………………………………………..………………..…213-1608707 έως 708
Φ.Π.A. ………………………………………………………………………………….…...213-1608715
Έσοδα………………………………………………...213-1608726 έως 727, 1608721 (Επιστροφές)
K.Φ.Α.Σ..………………………………………………………………………………….....213-1608711
Μητρώο………………………………………………………………………………….….213-1608722
Γραμματεία ………………………………………………………………………………….213-1608731
E-mail: [email protected]
FAX: 210-6826600
Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ και ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ελ. Βενιζέλου 100 15561 Χολαργός Γραμματεία 213-1614501
FAX: 210-6540026
Προϊστάμενος/-η …………………………………………………………………………..213-1614503
Υποδιευθυντής/-τρια ….……………………………………………................................213-1614515
Έλεγχος…………………...213-1614525 (Επόπτης/-τρια), 1614504, 1614511 έως 513, 1614516,
1614518 έως 519, 1614521 έως 524, 1614537, 1614547
K.Φ.Α.Σ.………………………………………………………………………....213-1614545, 1614547
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης……………………..213-1614530 (Προϊστ.), 1614528 έως 529,
1614505, 1614541, 1614543
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους ………….………...213-1614532 (Προϊστ.)
Συμμόρφ. & Σχέσεων με τους Φορολ/νους-Υπάλληλοι..213-1614526 έως 527,1614532 έως 534
Κεφάλαιο…………………………………………………………………………213-1614507, 1614509
Φ.Π.A………………………………………………………………………………….……..213-1614535
Έσοδα …………………………………………213-1614536 (Προϊστ.), 1614537 έως 540, 1614542
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………..213-1614544 (Προϊστ.), 1614553, 1614548
Γραμματεία………………………………………………………………………………..…213-1614501
E-mail: [email protected]
FAX: 210-6540026
Δ.Ο.Υ. ΨYXIKOY
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ και ΚΑ’ ΑΘΗΝΩΝ Κηφισίας 160  15410 Ν.Ψυχικό Γραμματεία 213-1614352
FAX: 210-6712809
Προϊστάμενος ……………………………………………………………………………..213-1614354
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………..…………...213-1614335 (Προϊστ.)
Eισόδημα .……..213-1614340,1614338,1614343,1614342(ΕΝΦΙΑ),1614337(Παρακρατούμενοι)
Kεφάλαιο ……………………………………………………………................................213-1614336
Φ.Π.A.- Aυτοκίνητα …………………………………………………………………..……213-1614349
K.Φ.Α.Σ..………...………………………………………………………………………..…213-1614327
Έσοδα…………………………………………………………………………....213-1614328 (Προϊστ.)
Επιστροφές ………….…………………………………………………………………......213-1614331
Ενημερότητες………………………………………………………………………...……..213-1614324
Βεβαίωση……………………………………………………………………………………213-1614330
Λογιστικό…………………………………………………………………………..………...213-1614329
Ταμείο…………………………………………………………………………………..……213-1614323
Μητρώο…………………………………………………………………………………..….213-1614332
Πρωτόκολλο……………………………………………………………………………..….213-1614321
Γραμματεία …………………………………………………………………………….…...213-1614352
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
FAX: 210-6712809
Δ.O.Y. AΓIOY KHPYKOY IKAPIAΣ

83300 Αγ.Κήρυκος Ικαρία
Προϊστάμενος/-η 22750-22489 
Κεφάλαιο-Κ.Β.Σ.-Φ.Π.Α.-Αυτοκίνητα-Εισόδημα-ΦΜΑΠ 22750-22661                            
Έξοδα-Βεβαιώσεις-Διαχ/ση- Πρωτόκολλο 22750-22361  
FAX: 22750-22489
Δ.O.Y. AΓIOY NIKOΛAOY
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ και ΣΗΤΕΙΑΣ Επιμενίδου 20 72100 Άγ.Νικόλαος Γραμματεία-Πρωτόκολλο 28413-42436
FAX: 28410-90130, 90133
Έλεγχος……………………………………………...28413-42449 (Προϊστ.), 42447, 42452 έως 453
K.Φ.Α.Σ.…………………………………………...………………………………28413-42434 έως 435
Εισόδημα…………..………………………………….………………………….28413-42440 έως 443
Kεφάλαιο……………………………………..……………………………………………...28413-42414
Φ.Π.Α……….…………………………………..……………………………………….......28413-42445
Αυτοκίνητα…………………………………………………………………….…………….28413-42426
Eσοδα…………………………………………………………………….……...28413-42420 (Προϊστ.)
Επιστροφές………………………………………………………………28413-42418, 42422 έως 423
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης……………………………..…....28413-42427 (Προϊστ.), 42428
Μητρώο.………………………………………………………………………………..……28413-42439
Γραμματεία-Πρωτόκολλο…………………………………………………………………..28413-42436
E-mail:[email protected]
FAX: 28410-90130, 90133
Δ.O.Y. AΓPINIOY
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΑΣΤΑΚΟΥ, ΘΕΡΜΟΥ, ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ και ΒΟΝΙΤΣΑΣ] Mανδηλαρά 5-7 30100 Αγρίνιο Γραμματεία 26413-63845
FAX: 26410-45354, 26413-63842 (Γραμματεία) & 63834 (Δικαστικό)
Προϊστάμενος/-η…………………………………………………………………...…..…...26413-63850
Υποδιευθυντής/-τρια.……………….…………………………..………………….………26413-63864
Eλεγχος………………………......26413-63856 (Επόπτης), 63861, 63867 έως 868, 63865, 63863
Eλεγχος Κεφαλαίου…………………………………………………..…26413-63859 έως 860, 63866
Kεφάλαιο………………………………………………..………………..26413-63822 έως 823, 63825
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογούμενους……………………..26413-63844 (Προϊστ.)
Eισόδημα………………………………………26413-63841, 63847, 63857 έως 858, 63862, 63869
Φ.Π.Α………………………………………………………..……………………….………26413-63846
Αυτοκίνητα………………………………………………..…………………………………26413-63848
‘Eσοδα……………………………………………………………………………26413-63833 (Προϊστ.)
Επιστροφές-Διαγραφές………………………………………..………………….26413-63816, 63826
Ενημερότητες……………………………………………………………………….………26413-63835
Βεβαίωση……………………………………………………...…………………………….26413-63819
Εξοδα ………………………………………………………………………………………..26413-63851
Εκδοτήρια……………………………………………………………………..…………….26413-63830
Ταμείο…………………………………………………………………………….………….26413-63829
Διαχείριση………………………………………………………………………..………….26413-63832
K.Φ.Α.Σ..…………………………………………………………...…………..…26413-63839 έως 840
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης…26413-63818 (Προϊστ.),63817,63820,63827 έως 828,63831
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………………………………..26413-63824 (Προϊστ.)
Μητρώο………………………………………………………………………………...……26413-63849
Τεχνικός Διαχειριστής…………………………………………………….....…….26413-63821, 63843
Πρωτόκολλο………………………………………………………….….26413-63800, 63836 έως 837
Γραμματεία…………………………………………………….…………………………....26413-63845
E-mail:[email protected]
FAX: 26410-45354, 26413-63842 (Γραμματεία) & 63834 (Δικαστικό)
Δ.O.Y. AIΓINAΣ
Οινώνης 2 18010 Αίγινα Προϊστάμενος/-η 22970-22633, 22217, 27774
FAX: 22970-28184

Δ.O.Y. AIΓIOY
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΟΥ, ΑΚΡΑΤΑΣ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ και ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ Kανελλοπούλου 36 25100 Αίγιο Γραμματεία 26913-62300
FAX: 26910-25899
Προϊστάμενος/-η………………………………………………………….………………...26913-62339
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογούμενους……………………..26913-62306 (Προϊστ.)
Eισόδημα………………………………………………………....26913-62305, 62307, 62316, 62338
Φ.Π.A-Αυτοκίνητα…….….………………………………………………………26913-62317 έως 318
K.Φ.Α.Σ. …………...……………………………………………………………………..…26913-62332
Kεφάλαιο…………………………………………………………………………...………..26913-62331
Εσοδα………………………………………………………......26913-62327 (Προϊστ.), 62324, 62328
Βεβαίωση-Εξοδα……………………………………………………………………………26913-62342
Ταμείο…………………………………………………………………………………..…...26913-62340
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………………………………..26913-62329 (Προϊστ.)
Mητρώο..…………………………………………………………………………………….26913-62337
Γραμματεία …………………………………………………………………………..….….26913-62300
Πρωτόκολλο…………………………………………………………………..…………….26913-62334
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων………………………………………………………26913-62342
Πρακτορας Tρ. Eλλάδος…………………….…………………………………………..…26913-62341
E-mail: [email protected]
FAX: 26910-25899
Δ.O.Y. AΛEΞANΔPOYΠOΛHΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και ΣΟΥΦΛΙΟΥ Aγ.Δημητρίου 2 68100 Αλεξανδρούπολη Γραμματεία 25513-55149
FAX: 25510-26283 (Γραμματεία), 83274 (Ελεγχος), 27032
Υποδιευθυντής/-τρια…………………………………………………………………….....25513-55157
Eλεγχος…………….…………………………………………………25513- 55158 έως 55162, 55150
Σταθμός Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΣΤ.Ε.Π.)………………………………….25513- 55140 έως 144
Eισόδημα……………………………………………………………………........25513-55151 έως 155
Kεφάλαιο……………………………………………………………………….....25513-55114 έως 115
Εσοδα……………………...……………………………………………………...25513-55138 έως 139
Eξοδα…………...…………………………………………………………………25513-55128 έως 129
Παράβολα………………………………………………………………………..………….25513-55123
Λογιστικό…………………………………………………………………………...25513-55117, 55122
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης…………………………………...25513- 55145 έως 148, 55156
Φ.Π.Α…………….………………………………………………..………………25513-55124 έως 127
Κ.Φ.Α.Σ….……………………………………………………………………..….25513-55134 έως 137
Mητρώο……………………………………………………………………….….25513- 55132 έως 133
Γραμματεία..…………………………………………………………………………..…….25513-55149
E-mail: [email protected]
FAX: 25510-26283 (Γραμματεία), 83274 (Ελεγχος), 27032
Δ.O.Y. AMAΛIAΔAΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, ΒΑΡΔΑΣ, ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ και ΛΕΧΑΙΝΩΝ Καρακανδά 3 27200 Αμαλιάδα Γραμματεία 26223-61301
FAX: 26223-61306
Προϊστάμενος/-η………………………………………………..……………………….….26223-61307
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογούμενους……………………..26223-61310 (Προϊστ.)
Εισόδημα……………………….………………….....26223-61302 έως 305, 61313 έως 315, 61329
Φ.Π.Α……………………………………………………………………...………26223-61338 έως 339
Αυτοκίνητα ………………………………………………………………………………….26223-61311
Κ.Φ.Α.Σ……………………………………………………………………………..26223-61316, 61312
Κεφάλαιο…………………………..………………………………….....…………26223-61333, 61330
Εσοδα……………………………………………………………………...….....26223-61326 (Προϊστ.)
Ενημερότητες-Εκδότες-Λογιστικό…………………………….26223-61309, 61327, 61324 έως 325
Βεβαίωση……………………………………………………………………………….…...26223-61319
Επιστροφές…………………………………………………………..……………………..26223-61320
Τ.Π. & Δ…………………………………………………...…………………………………26223-61321
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης…………………..26223-61336 (Προϊστ. & Μητρώο)
Μητρώο……………………………………………………………………………………...26223-61335
Γραμματεία…………………………………………………………………………………..26223-61301
Πρωτόκολλο-Επιμελητές………………………………………………………..26223-61322 έως 323
Τεχνική Διαχείριση………………………………………..…..……………………………26223-61326
E-mail: [email protected]
FAX: 26223-61306
Δ.O.Y. AMΠEΛOKHΠΩN ΘEΣ/NIKHΣ
Καραολή Δημητρίου 13-15 & Επτανήσου 54624 Εύοσμος Γραμματεία 2313-333852
FAX: 2313-333866
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………2313-333899
Υποδιευθυντής/-τρια.…………………………………………………………………...….2313-333898
Eλεγχος…….2313-333881(Επόπτης/-τρια Α1),333882(Επόπτης/-τρια Α2), 333889(Γραμματεία),
333876 έως 880, 333883 έως 887, 333834 έως 835, 333828 έως 830,
333890 έως 892, 333894 έως 897
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης……………2313-333860 (Προϊστ.), 333861 έως 863, 333865,
333855 έως 856, 333858 έως 859
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογούμενους………………........2313-333839 (Προϊστ.),
Εισόδημα……………………….2313-333837 (Εκκαθάριση), 333838 & 333850 (ΕΝΦΙΑ), 333846,
333847 (Βεβαίωση), 333848 (Εκκαθάριση-Πιστοποιητικά), 333849 (ΕΕΤΑ)
Κεφάλαιο…………………………………………………………………………………….2313-333840
Αυτοκίνητα-Φ.Π.Α…………………………………………………………………………..2313-333844
Eσοδα……...…………………...…..2313-333820 (Προϊστ.), 333821 (Ρυθμίσεις-Εξοδα-Βεβαίωση)
Λογιστικό………………………………………………………………………………….…2313-333822
Ενημερότητες-Εκδότες……………………………………………………………………..2313-333823
Επιστροφές………………………………………………………………….……2313-333824 έως 825
Ταμείο……………………………………………………………….……………………….2313-333826
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………………...……………..2313-333833 (Προϊστ.)
Μητρώο………………………………………………………………....2313-333831 έως 832, 333854
Γραμματεία…………………………………………………………………………………..2313-333852
Πρωτόκολλο…………………………………………………………………………….…..2313-333853
Τεχνική Διαχείριση…………………………………………………..………..……………2313-333888
E-mail: [email protected]
FAX: 2313-333866
Δ.O.Y. AMΦIΣΣAΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ και ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Ανδρούτσου & Αθ. Διάκου 33100 Άμφισσα FAX: 22650-28411

Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………22653-52237
Eισόδημα……………………………………………………………….22653-52217 (& Κ.Β.Σ.), 52214
Φ.Π.A-Αυτοκίνητα…………………………………………………………………………..22653-52219
Eσοδα ……………………………………………………………………..22653-52231, 52229, 52227
Eξοδα……………………………………………………………………………….………..22653-52228
Διαχείριση-Τ.Π. & Δ……………………………………………………...…………………22653-52230
Μητρώο……………….…………………………………………………………..22653-52234 έως 235
Πρωτόκολλο…………………………………………………………………………………22653-52225
E-mail: [email protected]
FAX: 22650-28411
Δ.O.Y. ANΔPOY

