Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 2011

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 2011


Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αρ. 520/2011 Ερωτάται: α) εάν υπάρχει η δυνατότητα επιβολής, κατά του πρώην Διευθύνοντα αυτής Συμβούλου, του μέτρου της μη χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, για δραστηριότητα του άσχετη προς την ανώνυμη αυτή εταιρεία, β) εάν η προσωπική ευθύνη του Διευθύνοντα αυτής Συμβούλου είναι επικουρική και γ) εάν εξακολουθεί να ισχύει η υπ' αριθμόν 231/1989 γνωμοδότηση, της ΝΑ του Υπουργείου Οικονομικών, κατά την οποία δύναται να θεμελιωθεί ευθύνη καταβολής του σχετικού χρέους της ΑΕ κατά του Διευθύνοντος Συμβούλου [ 30-12-2011 ]

ΣτΕ 921/2012 Η μη τήρηση του τύπου της προηγουμένης ακροάσεως καθώς και η μη σύνταξη, επί κατασχέσεως βιβλίων και στοιχείων, σχετικής εκθέσεως, δεν ερευνώνται αυτεπαγγέλτως από τα δικαστήρια της ουσίας και, συνεπώς, οι λόγοι εφέσεως περί παραλείψεως του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου να ελέγξει αυτεπαγγέλτως την τήρηση των τύπων αυτών κατά την διαδικασία εκδόσεως της επίδικης πράξεως καταλογισμού προστίμου είναι αβάσιμοι, ανεξαρτήτως των ειδικοτέρων αιτιολογιών της προσβαλλομένης αποφάσεώς του. Ο επιτηδευματίας είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει κατά οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα, τα βιβλία που τηρεί, καθώς και τα στοιχεία τα οποία εκδίδει στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή τον οριζόμενο από αυτόν υπάλληλο, ο οποίος εκτελώντας σχετική εντολή, διενεργεί έλεγχο. Ειδικότερα, η υποχρέωση του αυτή συνίσταται στη λήψη των μέτρων εκείνων που είναι αναγκαία, ώστε τα βιβλία και στοιχεία να τίθενται υπ’ όψη του υπαλλήλου που διενεργεί τον έλεγχο, οποιαδήποτε εργάσιμη ώρα, έστω και αν ο επιτηδευματίας ή ο υπάλληλος που είναι επιφορτισμένος με την τήρησή τους απουσιάζουν, έστω και για λόγους ανωτέρας βίας [ 20-12-2011 ]

Άρειος Πάγος 806/2011 Μη καταβολή αποδοχών και ποινικές συνέπεις εργοδότη - Διευθυντή. Επί νομικού προσώπου, φερόμενου ως εργοδότη, πρέπει να προσδιορίζεται και η μορφή του νομικού προσώπου, και, αν πρόκειται για εταιρία και η εταιρική αυτής μορφή, καθώς και τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία προκύπτει η θέση και η ιδιότητα που είχε ο κατηγορούμενος στην εταιρία αυτή, κατά τον κρίσιμο χρόνο, ώστε να ανακύπτει η υποχρέωση του για καταβολή των αποδοχών. Δεν αρκεί, δηλαδή, ο χαρακτηρισμός του κατηγορουμένου ως εργοδότη ή ως νόμιμου εκπροσώπου της εταιρικής επιχείρησης. [ 16-12-2011 ]

