Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 2012

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 2012


Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αρ. 593/2012 Ερωτάται: 1. Εάν απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας προκειμένου να μεταβιβασθεί το εμπράγματο δικαίωμα της ψιλής κυριότητας επί ακινήτων, σε εκτέλεση της υπ' αρ. 1902/2011 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών, 2. Σε καταφατική περίπτωση, εάν νομιμοποιείται η ενάγουσα Β. συζ. Κ.Σ. να ζητήσει και να λάβει αποδεικτικό ενημερότητας των εναγομένων, 3. Δεδομένου ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορηγήσεως του πιστοποιητικού αυτού, λόγω οφειλών των εναγομένων, νομιμοποιείται η ενάγουσα να υποβάλει η ίδια αίτηση χορηγήσεως ρυθμίσεως ή διευκολύνσεως τμηματικής καταβολής για τις οφειλές των εναγομένων και να καταβάλει την πρώτη δόση, προκειμένου να συντρέξουν οι προϋποθέσεις χορηγήσεως του αποδεικτικού, ώστε να της χορηγηθεί αυτό για να μεταβιβασθεί η ψιλή κυριότητα των περιγραφομένων στην απόφαση ακινήτων, χωρίς να καταστεί εγγυήτρια των οφειλών; [ 24-12-2012 ]

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αρ. 618/11.12.2012 Εάν η υπ' αριθμ. 209/2012 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, στην οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις για την νόμιμη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργοδοτών στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές που λειτουργούν στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ έχει αναλογική εφαρμογή και για την συμμετοχή των εκπροσώπων των εργοδοτών ως μελών στο ΔΣ του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, δηλαδή, εάν είναι νόμιμη η συμμετοχή στο ΔΣ ως εκπροσώπου των εργοδοτών προσώπου, το οποίο δεν είναι εργοδότης, δηλ.: α) ούτε απασχολεί προσωπικό υπαγόμενο στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ β) ούτε το Νομικό πρόσωπο, το οποίο εκπροσωπεί, απασχολεί προσωπικό υπαγόμενο στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, γ) ούτε είναι μέλος της Διοίκησης του οικείου εργοδοτικού φορέα [ 11-12-2012 ]

Άρειος Πάγος 1030/2012 Η άσκηση του δικαιώματος του εργαζομένου να αξιώσει μισθούς υπερημερίας, σύμφωνα με το άρθρο 656 ΑΚ, λόγω άκυρης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας, υπόκειται, όπως και η άσκηση κάθε άλλου δικαιώματος, στους περιορισμούς του άρθρου 281 ΑΚ, δηλαδή απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός αυτού. Τέτοια υπέρβαση υπάρχει και όταν ο εργαζόμενος, μετά την άκυρη καταγγελία, παραμένει θεληματικά άνεργος, αποφεύγοντας αδικαιολόγητα και κακόβουλα να επιδιώξει την ανεύρεση άλλης εργασίας, την οποία μπορεί να εξασφαλίσει και να παράσχει ευχερώς κατά το διάστημα της υπερημερίας του εργοδότη του, με σκοπό να εισπράττει από αυτόν, χωρίς να εργάζεται, τους μισθούς υπερημερίας. Ως εκ τούτου, για να θεωρηθεί καταχρηστική η άσκηση του δικαιώματος του εργαζομένου να ζητήσει μισθούς υπερημερίας, απαιτείται δόλια αποφυγή της απασχολήσεώς του και δεν αρκεί το ότι δεν βρήκε άλλη εργασία από αμέλεια. [ 10-12-2012 ]

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αριθ. 592/2012 Εάν, για τη χορήγηση από την αρμόδια αρχή πίστωσης για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ καπνού στην καπνοβιομηχανία ........ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Ν.2960/2001 και της υπ' αριθμ. Δ. 1795/1107/30-12-1992 Α.Υ.Ο., μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα συμβόλαια που συντάχθηκαν υπό την ισχύ των διατάξεων του ν.1439/1984 και εξασφάλιζαν την παροχή πίστωσης για τις ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού με την εγγραφή πρώτης υποθήκης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, εάν είναι δυνατόν να τροποποιηθούν τα συμβόλαια αυτά κατά τρόπο ώστε να μην επηρεαστούν οι υπάρχουσες (πρώτες στην τάξη) υποθήκες, δεδομένου ότι για την χορήγηση της πίστωσης αυτής απαιτείται σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την πιο πάνω Α.Υ.Ο, η εγγραφή πρώτης υποθήκης υπέρ του δημοσίου [ 10-12-2012 ]

ΝΣΚ 598/2012 Δυνατότητα επιβολής προστίμου από τον Υπουργό Ανάπτυξης σε δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρείες κατ’ εφαρμογή του Ν. 3758/2009 («Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις»), ως ισχύει κατόπιν της τροποποίησής του με το άρθρο 36 παρ.4 του Ν. 4038/2012 [ 04-12-2012 ]

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αρ. 608/3.12.2012 Ερωτάται: αν η κρατική εγγύηση προς την ανώνυμη εταιρεία Ε.Κ., που δόθηκε με βάση την υπ' αριθ. 2/75.172/0025/26-1-2007 (ΦΕΚ 131/Β/5-2-2007) Υ.Α. «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα για τις υφιστάμενες μέχρι 31-12-2006 ληξιπρόθεσμες και μη οφειλές από δάνεια σε επιχειρήσεις του Νομού Ημαθίας» (Β' 131) και η οποία με την υπ' αριθ. SA. 26534 (C 27/2010 πρώην ΝΝ 6/2009) 22-2-2012 απόφασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ως παράνομη, θα καταλογισθεί, βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 4002/2011 πέραν του νομικού προσώπου της εταιρείας και στα φυσικά πρόσωπα που απαρτίζουν το Δ.Σ. της εταιρείας [ 03-12-2012 ]

ΣτΕ 2213/2012 Με το άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 2753/1999 προστέθηκαν διατάξεις στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με αυτές προβλέπεται η φορολόγηση της «πραγματικής αξίας πώλησης μετοχών» μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο. Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, ο υπολογισμός, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, της πραγματικής αξίας πώλησης των μετοχών και, κατ’ ακολουθία, του αναλογούντος στην οικεία συναλλαγή φόρου πρέπει να γίνει με βάση τις γενικές διατάξεις, κατά την περί αυτού αιτιολογημένη εκτίμηση της φορολογικής αρχής, αφού ληφθεί υπ’ όψη κάθε πρόσφορο κατά τους κανόνες της οικονομικής και λογιστικής επιστήμης στοιχείο για τον προσδιορισμό αυτό. [ 27-11-2012 ]

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αριθ. 555/2012 Ερωτάται α) ποιος είναι αρμόδιος για την καταβολή των αποζημιώσεων των διορισθέντων δικηγόρων υπηρεσίας προς παροχή υπηρεσιών νομικής βοήθειας που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους προ της ενάρξεως ισχύος του ν. 4043/2012, όμως η διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής τους δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί, β) εάν η περικοπή του 20% των αποζημιώσεων των διορισθέντων δικηγόρων υπηρεσίας προς παροχή υπηρεσιών νομικής βοήθειας για την παράσταση ενώπιον του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων η οποία για πρώτη φορά εισήχθη με τις διατάξεις του ν. 4043/2012 και της ΚΥΑ 67506/8.8.2012 καταλαμβάνει και τις παρασχεθείσες προ της ενάρξεως ισχύος των διατάξεων αυτών υπηρεσίες, η διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής των οποίων δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί [ 16-11-2012 ]