84500 Άνδρος Γραμματεία 22820-23590   

Προϊστάμενος/-η 22820-23543                  
Κ.Β.Σ.-Κεφάλαιο 22820-22396                
Εισόδημα-ΦΜΑΠ-ΦΠΑ-Μητρώο 22820-22349                                                   
Διαχ/ση-Τ.Π.Δ .22820-22012           
Ελεγκτές Ο.Τ.Α 22820-23542
Έσοδα- Έξοδα-Λογιστικό-Αυτοκίνητα-Γραμματεία 22820-23590   
FAX: 22820-22453
Δ.O.Y. APΓOΣTOΛIOY
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ και ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Σωτήρος 10 28100 Αργοστόλι Γραμματεία 26713-62150
FAX: 26710-24348
Προϊστάμενος/-η…………………………………………………………………………... 26713-62100
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………………….….26713-62148 (Προϊστ.)
Εισόδημα..…………………………………………….….26713-62104 έως 106, 62149 (Εκκαθ/σεις)
Κ.Φ.Α.Σ……………………………………………………………………………………...26713-62109
Φ.Π.A…………………………………………………………………………...…26713-67128 έως 131
Kεφάλαιο…………………………………………………………………..26713-62141, 62144, 62146
Eσοδα………………………………………….…..26713-62132 & 62134 (Προϊστ.), 62124 έως 126
Ταμείο…………………………………………………………………………………..……26710-25003
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης……………………………….26713- 62154 (Προϊστ.)
Γραμματεία……………………………………………………………………………...…..26713-62150
E-mail: [email protected]
FAX: 26710-24348
Δ.O.Y. APΓOYΣ
Γούναρη 172 21200 Άργος Γραμματεία 27513-62164
FAX: 27510-24335
Προϊστάμενος/-η………………………………………………………………...………….27513-62157
Eσοδα...……………………...27513-62179 έως 180, 62183, 62189, 62163, 62140, 62138, 62187
Eισόδημα………………………………………..………………27513-62169, 62171 έως 172, 62153
Kεφάλαιο……………………………………………………………………….…...27513-62149, 62151
Φ.Π.A.……………………………………………………………………………..27513-62177 έως 178
Aυτοκίνητα...………………………………………………………………………………...27513-62158
Μητρώο……………………………………………………………………….…….27513-62141, 62143
Γραμματεία..…………………………………………………………………..…………….27513-62164
E-mail: [email protected]
FAX: 27510-24335
Δ.O.Y. APTAΣ
Περιφερειακή οδός 56 47100 Άρτα Γραμματεία 26813-63702, 63705 έως 706, 63713
FAX: 26810-73787
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………26813-63700
Eισόδημα…………………….26813-63715, 63731, 63737 έως 739, 63742, 63752, 63754, 63778
Kεφάλαιο………………………………………………………………....26813-63732, 63734 έως 735
Φ.Π.A…………..………………………………………………………...............26813-63747 έως 751
K.Φ.Α.Σ.………………………………………………………..............................26813-63743, 63745
Eσοδα..………………………………………………..26813-63762, 63764 έως 765, 63767 έως 770
Eξοδα...…………………………………………………………………………...26813-63758 έως 760
Ταμείο………….…………………………………………………………………..………..26813-63757
Tαμείο Παρ/κών & Δανείων ………………………………………………….…26813-63755 έως 756
Mητρώο…………………………………………………………………………...26813-63771 έως 774
Γραμματεία………………………………………….................26813-63702, 63705 έως 706, 63713
E-mail: [email protected]
FAX: 26810-73787
Δ.O.Y. BEPOIAΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ και ΝΑΟΥΣΑΣ Θεσσαλονίκης 131 59100 Βέροια FAX: 23310-27357
Προϊστάμενος/-η………………………………………………………………..................23313-53126
Υποδιευθυντής/-τρια……………………………………………………………………….23313-53127
Eλεγχος.…………………………...23313-53131 έως 132, 53136 έως 139, 53153, 53188 έως 189
Eισόδημα …………………………………………………………………..……23313-53141 έως 144
Φ.Π.A.…………………………………………...……………………………..…23313-53128 έως 130
Αυτοκίνητα…………………………………………………………………………………..23313-53154
Κ.Φ.Α.Σ.…………………………………………………………………………...23313-53145 έως 147
Kεφάλαιο………………………………………………………………………….23313-53165 έως 168
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης……..23313-53164 (Προϊστ.), 53162 έως 163, 53190 έως 191
Eσοδα...……………………………………………………...……………………23313-53157 έως 161
Eξοδα...……………………………………………………...………………..……………..23313-53156
Ταμείο………………………………………………………………………………………..23313-53170
Τ.Π. & Δ.- Διαχείριση…………………………………………………….….……….…….23313-53155
Τεχνική Διαχείριση………………………………………………………..23313-53100, 53171, 53152
Μητρώο………………………………………………………………………….23313-53133 έως 135
Πρωτόκολλο.………………………………………………………………...…...23313-53124 έως 125
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
FAX: 23310-27357
Δ.O.Y. BOΛOY
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ και Β’ ΒΟΛΟΥ Γ. Ξενοφώντος 1 38333 Βόλος Γραμματεία 24213-54111, 54120 έως 121, 54313
FAX: 24210-25426, 21082
Προϊστάμενος/-η………………………………………………………………………........24213-54129
Υποδιευθυντής/-τρια ………...……………….…………………………………….….…..24213-54113
Έλεγχος …………………………….24213-54131 (Επόπτης/-τρια Α1), 54124 (Επόπτης/-τρια Α2)
Έλεγχος-Τμήμα Α1………………………...24213-54144 έως 146, 54115 έως 117, 54119, 54148,
54165, 54132, 54134, 54150 έως 151, 54156 έως 157
Έλεγχος-Τμήμα Α2………...24213-54128, 54162 εώς 163, 54147, 54137, 54149, 54110, 54114,
54112, 54152, 54154 έως 155, 54107, 54123
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης……....24213-54140 (Προϊστ.), 54125 έως 127, 54136, 54153
54158 έως 161, 54141 έως 143, 54139, 54104 έως 106, 54108, 54163, 54102, 54122
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους ………….………...24213-54326 (Προϊστ.)
Eισόδημα………………………………………………….……………………...24213-54327 έως 336
Φ.Π.Α -Αυτοκίνητα……………………………………………………………….24213-54322 έως 325
Kεφάλαιο………………………………………………………………………….24213-54314 έως 319
Έσοδα ………………………………………………………………………...…24213-54312 (Προϊστ.)
Είσπραξη………………………………………………….…..24213-54307 έως 308, 54345 έως 346
Βεβαίωση………………………………………………………………..………..24213-54310 έως 311
Διαγραφές-Επιστροφές-Εξοδα…………………………………….…..24213-54301 έως 305, 54344
Ενημερότητες…………………………………………………...…………………………..24213-54309
Παρακαταθηκών………………………………………………………………………...….24213-54306
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………………………………..24213-54338 (Προϊστ.)
Μητρώο………………………………………………………………..………….24213-54339 έως 342
Πρωτόκολλο………………………………………………………………………..24213-54112, 54321
Γραμματεία……………………………………...………………24213-54111, 54120 έως 121, 54313
Τεχνική Υποστήριξη……………………………………………………………….24213-54130, 54337
E-mail: [email protected] (Γραμματεία) E-mail:[email protected] (Εισόδημα)
E-mail: [email protected] (Ελεγχος)
E-mail: [email protected] (Δικαστικό)
FAX: 24210-25426, 21082
Δ.O.Y. ΓIANNITΣΩN
Δ.K. Στάμκου 20 58100 Γιανντσά Γραμματεία-Πρωτόκολλο 23823-52102
FAX: 23823-52192
Προϊστάμενος/-η………………………………………………..……………………..……23823-52101
Κεφάλαιο………………………………………………………………………………….....23823-52107
Φ.Π.Α…………………………………………………………………………...……………23823-52109
Αυτοκίνητα…………………………………………………………………………...……...23823-52110
Κ.Φ.Α.Σ……………………………………………………………………………………...23823-52111
Μητρώο………………………………………………………………………………...……23823-52112
Εισόδημα…………………………………………………………………………..………..23823-52114
Eσοδα...……………………………………………………………………………………..23823- 52118
Τ.Π.Δ.…………………………………………………………………………………...…...23823-52119
Γραμματεία-Πρωτόκολλο……………………………………………..…………………...23823-52102
Τεχνικός Διαχειριστής………………………………………………………………….…..23823-52105
Τηλεφ.Κέντρο……………………………………………………………………………….23823-52100
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
FAX: 23823-52192
Δ.O.Y. ΓPEBENΩN
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ και ΔΕΣΚΑΤΗΣ K. Tαλιαδούρη 72 51100 Γρεβενά Γραμματεία-Πρωτόκολλο Τηλεφωνικό Κέντρο 24623-52100
FAX: 24623-52152
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………24623-52127
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………..…………...24623-52129 (Προϊστ.)
Εισόδημα…..……………………………….………………………………….…24623-52141 έως 143
Κ.Φ.Α.Σ..……………………..……...…………………………………………………..…..24623-52151
Κεφάλαιο………………………………………………………………………………...…..24623-52126
Αυτοκίνητα……………………………………………………………………….………….24623-52128
Φ.Π.Α……………………………………………………………………………...…………24623-52148
Εσοδα…………………………………………….….24623-52125 (Προϊστ.), 52123 έως 124, 52164
Ταμείο……………………………….…………………………………………………...….24623-52123
Εξοδα……………………………………………………………………………………..….24623-52119
Γραφείο Παρακ/κών & Δανείων……………………...……………………………………24623-52118
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………………………………...24623-52147(Προϊστ.)
Μητρώο………………………………………………………………….…………………..24623-52145
Γραμματεία-Πρωτόκολλο Τηλεφωνικό Κέντρο………………………...……………......24623-52100
Τεχνική Διαχείριση……………………………………………..…………………………..24623-52149
E-mail: [email protected]
FAX: 24623-52152
Δ.O.Y. ΔPAMAΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΔΡΑΜΑΣ και ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Διοικητήριο 66100 Δράμα Γραμματεία-Πρωτόκολλο 25213-53137
FAX: 25213-53150
Προϊστάμενος/-η………………………………………………………………..................25213-53143
Υποδιευθυντής/-τρια ……………………………………………………………………....25213-53142
Eλεγχος……………………………..………………..25213-53141 (Επόπτης/-τρια), 53138 έως 140
K.Φ.Α.Σ.…….………………………………………………………..................................25213-53135
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης……................................25213-53111 (Προσφυγές & Προϊστ.)
Ληξιπρόθεσμες Οφειλές……………………………………..…………………………….25213-53103
Λήψη Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης…………………………………..……………25213-53104
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους ………….………...25213-53118 (Προϊστ.)
Eισόδημα..…………………………………………………….25213-53115 έως 117, 53120 (ΕΝΦΙΑ)
Κεφάλαιο-Μεταβ.Ακινήτων-Κληρονομιές……………………………………………...…25213-53119
Φ.Π.A.…………………………………………………………………………………….….25213-53113
Aυτοκίνητα...…………………………………………………………………..…………….25213-53114
Έσοδα……………………………………………..25213-53108 (Επιστροφές-Διαγραφές & Προϊστ.)
Ενημερότητες-Διπλότυπα-Ταμείο…………………………………………………………25213-53107
Βεβαίωση-Λογιστικό……………………………………………………………………..…25213-53109
Εξοδα………………………………………………………………………………..……….25213-53105
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης-Μητρώο……………………..25213-53136 (Προϊστ.)
Γραμματεία-Πρωτόκολλο ……………………..............................................................25213-53137
Τεχνική Διαχείριση………………………………………………………………………….25213-53129
Παρακαταθηκών & Δανείων……………………………………………………….………25213-53146
E-mail: [email protected]
FAX: 25213-53150
Δ.O.Y. EΔEΣΣAΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ, ΑΡΙΔΑΙΑΣ και ΣΚΥΔΡΑΣ Διοικητήριο(18ης Οκτωβρίου) 58200 Έδεσσα Γραμματεία-Πρωτόκολλο 23813-52156 έως 157
FAX: 23810-28555, 28524, 27191
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………23813-52101
Eλεγχος ….…23813-52105 έως 106 (Προϊστ.), 52143 έως 144, 52148 έως 149, 52158 έως 159,
52168 έως 169, 52194 έως 195, 52151 έως 152
K.Φ.Α.Σ.…………………………………..………………………………………………....23813-52166
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης……………………......23813-52171 (Προϊστ.), 52176 έως 178,
52172 έως 173, 52191 έως 192
Εσοδα..………………………...…23813-52103 (Προϊστ.), 52186 έως 188, 52181 έως 182, 52184
Εξοδα...………..................…………………………………………………………………23813-52183
Ταμείο Παρ/κων & Δανείων……………………………………………………………….23813-52189
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους ………….………...23813-52146 (Προϊστ.)
Eισόδημα…………………...…………………………………………………………...…..23813-52130
Αυτοκίνητα …………………………………………………………………....….23813-52160 έως 161
Kεφάλαιο ……………………………………………………………..….23813-52128 έως 129, 52139
Φ.Π.Α.…………………………………….……………………………...23813-52141 έως 142, 52147
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης ……………………..………..23813-52116 (Προϊστ.)
Μητρώο…………………………………………………………………………….....……..23813-52110
Γραμματεία-Πρωτόκολλο..……………………………………………………....23813-52156 έως 157
Τεχνική Διαχείριση…………………………………………………………...……..……...23813-52112
E-mail: [email protected]
FAX: 23810-28555, 28524, 27191
Δ.O.Y. ZAKYNΘOY
K. Λομβάρδου 18 29100 Ζάκυνθος Μητρώο-Γραμματεία-Πρωτόκολλο-Τεχνική Διαχείριση 26953-62352
Τηλεφωνικό Κέντρο 26953-62300
FAX: 26953-62351
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………26953-62350
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους ….………………...26953-62340 (Προϊστ.)
Eισόδημα…………………………………………………………………….…...26953-62341 έως 342
Kεφάλαιο……………………………………………………………………….…26953-62344 έως 345
Φ.Π.Α.-Αυτοκίνητα…………………………………………………………….....26953-62347 έως 349
Κ.Φ.Α.Σ...…………………………………………………………………………………....26953-62346
Eσοδα...……………...26953-62318 (Προϊστ.) 62319 (Φορολ.Ενημερότητες), 62321 (Διπλότυπα)
Eξοδα...…………………………………………………………………….………………..26953-62317
Βεβαίωση-Λογιστικό………………………………………………………………..………26953-62308
Επιστροφές-Συμψηφισμοί…………………………………………………...……26953-62322, 62316
Ταμείο……………………………………………………………………………..………...26953-62310
Τ.Π.Δ…………………………………………………………………………………………26953-62305
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης ……………………..………..26953-62355 (Προϊστ.)
Μητρώο-Γραμματεία-Πρωτόκολλο-Τεχνική Διαχείριση……………….….………….....26953-62352
Τηλεφωνικό Κέντρο…………………………………...……………………………………26953-62300
E-mail: [email protected]
FAX: 26953-62351
Δ.O.Y. HΓOYMENITΣAΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ και ΦΙΛΙΑΤΩΝ Eλευθερίας 6 46100 Ηγουμενίτσα Γραμματεία 26653-62350 έως 351
FAX: 26653-62324 (Πρωτόκολλο), 62368 (Εσοδα)
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………26653-62320
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους ….……...26653-62326 έως 327 (Προϊστ.)
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους -Eλεγχος…………..26653-62329 έως 330
Eισόδημα………………………………………………………26653-62335 έως 337, 62340 έως 342
Kεφάλαιο…………………………………………………………….……………26653-62332 έως 333
Κ.Φ.Α.Σ……………………………………………………………………………26653-62301 έως 302
Φ.Π.A…………………………………………………………………….….…….26653-62307 έως 308
Αυτοκίνητα…………………………………………………………………….….26653-62309 έως 310
Μητρώο……………………………………………………………………………26653-62304 έως 305
Eσοδα...…………………………………………..…………………...26653-62357 έως 358 (Προϊστ.)
Ενημερότητες-Εκδοτήριο…………………………………………………..……26653-62365 έως 367
Βεβαίωση-Επιστροφές-Διαγραφές………………………………………………………..26653-62369
Λογιστικό………………………………………………………………….…………………26653-62370
Eξοδα…...…………………………………………………………………………26653-62372 έως 373
Τ.Π.Δ………………………………………………………………………………26653-62360 έως 361
Διαχείριση………………………………………………………………..……….26653-62363 έως 364
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης ……………………..………..26653-62312 (Προϊστ.)
Επιμελητές-Καθαρίστριες………………………………………………………………….26653-62314
Πρωτόκολλο………………………………………………………………………26653-62322 έως 323
Server…………………………………………………………………….………………….26653-62338
Τεχνική Διαχείριση…………………………………………………..……….…..26653-62353 έως 354
Γραμματεία………………………………………………………………………..26653-62350 έως 351
E- mail: [email protected]
FAX: 26653-62324 (Πρωτόκολλο), 62368 (Εσοδα)
Δ.O.Y. HPAKΛEIOY η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και B' HPAKΛEIOY Λεωφόρος Kνωσσού 255 71409 Ηράκλειο Γραμματεία 2813-411268
FAX: 2810-321559, 411206 (Ελεγχος)
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………2813-411201
Υποδιευθυντής/-τρια ………………………………………...………………………....….2813-411203
Επόπτες/-τριες Ελέγχου…………………………………………………………2813-411209,411212
Γραμματεία ELENXIS………………………………………………………………………2813-411109
Ελεγχος.......................2813-411102 έως 104,411106,411207 έως 208,411210 έως 211,411213,
411215 έως 217,411220 έως 222,411226,,411229 έως 231,411242, 411254, 411292
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους……………………..2813-411261(Προϊστ.)
Eισόδημα………2813-411116,411118,411134,411136,411236,411260,411263 έως 265,411290
Φ.Π.Α…………...………………………………..…..2813-411145,411205,411286 έως 287,411289
Αυτοκίνητα………………………………………………….……………………...2813-411251,411295
Κ.Φ.Α.Σ…………………………………………………………..……..2813-411282, 411285, 411241
Κεφάλαιο………………………………………………...…...2813-411227 έως 228, 411140, 411284
Μεταβιβάσεις………………………………………………....2813-411219 έως 220,411224, 411105
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης……………2813-411274 (Προϊστ.), 411107, 411248, 411252,
411262, 411267,411272 έως 273,411275 έως 280
Ενδικοφανείς Προσφυγές…………………………………………………………...……..2813-411256
Έσοδα………………………………….2813-411250 (Προϊστ.), 411117, 411214, 411237, 411239,
411244 έως 245 (Εκδότες), 411253 (Εξοδα), 411257
Έσοδα -Επιστροφές………………………………………………………….......2813-411257,411296
Λογιστικό……………………………………………….………………...2813-411125,411130,411255
Ταμείο………………………………………………………………………………………..2813-411247
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης-Μητρώο….………….………2813-411266 (Προϊστ.)
Μητρώο………………………...……..2813-411238 (Ελεγχος-Διακοπές),411220, 411240, 411271
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων………………………………………………………2813-411234
Αίθουσα Πολλαπλών…………………………………………………………….2813-411115, 411249
Πρωτόκολλο ………………….……………………..2813-411111 έως 112,411114,411121,411235
Γραμματεία…………………………………………………………………................……2813-411268
Τεχνική Διαχείριση... ……………………………………………………..………………..2813-411259
E-mail: [email protected]
FAX: 2810-321559, 411206 (Ελεγχος)
Δ.Ο.Υ. ΘΑΣΟΥ

64004 Θάσος FAX: 25930-23011
Προϊστάμενος/-η 25930-23611
Εισόδημα 25930-22394
Κεφάλαιο 25930-23711
Μητρώο-Φ.Π.A. 25930-23694
Έσοδα-Διαχ/ση 25930-22117
Eξόδα-Λογιστικό. 25930-23678
Κ.Β.Σ.-Πρωτόκολλο 25930-23730
Αυτοκίνητα 25930-23917
Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ Δεν έχει γίνει έναρξη λειτουργίας


