Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 2014

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 2014


Άρειος Πάγος 1812/2014 Πάγια μηνιαία αντιμισθία δικηγόρου. Αρχή ισότητας εργαζομένων, δικαίωμα εργαζομένου να αξιώσει από τον εργοδότη του τη μεγαλύτερη αμοιβή, που καταβάλλεται οικειοθελώς, δηλαδή από δική του πρωτοβουλία και χωρίς να υπάρχει σχετική υποχρέωση, σε άλλο μισθωτό του, που ανήκει στην ίδια κατηγορία και παρέχει τις ίδιες, υπό τις αυτές προϋποθέσεις και συνθήκες, υπηρεσίες, εκτός αν η διαφορετική αυτή αμοιβή είναι δίκαιη και εύλογη, γιατί συντρέχει κάποιος ειδικός και σοβαρός κατ' αντικειμενική κρίση λόγος. [ 16-12-2014 ]

ΣτΕ 4003/2014 Φορολογία ακινήτων - Αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων - Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών ακινήτων - Το ΣτΕ δίνει στη φορολογική Διοίκηση εξάμηνη προθεσμία προκειμένου να προβεί στην αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών [ 01-12-2014 ]

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 334/2014 Δημόσια έσοδα – Εταιρείες ανώνυμες – Προσκόμιση ή μη εγγυητικής επιστολής για την είσπραξη χρηματικής απαίτησης επιδικασθείσας με τελεσίδικη δικαστική απόφαση σε βάρος του Ελλ. Δημοσίου, επί αγωγής – Εφαρμογή ή μη των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.1 του ν. 3068/2002, όπως τροποποιημένο ισχύει – Άρση ή μη επιβληθεισών κατασχέσεων εις χείρας τρίτων. [ 13-11-2014 ]