Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 2013

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 2013


Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αρ. 399/2013 Επίσπευση προγράμματος αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου περιουσίας εκ μέρους του Δημοσίου για χρέη του Γ.Α. προς το Δημόσιο μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας – Απαγόρευση εκποίησης της ακινήτου περιουσίας του – Έκταση εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 46 και 48 του ν. 3691/2008 [ 05-12-2013 ]

ΣτΕ 276/2014 ΚΒΣ - Αναλυτική καταγραφή στο βιβλίο απογραφών των χρεωγράφων (επιταγών μεταχρονολογημένων ή μη). Στην περίπτωση επιβολής περισσοτέρων αυτοτελών προστίμων, λόγω παραβάσεων του ΚΒΣ, το εκκλητό κρίνεται χωριστά, ως προς καθένα από τα αντίστοιχα των εν λόγω προστίμων επί μέρους ποσά, όπως καθορίζεται με την πρωτόδικη απόφαση, ακόμη και στην περίπτωση, κατά την οποία αυτά είχαν καταλογισθεί με μία διοικητική πράξη. [ 19-11-2013 ]

Υπόθεση C‑431/12 Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 24ης Οκτωβρίου 2013 «Φορολογία – Φόρος προστιθέμενης αξίας – Επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ με συμψηφισμό – Ακύρωση των πράξεων περί συμψηφισμού – Υποχρέωση καταβολής των τόκων υπερημερίας στον υποκείμενο στον φόρο» [ 24-10-2013 ]