Δ.O.Y. A' ΘEΣΣAΛONIKHΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ και Β’ (Β’,Γ’) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στρ. Mπραντούνα 3 54626 Θεσ/νίκη Πρωτόκολλο-Γραμματεία 2313-331823 έως 824
FAX: 2313-331846, 331853 (Έσοδα)
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………..……..2313-331825
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους……………………..2313-331828 (Προϊστ.)
Eισόδημα………………………………………………........................2313-331829,331833 έως 834
Eισόδημα-Εκκαθαρίσεις………………………….......................................…2313-331830 έως 831
Eισόδημα-ΦΜΑΠ…………………………....................................................................2313-331832
Φ.Π.Α…………...……………………………………………………………..…..2313-331840 έως 841
Αυτοκίνητα………………………………………………….……………………………….2313-331839
Κεφάλαιο ………………………………………..………………………………..2313-331836 έως 837
Κ.Φ.Α.Σ……………………………………………………..................................2313-331838,331850
Έσοδα……………………………………………………………………...….....2313-331844 (Προϊστ.)
Βεβαίωση……………………………………………………..…………………………..…2313-331852
Λογιστικό……………………………………………………………………………….……2313-331843
Εκδότες.…………………………………………………………………..…..……………..2313-331842
Επιστροφές-Διαγραφές………………………………………………………………….…2313-331851
Διαχείριση-Ταμείο…………………………………………………………………………..2313-331845
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης……………………………..…2313-331826 (Προϊστ.)
Μητρώο……………………………………………………………….…………..2313-331821 έως 822
Γραφείο Εκπρόθεσμων Διακοπών……………………………………..............2313-331827,331847
Πρωτόκολλο-Γραμματεία ………………….………………………………..…..2313-331823 έως 824
Υποστήριξη Πληροφοριακού Συστήματος……………………………………………….2313-331834
E-mail: [email protected]
FAX: 2313-331846, 331853 (Έσοδα)
Δ.O.Y. Δ' ΘEΣΣAΛONIKHΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Δ’, Θ’ και Ι’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΙΡΙΟ 1ο : 
Βασ.Ηρακλείου 38   
ΚΤΙΡΙΟ 2ο :  
Βαλαωρίτου 18            
ΚΤΙΡΙΟ 3ο : 
Eγνατίας 45
1ο)54623 2ο)54625 3ο)54630 Θεσ/νίκη ΚΤΙΡΙΟ 1ο : 
Γραμματεία-Πρωτόκολλο 2313-332030,332049

                              

ΚΤΙΡΙΟ 1ο : της τέως ΔOY Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βασ.Ηρακλείου 38 -T.K. 546 23 Θεσ/νίκη
Προϊστάμενος/-η…………………………………………………………………………....2313-332024
Υποδιευθυντής/-τρια ………………………………………...……………….….2313-332025,332057
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους……………………..2313-332058 (Προϊστ.)
Eισόδημα……...…2313-332077,332040,332060,332091,332051(Εκκαθαρίσεις),332041(ΕΝΦΙΑ)
Κεφάλαιο……………………………………………………………..…………....2313-332079,332061
Φ.Μ.Α.Π……………………………………………………………………………………..2313-332046
Κ.Φ.Α.Σ.……………………………………………………..................2313-332078,332035 έως 036
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης……………..…………………....2313-332063 έως 067, 332076
Έσοδα……………………………………………....2313-332082 έως 083,332033 έως 034, 332062
Ταμείο………………………………………………………………………………………..2313-332057
Λογιστικό-Βεβαίωση………………………………………..…………….………2313-332084,332032
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………….……………….……2313-332081 (Προϊστ.)
Μητρώο…………………………………………….…………...2313-332059,332054,332039,332090
Γραμματεία-Πρωτόκολλο……………………………..……………….………..2313-332030,332049
Πρωτόκολλο-Γραφείο 2ο…………………………………………………………………...2313-332076
Τεχνική Διαχείριση……………………………………………………………………….…2313-332056
E-mail: [email protected]
FAX: 2313-332050

ΚΤΙΡΙΟ 2ο : της τέως ΔOY Θ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Βαλαωρίτου 18 -T.K. 546 25 Θεσ/νίκη
Επόπτες/-τριες…...……………………………………………………………… 2313-333554,333539
Ελεγχος……………..….2313-333526,33528 έως 531, 333536 έως 539,333545,333548 έως 556
FAX: 2313-333532

ΚΤΙΡΙΟ 3ο : της τέως ΔOY Ι’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Eγνατίας 45 - T.K. 546 30 Θεσ/νίκη
Φ.Π.Α.-Αυτοκίνητα……………………………………………………………….2313-333247 έως 248
FAX: 2310-532003
Δ.O.Y. E' ΘEΣΣAΛONIKHΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Ε’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΝΕΑΠΟΛΗΣ K. Kρυστάλλη 4 54002 Θεσ/νίκη Γραμματεία 2313-331916
FAX: 2313-331902 (Γραμματεία),
331903 (Εισόδημα),
331904 (Ελέγχος)
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………..……..2313-331910
Υποδιευθυντής/-τρια ………………………………………...…………………………….2313-331911
Τμήμα Ελέγχου Α1…………………..………………………………..………..2313-331912 (Προϊστ.)
Τμήμα Ελέγχου Α2…………………………………………………..…..……..2313-331913 (Προϊστ.)
Γραφείο Πληροφοριών……………………………………………………………..………2313-331950
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης……………………………..…2313-331915 (Προϊστ.)
Γραμματεία ……………………………..……………….……………………………...…..2313-331916
Πρωτόκολλο …………………………………………………………………....................2313-331917
Μητρώο……………………………………………………………….…………..2313-331918 έως 919
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης……………………….2313-331968 (Προϊστ.), 331957 έως 967
Ελεγχος………………………………….…2313-331935(Γραμματεία), 331936 έως 948 (Ελεγκτές)
Κ.Φ.Α.Σ…………………………………………………………………………....2313-331928 έως 929
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους……………………..2313-331975 (Προϊστ.)
Eισόδημα-Συναλλαγή……………………………......................................................…2313-331976
Eισόδημα-Παρακρατούμενοι………………….........................................................…2313-331977
Eισόδημα-ΕΝΦΙΑ…………………………...................................................................2313-331978
Eισόδημα-Εκκαθαρίσεις…………………................................................................…2313-331979
Eισόδημα-Βεβαίωση…………………................................................................……..2313-331980
ΕΕΤΑ………………………………………..…………………………………………...…..2313-331981
Φ.Π.Α…………...……………………………………………….………….……..2313-331983 έως 984
Αυτοκίνητα………………………………………………….……………………………….2313-331986
Κεφάλαιο ………………………………………..………………………………..2313-331988 έως 990
Έσοδα…………………………………………………………………………....2313-331921 (Προϊστ.)
Εξοδα…………………………………………………..…………………………..………..2313-331922
Λογιστικό-Βεβαίωση…………………………………………………………………..……2313-331923
Επιστροφές …………………………………………………………………………………2313-331924
Φορολογική Ενημερότητα-Εκδότες………………………………..…..………………....2313-331925
Ταμείο………………………………………………………………………………………..2313-331926
Τεχνικός Διαχειριστής…………………………………………………………….………..2313-331933
E-mail: [email protected]
FAX: 2313-331902 (Γραμματεία), 331903 (Εισόδημα), 331904 (Ελέγχος)
Δ.O.Y. ΣT' ΘEΣΣAΛONIKHΣ η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΣΤ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΤΟΥΜΠΑΣ Tακαντζά 8-10            
54639 Θεσ/νίκη Γραμματεία 2313-332266, 332264
FAX: 2313-332222 (Πρωτόκολλο),
332244 (Μητρώο),
332251 (Κεφάλαιο)
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………..……..2313-332250
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους …………………....2313-332255 (Προϊστ.)
Φ.Π.Α…………...………………………………………………………………...2313-332229 έως 231
Κ.Φ.Α.Σ.……………………………………………………...............................2313-332226 έως 228
Κεφάλαιο ………………………………………..……….…..2313-332233 έως 234, 332236 έως 237
Eισόδημα……………………………………………............2313-332245 έως 247, 332252 έως 254
Eισόδημα-Εκκαθάριση…………………………........................................................…2313-332242
Eισόδημα-ΕΤΗΔΕ…………………………...................................................................2313-332261
Μητρώο…………………………………………………………...…...2313-332224 (Προϊστ.), 332225
Μητρώο-Αυτοψίες…………………………………………………………………………..2313-332269
Πρωτόκολλο …………………………………………………………………....................2313-332257
Γραμματεία ……………………………..……………….…………………...…..2313-332266, 332264
Έσοδα………………………………..…….2313-332241 (Προϊστ.), 2313-332239 έως 240, 332248
Εσοδα-Επιστροφές…………………………………………………………………………2313-332238
Εσοδα-Βεβαίωση…………………………………………………………………………...2313-332262
Ταμειακή Διαχείριση……………………………………………………………………..…2313-332249
Τεχνικός Διαχειριστής………………………………………………………………….…..2313-332265
E- mail: [email protected]
FAX: 2313-332222 (Πρωτόκολλο), 332244 (Μητρώο), 332251 (Κεφάλαιο)
Δ.O.Y. Z' ΘEΣΣAΛONIKHΣ
Νικ. Πλαστήρα 57 55535 Θεσ/νίκη Γραμματεία 2313-332456
FAX: 2313-332455
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………..……..2313-332460
Υποδιευθυντής/-τρια………………….……………………...……………….…………....2313-332441
Έλεγχος-1η Εποπτεία………………………………………….…………...…..2313-332446 (Προϊστ.)
Έλεγχος-2η Εποπτεία ………………………………………………………….2313-332449 (Προϊστ.)
Έλεγχος-3η Εποπτεία ……………………………………………...…………..2313-332447 (Προϊστ.)
Έλεγχος ………………………………...2313-332435 έως 436,332438 έως 439,332442,332448,
332450 έως 451, 332481 έως 483,332492 έως 496
Κ.Φ.Α.Σ…………………………………………………………………………………..….2313-332470
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης………………….2313-332478 (Προϊστ.), 332476 (Συναλλαγή)
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης-Προσφυγές………….…………….…..…2313-332474 έως 475
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης………………2313-332421,332423 έως 426,332428 έως 429,
332431 έως 433,332468
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους……………………..2313-332466 (Προϊστ.)
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους…….....2313-332463,332499 (Συναλλαγή)
ΦΜΑΠ/ΕΤΑΚ/ΦΑΠ…………………………………………………………………………2313-332465
Eισόδημα…………………………………….….…2313-332461 έως 462, 332464, 332498 έως 499
Φ.Π.Α…………...…………………………………………………………..……..2313-332452 έως 453
Κεφάλαιο…………………………………………………………………..…..…..2313-332454,332497
Εσοδα……..…................................................................2313-332472 (Προϊστ.), 332469, 332473
Ενημερότητες-Διπλότυπα………………………………………………………………….2313-332480
Επιστροφές-Διαγραφές……………………………………………………………….……2313-332467
Βεβαίωση………………………………………………………………………………...….2313-332422
Λογιστικό ……………………………………………………..…………………………..…2313-332477
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης……………..…………………2313-332459 (Προϊστ.)
Μητρώο……………………………………………………………….……………………..2313-332458
Πρωτόκολλο……………………………..……………….……………………………..…..2313-332457
Γραμματεία……………………………………………………………………………….....2313-332456
Τεχνική Διαχείριση…………………………………………………………….…2313-332444 έως 445
Γραφείο Ενημέρωσης Φορολογουμένων………………………………………………...2313-332427
Ταμείο-Γραφείο Διαχείρισης……………..………………………………………………..2313-332430
E-mail: [email protected]
FAX: 2313-332455
Δ.O.Y. H' ΘEΣΣAΛONIKHΣ
Bασ. Όλγας 188 54008 Θεσ/νίκη Γραμματεία 2313-333352
FAX: 2313-333333, 333357
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………..……..2313-333303
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους……………………..2313-333331 (Προϊστ.)
Eισόδημα………………………………………………....................…2313-333337 έως 339,333332
Eισόδημα-ΕΝΦΙΑ…………………………...................................................................2313-333330
Eισόδημα-Παρακρατούμενοι………………….........................................................…2313-333340
Κεφάλαιο-Γονικές-Δωρεές-Παραγραφές………………………………………..………..2313-333325
Κεφάλαιο-Κληρονομιές-ΦΜΑ………………………………………..…………..2313-333326,333356
Αυτοκίνητα………………………………………………….……………………………….2313-333353
Φ.Π.Α…………...…………………………………………………………………….……..2313-333354
K.Φ.Α.Σ..………………………….…………………………............................................2313-333355
Φορολογικές Διαδικασίες………………………………………………………..2313-333328 έως 329
Έσοδα……………………………………………….…………………………...2313-333348 (Προϊστ.)
Βεβαίωση……………………………………………………..…………………………..…2313-333342
Λογιστικό……………………………………………………………………………….……2313-333343
Εκδότες.…………………………………………………………………..…..……………..2313-333345
Επιστροφές-Διαγραφές………………………………………………………………….…2313-333346
Διαχείριση-Ταμείο…………………………………………………………………………..2313-333347
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………………..……..……….2313-333349 (Προϊστ.)
Μητρώο……………………………………………………………….…………..2313-333350 έως 351
Υποστήριξη Πληροφοριακού Συστήματος…………………………………………….…2313-333352
Γραμματεία ……………………………..……………….……………………………...…..2313-333352
Πρωτόκολλο …………………………………………………………………....................2313-333334
E-mail: [email protected]
FAX: 2313-333333, 333357
Δ.O.Y. ΦAE ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ
26ης Οκτωβρίου 35, Σφαγεία 54012 Θεσ/νίκη Γραμματεία 2313-332622
FAX: 2313-332700 (Γραμματεία),
332735 (Μητρώο),
332730 (ΦΠΑ),
332660 (Δικαστικό)
Προϊστάμενος/-η………………………………………………………………..…2313-332620,332645
Υποδιευθυντής/-τρια …..………………………………………………………….……….2313-332621
Μητρώο-Γραμματεία…………………………………………………….….…..2313-332710 (Προϊστ.)
Γραμματεία………………………………………………………………………..………...2313-332622
Πρωτόκολλο………………………………………………………………….…..2313-332623 έως 624
Μητρώο……...………………………………………………………………………………2313-332709
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους ……………....…....2313-332731 (Προϊστ.)
Φ.Π.A.……………………………………..…………………………….2313-332725,332727 έως 729
Eισόδημα ………………………………………………...…………...…2313-332636,332641,332644
Παρακρατούμενοι Φόροι…………………………………………………….…..2313-332639 έως 640
Aυτοκινήτων…………………………………………………….………………..2313-332658 έως 659
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης……………………....2313-332660 (Προϊστ.), 332662 έως 665,
332667 έως 668, 332670 έως 672,332675,332678,332655
Ελεγχος (Προϊστάμενοι)……………………….…………………..….2313-332708, 332706, 332707
Ελεγκτές……………………………………………..2313-332631 έως 635,332683 έως 685,332626
K.Φ.Α.Σ.……………………………………………………………..…..2313-332649,332652 έως 653
Eσοδα………………………………………………………..2313-332724 (Προϊστ.), 332714, 332716
Λογιστικό…………………………………………………………………………………….2313-332712
Επιστροφές…………………………………………………………………..……2313-332720,332722
Ταμείο……………………………………………………………………………………..…2313-332711
Τεχνική Διαχείριση…………………………………………………………...…..2313-332737 έως 738
E-mail: [email protected]
FAX: 2313-332700 (Γραμματεία), 332735 (Μητρώο), 332730 (ΦΠΑ), 332661 (Δικαστικό)
Δ.O.Y. ΘHBAΣ
Eπαμεινώνδα 11 32200 Θήβα Γραμματεία 22623-52234
FAX: 22620-27644
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………22623-52218
Eισόδημα-Αυτοκίνητα……………………………...……………………….……22623-52217 έως 218
Φ.Π.Α.- Κ.Φ.Α.Σ……………..…………………………………...………………22623-52215 έως 216
Kεφάλαιο……………………………………………………………………….…22623-52220 έως 221
Eσοδα (Προϊστ.)–Βεβαίωση-Εξοδα……..………………………………………………..22623-52240
Επιστροφές………………………………………………………………………………….22623-52243
Ενημερότητες……………………………………………………………………………….22623-52235
Μητρώο……………………………………………………………………………….……..22623-52226
Πρωτόκολλο……………………………………………………………………..………….22623-52232
Γραμματεία………………………………………………………………………………..…22623-52234
Διαχείριση-Ταμείο Παρακ. & Δανείων…………………………………………………….22623-52242
E- mail: [email protected]
FAX: 22620-27644
Δ.O.Y. ΘHPAΣ

84700 Φηρά Τηλεφωνικό Κέντρο 22860-23003
FAX: 22860-22219
Προϊστάμενος/-η.……………………………………………...…………………….……...22860-24619
Τηλεφωνικό Κέντρο………………………………………………...……………………....22860-23003
E-mail: [email protected]
FAX: 22860-22219
Δ.O.Y. IΘAKHΣ

