Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Τεύχος 11, Δεκέμβριος 2016

  • Μερική διαγραφή τραπεζικού δανείου, λογιστικός χειρισμός και παρουσίαση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
  • Αντιμετώπιση τέλους επιτηδεύματος στις Κ.Α.Χ.  πολύ μικρών οντοτήτων (β.6)
  • Τέλη κυκλοφορίας και προσωρινές λογιστικές διαφορές
  • Μέθοδος Ολοκλήρωσης  - Αμοιβές Δ.Σ από διανεμόμενα κέρδη της χρήσης
  • Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
  • Βιβλίο απογραφών και ισολογισμού- Ερώτημα απογραφής τέλους χρήσης
  • Πολύ μικρή οντότητα και προσάρτημα - Περί των καταστάσεων τέλους έτους
  • Ερώτημα για μη πρόβλεψη απομείωσης αξίας ομολογιών ελληνικών δανείων
  • Προσδιορισμός αξίας μετοχών εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο σε περίπτωση μεταβίβασης αυτών αιτία θανάτου, δωρεάς, ή γονικής παροχής
Προηγούμενα τεύχη

Up
Close
Close
Κλείσιμο