Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 2020

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 2020


Υπόθεση C-801/19 Φόρος προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Απαλλαγές - Άρθρο 135, παράγραφος 1, στοιχεία βʹ και δʹ - Έννοιες της “χορήγησης πιστώσεων” και των “λοιπών αξιογράφων” - Σύνθετες πράξεις - Κύρια παροχή - Διάθεση χρηματικών ποσών έναντι αμοιβής - Μεταβίβαση γραμματίου εις διαταγήν σε εταιρία πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και καταβολή του ληφθέντος χρηματικού ποσού στον εκδότη του γραμματίου εις διαταγήν [ 19-12-2020 ]

Yπόθεση C-449/19 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Απαλλαγή των πάσης φύσεως μισθώσεων ακινήτων – Εθνική ρύθμιση που απαλλάσσει από τον ΦΠΑ την παράδοση θερμότητας από ένωση ιδιοκτητών οριζόντιων ιδιοκτησιών στους ιδιοκτήτες οι οποίοι μετέχουν στην ένωση [ 17-12-2020 ]

Yπόθεση C-656/19 Απαλλαγές κατά την εξαγωγή - Άρθρο 146, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ - Αγαθά που αποστέλλονται ή μεταφέρονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αποκτώντα μη εγκατεστημένο στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους - Άρθρο 147 - “Αγαθά που μεταφέρουν στις προσωπικές τους αποσκευές ταξιδιώτες” οι οποίοι δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση - Έννοια - Αγαθά που έχουν πράγματι εξέλθει από το έδαφος της Ένωσης - Απόδειξη - Μη χορήγηση απαλλαγής κατά την εξαγωγή - Αρχές της φορολογικής ουδετερότητας και της αναλογικότητας - Απάτη [ 17-12-2020 ]

Υπόθεση C-735/19 Προστασία των μειοψηφούντων μετόχων – Υποχρεωτική προσφορά εξαγοράς – Μέθοδος υπολογισμού της αξίας των μετοχών για τον καθορισμό δίκαιης τιμής – Εξουσία προσαρμογής της δίκαιης τιμής – Εξαιρέσεις από την κανονική μέθοδο υπολογισμού υπό δεδομένες προϋποθέσεις και με κριτήρια που προσδιορίζονται σαφώς – Ευθύνη του οικείου κράτους μέλους – Ζημία του προσφέροντος λόγω προσφοράς πολύ ανώτερης τιμής [ 10-12-2020 ]

Υπόθεση C-44/19 Φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας – Άρθρο 21, παράγραφος 3 – Έλλειψη γενεσιουργού αιτίας του φόρου – Καταναλώσεις ενεργειακών προϊόντων εντός της εγκατάστασης παρασκευής των εν λόγω προϊόντων, οι οποίες πραγματοποιούνται για την παραγωγή τελικών ενεργειακών προϊόντων και κατά τις οποίες παράγονται επίσης, αναπόφευκτα, μη ενεργειακά προϊόντα [ 04-12-2020 ]

Υπόθεση C-767/19 Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου – Αποτελεσματικός διαχωρισμός μεταξύ της διαχειρίσεως των συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αφενός, και των δραστηριοτήτων προμήθειας και παραγωγής, αφετέρου – Σύσταση και λειτουργία ανεξάρτητων εθνικών ρυθμιστικών αρχών [ 03-12-2020 ]

Yπόθεση C-62/19 Yπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας, είναι η υπηρεσία διαμεσολάβησης η οποία φέρνει έναντι αμοιβής σε επαφή, μέσω εφαρμογής για έξυπνα τηλέφωνα, άτομα που επιθυμούν να μετακινηθούν εντός πόλης και αδειοδοτημένους οδηγούς ταξί, για την οποία ο πάροχος της εν λόγω υπηρεσίας έχει συνάψει προς τούτο συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με τους οδηγούς αυτούς έναντι καταβολής μηνιαίας συνδρομής, αλλά δεν τους διαβιβάζει τα αιτήματα των πελατών, δεν καθορίζει το κόμιστρο ούτε το εισπράττει από τα άτομα αυτά [ 03-12-2020 ]