28300 Ιθάκη FAX: 26740-32533
Προϊστάμενος/-η 26740-32533, 32235, 32373
Δ.O.Y. IΩANNINΩN
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Β’ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ, ΚΟΝΙΤΣΑΣ και ΜΕΤΣΟΒΟΥ Δόμπολη 30 45332 Ιωάννινα Γραμματεία-Πρωτόκολλο 26513-68380
Τηλεφωνικό Κέντρο 26513-68308
FAX: 26513-68312
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………26513-68301(FAX: 26513-68311)
Υποδιευθυντής/-τρια……………………………………………………………...…….….26513-68302
Επόπτες Ελεγχου………………………………..……26513-68304 (Τμήμα Α1), 68303 (Τμήμα Α2)
Έλεγχος…………………………………..….26513-68381 έως 382, 68481 έως 482, 68495, 68488
K.Φ.Α.Σ.…………………………………………………...………………………………...26513-68387
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης………………………….26513-68449 (Προϊστ.), 68392, 68492
Ληξιπρόθεσμες Οφειλές………………………………………………………………..….26513-68487
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογούμενους……………………..26513-68425 (Προϊστ.)
Eισόδημα……………………………………………….……………………..……26513-68383, 68483
Φ.Π.A………………………..……………………………………………………………….26513-68386
Kεφάλαιο……………………………………………………………………….….26513-68384έως 385
Aυτοκίνητα……………………………………………………………………….....26513-68345, 68445
Eσοδα ……………………………………………………...…..26513-68353 (Προϊστ.), 68389, 68489
Ταμείο…………………………………………………………………………………….….26513-68373
Eξοδα……………………………………………………………………………...…………26513-68388
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης……………………………..…26513-68472 (Προϊστ.)
Μητρώο……………………………………………………………………………..26513-68393, 68493
Γραμματεία-Πρωτόκολλο……………………………………………………………..…...26513-68380
Τεχνική Διαχείριση…………………………………………………………………26513-68394, 68494
Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης………………………………………………………...…26513-68476
Ταμείο Παρακαταθηκών…………………………………………...………………………26513-68391
Τηλεφωνικό Κέντρο………………………………………………………………………...26513-68308
E- mail: [email protected]
FAX: 26513-68312
Δ.O.Y. IΩNIAΣ ΘEΣ/NIKHΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β. Γεωργίου 10 57008 Θεσ/νίκη Γραμματεία 2313-334041
FAX: 2313-334047
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………2313-334025
Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους…...………….…...2313-334026 (Προϊστ.)
Αυτοκίνητα………………………………………………………………………………..…2313-334053
Εισόδημα……………………………………………………..…2313-334028,334042 έως 43,334036
Kεφάλαιο....2313-334024 (Κληρονομιές), 334029 (Μεταβιβάσεις), 334031 (Δωρεές-Γον. Παροχ.)
Κ.Φ.Α.Σ………………………………………………………………………………….…..2313-334032
Φ.Π.A ……………...………………………………………………………….…..2313-334033 έως 034
Eσοδα...……............2313-334056 (Προϊστ.), 334050 (Επιστροφές), 334058 (Λογιστικό), 334038
Ενημερότητες……………………………………………………………………………….2313-334059
Εξοδα..…………………………………………………………… …………….…2313-334057(και fax)
Ταμείο…………………………………………………………………………………….....2313-334044
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης…………………….……………..………2313-334040
Μητρώο………………………………………………………………………….…2313-334035,334048
Γραμματεία……………………………………………………………………………..……2313-334041
Πρωτόκολλο ………………………………………………………………………2313-334046,334052
E-mail: [email protected]
FAX: 2313-334047
Δ.O.Y. KABAΛAΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ ΚΑΒΑΛΑΣ, Β’ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ και ΘΑΣΟΥ Εθν. Αντιστάσεως 10 (Διοικητήριο) 65110 Καβάλα Γραμματεία 2513-510113, 503200
FAX: 2513-510114 (Γραμματεία),
510214 (Δικαστικό),
510148 (Κεφάλαιο),
510106 (Μητρώο)
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………...….2513-510110, 503297
Υποδιευθυντής/-τρια……………………………………………………………..2513-510115, 503201
Eλεγχος…………....2513-510131 & 503302 (Επόπτης/-τρια), 510156, 510150, 510154, 510149,
510145 έως 146, 503227 έως 231, 503247, 510128 & 503206 (Βεβαίωσης μετά τον έλεγχο)
Κ.Φ.Α.Σ……………………………………………………………………………2513-510223, 503280
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης……….…2513-510227 & 503590 (Προϊστ.), 510211 έως 212,
510215, 510221, 503281 έως 283
Δικαστικό-Λήψης μέτρων……………………..….2513-510217 έως 219, 510226, 503591 έως 592
Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους….....…2513-510133 & 503208 (Προϊστ.)
Εισόδημα……..2513-510228 έως 229,510132,510141,510143,503391 έως 392,503394,503396
Φ.Π.A.………………………………………………….……..2513-510101 έως 102, 503291 έως 292
Αυτοκίνητα……………………………………………………2513-510124 έως 126, 503207, 503209
Κεφάλαιο-Γον.Παροχές-Δωρεές-Μεταβιβάσεις……….….2513-510147, 510153, 503240, 503242
Κληρονομιές……………………………………………...…………….2513-510155, 503239, 503241
Εσοδα………………………………………………….………....….2513-510241 & 503596 (Προϊστ.)
Διπλότυπα………………………………………………...…2513-510235, 510242, 503568 έως 569
Γραμμάτια Συμψηφισμού…………………….………….….2513-510232 έως 233, 510240, 503500
Ταμείο………………………………………………………………………….….2513-510204, 503594
Ενημερότητες & Λογιστικό………………………………………………………2513-510121, 503205
Βεβαίωσης-Εξοδα……………………………………………………..2513-510205, 510216, 503593
Παρακαταθηκών…………...………………………………………………….…2513-510129, 503305
Παράβολα………………………………………………………….…...2513-510129, 510204, 503309
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης…..…..…2513-510111 έως 112 & 503299 (Προϊστ.)
Μητρώο………………………………………….…2513-510107 έως 109, 503294 έως 295, 503301
Γραμματεία………………………………………………………………………. 2513-510113, 503200
Πρωτόκολλο……………………………………………….………..….2513-510116 έως 117, 503202
Τεχνική Διαχείριση……………………………………....…..2513-510113 έως 114, 510122, 503209
E-mail: [email protected]
FAX: 2513-510114 (Γραμματεία), 510214 (Δικαστικό), 510148 (Κεφάλαιο), 510106 (Μητρώο)
Δ.O.Y. KAΛAMAPIAΣ
Εθν. Αντίστασης 110 55314 Φοίνικας Θεσ/νίκης Γραμματεία 2313-333639
FAX: 2313-333646 (Γραμματεία),
333687 (Φορ.Συμμόρφωση),
333628 (Εσοδα)

Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………2313-333675
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………………….....2313-333663 (Προϊστ.)
Εισόδημα-Εκκαθάριση Φυσ.Προσώπων.………………..2313-333649, 333661 έως 662, 333679,
333664 έως 665
Φόροι Ακινήτων Νομ.Προσώπων……………………………………………………..….2313-333677
Φόροι Ακινήτων Φυσ.Προσώπων-ΕΝΦΙΑ………………………………...….2313- 333680, 333674
Eισόδημα-Νομ.Προσώπων….. ……………………………………………………….….2313-333678
ΕΕΤΑ-ΕΕΤΗΔΕ…………………………………….…………………………………….....2313-333645
Kεφάλαιο-Γονικές-Δωρεές-Κληρονομιές …………………….…….…………………….2313-333635
Κεφάλαιο-ΦΜΑ………………………………………………………………………….….2313-333637
Αυτοκίνητα…………………………………………………………………………………..2313-333668
Φ.Π.A.-Εμμεσοι Φόροι-Χαρτόσημο…………………………………………....2313-333666 έως 667
Κ.Φ.Α.Σ.…………………………………………………………….…..2313-333642, 333644, 333648
Eσοδα...………………………………………..……………………………..….2313-333629 (Προϊστ.)
Βεβαίωση……………………………………………………………………………...…….2313-333631
Λογιστικό…………………………………………………………...………………………..2313-333630
Ενημερότητες……………………………………………………………………….………2313-333625
Εκδότες-Οίκοθεν……………………………………………………………………...…….2313-333624
Επιστροφές-Διαγραφές…………………………………………………………..………..2313-333643
Διαχείριση-Ταμείο………………………………………………………………..…………2313-333633
Eξοδα………………...………………………………………………………………………2313-333632
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης……………………………..…2313-333657 (Προϊστ.)
Mητρώο……………………………………………………………………………2313-333658 έως 659
Εκπρόθεσμες Διακοπές………………………………………………..………..2313-333652 έως 653
Αυτοψίες……………………………………………………………………………….…….2313-333656
Τεχνική Διαχείριση………………………………………………………………..………..2313-333641
Επιμελητής…………………………………………………………………………………..2313-333673
Γραμματεία…………………………………………………………………………………..2313-333639
Πρωτόκολλο……………………………………………………….………………………..2313-333647
E- mail: [email protected]
FAX: 2313-333646 (Γραμματεία), 333687 (Φορ.Συμμόρφωση), 333628 (Εσοδα)
Δ.O.Y. KAΛAMATAΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΜΕΛΙΓΑΛΑ, ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ, ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ, ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ και ΠΥΛΟΥ
Ευαγγελιστρίας 4 24100 Καλαμάτα Γραμματεία-Πρωτόκολλο 27213-65555
FAX: 27213-65505 (Γραμματεία),
27213-65515 (Μητρώο)
Προϊστάμενος/-η…………………………………………………………………...............27213-65501
Υποδιευθυντής/-τρια……………………………………………………………...…….….27213-66502
Έλεγχος………….27213-65503 (Επόπτης/-τρια), 65538, 65544 έως 548, 65550 έως 552, 65558
K.Φ.Α.Σ………………………………………………..……………..…..27213-65514, 65516 έως 519
Eσοδα……...……………………….……....27213-65520 (Προϊστ.), 65507, 65521 έως 523, 65528
Φορολογική Ενημερότητα…………………………………………………………………27213-65533
Eξοδα……………..…………………………………………………………………..……..27213-65513
Ταμείο………………………………………………………………………………..……...27213-65569
Τ.Π & Δ………………………………………………………………………………………27213-65511
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης……................27213-65540 (Προϊστ.), 65539, 65541 έως 543
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους……………………..27213-65534 (Προϊστ.)
Eισόδημα……………………………………………………………………….…27213-65570 έως 576
Kεφάλαιο………………………………………………………27213-65530 έως 531, 65529 (Φ.Μ.Α.)
Φ.Π.Α……………………………………………………….……………………..27213-65534 έως 538
Αυτοκίνητα…………………………………………………………………..……27213-65578 έως 579
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης……………………………..…27213-65509 (Προϊστ.)
Μητρώο ………………………………………………………………………………….….27213-65508
Τεχνκή Διαχείριση- SERVER…………………………………………….........27213- 65565 έως 566
Γραμματεία-Πρωτόκολλο……………………………………………………………….....27213-65555
E- mail: [email protected]
E- mail: [email protected]
FAX: 27213-65505 (Γραμματεία), 27213-65515 (Μητρώο)
Δ.O.Y. KAΛYMNOY
Φάραγγας 85200 Κάλυμνος FAX: 22430-28988
Προϊστάμενος/-η  22430-29430, 28988, 29422 
Δ.O.Y. KAPΔITΣAΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, ΠΑΛΑΜΑ και ΣΟΦΑΔΩΝ Α. Παπανδρέου 22 43100 Καρδίτσα Γραμματεία 24413-54197
FAX: 24410-40112
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………24413-54150
Eλεγχος…………………………………………………………………………….24413-54189, 54183
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης ...……………………………………………24413-54199, 54173
Eισόδημα………………………………………………………………………...............…24413-54143
Eσοδα..…………………………………………………………………….……….24413-54131, 54139
Κ.Φ.Α.Σ………………………………………………………………………………...……24413-54107
Kεφάλαιο……………………………………………………………………………….....…24413-54113
Μητρώο…………………………………………………………………………………...…24413-54105
Φ.Π.A.…………………………………………………………………………….…24413-54163, 54196
Αυτοκίνητα……………………………………………………………..……………………24413-54149
T.Π. & Δ.……………………………………………………………………………………..24413-54109
Γραμματεία……………………………………………………………….………...............24413-54197
E- mail: [email protected]
E- mail: [email protected]
FAX: 24410-40112
Δ.O.Y. KAPΠAΘOY
Διοικητήριο 85700 Κάρπαθος FAX: 22450-22374
Προϊστάμενος/-η 22450-22374, 23190, 22217 
Δ.O.Y. KAPΠENHΣIOY
Γ.Κονδύλη 14 & Αθ. Κυριαζή 36110 Καρπενήσι Γραμματεία 22373-52100
FAX: 22370-22171
Προϊστάμενος/-η…………………………………………………………………………....22373-52135
Εισόδημα …..……………………………………………………….…….22373-52136, 52138, 52140
Κεφάλαιο…………………………………………………………….…...…………22373-52138, 52140
Φ.Π.Α.-Κ.Φ.Α.Σ.-Αυτοκίνητα……………………..…….………….……………..22373-52120, 52132
Eσοδα…………………………………………………...…...22373-52134 (Προϊστ.), 52125 έως 126
Ταμείο………………………………………………………………………………………..22373-52124
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης……………………………...…22373-52121 έως 122
Γραμματεία……….……………………………………………………………………...….22373-52100
E- mail: [email protected]
FAX: 22370-22171
Δ.O.Y. KAΣTOPIAΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ και ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
Λεωφόρος Κύκνων 2 52100 Καστοριά Γραμματεία-Πρωτόκολλο 24673-53202
FAX: 24670-87155
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………24673-53201
Υποδιευθυντής/-τρια ………………………………………………………………...…….24673-53204
Eλεγχος………………………….............................24673-53203 (Προϊστ.), 53207 έως 208, 53205
K.Φ.Α.Σ.………...………………………………………………………………...24673-53209 έως 210
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης………………………………...….24673-53221, 53232 έως 234
Eισόδημα………………………………………………………………………….24673-53212 έως 214
Kεφάλαιο…………………………………………………………………………………….24673-53216
Φ.Π.Α…………………………………………….…………………………………….…….24673-53229
Eσοδα………………………………………………………………….....24673-53220, 53223 έως 227
Αυτοκίνητα ….…………………………………………………………………..............….24673-53219
Ταμείο……………………………………………………………………………….............24673-53218
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης…………………………….....24673-53215 (Προϊστ.)
Μητρώο………………………………………………………………………..….24673-53209 έως 210
Γραμματεία-Πρωτόκολλο…………….…………………………………………………....24673-53202
E- mail: [email protected]
FAX: 24670-87155
Δ.O.Y. KATEPINHΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Β’ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και ΑΙΓΙΝΙΟΥ
Χαντζόγλου 48 60100 Κατερίνη Γραμματεία 23513-53300 έως 302, 53200
FAX: 23513-53399, 53299
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………23513-53310
Υποδιευθυντής/-τρια………………………………………………...……………...……...23513-53311
Eλεγχος…………………………...23513-53315 (Επόπτης/-τρια), 53316 έως 327, 53220 έως 224
K.Φ.Α.Σ.………………………………………………………………………...…23513-53380 έως 387
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης…..…23513-53390 (Προϊστ.), 53391 έως 398, 53260 έως 264
Eσοδα……………………………………………………...…23513-53340 (Προϊστ.), 53341 έως 351
Ταμείο…………………………………………………….………………….……23513-53352 έως 353
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………………….….23513-53314 (Προϊστ.)
Φ.Π.Α-Αυτοκίνητα………………………….…………………………………….23513-53270 έως 281
Eισόδημα……………………………………………………………………..…..23513-53360 έως 371
Κεφάλαιο……………………………………………………………….…………23513-53250 έως 258
Τ.Π.& Δ…………...…………………………………………………………......................23513-53356
Επιμελητές………………………………………………………………………..23513-53295 έως 296
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………………………………..23513-53330 (Προϊστ.)
Mητρώο…………………………………………………………………………...23513-53331 έως 337
Τεχνικός Διαχειριστής……...………………………………………………………………23513-53304
Γραμματεία…………………………………………….……………..….23513-53300 έως 302, 53200
E- mail: [email protected]
FAX: 23513-53399, 53299
Δ.O.Y. KEAΣ

