Ημερομηνίες Δηλώσεων έτους 2013

 • 1 Πληροφοριακό υλικό - περιεχόμενο δήλωσης - κείμενο νόμου
  A: Αρθρο 62 Νόμου 2238/1994

  Αρθρο 62. Προθεσμία υποβολής και περιεχόμενο της δήλωσης

  1.Η δήλωση υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα είτε αυτοπροσώπως από τον υπόχρεο ή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν είτε ταχυδρομείται επί αποδείξει. Με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών γίνεται υποχρεωτικά η υποβολή από κάθε υπόχρεο που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και από κάθε άλλο υπόχρεο του οποίου η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, που είναι αρμόδιος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63. Η δήλωση υποβάλλεται από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου του οικείου οικονομικού έτους και μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών της επόμενης μέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας.
  ε) 'Όταν, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 28 και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 29, η διαχειριστική περίοδος είναι υπερδωδεκάμηνη, υποβάλλονται δύο δηλώσεις, μία για τη δωδεκάμηνη περίοδο και μία για τη μικρότερη περίοδο, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται για την υποβολή της δήλωσης της δωδεκάμηνης περιόδου. Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του φορολογουμένου, με αρχή, για το ψηφίο 1, τις ημερομηνίες που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες, εκτός των υποπεριπτώσεων ββ', γγ', δδ' και εε' της περίπτωσης γ' που ολοκληρώνεται σε είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες.
  Ειδικά οι δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας τους.
  στ) Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται για περίοδο δύο (2) μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας για την αποποίηση της κληρονομιάς, εφόσον η λήξη αυτής της προθεσμίας συμπίπτει με ημερομηνία πριν από την παρέλευση έξι (6) μηνών από το θάνατο του υπόχρεου φορολογουμένου. Η προθεσμία αυτή υπολογίζεται ανάλογα και για τους εκ διαθήκης κληρονόμους του αποβιώσαντος, εφόσον αυτοί δεν καλούνται στην κληρονομιά κατά την τάξη της εξ αδιαθέτου διαδοχής.
   Αν δημοσιευθεί διαθήκη με την οποία ο αποβιώσας διαθέτει την περιουσία του διαφορετικά από ό,τι προβλέπεται κατά την τάξη της εξ αδιαθέτου διαδοχής, για τους μη τετιμημένους, οι οποίοι είχαν, κατ' αρχή, υποχρέωση υποβολής δήλωσης ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του αποβιώσαντος, δεν επιβάλλονται κυρώσεις για τη μη υποβολή δήλωσης. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, τυχόν κυρώσεις που επιβλήθηκαν στους μη τετιμημένους, αλλ'  εξ αδιαθέτου κληρονόμους του αποβιώσαντος, αίρονται οίκοθεν από τη φορολογική αρχή, μετά τη δημοσίευση της διαθήκης αυτού, ανεξάρτητα από την υποβολή δήλωσης από τους κληρονόμους με βάση την οικεία διαθήκη.
  Αν δημοσιευθεί διαθήκη με την οποία η κληρονομιαία περιουσία διατίθεται διαφορετικά από ό,τι προβλέπεται στη εξ αδιαθέτου διαδοχή, για τους τετιμημένους, οι οποίοι δεν καλούνται άμεσα κατά την τάξη αυτής της διαδοχής, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται για περίοδο δύο (2) μηνών μετά την πάροδο της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς, εφόσον η λήξη της προθεσμίας αυτής συμπίπτει με ημερομηνία πριν από την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της διαθήκης του υπόχρεου. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και σε περιπτώσεις διαδοχικών αποποιήσεων κληρονομιάς ή δημοσίευσης πλειόνων διαθηκών.
  Μετά την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο αυτήν και σε κάθε περίπτωση πριν από την καταχώριση στο οικείο βιβλίο του φύλλου ελέγχου, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68, επιτρέπεται η επίδοση αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης, για την οποία επιβάλλεται και ο οριζόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2523/1997 πρόσθετος φόρος. Αρχική ή συμπληρωματική δήλωση για τα εισοδήματα τα οποία έχουν περιληφθεί στο φύλλο ελέγχου, η οποία επιδίδεται μετά την καταχώριση της στα τηρούμενα από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας βιβλία, είναι απαράδεκτη και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα.