Άρειος Πάγος 1805/2011 Για το υπολογισμό της υπερωριακής εργασίας, στην οποία αφορούν οι παροχές του άρθρου 1 του ν. 435/1976 λαμβάνεται υπόψη όχι η εβδομαδιαία αλλά η ημερήσια εργασία υπό την έννοια ότι υφίσταται υπερωριακή εργασία όταν ο μισθωτός της προκειμένης κατηγορίας απασχοληθεί πέραν των οκτώ ωρών ημερησίως (ή πέραν των εννέα ωρών υπό τους όρους του άρθρου 6 της από 26-2-1975 ΕΓΣΣΕ που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 133/1975), έστω και αν με την υπεραπασχόληση αυτή δεν πραγματοποιείται υπέρβαση του από το νόμο ανωτάτου ορίου εβδομαδιαίας εργασίας, αφού δεν χωρεί συμψηφισμός της ημερησίας υπερωρίας ή με την πραγματοποιηθείσα εργασία σε άλλη εργάσιμη ημέρα της ίδιας εβδομαδιαίας περιόδου. Αντίθετα, ως προς τη συνδρομή υπερεργασίας υπό την ανωτέρω έννοια κριτήριο αποτελεί όχι η ημερήσια αλλά η εβδομαδιαία απασχόληση του μισθωτού, και μάλιστα εκείνη που πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας [ 13-12-2011 ]

ΣτΕ 2011/2011 Επειδή, όπως γίνεται παγίως δεκτό (ΣτΕ 1055, ΣτΕ 2676/2002, ΣτΕ 347/2006, ΣτΕ 1773/2010 κ.α.), στην περίπτωση που αποδίδεται εικονικότητα στα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία, υπό την έννοια ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η συναλλαγή για την οποία αυτά φέρονται ότι εκδόθηκαν, η φορολογική αρχή βαρύνεται, κατ’ αρχήν, με την απόδειξη της εν λόγω εικονικότητας. Αν, όμως, πρόκειται για συναλλαγή με πρόσωπο που δεν είχε δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματός του, ούτε είχε θεωρήσει στοιχεία στην αρμόδια, σύμφωνα με την αναγραφόμενη στα φορολογικά στοιχεία διεύθυνση, φορολογική αρχή, αρκεί το γεγονός αυτό, νομίμως αποδεικνυόμενο, για να στοιχειοθετηθεί παράβαση και του επιτηδευματία που δέχεται τέτοια στοιχεία, εκτός αν ο τελευταίος αποδείξει ότι τελούσε σε καλή πίστη κατά το χρόνο της συναλλαγής. [ 30-11-2011 ]

Άρειος Πάγος αριθμός 1231/2010 Φοροδιαφυγή και ανακριβής δήλωση φόρου εισοδήματος. Προσδιορισμός φόρου, αποστολή φύλλων ελέγχου στον κατηγορούμενο και μη προσφυγή κατ' αυτών. Οριστικοποίηση χρέους. Ποινική δίωξη για κακούργημα και πλημμέλημα. Παραγραφή εγκλημάτων φοροδιαφυγής (πλημμελήματος και κακουργήματος) και χρόνος έναρξης παραγραφής. [ 24-11-2011 ]

Υπόθεση C-126/10 Κοινό φορολογικό καθεστώς εφαρμοστέο σε συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών – Άρθρο 11, παράγραφος 1, στοιχείο α΄ – Οικονομικώς βάσιμοι λόγοι – Αναδιάρθρωση ή ορθολογικότερη οργάνωση των δραστηριοτήτων των ενεχόμενων στη σχετική πράξη εταιριών – Έννοιες [ 10-11-2011 ]

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 423/2011 Ερωτάται, αν πρέπει να επιβληθεί και δεύτερο πρόστιμο Κ.Β.Σ. στη περίπτωση που έχει καταλογιστεί παράβαση και έχει εκδοθεί αντίστοιχη πράξη επιβολής προστίμου για έκδοση πλαστού φορολογικού στοιχείου και στη συνέχεια, σε μεταγενέστερο χρόνο, προκύψει ότι το ίδιο στοιχείο ήταν ταυτόχρονα και εικονικό. [ 09-11-2011 ]

ΝΣΚ 408/2011 Δεν είναι δυνατός ο συμψηφισμός παρακρατηθέντος φόρου, οικονομικού έτους 2005, με τον κύριο φόρο που προκύπτει από δήλωση φόρου εισοδήματος της Κοινοπραξίας του ερωτήματος, η οποία (δήλωση) υποβλήθηκε εκπρόθεσμα και συγκεκριμένα, μετά την παρέλευση τριετίας από τη λήξη προθεσμίας υποβολής [ 09-11-2011 ]