84002 Κέα FAX: 22880-22186
Προϊστάμενος/-η  22880-22279
Κεφάλαιο- Δικαστικό-ΦΜΑΠ 22880-22279
Εισόδημα-ΦΠΑ-Κ.Β.Σ.-Αυτ/τα-Μητρώο-Παρακρ. Φόροι-Πρωτόκολλο 22880-22220
Έσοδα-Διαχ/ση-Παρ/κών-Έξοδα-Ο.Τ.Α 22880-22176
Δ.O.Y. KEPKYPAΣ η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Β’ ΚΕΡΚΥΡΑΣ και ΠΑΞΩΝ Σαμαρά 13
49100 Κέρκυρα Γραμματεία-Πρωτόκολλο 26613-63211, 63213
Τηλεφωνικό Κέντρο 26613-63200
FAX: 26610-34550
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………26613-63218
Υποδιευθυντής/-τρια ……………………………………………….…………..………….26613-63227
Eλεγχος………26613-63458 (Προϊστ.), 63404 έως 406, 63417 έως 418, 63422, 63424 έως 425,
63434, 63436 έως 437, 63447 έως 448, 63455, 63457, 63459
K.Φ.Α.Σ………………………………………………………………….....26613-63231, 63250, 63252
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης………………………….26613-63210 (Προϊστ.), 63205, 63214
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………………….….26613-63223 (Προϊστ.)
Εισόδημα…………………………………………………………………...………26613-63222, 63224
Παρακρατούμενοι…………………………………………………...…..26613-63217, 63220 έως 221
Kεφάλαιο………………………………………………………………………...….26613-63219, 63226
Φ.Π.Α……………………………………………………………………….……..26613-63215 έως 216
Eσοδα…………………………………………………………………….……...26613-63228 (Προϊστ.)
Ταμείο………………………………………………………………………………………..26613-63255
Λογιστικό-Επιστροφές-Διαγραφές………………………………………………………..26613-63229
Eξοδα…………………...……………………………………………………………………26613-63230
Διαχείριση Υλικού………………………………………………………………………… .26613-63225
Αυτοκίνητα …………………………………………………………………………...……..26613-63209
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων………………………………………………..…….26613-63256
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………………………………..26613-63201 (Προϊστ.)
Μητρώο ……………….…26613-63202 έως 204, 63206 έως 207, 63212 (Ελεγχος Προληπτικός)
Γραμματεία-Πρωτόκολλο………………………………………………………....26613-63211, 63213
Τηλεφωνικό Κέντρο………………………..………………………………..……………..26613-63200
E- mail: adoykerkyr[email protected]
FAX: 26610-34550
Δ.O.Y. KIΛKIΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ και ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
21ης Iουνίου 50 61100 Κιλκίς Γραμματεία-Πρωτόκολλο 23413-53701
FAX: 23410-23093
Προϊστάμενος/-η…………………………………………………………..………………..23413-53726
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους ………....………....23413-53734 (Προϊστ.)
Eισόδημα……………………………………………………………..……… ….23413-53723 έως 725
Φ.Μ.Υ.-Παρακρατούμενοι………………………………………………….……………...23413-53730
Aυτοκίνητα………...………………………………………………………..……………….23413-53731
Φ.Π.Α……………………………………….. ........... ……………..…………….23413-53732 έως 733
Kεφάλαιο………………………………………………………...………………..23413-53736 έως 738
Κ.Φ.Α.Σ……………………………………………………………………..………23413-53735, 53739
Eσοδα……………………………………………………………………23413-53717 (Προϊστ.), 53718
Eξοδα……..………………………………………………………………………… ……...23413-53719
Ενημερότητες……………………………………………………………..……… . ……....23413-53720
Τ.Π.&Δ…………………………………………………………………….........…..............23413-53721
Ταμείο……………………………………………………………… . ………….................23413-53722
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………………………………..23413-53727 (Προϊστ.)
Μητρώο……………………………………………………………….……………………..23413-53728
Γραμματεία-Πρωτόκολλο…………………………………….……….……………………23413-53701
E- mail: [email protected]
FAX: 23410-23093
Δ.O.Y. KOZANHΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΣΕΡΒΙΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΪΟΥ και ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
Καμβουνίων 16α  50100 Κοζάνη Γραμματεία 24610-50240
FAX: 24610-36049
Προϊστάμενος/-η…………………………………………………………………...............24613-54100
Υποδιευθυντής/-τρια.………………………………………...…………………………….24613-54101
Ελεγχος………………………………24613-54128 (Επόπτης/τρια), 54131, 54133 έως 134, 54166
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης…………………………………………………...…..24613-54145
Προσφυγές………………………………………………………………..………..24613-54149, 54108
Αυτοκίνητα…………………………………………………………………………………..24613-54120
Eισόδημα………………………………………………….…….24613-54160 έως 162, 54156, 54165
Διπλότυπα…………………………………………………………………………..………24613-54115
Ενημερότητες…………………………………………………………………………...…..24613-54111
Επιστροφές-Διαγραφές…………………………………………………………………….24613-54105
Ταμείο………………………………………………………………………………..……...24613-54119
Μητρώο…………………………………………………………………...…………………24613-54125
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
FAX: 24610-36049
Δ.O.Y. KOMOTHNHΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και ΣΑΠΠΩΝ
Δημοκρατίας 1 69100 Κομοτηνή Γραμματεία-Πρωτόκολλο 25313-53100
FAX: 25313-53160
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………..……..25313-53130
Υποδιευθυντής/-τρια...……………………………………………………......…25313-53104 έως 105
Eλεγχος..………………………….25313-53140 (Επόπτης/-τρια), 53126 έως 129, 53137 έως 139
Κ.Φ.Α.Σ……………………………………………………………………………………...25313-53106
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους ………....………....25313-53132 (Προϊστ.)
Φ.Π.A…………………………………………………………….………………..25313-53116 έως 117
Αυτοκίνητα……………………………………………………………………………..……25313-53119
Eισόδημα……………………………………………………………..….25313-53131, 53133 έως 134
ΕΝΦΙΑ……………………………………………………………………………...………..25313-53106
Κεφάλαιο……………....25313-53135 έως 136 (Γονικές Παροχές-Δωρεές), 53118 (Μεταβιβάσεις)
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης……………………….....25313-53142 (Προϊστ.), 53141, 53143
Eσοδα…………………………………………………......25313-53144 (Προϊστ.), 53148 (Συμψ/μου)
Ταμείο-Διπλότυπα………………………………………………………………….………23513-53146
Λογιστικό-Ενημερότητες……………………………………..…………………………….23513-53147
Βεβαίωση……………………………………………………………..….25313-53145, 53148 έως 149
Εξοδα…………………………………………………………………….…………………..25313-53149
Τ.Π. & Δ……………………………………………………………….……………………..25313-53150
Παράβολα…………………………………………………..……………………….………25313-53151
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………………………………..25313-53125 (Προϊστ.)
Mητρώο ………………………………………………………………………………...…..25313-53124
Γραμματεία-Πρωτόκολλο……………………………………………….…………….……25313-53100
E- mail: [email protected]
E- mail: [email protected]
FAX: 25313-53160
Δ.O.Y. KOPINΘOY
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ, ΚΙΑΤΟΥ, ΝΕΜΕΑΣ και ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Πατρών 83 20100 Κόρινθος Γραμματεία-Πρωτόκολλο 27410-40482 έως 484, 40439, 40497
FAX: 27410-22144
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………27410-40400
Υποδιευθυντής/-τρια…………………………………………………………...……….….27410-40495
Eλεγχος………………………….27410-40401 (Προϊστ.), 40402, 40404 έως 408, 40410 έως 411,
40416, 40418, 40420, 40486, 40498
Κ.Φ.Α.Σ….…………………………………………………………………..……...27410-40472, 40485
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………………….....27410-40413 (Προϊστ.)
Eισόδημα………………………………………………………………...27410-40417, 40431 έως 438
Φ.Π.A…………………………………..…………………………………27410-40469 έως 470, 40493
Kεφάλαιο …………………………………………………….….27410-40426, 40428 έως 429, 40490
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης……………..….27410-40480 (Προϊστ.), 40481, 40461, 40488,
40444 έως 445, 40442
Eσοδα…………………………….27410-40465 (Προϊστ.), 40456 έως 458, 40460, 40462 έως 464
Εξοδα………………………………………………………………………...……..27410-40447, 40449
Αυτοκίνητα……………………………………………………………………….....27410-40466, 40494
Τ.Π. & Δ………………………………………...……………………………………………27410-40452
Διαχειριστής …………………………………………..…………………….………………27410-40454
Ταμείο…………………………………………………………………..…………………...27410-40478
Τράπεζα της Ελλάδος………………………………………...……………………………27410-23402
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………………………….…....27410-40450 (Προϊστ.)
Μητρώο.…………………………………………………………………………....27410-40441, 40492
Γραμματεία-Πρωτόκολλο…………….……………….............27410-40482 έως 484, 40439, 40497
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
FAX: 27410-22144
Δ.O.Y. KYΘHPΩN

80100 Κύθηρα FAX: 27360-31205
Προϊστάμενος/-η 27360-31295, 31970
Δ.O.Y. KYMHΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΚΥΜΗΣ και ΚΑΡΥΣΤΟΥ

34003 Κύμη Τηλεφωνικό Κέντρο 22223-51100 έως 101
FAX: 22223-51126
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………….…………………...22223-51102
Εισόδημα………………………………………………….………….….22223-51104 έως 105, 51107
Κεφάλαιο…………………………………………………………………22223-51120 έως 121, 51124
Φ.Π.Α………………………………………………………………...………………………22223-51112
Αυτοκίνητα………... …………………………………………..……………………………22223-51110
Κ.Φ.Α.Σ………………………………………………………..…………………………….22223-51111
Eσοδα-Βεβαίωση………………………….………………………………………………..22223-51114
Επιστροφές-Διαγραφές……………………………………………………….…..22223-51115, 51113
Εξοδα………………………………………………………………………………….……..22223-51118
Ενημερότητες-Διπλότυπα…………………………………………………….....22223-51116 έως 117
Διαχείριση-Τ.Π. & Δ…………………………………………………………………..…….22223-51125
Μητρώο………...……………………………………………................…………………..22223-51109
Πρωτόκολλο……………………………………………………………………….……..…22223-51108
Τεχνική Διαχείριση……………………………………………………..…………………..22223-51125
Τηλεφωνικό Κέντρο…………………………...…………………………………22223-51100 έως 101
E-mail: [email protected]
FAX: 22223-51126
Δ.Ο.Υ. ΚΩ η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΚΩ, ΛΕΡΟΥ και ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Aλ. Διάκου 11 85300 Κως FAX: 22420-20212
Προϊστάμενος/-η………………………….………………………………………………...22420-20212
Εισόδημα-Παρακρατούμενοι Φόροι………….…22420-47388 (& Φ.Π.Α.-Μητρώο), 47402, 27203
Κεφάλαιο-Κληρονομιές-Γονικές Παροχές ……………………………...……..22420-47403 έως 404
Φορολογική Διαδικασία…………………………………….….22420-47384, 47381, 47407 έως 408
Κ.Φ.Α.Σ………………………………………………………………………………………22420-47406
Αυτοκίνητα-Γραμματεία-Πρωτόκολλο…………………………………….………………22420-47405
Eσοδα……………………………………………………..…………….………….22420-47386, 47401
Επιστροφές-Λογιστικό………………………………………………….………………….22420-47385
Eξοδα…………………………………………………………………..…………………....22420-47410
Διαχείριση……………………………………………………………………………………22420-47389
Τ.Π. & Δ.……………………………………………………………………………………..22420-47382
E-mail: [email protected]
FAX: 22420-20212
Δ.O.Y. ΛAΓKAΔA
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΛΑΓΚΑΔΑ, ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ και ΣΟΧΟΥ
Λουτρών 14 & Λαγκαδά 5 57200 Λαγκαδάς FAX: 23943-31179                         

Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………23943-31139
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………………….....23943-31128 (Προϊστ.)
Eισόδημα………………………………………………………23943-31124 έως 127, 31141 έως 142
Kεφάλαιο………………………………………………………………..…………………...23943-31129
Κ.Φ.Α.Σ...……………………………………………………………..………………….….23943-31130
Φ.Π.Α.-Αυτοκίνητα…………………………………..……………..……23943-31131 έως 133, 31144
Λογιστικό .……………………………………………………………..…………………... 23943-31145
Επιστροφές…………………………………………………………………….....23943-31135 έως 136
Έσοδα…………………………………………………..….…23943-31134 (Προϊστ.), 31137 έως 138
Ταμείο …………………………………………………………………………..……...…...23943-31149
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης……………………………..…23943-31161 (Προϊστ.)
Μητρώο ……………………………………………………………..…...23943-31146 έως 147, 31169
Πρωτόκολλο..……………………………………..………………………………………. 23943-31150
Ε-mail: [email protected]
Ε-mail: [email protected]
FAX: 23943-31179
Δ.O.Y. ΛAMIAΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ, ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ, ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, ΔΟΜΟΚΟΥ, ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ και ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Κανάρη & Ανθήλης 35100 Λαμία Γραμματεία-Πρωτόκολλο 22313-52188 έως 52189, 52191
FAX: 22313-52186   
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………22313-52100
Υποδιευθυντής/-τρια………………………………………………………………...……..22313-52101
Έλεγχος...……………………………...………….....22313-52193 (Επόπτης/-τρια), 52103 έως 116
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………………….....22313-52182 (Προϊστ.)
Eισόδημα (Ε9-ΕΝΦΙΑ-Ε2)…………………………………………..22313-52178 έως 52179, 52183
Παραλαβή Δηλώσεων Ε1-Εκκαθαρίσεις-Επιστροφές………………..22313-52180, 52183, 52176
Φ.Π.Α……………………………………………………………..…………..….…22313-52167, 52169
Aυτοκίνητα..……………………………………………………….………….......22313-52165 έως 166
Kεφάλαιο……………………………………………………….…………….…...22313-52149 έως 151
Έσοδα..……………………………………………………..………....………...22313-52144 (Προϊστ.)
Διπλότυπα……………………………………………………………..……………………22313-52148
Ενημερότητες……………………………………………………………...………………..22313-52147
Επιστροφές-Συμψηφισμοί………………………………..……………………….22313-52139, 52142
Έξοδα………………………………………..………………………………….…..22313-52128, 52130
T.Π. & Δ …….……………………………………………………………………… ………22313-52136
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης……………………………………………………….22313-52195
Ληξιπρόθεσμες Οφειλές-Κατασχέσεις-Δεσμεύσεις……..….22313-52198 έως 199, 52194, 52190
Πλειστηριασμοί……………………………………………………………………...………22313-52196
Αντικρούσεις-Προσφυγές…………………………………………………….….22313-52171 έως 173
K.Φ.Α.Σ.…………………………………….22313-52193 (Προϊστ.), 52122, 52124 έως 125, 52127
Μητρώο………………………………………….…..22313-52160 (Προϊστ.), 52159, 52161 έως 163
Γραμματεία-Πρωτόκολλο.………………………………….....……..22313-52188 έως 52189, 52191
Ε-mail: [email protected]
Ε-mail: [email protected]
FAX: 22313-52186
Δ.O.Y. A' ΛAPIΣAΣ
Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ και ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Χατζημιχάλη 81 41334 Φιλιππούπολη Λάρισας FAX: 2413-510151
Προϊστάμενος/-η………………………………………………………………………..…..2413-510137
Υποδιευθυντής/-τρια…………………………………………………………………….…2413-510152
Εσοδα…………………………………………………………………………....2413-510117 (Προϊστ.)
Εσοδα…….…2413-510118,510121 έως 122,510124 έως 125,510127 έως 129,510140 εώς 142
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους…...…...…………...2413-510169 (Προϊστ.)
Εισόδημα…………………………………………………..…2413-510181 έως 182, 510187 έως 188
Kεφάλαιο..........................................................................2413-510159, 510161 έως 164, 510184
Φ.Π.A ……………...………………………………………………………………………..2413-510153
Αυτοκίνητα…………………………………………………………………………………..2413-510150
Κ.Φ.Α.Σ (Ελεγχος)………………………………………………………..…………….…..2413-510147
Επόπτες.…………………………………………….2413-510178 (Ελέγχου 1), 510149 (Ελέγχου 2)
Ελεγχος……..........................2413-510161 έως 162, 510165 έως 167, 510179, 510185 έως 186
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης………………………………………...…2413-510145 (Προϊστ.),
510156 έως 159, 510170
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………………………….…..…2413-510111(Προϊστ.)
Μητρώο……………………………………………………………………………2413-510133, 510136
Αυτοψίες…………………………………………………………………………………..…2413-510134
Δαπάνες……………………………………………………………………………….…….2413-510176
Ταμείο Παρ/κών & Δανείων…………………………………..……………...…2413-510171 έως 172
Τεχνική Διαχείριση…………………………………………………………..…………..…2413-510110
Πρωτόκολλο ………………………………………………………………...……2413-510175, 510177
E-mail: [email protected]
FAX: 2413-510151
Δ.O.Y. Β' ΛΑΡΙΣΑΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Β’ ΛΑΡΙΣΑΣ, Γ’ ΛΑΡΙΣΑΣ και ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Pούσβελτ & Πατρόκλου
41110 Λάρισα FAX: 2410-537087
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………2413-510360
Έσοδα……………………...…………………………....2413-510325 (Προϊστ.), 510322 (Βεβαίωση)
Διπλότυπα-ΑΦΕ……………………………………………………………….....2413-510320 έως 321
Έξοδα ….……….………………………………………………………………………...…2413-510326
Επιστροφές-Διαγραφές…………………………………….…………2413-510341, 510337 έως 339
Λογιστικό .…………………………………………………………………….……………..2413-510323
Διαχείριση Υλικού…………………………………………………………………..………2413-510327
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………………….....2413-510359 (Προϊστ.)
Αυτοκίνητα…………………………………………………………….………….2413-510328 έως 329
Εισόδημα……………………………………………….........2413-510350 έως 351, 510353 έως 355
Κεφάλαιο………....…………………………………………..2413-510331, 510319, 510395, 510335
Φ.Π.Α.……………………………………………….........................................2413-510346 έως 348
Κ.Φ.Α.Σ………...………………………………………………………………….2413-510345 έως 346
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………………………...…..…2413-510363 (Προϊστ.)
Μητρώο…………………………………………………………………………...2413-510356 έως 357
Πρωτόκολλο……………………………………………….……………………..2413-510361 έως 362
E-mail: [email protected]
FAX: 2410-537087
Δ.O.Y. ΛEPOY

85400 Λέρος FAX: 22470-23800
Προϊστάμενος/-η 22470-23800, 22011, 22530 
Δ.O.Y. ΛEYKAΔAΣ
Αγ. Σικελιανού 1 31100 Λευκάδα Γραμματεία 26453-62612        
FAX: 26453-62618
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………26453-62611
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………………….....26453-62630 (Προϊστ.)
Εισόδημα…………………………………….………..…26453-62628, 62615, 62622, 62633, 62636
Κεφάλαιο………………………………………….……………………………......26453-62638, 62640
Φ.Π.Α………………………………………………………….……………………………..26453-62644
Αυτοκίνητα…………………………………………………………………………………..26453-62627
Τ.Π. & Δ……………………………………………………………...………………………26453-62643
Κ.Φ.Α.Σ………………………………………………………………………..…………….26453-62628
Eσοδα..……………………………………………………………………....…..26453-62648 (Προϊστ.)
Εκδοτήρια-Ενημερότητες-Βεβαίωση……………………………………………………..26453-62624
Επιστροφές-Διαγραφές………………………………..…………………………………..26453-62623
Λογιστικό-Τεχνική Διαχείριση………………….………………………………………….26453-62619
Ταμείο-Διαχείριση…………..……..……………………………………….……………....26453-62617
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………………...…26453-62613 (Μητρώο &Προϊστ.)
Γραμματεία……..……….……..…………….................................................................26453-62612
Πρωτόκολλο …………………………………………………..………………………..…..26453-62600
E-mail:[email protected]
FAX: 26453-62618
Δ.O.Y. ΛHMNOY
Μητροπόλεως 8 81400 Μύρινα Λήμνου Γραμματεία 22540-22209                                  