 • 2 Έντυπα δήλωσης
 • 3 Ημερομηνίες υποβολής

  Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης

  Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-50 60-00
  30 ΙΟΥΝ 30 ΙΟΥΝ 30 ΙΟΥΝ 30 ΙΟΥΝ 30 ΙΟΥΝ 30 ΙΟΥΝ 30 ΙΟΥΝ 30 ΙΟΥΝ 30 ΙΟΥΝ 30 ΙΟΥΝ 30 ΙΟΥΝ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-50 60-00
  22 ΙΟΥΛ 22 ΙΟΥΛ 29 ΙΟΥΛ 29 ΙΟΥΛ 05 ΑΥΓ 05 ΑΥΓ 12 ΑΥΓ 12 ΑΥΓ 26 ΑΥΓ 30 ΑΥΓ 30 ΑΥΓ
  Ανακοίνωση ΥΠΟΙΚ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-50 60-00
  26 ΙΟΥΛ 26 ΙΟΥΛ 29 ΙΟΥΛ 29 ΙΟΥΛ 05 ΑΥΓ 05 ΑΥΓ 12 ΑΥΓ 12 ΑΥΓ 26 ΑΥΓ 30 ΑΥΓ 30 ΑΥΓ
  Ανακοίνωση ΥΠΟΙΚ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-50 60-00
  30 ΑΥΓ 30 ΑΥΓ 30 ΑΥΓ 30 ΑΥΓ 30 ΑΥΓ 30 ΑΥΓ 30 ΑΥΓ 30 ΑΥΓ 30 ΑΥΓ 30 ΑΥΓ 30 ΑΥΓ
  Ανακοίνωση ΥΠΟΙΚ

  Υποβολή δήλωσης των παρακάτω προσώπων

  -) Φυσικά πρόσωπα με γεωργικό εισόδημα ή εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης.
  -) Φυσικά πρόσωπα με κέρδη από ατομικές εμπορικές γενικά επιχειρήσεις ή από την ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος
  -) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία
  -) Φυσικά πρόσωπα με αντικείμενο εργασιών την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιριών ή τη μεσιτεία ασφαλειών, καθώς και την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση τραπεζών ή αν αυτές συμμετέχουν σε εταιρία ή κοινοπραξία.
  -) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
  -) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα που προέκυψε στο εξωτερικό.
  -) Φυσικά πρόσωπα με από αμοιβές ως αξιωματικού ή κατώτερου πληρώματος εμπορικών πλοίων.
  -) Φυσικά πρόσωπα με που προέκυψε στην ημεδαπή, εφόσον ο φορολογούμενος δεν κατοικεί ούτε διαμένει σε αυτήν.
  -) Φυσικά πρόσωπα με που καταβάλλεται από ανώνυμη εταιρία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της,
  -) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από μισθώματα ακινήτων γενικά που καταβάλλονται αναδρομικώς με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση,
  -) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από κάθε είδους αποδοχές και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικώς με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση,
  καθώς και από πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 46,
  -) Φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από διατροφή που καταβάλλεται αναδρομικώς με βάση δικαστική απόφαση και
  -) Φυσικά πρόσωπα με σισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος που αντιπροσωπεύουν εργασίες δύο ή περισσότερων ετών και καταβάλλονται μεταγενέστερα.

  Σχετικές διατάξεις Αρθρο 62 Νόμου 2238/1994
  ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3

  1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ:
  α) Διαχειριστική περίοδος της μορφής 01/01/2012 – 31/12/2012.
  β) Δ.Ο.Υ. επιλογή από λίστα (κ.α. 005 – 007).
  γ) Κατηγορία Βιβλίων (κ.α. 019) ή αιτία μη τήρησης (κ.α. 726).
  δ) ΚΑΔ – έδρας (κ.α. 705) και ΚΑΔ που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα (κ.α. 705).
  ε) Α.Φ.Μ. λογιστή κωδ. 010 (ΠΟΛ. 1008/2011).

