Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 2019

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 2019


Yπόθεση C-447/18 Παροχή λόγω γήρατος - Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κανονισμός (ΕΕ) 492/2011 - Άρθρο 7 - Ίση μεταχείριση ημεδαπών εργαζομένων και διακινούμενων εργαζομένων - Κοινωνικά πλεονεκτήματα - Νομοθεσία κράτους μέλους που προβλέπει τη χορήγηση “συμπληρωματικής παροχής για τους αθλητές των εθνικών ομάδων” αποκλειστικώς στους πολίτες του κράτους αυτού [ 20-12-2019 ]

Yπόθεση C-715/18 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Άρθρο 98 - Δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ σε ορισμένες παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών - Παράρτημα III, σημείο 12 - Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ που εφαρμόζεται στη μίσθωση χώρων σε κατασκήνωση ή σε κάμπινγκ για τροχόσπιτα - Ζήτημα εφαρμογής του μειωμένου αυτού συντελεστή ΦΠΑ στη μίσθωση χώρων ελλιμενισμού σκαφών σε μαρίνα - Σύγκριση με τη μίσθωση χώρων για τη στάθμευση οχημάτων - Ίση μεταχείριση - Αρχή της φορολογικής ουδετερότητας [ 20-12-2019 ]

Yποθέσεις C‑355/18 έως C‑357/18 και C‑479/18 Ασφάλιση ζωής - Οδηγίες 90/619/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ, 2002/83/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ - Δικαίωμα υπαναχωρήσεως - Εσφαλμένη ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο άσκησης του δικαιώματος υπαναχωρήσεως - Προϋποθέσεις όσον αφορά τον τύπο της δηλώσεως υπαναχωρήσεως - Συνέπειες ως προς τις υποχρεώσεις της ασφαλιστικής επιχειρήσεως - Προθεσμία - Απόσβεση του δικαιώματος υπαναχωρήσεως - Δυνατότητα υπαναχωρήσεως μετά την καταγγελία της συμβάσεως - Καταβολή της αξίας εξαγοράς της συμβάσεως - Επιστροφή των ασφαλίστρων που καταβλήθηκαν - Δικαίωμα σε τόκους - Παραγραφή [ 19-12-2019 ]

Yπόθεση C-389/18 Κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών – Οδηγία 90/435/ΕΟΚ – Αποτροπή διπλής φορολόγησης – Άρθρο 4, παράγραφος 1, πρώτη περίπτωση – Απαγόρευση φορολόγησης εισπραττομένων κερδών – Συνυπολογισμός του διανεμόμενου από τη θυγατρική μερίσματος στη φορολογική βάση της μητρικής εταιρίας – Έκπτωση του διανεμόμενου μερίσματος από τη φορολογική βάση της μητρικής εταιρίας και μεταφορά του πλεονάσματος στα επόμενα φορολογικά έτη χωρίς χρονικό περιορισμό – Σειρά συμψηφισμού των φορολογικών εκπτώσεων επί των κερδών – Απώλεια φορολογικού πλεονεκτήματος [ 19-12-2019 ]

Yπόθεση C-390/18 Υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας – Οδηγία 2006/123/ΕΚ – Υπηρεσίες – Διευκόλυνση επικοινωνίας μεταξύ οικοδεσποτών (επαγγελματιών ή ιδιωτών) που διαθέτουν καταλύματα προς εκμίσθωση και ατόμων που αναζητούν καταλύματα του τύπου αυτού – Χαρακτηρισμός – Εθνική ρύθμιση η οποία υπάγει σε ορισμένους περιορισμούς την άσκηση του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη – Οδηγία 2000/31/ΕΚ – Άρθρο 3, παράγραφος 4, στοιχείο βʹ, δεύτερη περίπτωση – Υποχρέωση κοινοποίησης των μέτρων που περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας – Παράλειψη κοινοποίησης – Δυνατότητα προβολής – Ποινική διαδικασία με άσκηση πολιτικής αγωγής [ 19-12-2019 ]

Yπόθεση C-532/18 Αεροπορικές μεταφορές – Σύμβαση του Μόντρεαλ – Άρθρο 17, παράγραφος 1 – Ευθύνη των αερομεταφορέων σε περίπτωση “δυστυχήματος” – Έννοια του “δυστυχήματος” – Αεροσκάφος εν πτήσει – Ανατροπή ποτηριού με καφέ που είχε τοποθετηθεί στο τραπεζάκι καθίσματος – Σωματικός τραυματισμός επιβάτη [ 19-12-2019 ]

Υπόθεση C‑447/18 Απόφαση του Δικαστηρίου της 18ης Δεκεμβρίου 2019 (τρίτο τμήμα) Προδικαστική παραπομπή - Κοινωνική ασφάλιση - Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως - Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 - Άρθρο 3 - Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής - Παροχή λόγω γήρατος - Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κανονισμός (ΕΕ) 492/2011 - Άρθρο 7 - Ίση μεταχείριση ημεδαπών εργαζομένων και διακινούμενων εργαζομένων - Κοινωνικά πλεονεκτήματα - Νομοθεσία κράτους μέλους που προβλέπει τη χορήγηση “συμπληρωματικής παροχής για τους αθλητές των εθνικών ομάδων” αποκλειστικώς στους πολίτες του κράτους αυτού [ 18-12-2019 ]

Yπόθεση C-666/18 Νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή - Οδηγία 2009/24/ΕΚ - Σύμβαση παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης λογισμικού - Μη επιτρεπόμενη τροποποίηση του πηγαίου κώδικα προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή από τον κάτοχο της άδειας εκμετάλλευσης κατά παράβαση της σύμβασης παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης - Αγωγή λόγω προσβολής δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας ασκηθείσα από τον δημιουργό του λογισμικού κατά του κατόχου της άδειας - Φύση του εφαρμοστέου καθεστώτος ευθύνης [ 18-12-2019 ]

Υπόθεση C-376/18 Κοινοί κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Οδηγία 2009/72/ΕΚ – Πεδίο εφαρμογής – Άρθρο 3 – Σκοποί – Αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων – Ειδική εισφορά η οποία βαρύνει τα εισοδήματα οντοτήτων που είναι κάτοχοι άδειας για την άσκηση δραστηριότητας στους ρυθμιζόμενους τομείς – Τομέας της ηλεκτρικής ενέργειας [ 13-12-2019 ]

Υπόθεση C-450/18 Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα απασχόλησης και εργασίας – Εθνική νομοθεσία που αναγνωρίζει το δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξης σε γυναίκες που έχουν αποκτήσει τουλάχιστον δύο φυσικά ή θετά τέκνα και λαμβάνουν ανταποδοτική σύνταξη λόγω μόνιμης ανικανότητας προς εργασία – Μη χορήγηση του δικαιώματος αυτού σε άνδρες που τελούν σε πανομοιότυπη κατάσταση – Συγκρίσιμη κατάσταση – Άμεση διάκριση λόγω φύλου – Παρεκκλίσεις – Δεν χωρούν [ 13-12-2019 ]