Κεφάλαιο-Γραμματεία 22540-22209                                  
FAX: 22540-22265
Προϊστάμενος/-η 22540-23509
Εσόδων-Εξόδων-Λογιστικό-Διαχείριση 22540-24265
Εισόδημα 22540-25290
ΦΠΑ-ΚΒΣ-Μητρώο- Αυτ/τα 22540-25398
Ελεγκτής Ο.Τ.Α 22540-23102
Πρακτ.Τράπεζας Ελλάδος 22540-23104
Δ.O.Y. ΛIBAΔEIAΣ
Σοφοκλέους 17 32100 Λιβαδειά Γραμματεία 22613-52315
FAX: 22610-26646   
Προϊστάμενος/-η………………………………………………..……….…….……………22613-52316
Υποδιευθυντής/-τρια………………………...……………………………………………..22613-52327
Eλεγχος……………………………………………....22613-52328 (Επόπτης/-τρια), 52332 έως 333
Eισόδημα…………………………………………..…..22613-52344, 52346, 52336 (Παρ/νοι Φόροι)
Kεφάλαιο……...……..……………….22613-52317 (Δωρεές),52318 (ΦΜΑ), 52321 (Κληρονομιές)
Φ.Π.A………………………………………………………….…………..………22613-52341 έως 342
Αυτοκίνητα………………………………………………………..………………………....22613-52347
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης…………………………………………………...…..22613-52307
Κ.Φ.Α.Σ……………………………………………………………..……………..22613-52322 έως 324
Eσοδα ………………….22613-52304 (Προϊστ.), 52301, 52311 (Εκδότες), 52312 (Ενημερότητες)
Λογιστικό…………………………………………………………………….………………22613-52309
Επιστροφές……………………………………………………………………….22613-52302 έως 303
Ταμείο…………………………………………………………….………...………….……22613-52313
Mητρώο…………………………………………………………..……….……..22613-52339 έως 340
Πρωτόκολλο………………………………………………...…………………....…………22613-52325
Γραμματεία………...………………………………………………..………………..……..22613-52315
E-mail:[email protected]
FAX: 22610-26646
Δ.O.Y. MEΣOΛOΓΓIOY
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ και ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Λιμάνι Μεσολογγίου 30200 Μεσολόγγι Γραμματεία 26310-50214
FAX: 26313-63603,
63651 (Εσοδα)
Προϊστάμενος/-η………………………………………………………….……...…………26313-63601
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους……………………..26313-63620 (Προϊστ.)
Εισόδημα…………………………………….26313-63627, 63631 έως 632, 63634 έως 635, 63662
Εισόδημα (Ελεγχος)……………………………….……26313-63608, 63618, 63613, 63616, 63623
Φ.Π.Α..………………………………………………………………………….…..26313-63622, 63633
Αυτοκίνητα…………………………………………………………………….……26313-63637, 63652
Kεφάλαιο……………………………………………………………………….... 26313-63628 έως 630
Κ.Φ.Α.Σ...……………….…..…………………………………………………...…………..26313-63609
Eσοδα……………………….26313-63645 (Προϊστ.), 63640, 63642, 63644, 63647, 63650, 63654
Εξοδα……………………………………………………………………………………..….26313-63656
Τ.Π. & Δανείων……………………….……………………………..………….…………..26313-63655
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………………………...…..…26313-63624 (Προϊστ.)
Μητρώο………………………………………..…………………….……..………26313-63607, 63625
Τεχνική Διαχείριση…………………………………………………………………..……..26313-63625
Πρωτόκολλο……………………………………...………………………………………....26313-63605
E-mail:[email protected]
FAX: 26313-63603, 63651 (Εσοδα)
Δ.O.Y. MHΛOY

84800 Μήλος FAX: 22870-23983
Προϊστάμενος/-η 22870-22368
Λοιπό Προσωπικό 22870-21358, 21232
O.T.A 22870-23169
Δ.O.Y. MYKONOY
Δραφάκι 84600 Μύκονος FAX: 22890-28833 

Προϊστάμενος/-η …………………………………………………….………...………...…22893-61100
Εισόδημα ………………………………………………………………………......22893-61137, 61122
Κ.Φ.Α.Σ...………………………………………………………………………………...….22893-61126
Κεφάλαιο………………………………………………………………………….22893-61127 έως 129
Μητρώο…………………………………………..............................................22893-61123 έως 124
Έσοδα …………………………………………………..…...............................22893-61132 έως 134
Λογιστικό ………………………………………………………….……………………...…22893-61125
Διαχείριση ……………………………………….……..…………………………………...22893-61130
E-mail:[email protected]
FAX: 22890-28833
Δ.O.Y. MYTIΛHNHΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ, ΚΑΛΛΟΝΗΣ, ΜΗΘΥΜΝΗΣ και ΛΗΜΝΟΥ Κουντουριώτου 87 81100 Μυτιλήνη Γραμματεία 22513-53138
FAX: 22513-53175 (Πρωτόκολλο),
53105 (Μητρώο),
53117 (Εσοδα)
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………22513-53137
Υποδιευθυντής/-τρια..…………………………………………………………………...…22513-53144
Eλεγχος……….22513-53139 (Προϊστ.), 53140 έως 143, 53147 έως 149, 53165, 53173 έως 174
Ελεγχος Κεφαλαίου………………………………………………………………22513-53167 έως 169
Κ.Φ.Α.Σ.………………………………………………………………..…..……….22513-53104, 53106
Eισόδημα…………………………………………………………………….……22513-53126 έως 131
Kεφάλαιο……………………………………………….………………………....22513-53132 έως 134
Φ.Π.A.………………………………………………………...……....….22513-53108 έως 110, 53146
Aυτοκίνητα……………………………………………………….………………………….22513-53111
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης……………..…………………….22513-53112 έως 113, 53172
Eσοδα…………………………………………….…...22513-53118 έως 119, 53115 έως 116, 53121
Επιστροφές……………………………………………………………………………..…..22513-53114
Λογιστικό……………………………………………………………………….……………22513-53120
Ταμείο…...……………………………………………………………………..……………22513-53171
Eξοδα………………………………………………………..…...…..…..22513-53123 έως 124, 53170
Διαχείριση-Τ.Π. & Δ………….………………………………………………………..……22513-53171
Μητρώο….………………………………………………………………….…….22513-53101 έως 103
Πρωτόκολλο……………………………………………………………..22513-53100, 53135 έως 136
Γραμματεία……………………………………………..………………………………..….22513-53138
Τεχνική Διαχείριση...……………………………………………….………………….…...22513-53125
Server…………………………………………..……………………………………………22513-53199
E-mail:[email protected]
E-mail:[email protected]
FAX: 22513-53175 (Πρωτόκολλο), 53105 (Μητρώο), 53117 (Εσοδα)
Δ.O.Y. NAΞOY
Α. Παπανδρέου 84300 Νάξος FAX: 22850-24930
FAX: 22850-24930, 26208
Προϊστάμενος/-η 22850-24930, 22359, 22208, 26208
Δ.O.Y. NAYΠΛIOΥ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ και ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
Hρακλέους 4 21100 Ναύπλιο Γραμματεία-Πρωτόκολλο 27523-62669
FAX: 27520-27389
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………27523-62671
Υποδιευθυντής/-τρια………….…………………………………...…………………….…27523-62672
Eλεγχος………………………………27523-62691(Επόπτης/-τρια), 62645, 62683, 62686, 62648,
62689 έως 690, 62618, 62659
K.Φ.Α.Σ …………………………………………………………………………….27523-62643, 62635
Eισόδημα……………………………………………………………………….…27523-62650 έως 652
Kεφάλαιο………………………………………………...………27523-62662, 62664 έως 665, 62670
Φ.Π.Α……………………………………………………….………………27523-62677,62675, 62679
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης…………………….…..27523-62630 (Προϊστ.), 62631 έως 634
Eσοδα……………………………….....27523-62620 (Προϊστ.), 62621 (Εξοδα), 62655 (Βεβαίωση)
Φορολογική Ενημερότητα…………………………………………………………………27523-62628
Επιστροφές-Διαγραφές…………………………………………………………………….27523-62656
Ταμείο………………………………………………………………………………………..27523-62619
Τ.Π. & Δ……………………………………………………………………………………...27523-62661
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης…………………..…………….27523-62667 έως 668
Γραμματεία-Πρωτόκολλο……………………………………..……………………………27523-62669
E-mail:[email protected]
FAX: 27520-27389
Δ.O.Y. N. IΩNIAΣ ΒΟΛΟΥ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΑΛΜΥΡΟΥ, ΣΚΙΑΘΟΥ και ΣΚΟΠΕΛΟΥ Tέρμα Aγ. Nεκταρίου 38446 Γραμματεία-Τηλεφωνικό Κέντρο 24213-54523
FAX: 24213-54525 (Γραμματεία),
54521 (Εσοδα)

Προϊστάμενος/-η………………………………………….………………………………...24213-54565
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους …………………….24213-54567 (Προϊστ.)
Eισόδημα……………………………………………………..…..24213-54557, 54559, 54578, 54580
Κεφάλαιο…………………………24213-54527, 54531, 54541 έως 542, 54553 (Γονικές Παροχές)
Φ.Π.A………………………………………………...………………...…..24213-54572, 54549, 54551
Αυτοκίνητα-Tεχνική Διαχείριση…..………………………………………………….…….24213-54507
Κ.Φ.Α.Σ………..………………………………………………………..…………..24213-54517, 54519
Eσοδα……………………………………………………………………24213-54508 (Προϊστ.), 54543
Λογιστικό…………………………………………………………………………………….24213-54545
Βεβαίωση……………………...…………………………………………………………....24213-54521
Επιστροφές-Διαγραφές…………………………………………………………………….24213-54501
Ταμείο………………………………………………………………………………………..24213-54574
Τ.Π. & Δ.-Διαχείριση……………………………………………………..…………………24213-54576
Mητρώο……………………………………………………………….…...24213-54505, 54503, 54537
Γραμματεία-Τηλεφωνικό Κέντρο ………………………………………………………..24213-54523
E-mail: [email protected]
FAX: 24213-54525 (Γραμματεία), 54521 (Εσοδα)
Δ.O.Y. NEΩN MOYΔANIΩN
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ και ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Κουτσαντώνη 12       63200 Ν.Μουδινιά Χαλκιδικής Γραμματεία-Τεχνική Υποστήριξη 23733-51121
FAX: 23733-51149
Προϊστάμενος/-η…………………………………………..……………………………… .23733-51122
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους …………………….23733-51145 (Προϊστ.)
Εισόδημα………………………………………….……..…….23733-51123 έως 124, 51126 έως 127
Κεφάλαιο………………………………………………..………………………...23733-51135 έως 136
Φ.Π.Α. ……………………………………………………………………..….……23733-51117, 51134
Αυτοκίνητα- Κ.Φ.Α.Σ…..………………………..………...…………….……….23733-51101 έως 102
Εσοδα………………...…………..………………………..………………….....23733-51108 (Προϊστ.)
Έξοδα ……………………………………………………………….………………………23733-51138
Λογιστικό……………………………………………………………………………...……..23733-51109
Βεβαίωση…………………………………………………………………………...……….23733-51107
Επιστροφές……………………………………………………………………….23733-51113 έως 114
Ενημερότητες-Εκδοτήριο…………………………………...…23733-51103, 51105 έως 106, 51143
Διαχείριση-Τ.Π. & Δ………………………………………………………………….……..23733-51111
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης…………………………..……23733-51133 (Προϊστ.)
Μητρώο ……………….. ………………………………………..………………………….23733-51147
Πρωτόκολλο…………………………………………………………….…………….…….23733-51140
Γραμματεία-Τεχνική Υποστήριξη……...……………………………………………..…...23733-51121
E-mail:[email protected]
FAX: 23733-51149
Δ.O.Y. ΞANΘHΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ και Β’ ΞΑΝΘΗΣ
Μεσολογγίου 13 67100 Ξάνθη Γραμματεία 25413-53227
FAX: 25413-53211 (Γραμματεία),
53228 (Δικαστικό) 

Προϊστάμενος/-η………………………………………………………………………..…..25413-53210
Υποδιευθυντής/-τρια …………………………………………………………...………….25413-53103
Eλεγχος……………………………………...25413-53212, 53214 έως 217, 53144, 53146 έως 149
Τεχνική Διαχείριση……………………………………………….………………..25413-53213, 53218
Κ.Φ.Α.Σ……………………………………………………………………………25413-53230 έως 231
Εισόδημα………………………….………………………...…..25413-53236, 53239 έως 240, 53242
Φ.Π.Α………………………..……………………………..………………...……25413-53220 έως 222
Kεφάλαιο…………………………………………………………………25413-53246, 53248 έως 249
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης…………25413-53245, 53247, 53232, 53234 έως 235, 53229
Eσοδα………………………………………………....25413-53124 έως 125, 53138, 53140 έως 141
Εξοδα…………………………………...…………………………………………25413-53128 έως 129
Τ.Π. & Δανείων ………………………………………………………………………..…...25413-53135
Διαχείριση……………………………………………………………………………………25413-53134
Ταμείο……………………………………………………………………………….……….25413-53137
Αυτοκίνητα…………………………………………………………….……….25413-53130 έως 53132
Μητρώο……………………………………………………………………………..25413-53223, 53226
Γραμματεία…………………………………………………………………………..………25413-53227
E-mail: [email protected]
FAX: 25413-53211 (Γραμματεία), 53228 (Δικαστικό)
Δ.O.Y. OPEΣTIAΔAΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ και ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Ιπποκράτους 30 68200 Ορεστιάδα Γραμματεία 25523-51141
FAX: 25520-22587, 21209
Προϊστάμενος/-η………………………………………………….………………………...25523-51100
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους……………………………...…25523-51144
Εισόδημα………………..………………………………………………………. 25523-51137 έως 139
Κεφάλαιο……………………………………………………………...…...25523-51136, 51140, 51146
Φ.Π.Α. …………………………………………………………………….…………………25523-51123
Αυτοκίνητα……………………………………………………………….………………….25523-51125
Κ.Φ.Α.Σ.……………..………………………………………………………………...…… 25523-51133
Eσοδα………………………………………………………..….25523-51130, 51121 έως 122, 51129
Εξοδα…....………………………………………….……………….……………...………25523-51116
Ταμείο……………………………………………………………………..………….……..25523-51131
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης……………………………….…………..25523-51127
Μητρώο…………………………………………………….…………………..……………25523-51126
Γραμματεία...………...…………………………………………………………………...…25523-51141
E-mail:[email protected]
FAX: 25520-22587, 21209
Δ.O.Y. ΠAΞΩN

49082 Παξοί FAX: 26620-32586
Προϊστάμενος/-η 26620-32000, 32220
Δ.O.Y. ΠAPOY
Παροικία 84400 Πάρος Γραμματεία-Κέντρο 22843-61100
FAX: 22840-24505
Προϊστάμενος/-η…………………………..…………………………….………………… 22843-61120
Εισόδημα…...…………………………..…………………………….....22843-61134, 61136 έως 137
Κεφάλαιο…...…………………………..…………………………………………….……..22843-61132
Έσοδα…………………………………..…………………………………………………...22843-61123
Διαχείριση……………………………………………………………………………………22843-61122
Κ.Φ.Α.Σ...….…………………………..…………………………………………………….22843-61131
Λογιστικό-Τεχνική Διαχείριση………………………………….………………………….22843-61118
Μητρώο………………………..…………………………………….……………22843-61126 έως 127
Πρωτόκολλο…………………..……………………………………………………….……22843-61128
Γραμματεία-Κέντρο………………..………………………………………………….…….22843-61100
E-mail:[email protected]
FAX: 22840-24505
Δ.O.Y. A' ΠATPΩN
Kανακάρη 84-86 26110 Πάτρα Γραμματεία 2613-621100
FAX: 2610-220183, 622928

Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………2610-277010
Υποδιευθυντής/-τρια…………………………………………………………………….…2610-622173
Eλεγχος…………...….2610-277286 (Επόπτης/-τρια), 226086, 622172, 622927, 273795, 623440
Eισόδημα……………………………………………….…………………….…...2610-226289, 224841
Φ.Π.A……………………………………..………………………………………………….2610-279817
Eσοδα-Λογιστικό………………………………………………………………………..….2610-277152
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης-Διαχείριση….……………………………………….2610-622928
K.Φ.Α.Σ.…..………………………………………………………………………………....2610-272843
Πρωτόκολλο…………………………………………………………………………………2610-623560
Γραμματεία…………………………………………………………………………………..2610-623441
E-mail:[email protected]
FAX: 2610-220183, 622928
Δ.O.Y. Γ' ΠATPΩN
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Γ’ ΠΑΤΡΩΝ, Β’ ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
Aκτή Δυμαίων 18 26222 Πάτρα FAX: 2610-311930        
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………2613-621537
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους…………..…..........2613-621568 (Προϊστ.)
Eισόδημα……………………..2613-621547 έως 550, 621557, 621559, 621561, 621554 (ΕΝΦΙΑ)
Kεφάλαιο……………………………………………………………………………...…..…2613-621562
Φ.Μ.Α………………………………………………………………………………………..2613-621573
Φ.Π.A.…………………………………………………………….……………….2613-621529 έως 530
Aυτοκίνητα…………………………………………………………………………...……...2613-621518
K.Φ.Α.Σ.…………………………………………………………………………...2613-621545, 621552
Eσοδα…………………………………………………………………...………...2613-621522 έως 525
Λογιστικό……………………………………..……………………………………………...2613-621526
Διαχείριση Υλικού……………………………………………………..…………………....2613-621558
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………………………………..2613-621570 (Προϊστ.)
Μητρώο………………………………………………….................….2613-621516, 621533 έως 534
Τεχνική Διαχείριση-Server………………………………………………………………...2613-621520
Πρωτόκολλο………………………………………………….2613-621566, 621571, 621535 έως 536
E-mail:[email protected]
FAX: 2610-311930
Δ.O.Y. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ) Δεν έχει γίνει έναρξη λειτουργίας


