Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 2018

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 2018


Yπόθεση C-17/18 Μεταβίβαση συνόλου ή μέρους συνόλου αγαθών - Απαλλαγή της μισθώσεως ακινήτων - Σύμβαση μισθώσεως αφορώσα ακίνητο που χρησιμοποιείται για εμπορική εκμετάλλευση και τα κινητά αγαθά που απαιτούνται για την εν λόγω εκμετάλλευση - Παροχές σχετικές με το ακίνητο για τις οποίες έλαβε χώρα έκπτωση του ΦΠΑ - Διακανονισμός [ 19-12-2018 ]

Υπόθεση C-552/17 Ειδικό καθεστώς για τα πρακτορεία ταξιδίων - Παροχή κατοικίας διακοπών που εκμισθώνεται από άλλους υποκείμενους στον φόρο - Πρόσθετες παροχές - Κύριες και παρεπόμενες υπηρεσίες - Μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές - Καταλύματα που παρέχονται από πρακτορείο ταξιδίων ιδίω ονόματι [ 19-12-2018 ]

Υπόθεση C-422/17 Ειδικό καθεστώς για τα πρακτορεία ταξιδίων - Άρθρα 65 και 308 - Περιθώριο κέρδους πρακτορείου ταξιδίων - Προσδιορισμός του περιθωρίου κέρδους - Είσπραξη προκαταβολών πριν από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών από το πρακτορείο ταξιδίων - Πραγματικό κόστος με το οποίο επιβαρύνεται το πρακτορείο ταξιδίων [ 19-12-2018 ]

Υπόθεση C-414/17 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης – Άρθρο 138, παράγραφος 1 και παράγραφος 2, στοιχείο βʹ – Ενδοκοινοτικές παραδόσεις – Αλυσιδωτές συναλλαγές με ενιαία μεταφορά – Καταλογισμός της μεταφοράς – Μεταφορά υπό καθεστώς αναστολής της καταβολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης – Επιρροή επί του χαρακτηρισμού ενδοκοινοτικής απόκτησης [ 19-12-2018 ]

ΝΣΚ 237/2018 Θέματα επιβολής του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού, του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, των δυνητικών ανταποδοτικών τελών και του τέλους ακίνητης περιουσίας σε χώρους, που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς διατήρησης ή αναστολής επιβολής κυρώσεων της εγκατασταθείσας αυθαίρετης χρήσης [ 19-12-2018 ]