  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ’:
  Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται από όσους τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας ΚΒΣ και από όσους δεν τηρούν βιβλία.
  Στον υποπίνακα στ’ προσδιορίζουν εξωλογιστικά καθαρά κέρδη ΜΟΝΟ οι υπόχρεοι και μη τηρούντες βιβλία Β’ κατηγορίας ΚΒΣ και όσοι δεν τηρούν.
  Όσοι τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας είτε θελήσουν να υπαχθούν στις διατάξεις του αυτοελέγχου του ν. 3296/04 είτε όχι, υποχρεούνται να συμπληρώσουν στον υποπίνακα στ’ τις στήλες «κωδ.αριθ. πινάκων Μ.Σ.Κ.Κ.», «ακαθάριστα έσοδα» και «συντελεστής καθαρού κέρδους», δηλαδή τα ακαθάριστα έσοδά τους ανά Μ.Σ.Κ.Κ.
  ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΣΤΗΛΗ «Καθαρά Κέρδη»

  3. ΠΙΝΑΚΑΣ Ι:
  Ο συντελεστής αναγωγής κα. 101, 104, και 114 καθώς και τα ακαθάριστα έσοδα αυτοελέγχου κα. 125, 105, 115 υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα. Ο φορολογούμενος ανάλογα με τη δραστηριότητά του, συμπληρώνει τους κωδ. 121, 122,
  102, 112, 126, 106, 116 στον πρώτο πίνακα και τους κωδ. 128, 133, 138, 130, 135
  και 140 στο δεύτερο πίνακα.

  4. Όταν μία επιχείρηση βρίσκεται σε αδράνεια για να υπαχθεί στον αυτοέλεγχο πρέπει να συμπληρωθεί ο κα. 121 του Πίνακα Ι (Ε3) με την ένδειξη 1,00.

  5. Επιχειρήσεις που προσδιορίζουν τεκμαρτά καθαρά κέρδη (τεχνικές – οικοδομικές), αγορές και δαπάνες που αφορούν τον τεκμαρτό προσδιορισμό τις αναγράφουν στους νέους κωδικούς 372, 373, 374, 375 και 377, 378, 379, 380.

  7. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΛ:
  ΠΟΛ.1101/24.4.2012, ΠΟΛ.1008/19.1.2011, ΠΟΛ.1065/4.4.2011, ΠΟΛ.1191/17.12.2010, ΠΟΛ.1020/10.2.2005,
  ΠΟΛ.1027/22.2.2005 κ.λ.π.
 • 4 Αποφάσεις - αρθρογραφία - οδηγίες συμπλήρωσης δήλωσης
  A:
  1. Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικ. έτους 2013 - Ενσωματωμένες οι συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για την συμπλήρωση του Ε1

  2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2013, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής

  3. Διευκρινίσεις ως προς την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, οικονομικού έτους 2013

  4. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2013, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου

  5. Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012)

  6. Πλήρης οδηγός 2012 για την «ΟΡΘΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Εκπιτπόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες επιχειρήσεων ανά λογ/μό Λογιστικού σχεδίου. (108 σελίδες ). Ανάλυση όλων των περιπτώσεων. Κωδικοποίηση όλων των εκπιπτώμενων και μη εκπιπτώμενων δαπανών με βάση τις τελευταίες διατάξεις - αποφάσεις - διοικητικές λύσεις

  7. Υπολογισμός τεκμηρίων Online 2013

  8. Τα τεκμήρια δαπανών διαβίωσης για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012)

  9. Κλίμακες Φορολογίας εισοδήματος

  10. Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών οικον. έτους 2002 (Έντυπο Ε3).

 • 5 Βιβλιογραφία σχετική με τις δηλώσεις αυτές
  A:
  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 2013-ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
  • ΦΟΡΟΙ 2013
  • Η ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ
 • 6 Ερωτήσεις και απαντήσεις από την Γ.Γ.Π.Σ.:
 • 7 Θέματα κοινότητας λογιστών για τις δηλώσεις αυτές
  A:

   Warning: include(/var/www/html/exports/forodigos/topics_6.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/framework/library/Framework/FrameWork_APC.php on line 70

   Warning: include(): Failed opening '/var/www/html/exports/forodigos/topics_6.txt' for inclusion (include_path='/var/www/html/../framework/library:.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/framework/library/Framework/FrameWork_APC.php on line 70
Up
Close
Close
Κλείσιμο