Δ.O.Y. ΠOΛYΓYPOY
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ και ΑΡΝΑΙΑΣ
Χαρ.Τρικούπη 33 63100 Πολύγυρος Γραμματεία 23713-52108
FAX: 23713-52104
Προϊστάμενος/-η…………………………………………………………....………………23713-52101
Υποδιευθυντής/-τρια………………..………………………………..…………………….23713-52102
Έλεγχος………………………………………..23713-52134 έως 138, 52122, 52125, 52115, 52127
Κ.Φ.Α.Σ…………..……………………………….……………………….……...23713-52132 έως 133
Εισόδημα……………………………………………………………..…...23713-52112, 52114, 52116
Κεφάλαιο……………………………….……………….…………....….23713-52105 έως 107, 52139
Φ.Π.Α…………………………………………………………………...…………23713-52117 έως 118
Αυτοκίνητα…………………………………………………………………………………..23713-52111
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης………………………....23713-52120 έως 121, 52123 έως 124
Έσοδα……………... ……………………………………….23713-52126 (& Εξοδα), 52128 έως 130
Μητρώο…………………………………………………………………..23713-52109 έως 110, 52113
Γραμματεία……………………………..………………………………………….…..……23713-52108
Πρωτόκολλο…………………………………………………………..…………………….23713-52103
E-mail:[email protected]
FAX: 23713-52104
Δ.Ο.Υ. ΠΟΡΟΥ

18020 Πόρος FAX: 22980-25050
Προϊστάμενος/-η 22980-25987, 22268, 22364, 26075
Δ.O.Y. ΠPEBEZAΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΠΑΡΓΑΣ και ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
Πολυτεχνείου 15 48100 Πρέβεζα Γραμματεία 26823-62345, 62360
FAX:.26823-62365
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………26823-62300
Υποδιευθυντής/-τρια.…..……………………………………………………………..……26823-62321
Eλεγχος………………………...…..26823-62329 (Επόπτης/-τρια), 62322 έως 323, 62354, 62369,
62320, 62352, 62357, 62332 έως 333, 62347, 62361, 62364
Κ.Φ.Α.Σ………………………………………………………………………………………26823-62349
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης…………………………26823-62348 (Προϊστ.), 62341, 62328,
62363, 62324, 62366 έως 367
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους……………………..26823-62353 (Προϊστ.)
Eισόδημα……………………………………………….....................…26823-62325 έως 327, 62362
Φ.Π.Α……………………………………………………………………...…………………26823-62350
Αυτοκίνητα….…………………………………………..………………………………..….26823-62355
Kεφάλαιο……………………………………………..….26823-62342, 62340, 62346, 62344, 62351
Eσοδα………………………………………………...…………..……….…..…26823-62338 (Προϊστ.)
Βεβαίωση……………………………………………………………………………..……..26823-62334
Εκδοτήρια……………………………………………………………………..……26823-62331, 62371
Ταμείο………….. ……………………….…………………………….….…...……………26823-62330
Διαχείριση….…………………………………………….………………………………….26823-62337
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………………………………..26823-62339 (Προϊστ.)
Μητρώο………………………………………..…………...…………...............…26823-62358, 62335
Γραμματεία…………………………………………………………………………26823-62345, 62360
Τεχνική Διαχείριση……………………………………………………………………..…..26823-62336
E-mail:[email protected]
FAX:.26823-62365
Δ.O.Y. ΠTOΛEMAΙΔAΣ
Φιλίππου 4 50200 Πτολεμαίδα Γραμματεία 24633-52130
FAX: 24630-22204
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………24633-52110
Eισόδημα…………………………………………………….….24633-52120 έως 121, 52134, 52149
Φ.Π.Α.……………………………………………………………………………………..…24633-52122
Κ.Φ.Α.Σ.………………………………………………………………………………...…...24633-52123
Κεφάλαιο..…………………………………………………..……………….……24633-52126 έως 127
Αυτοκίνητα……………………………..…………………………………………………....24633-52125
Εσοδα……………………………..…...………………….……………..24633-52135, 52139 έως 140
Επιστροφές-Ταμείο…………………………………………………………….….24633-52142, 52138
Λογιστικό…………………………………………………………………………………….24633-52137
Ταμείο Παρ/κών & Δανείων……………………………………………………………….24633-52136
Μητρώο…………………………………………………………………………...24633-52132 έως 133
Γραμματεία……………………………………………………………………………….….24633-52130
Πρωτόκολλο…………………………………………………………………………….…..24633-52132
E-mail:[email protected]
E-mail:[email protected]
FAX: 24630-22204
Δ.O.Y. ΠYPΓOY
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΠΥΡΓΟΥ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ, ΖΑΧΑΡΩΣ και ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
28ης Oκτωβρίου & Προύσσης 27100 Πύργος Γραμματεία 26210-23641
FAX: 26210-26904,
20246 (Εσοδα)
Προϊστάμενος/-η…………………………………………………………………………....26213-63209
Έλεγχος……………………………………………………………………….….26213-63217 έως 219
Eισόδημα-Φ.Π.Α…..…………………………………………………..……..………….….26213-63227
Επιμελητές…………………………………………………………………………………..26213-63212
E-mail:[email protected]
FAX: 26210-26904, 20246 (Εσοδα)
Δ.O.Y. PEΘYMNOY
Σταμαθιουδάκη 8 74100 Ρέθυμνο Γραμματεία 28310-24742
FAX: 28310-22291
Προϊστάμενος/-η………………………………………………………………….………...28310-26666
Υποδιευθυντής/-τρια………………..…………………………..…………….……………28310-58315
Eλεγχος…………………………………………………….……28310-54859, 27809 (Επόπτης/-τρια)
Κεφάλαιο………………………………………………………..………...…………………28310-24156
Ελεγχος Κεφαλαίου…………………………………………………………………….…..28310-54851
Εισόδημα….……………………………………………………………..………………….28310-52437
Φ.Π.Α.-Αυτοκίνητα…………………………………………………...….……………...….28310-52436
Εσοδα-Εξοδα-Λογιστικό-Βεβαίωση……..………………………..……….....….28310-22293, 20253
Ταμείο-Τ.Π. & Δ.-Διαχείριση Υλικού…………………………………..………………….28310-22293
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης ………………………………..……………...…...…28310-27808
Κ.Φ.Α.Σ………………………………………………………………………………….…..28310-52438
Μητρώο…………………………………………………………………………………...…28310-58316
Γραμματεία ……………..…………………………………..………………………………28310-24742
E-mail:[email protected]
FAX: 28310-22291
Δ.O.Y. POΔOY η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ και ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Γ.Μαύρου 2, Ζέφυρος 85100 Ρόδος Πρωτόκολλο-Γραμματεία 22413-63436 έως 437
FAX: 22410-25156, 21711, 28238
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………22413-63401
Υποδιευθυντής/-τρια……………...…………………………………………………..……22413-63305
Eλεγχος……………………………………………………..……..22413-63331 (Επόπτης Α2), 63402
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους……………………...22413-63450 έως 458
Φ.Μ.Υ…………………………………………………….……………………………..…...22413-63451
Eσοδα- Ενημερότητες………………………………………………………….....……….22413-63363
Βεβαιώσεις-Εκδότες ………………………………………….………………………...….22413-63338
Επιστροφές……………………………………….………………….……………………..22413-63361
Ταμείο-Τ.Π. & Δ ……………………..…………...………………………………..……….22413-63340
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης ………..……………..……………………22413-63315 έως 320
Κ.Φ.Α.Σ…………………………………………..………………………………….………22413-63416
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………………………..22413-63430 έως 432, 63438
Πρωτόκολλο-Γραμματεία………………………………………………………..22413-63436 έως 437
E-mail:[email protected]
FAX: 22410-25156, 21711, 28238
Δ.O.Y. ΣAΛAMINAΣ
Αγ. Μηνά 3 18900 Σαλαμίνα Γραμματεία 210-4651160      
Προϊστάμενος/-τρια 210-4640620
Eλέγχου 210-4640903, 4656200
Kεφαλαίου. 210-4657715
Εισόδημα 210-4656099
K.B.Σ-Φ.Π.Α.-Αυτοκίνητα 210-4656260
Μητρώο 210-4658355
Δικαστικό 210-4650344
Εσοδα-Διαχείριση- Ταμείο 210-4651121
Eξόδων 210-4657709
FAX: 210-4651160

Δ.O.Y. ΣAMOY
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΣΑΜΟΥ, ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ και ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ Πυθαγόρα 5
83100 Σάμος Γραμματεία 22733-53219
FAX: 22730-22134
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………22733-53218
Εισόδημα…………………………………………………................................22733-53220 έως 223
Κεφάλαιο……………………………………………………………….………………....…22733-53228
Φ.Π.Α…………………………………………………………….………………….22733-53243, 53226
Ταμείο……………………………………………………..…………………………………22733-53231
Λογιστικό..………………………………………………..……………………….22733-53233 έως 234
Έσοδα……………………………………………………………………….…….22733-53235 έως 239
Κ.Φ.Α.Σ……………………………………………….……………………….…..22733-53240 έως 242
Μητρώο..………………………………………………..……………..………….22733-53224 έως 225
Γραμματεία………………………………………………………….………….……………22733-53219
E-mail:[email protected]
FAX: 22730-22134
Δ.O.Y. ΣEPPΩN η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ ΣΕΡΡΩΝ, Β’ ΣΕΡΡΩΝ, ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ, ΝΙΓΡΙΤΑΣ και ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Πατριάρχου Γρηγορίου Ζ’ 33 62125 Σέρρες Γραμματεία 23213-54252
FAX: 23213-54239 (Γραμματεία),
54139 (Δικαστικό),
54129 (Εισόδημα-ΦΠΑ-Αυτοκίνητα),
54119 (Κεφάλαιο),
54179 (Εσοδα)
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………..…....23213-54295, 54101
Υποδιευθυντής/-τρια……………………………………………………………....23213-54296, 54150
Eλεγχος……………….….23213-54283 & 54190 (Επόπτης/-τρια), 54280, 54282, 54284 έως 287
K.Φ.Α.Σ……………………………………………………………………………..23213-54288, 54180
Ελεγχος Κεφαλαίου…………………………...……………………………………………23213-54289
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης…………………....….23213-54291 & 54130 (Προϊστ.), 54290,
54292, 54293 (Αναγκ.Είσπραξη), 54294 (Ρυθμίσεις)
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους....23213-54261 & 54120 (Προϊστ.), 54260
Εκκαθαρίσεις…………………………………………………………………………..……23213-54262
Eισόδημα………………………………………………………………………………..…..23213-54263
Αυτοκίνητα…………………………………………………………………………………..23213-54264
Φ.Π.Α………………………………………………………………………..……………….23213-54265
Κληρονομιές…………………………………………………………………………………23213-54266
Μεταβιβάσεις Ακινήτων…………………………………………………………………….23213-54267
Δωρεές-Γονικές Παροχές……………………………………...…………………………..23213-54268
Eσοδα………………………………………………………...23213-54271 & 54165 (Προϊστ.), 54270
Λογιστικό………………………………………………………………….…………………23213-54272
Ενημερότητες………………………………….……………………………………………23213-54273
Eξοδα …………………………………………………..…………….……………………..23213-54274
Επιστροφές………………………………………………………………………………….23213-54275
Εισπράξεις…………………………………………………………………………………..23213-54276
Βεβαίωση………………………………………………………………………………...….23213-54277
Ρυθμίσεις……………………………………………………………………………..……..23213-54278
Διαχ/ση Υλικού-T.Π. & Δ.………………………………..…………………………….…..23213-54258
Ταμείο……………………………………………………………………………..………...23213-54259
Γραφείο ELENXIS…………………………………………………..………………………23213-54248
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης..………..…23213-54251 & 54230 (Προϊστ.), 54250
Μητρώο…………………………………………………………….....23213-54254, 54255 (Διακοπές)
Μηχανογραφική Υποστήριξη…………………………………….………………………..23213-54299
Τηλεφωνικό Κέντρο……………………………………………………………..………….23213-54100
Γραμματεία…………………………………………………………………..……………...23213-54252
Πρωτόκολλο………………………………………………………………………………...23213-54253
E-mail:[email protected]
FAX: 23213-54239 (Γραμματεία), 54139 (Δικαστικό), 54129 (Εισόδημα-ΦΠΑ-Αυτοκίνητα),
54119 (Κεφάλαιο), 54179 (Εσοδα)
Δ.O.Y. ΣKIAΘOY

37002 Σκιάθος FAX: 24270-21811
Προϊστάμενος/-η 24720-29008
Εισόδημα-Κεφάλαιο-ΦΠΑ 24270-21812
Εσοδα-Εξοδα 24270-21820
Δ.O.Y. ΣKOΠEΛOY

37003 Σκόπελος Γραμματεία 24240-24265
Έξοδα-Γραμματεία 24240-24265                                     
FAX: 24240-22219
Προϊστάμενος/-η, Ελέγχου 24240-23427
Εισόδημα-ΦΜΑΠ-Κεφάλαιο 24240-22265
Έσοδα-Δικαστικό 24240-23426
Διαχ/ση-Τ.Π.Δ.-Αυτ/τα 24240-24243
Μητρώο-Φ.Π.Α 24240-24275
Δ.O.Y. ΣΠAPTHΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ, ΓΥΘΕΙΟΥ, ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ, ΜΟΛΑΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΩΝ, ΣΚΑΛΑΣ και ΚΡΟΚΕΩΝ Mενελάου 74 23100 Σπάρτη Γραμματεία 27313-62146
FAX: 27310-21159      
Προϊστάμενος/-η…………………………………….……………………………………...27313-62101
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………………….....27313-62153 (Προϊστ.)
Eισόδημα………………………………………………………………...27313-62128, 62120 έως 122
Κεφάλαιο……………….……27313-62130 έως 131, 62141 (Κληρονομιές), 62153 (Μεταβιβάσεις)
Αυτοκίνητα…………...………………………………………………………………..……27313-62115
Φ.Π.A. …………………………………………………………………...27313-62117, 62113 έως 114
K.Φ.Α.Σ. ………………………………………………………………………..…27313-62132 έως 134
Eσοδα …………………………………………………………….….…27313-62111 (Προϊστ.), 62142
Επιστροφές…………………………………………………………………………….……27313-62149
Λογιστικό…………………………………………………………………………….………27313-62109
Ενημερότητες………………………………………………………………………...……..27313-62110
Ταμείο….………………………………………………………………….…..……27313-62107, 62119
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης..27313-62156(Προϊστ.),62157(Ρυθμίσεις),62145(Προσφυγές)
Ποινικών Μέτρων…………………………………………………………27313-62112, 62118, 62154
Eλεγχος…………………………….27313-62151 (Προϊστ.), 62136 έως 139, 62104, 62108, 62145
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………………………………..27313-62124 (Προϊστ.)
Μητρώο…………………………………………………………………………….………27313-62129
Γραμματεία…………………………………………………………………………………..27313-62146
Πρωτόκολλο………………………………………………………………….…..27313-62147 έως 148
E-mail:[email protected]
FAX: 27310-21159
Δ.O.Y. ΣΠETΣΩN

18050 Σπέτσες Γραμματεία 22980-72295   
Προϊστάμενος/-η 22980-73550
Εσοδα 22980-72430
Εισόδημα-ΦΠΑ-ΚΒΣ 22980-72970
Εξοδα-Κεφάλαιο 22980-72067
FAX: 22980-72966
Δ.O.Y. ΣYPOY η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ και ΤΗΝΟΥ
Ν.Μανδηλαρά 31 84100 Ερμούπολη Γραμματεία-Πρωτόκολλο 22813-62100
FAX: 22810-87085  
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………22813-62126
Υποδιευθυντής/-τρια……………………………………………………………………….22813-62117
Ελεγχος……………………………………………………………………………22813-62118 έως 123
Κ.Φ.Α.Σ…………………………………………………………………………....22813-62129 έως 130
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους…………….22813-62131, 62134 έως 135,
62124 έως 125
Eσοδα ……………………………………………………..................................22813-62132 έως 133
Μητρώο……………………………………………………………..…………….22813-62127 έως 128
Γραμματεία-Πρωτόκολλο…………………………………………….………….…………22813-62100
E-mail:[email protected]
FAX: 22810-87085
Δ.O.Y. THNOY