ΣτΕ 3732/2008 Η έκδοση προσωρινής πράξεως προσδιορισμού του φόρου προστιθέμενης αξίας επιτρέπεται με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν.1642/1986 (ν. 2859/2000), εφόσον η παράλειψη δηλώσεως της φορολογητέας αξίας ή η ανακρίβεια της δηλωθείσης αξίας ή ο εσφαλμένος υπολογισμός των ποσοστών ή εκπτώσεων προκύπτει από τα βιβλία ή τα στοιχεία του υποχρέου στο φόρο, αποκλείεται δε η επέκταση του φορολογικού ελέγχου σε στοιχεία εκτός των βιβλίων και στοιχείων του υποχρέου και η, ως εκ τούτου, προσθήκη φορολογητέας αξίας που δεν προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία αυτού (ΣτΕ 1538/2001, ΣτΕ 881/2002 κ.ά.). [ 02-11-2011 ]

Ν.Σ.Κ. Αριθμός Γνωμοδότησης: 435/2011 Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν μπορεί να αποδέχεται παρακαταθέσεις του ποσού του λογαριασμού της Δ.Ε.Η. χωρίς το προβλεπόμενο από τη διάταξη του άρθρου 53 του ν.4021/2011 έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδότησης δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.). [ 18-10-2011 ]

ΣτΕ 2972/2011 Επειδή, κατά την έννοια των διατάξεων, ως εισόδημα που υπόκειται σε φόρο θεωρείται το καθαρό εισόδημα, δηλαδή αυτό που απομένει μετά την αφαίρεση από το ακαθάριστο εισόδημα των δαπανών απόκτησής του, οι δε δαπάνες που μνημονεύονται στην παρ. 1 του άρθρου 78 του Συντάγματος λαμβάνονται υπόψη, όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος, για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος ορισμένων κατηγοριών φορολογουμένων βάσει ενδείξεων (όπως είναι οι δαπάνες). Παρέπεται ότι, όταν πρόκειται για εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, κάθε παροχή που καταβάλλεται στο μισθωτό, με οποιαδήποτε ονομασία (επιχορήγηση, αποζημίωση, επίδομα κ.λπ.) που, κατά τον νόμο ή από τη φύση της προορίζεται να καλύψει δαπάνες στις οποίες αυτός υποβάλλεται για την εκτέλεση της υπηρεσίας που τού έχει ανατεθεί ή την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της δεν αποτελεί προσαύξηση μισθού και δεν υποβάλλεται σε φόρο εισοδήματος, έστω και αν από την παροχή αυτή ωφελείται έμμεσα ο μισθωτός (ΣτΕ 3150/1999 επτ. κ.α.). Εξάλλου, η απαρίθμηση στην παράγραφο 4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. των περιπτώσεων παροχών οι οποίες, κατά ρητή διάταξη του νόμου, δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο, δεν είναι αποκλειστική, με την έννοια ότι η απαρίθμηση αυτή των μη θεωρουμένων ως εισόδημα παροχών δεν κωλύει τον νομοθέτη να θεσπίσει με τυπικό νόμο και άλλες απαλλαγές από το φόρο εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες ούτε την κρίση της φορολογικής αρχής και των αρμοδίων δικαστηρίων ότι ορισμένη παροχή που καταβάλλεται στους μισθωτούς δεν αποτελεί κατά τον νόμο ή από τη φύση της προσαύξηση μισθού, δηλαδή φορολογητέο εισόδημα του μισθωτού, αλλά καταβάλλεται για την εκτέλεση της υπηρεσίας ή την καλύτερη διεξαγωγή της (βλ. ΣτΕ 3150/1999 επτ.). [ 28-09-2011 ]