84200 Τήνος FAX: 22830-22205
Προϊστάμενος/-η 22830-25943
Εισόδημα-Αυτοκίνητα 22830-25896
Εισόδημα-Έλεγχος 22830-25806
Έσοδα-Έξοδα-Ταμείο 22830-22206
Φ.Π.Α.-Κ.Β.Σ.- Κεφάλαιο 22830-25605
Ο.Τ.Α.-Λογιστικό- Διαχείριση 22830-25606
Δ.O.Y. TPIKAΛΩN
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΠΥΛΗΣ και ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ Κολοκοτρώνη & Πτολεμαίου 42100 Τρίκαλα FAX: 24310-30155 (Γραμματεία),
47479 (Δικαστικό),
47410 (Εσοδα)
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………24313-53603
Υποδιευθυντής/-τρια………….…………………………………………………..………..24313-53612
Eλεγχος…………...24313-53604 (Επόπτης/-τρια), 54616, 53643, 53639 έως 640, 53646, 53636
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους…………….24313-53611 έως 612, 53634,
53631, 53627, 53609, 53629, 53645, 53649, 53651 έως 652, 53655
Eσοδα……………..…...……………………………………….………..24313-53673 έως 674, 53685
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης…………………...………24313-53676 έως 677, 53679, 53693
T.Π. & Δ…………………………………………………….………….….……..................24313-53659
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης……...24313-53600 έως 601, 53613, 53621, 53625
E-mail:[email protected] (Γραμματεία)
E-mail:[email protected] (Δικαστικό)
FAX: 24310-30155 (Γραμματεία), 47479 (Δικαστικό), 47410 (Εσοδα)
Δ.O.Y. TPIΠOΛHΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ, ΤΡΟΠΑΙΩΝ, ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ και ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ Λαγοπάτη 8 22100 Τρίπολη Γραμματεία 2713-610632 έως 634
FAX: 2710-242414
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………2713-610600
Eλεγχος………………………………………..…………......2713-610655, 610657, 610659 έως 662
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους……………………..2713-610649 (Προϊστ.)
Eισόδημα…………………………………………………………….……………2713-610650 έως 651
Kεφάλαιο……………………………………………………….…………………2713-610638 έως 640
Κ.Φ.Α.Σ.………………………………………………………….………..………2713-610635 έως 637
Φ.Π.A.…………………………………………………………….……….………2713-610643 έως 645
Aυτοκίνητα……………………………………………………………….…….…2713-610641 έως 642
Έσοδα..………………………………………….…2713-610616, 610618 έως 620, 610623, 610625
Λογιστικό.………………………………………...………………………………….……...2713-610627
Έξοδα….………………………………………………………………………….2713-610629 έως 631
Ταμείο……………………………………………..…………………………………………2713-610621
T.Π. & Δ.………………………………………………………….….………………………2713-610628
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης…………...……………………………..…2713-610624 έως 626
Μητρώο………………………………………………………..……….…………2713-610646 έως 648
Γραμματεία…………………………………………………...……………...…...2713-610632 έως 634
Τεχνική Διαχείριση….……………..………………………..…………2713-610648, 610642, 610633
E-mail:[email protected]
FAX: 2710-242414
Δ.O.Y. YΔPAΣ

18040 Ύδρα FAX: 22980-52354
Προϊστάμενος/-η 22980-52354
Δ.O.Y. ΦΛΩPINAΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ και ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Ελ. Βενιζέλου 4 53100 Φλώρινα Γραμματεία 23853-52125
FAX: 23850-22724                             

Προϊστάμενος/-η……………………………………………………..……………………..23853-52150
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………………….….23853-52104 (Προϊστ.)
Eισόδημα……………………………………………....23853-52151, 52153, 52159, 52161 έως 162
Kεφάλαιο……………………………………………………………….…………23853-52155 έως 156
Φ.Π.A……………..……………………………………………………….………..23853-52102, 52149
Αυτοκίνητα ………………………………………………………….………………………23853-52164
Κ.Φ.Α.Σ……………………………………………………………………………………...23853-52163
Eσοδα…………………..………………………….……..…….23853-52130 (Προϊστ.), 52141, 52144
Λογιστικό…………………………………………………………………...………………..23853-52143
Επιστροφές……………………………………………………………………….23853-52137 έως 138
Eξοδα…………………..………………………………………..………………..23853-52131 έως 132
Ταμείο……………………………………………………………….………………………23853-52133
Διαχείριση………………………………………………………..………………………….23853-52129
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………………………………..23853-52105 (Προϊστ.)
Μητρώο………………………………………………………………………...…23853-52127 έως 128
Γραμματεία………………………………………………………………………………….23853-52125
Πρωτόκολλο ………………………………………………………………………………..23853-52123
E-mail:[email protected]
FAX: 23850-22724
Δ.O.Y. XAΛKIΔAΣ
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΙΣΤΙΑΙΑΣ και ΛΙΜΝΗΣ
Δημάρχου Σκούρα, Δύο Δένδρα- Δοκός 34100 Χαλκίδα Γραμματεία 22213-53196
Τηλεφωνικό Κέντρο 22213-53100
FAX: 22213-53109
Προϊστάμενος/-η………………………………………………………….………………...22213-53102
Υποδιευθυντής/-τρια…………………………………………………………………….…22213-53103
Eλεγχος ……………………………………………………....22213-53120 (Προϊστ.), 53121 έως 134
K.Φ.Α.Σ…………………………………………………………………………....22213-53136 έως 138
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης………………………...22213-53140 (Προϊστ.), 53141 έως 149
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………………….….22213-53197 (Προϊστ.)
Eισόδημα…………………………………………………………..……………..22213-53150 έως 159
ΕΝΦΙΑ……………………………………………………………………….………………22213-53179
Φ.Π.A.….……………………………………………………………...….……....22213-53160 έως 165
Αυτοκίνητα…………………………………………………………………………………..22213-53166
Kεφάλαιο……………………………………………………………...…………..22213-53170 έως 175
Eσοδα………………………….…………………………………………………22213-53187 (Προϊστ.)
Επιστροφές-Διαγραφές………………………………………………………….22213-53182 έως 186
Ενημερότητες……………………………………………………………….………………22213-53181
Βεβαίωση……………………………………………………………...…………………….22213-53110
Λογιστικό……………………………………………………………………………22213-53111, 53119
Εξοδα……………………………………………………………………………………...…22213-53180
Εκδοτήρια-Διπλότυπα………………………………………………………………..…….22213-53188
Ταμείο……………………………………………………………………………………..…22213-53114
Διαχείριση………………………………………………………………………………..….22213-53178
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης………………………………..22213-53190 (Προϊστ.)
Μητρώο……………………………………………………………………………22213-53191 έως 195
Επιμελητές………………………………………………………………………….……….22213-53189
Τεχνική Διαχείριση………………………………………………………………………….22213-53117
Πρωτόκολλο…………………………………………………………………………..…….22213-53100
Γραμματεία…………………………………………………………………………………..22213-53196
Τηλεφωνικό Κέντρο………………………………………………………...………………22213-53100
E-mail:[email protected]
FAX: 22213-53109
Δ.O.Y. XANIΩN
η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Α’ ΧΑΝΙΩΝ, Β’ ΧΑΝΙΩΝ και ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Tζανακάκη 3
73134 Χανιά
Γραμματεία 28213-44705 έως 706
FAX: 28213-44704 (Γραμματεία),
45156 (Μητρώο)
Προϊστάμενος/-η………………………………………………………………….28213-44702 έως 703
Υποδιευθυντής/-τρια……………………………………….………………….………...…28213-44709
Eλεγχος……....28213-44735 έως 736 (Επόπτες/-τριες), 44745 έως 748, 44725 έως 729, 44737,
44740 έως 741, 44716 έως 720, 44722 έως 723, 44710 έως 714, 44751
K.Φ.Α.Σ.………………………………………………………………….………..28213-45123 έως 125
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης……………...………....28213-45160 (Προϊστ.), 45161 έως 171
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους………………….….28213-45140 (Προϊστ.)
Eισόδημα……………………………………………...…….…28213-45130 έως 139, 45141 έως 142
Kεφάλαιο……………………………………………………………………….…28213-44760 έως 764
Φ.Π.A.……………………………………………...…………..28213-45110 έως 113, 45120 έως 122
Αυτοκίνητα ………………………………………………………….……………28213-45116 έως 118
Eσοδα…28213-44730 (Προϊστ.),44770 έως 773, 44781, 44707 έως 708, 44765 έως 766, 44769
Eξοδα…….……………………………………………………………………...28213-44775 έως 778
ΣΤΕΠ………………………………………………………….28213-44731 έως 734, 44793 έως 796
Ταμείο……………………………………………………………….…………….28213-44783 έως 784
Τ.Π.& Δ…………………..………………………………………..….……………28213-44785 έως786
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης…………………………….....22213-45155 (Προϊστ.)
Μητρώο…………………………………………………………………………...28213-45156 έως 159
Γραμματεία………………………………………………………..……………..28213-44705 έως 706
Πρωτόκολλο ………………………………………………………………………..………28213-44750
Επιμελητές-Επιδόσεις. ……………………………………………………………28213-44768,45121
Τεχνική Διαχείριση…………………………….……………………………………28213-44760,44780
E-mail:[email protected]
E-mail:[email protected]
E-mail:[email protected]
FAX: 28213-44704 (Γραμματεία), 45156 (Μητρώο)
Δ.O.Y. XIOY
M. Λιβανού 66 82100 Χίος Μητρώο-Πρωτόκολλο-Γραμματεία 22710-28682
FAX: 22710-22737
Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………22710-20675
Eσοδα…………………………………………………………………………………..….22710-44226
Eισόδημα……………………………………………………………………..…….22710-23289, 21906
Kεφάλαιο-Φ.Π.Α.……………………………………………..…………………………….22710-23657
Aυτοκίνητα.………………………………………………………………………………….22710-44608
Τ.Π. & Δ.…………………………………………………………….……………………….22710-44609
Μητρώο-Πρωτόκολλο-Γραμματεία…………………………………..………………...…22710-28682
E-mail: [email protected]
FAX: 22710-22737
Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.)


Γ.Ε.Φ. ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
Τηλέφωνα: 22750-22361, 22489 (& fax)

Γ.Ε.Φ. ΑΙΓΙΝΑΣ:
Τηλέφωνο: 22973-20222
Fax: 22973-20207

Γ.Ε.Φ. ΑΚΡΑΤΑΣ
Τηλέφωνο: 26960-23095
Fax: 26960-29042

Γ.Ε.Φ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Τηλέφωνα: 23333-51302, 51311
Fax: 23330-22930

Γ.Ε.Φ. ΑΛΜΥΡΟΥ
Τηλέφωνο & Fax: 24220-21181

Γ.Ε.Φ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
Τηλέφωνο & Fax: 22340-23298

Γ.Ε.Φ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ:
Τηλέφωνο: 26420-22266

Γ.Ε.Φ. ΑΝΔΡΟΥ
Τηλέφωνο: 22823-60226, 22820-25211
Fax: 22820-29005

Γ.Ε.Φ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Τηλέφωνο: 24673-51345
Fax: 24670-41327

Γ.Ε.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Τηλέφωνο: 28910-23780

Γ.Ε.Φ. ΑΡΝΑΙΑΣ
Τηλέφωνο: 23723-51213

Fax: 23720-21066
Γ.Ε.Φ. ΑΣΤΑΚΟΥ:
Τηλέφωνο: 26460-38050

Γ.Ε.Φ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
Τηλέφωνο: 22330-89149
Fax: 22330-89142

Γ.Ε.Φ. ΒΑΡΔΑΣ
Τηλέφωνο: 26233-60690
Fax: 26233-60615

Γ.Ε.Φ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ:
Τηλέφωνο: 26430-29085

Γ.Ε.Φ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ:
Τηλέφωνο: 27633-60235
Fax: 27630-24400

Γ.Ε.Φ. ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
Τηλέφωνο: 26233-60708
Fax: 26233-60702

Γ.Ε.Φ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Τηλέφωνο: 23433-50519
Fax: 23433-50517

Γ.Ε.Φ. ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
Τηλέφωνο: 27430-30092

Γ.Ε.Φ. ΔΟΜΟΚΟΥ
Τηλέφωνο & Fax: 22320-23440

Γ.Ε.Φ. ΘΑΣΟΥ
Τηλέφωνο: 25933-50142
Fax: 25930-23655

Γ.Ε.Φ. ΘΕΡΜΟΥ:
Τηλέφωνο: 26440-23808

Γ.Ε.Φ. ΙΘΑΚΗΣ
Τηλέφωνο: 26740-32110
Fax: 26740-32112

Γ.Ε.Φ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ
Τηλέφωνα: 22263-50042 έως 044
Fax: 22260-69365, 80713

Γ.Ε.Φ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Τηλέφωνο: 26920-29178
Fax: 26920-29182

Γ.Ε.Φ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Τηλέφωνο & fax: 24320-78416

Γ.Ε.Φ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Τηλέφωνο: 22533-50208
Fax: 22533-50231

Γ.Ε.Φ. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
Τηλέφωνο: 26840-29169

Γ.Ε.Φ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ
Τηλέφωνα: 22733-50854, 50853 (& fax)

Γ.Ε.Φ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Τηλέφωνο: 22240-25004
Fax: 22240-25008

Γ.Ε.Φ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Τηλέφωνο: 23743-50301
Fax: 23740-22075

Γ.Ε.Φ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
Τηλέφωνο: 28913-40139

Γ.Ε.Φ. ΚΙΑΤΟΥ
Τηλέφωνο: 27423-60213

Γ.Ε.Φ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ
Τηλέφωνο: 28223-40231
Fax: 28220-83520

Γ.Ε.Φ. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
Τηλέφωνο: 26920-32791
Fax: 26920-31377

Γ.Ε.Φ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
Τηλέφωνο: 27540-22784
Fax: 27540-22856

Γ.Ε.Φ. ΚΥΘΗΡΩΝ
Τηλέφωνο: 27360-37011
Fax: 27360-31205

Γ.Ε.Φ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ:
Τηλέφωνο: 27613-60770
Fax: 27610-62131

Γ.Ε.Φ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ
Τηλέφωνο: 26233-60812
Fax: 26233-60815

Γ.Ε.Φ. ΛΗΜΝΟΥ
Τηλέφωνα: 22543-51129 έως 133
Fax: 22540-22265

Γ.Ε.Φ. ΛΙΜΝΗΣ
Τηλέφωνο: 22270-32385
Fax: 22270-31289

Γ.Ε.Φ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Τηλέφωνο: 22363-50218
Fax: 22363-50263

Γ.Ε.Φ. ΜΕΓΑΡΩΝ
Τηλέφωνο: 22963-01209

Γ.Ε.Φ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ:
Τηλέφωνο: 27243-60319
Fax: 27240-27080

Γ.Ε.Φ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ:
Τηλέφωνο: 27223-60211
Fax: 27223-60210

Γ.Ε.Φ. ΜΟΙΡΩΝ
Τηλέφωνο: 28920-22701

Γ.Ε.Φ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Τηλέφωνο: 24453-50146
Fax: 24450-49123

Γ.Ε.Φ. ΝΑΟΥΣΑΣ
Τηλέφωνο: 23323-50022
Fax: 23323-50030

Γ.Ε.Φ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Τηλέφωνα: 26340-38255 έως 256

Γ.Ε.Φ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Τηλέφωνο: 24680-47007
Fax: 24680-47009

Γ.Ε.Φ. ΝΕΜΕΑΣ
Τηλέφωνο: 27460-20520

Γ.Ε.Φ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ:
Τηλέφωνο: 24670-31538

Γ.Ε.Φ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
Τηλέφωνο: 25213-50107

Γ.Ε.Φ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Τηλέφωνο: 27433-60320

Γ.Ε.Φ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Τηλέφωνο: 25923-50070
Fax: 25923-50076

Γ.Ε.Φ. ΠΑΛΛΙΚΗΣ (ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ)
Τηλέφωνο & FAX: 26710-28740

Γ.Ε.Φ. ΠΑΞΩΝ:
Τηλέφωνο & FAX: 26620-32715

Γ.Ε.Φ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Τηλέφωνο: 26660-24243

Γ.Ε.Φ. ΠΑΡΓΑΣ
Τηλέφωνο: 26843-60202

Γ.Ε.Φ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
Τηλέφωνο & fax: 22523-50112

Γ.Ε.Φ. ΠΟΡΟΥ:
Τηλέφωνο: 22980-26085
Fax: 22988-00085

Γ.Ε.Φ. ΠΥΛΟΥ:
Τηλέφωνο: 27230-23894
Fax: 27230-22371

Γ.Ε.Φ. ΣΑΠΩΝ
Τηλέφωνο: 25323-50130
Fax: 25323-50135

Γ.Ε.Φ. ΣΕΡΒΙΩΝ
Τηλέφωνο: 24643-50204
Fax: 24640-24094

Γ.Ε.Φ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
Τηλέφωνο: 24650-47016
Fax: 24650-47017

Γ.Ε.Φ. ΣΚΙΑΘΟΥ
Τηλέφωνο & Fax: 24270-22969

Γ.Ε.Φ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Τηλέφωνο: 24240-23000
Fax: 24240-23013
Γ.Ε.Φ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ
Τηλέφωνο: 25540-24262

Γ.Ε.Φ. ΣΠΕΤΣΩΝ:
Τηλέφωνο: 22980-72588
Fax: 22980-77129

Γ.Ε.Φ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Τηλέφωνο: 22383-50114
Fax: 22380-24688

Γ.Ε.Φ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
Τηλέφωνο: 28920-51063

Γ.Ε.Φ. ΥΔΡΑΣ:
Τηλέφωνο: 22980-52410
Fax: 22980-53539

Γ.Ε.Φ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Τηλέφωνο: 24913-50121

Γ.Ε.Φ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ:
Τηλέφωνο: 27613-60028, 60047
Fax: 27613-60041

Γ.Ε.Φ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Τηλέφωνο: 26640-24724

Γ.Ε.Φ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
Τηλέφωνο: 26830-29177

Γ.Ε.Φ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Τηλέφωνο: 28973-40048

Γ.Ε.Φ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
Τηλέφωνο: 25913-50207
Fax: 25913-50213
Up
Close
Close
Κλείσιμο