Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 2010

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 2010


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα) Στην υπόθεση C‑277/09 της 22ας Δεκεμβρίου 2010 (*) «Έκτη οδηγία ΦΠΑ – Δικαίωμα προς έκπτωση – Αγορά οχημάτων και χρησιμοποίησή τους με σκοπό τη χρηματοδοτική μίσθωση – Διαφορές των φορολογικών συστημάτων μεταξύ δύο κρατών μελών – Απαγόρευση καταχρηστικών πρακτικών» [ 22-12-2010 ]

ΑΠ 1719/2010 Η απαίτηση του ακύρως απασχοληθέντος μισθωτού υπόκειται στην εικοσαετή παραγραφή του άρθρου 249 ΑΚ, όμως τα επιδόματα εορτών, οι αποδοχές άδειας, το επίδομα άδειας και η πρόσθετη αποζημίωση εξ 100% του καταβαλλόμενου ωρομισθίου επί μη νόμιμης υπερωριακής απασχολήσεως, υπόκεινται στην πενταετή παραγραφή. [ 22-12-2010 ]

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 398/2010 Ερωτάται ποιος είναι ο νομικός τύπος εταιρείας η οποία συνεστήθη συμβολαιογραφικά ως ΕΠΕ, αλλά δεν τήρησε τις απαιτούμενες από τον ν.3190/1955 διατυπώσεις δημοσιότητας (αδημοσίευτη ΕΠΕ), καθώς και για την ευθύνη του διαχειριστή της εν λόγω εταιρείας για τα ποσά που βεβαιώθηκαν εις βάρος της, κατόπιν ελέγχου [ 13-12-2010 ]

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αριθ. 391/2010 Ερωτάται εάν η άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος από υπάλληλο της Υπηρεσίας, ειδικότητας Ψυχολόγου, με διατήρηση γραφείου παροχής υπηρεσιών της ειδικότητος του, εμπίπτει στην κατηγορία άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1 ν. 3528/2007 και όχι στην κατηγορία της κατ' επάγγελμα άσκησης εμπορίας της διάταξης της παρ. 3 του ίδιου άρθρου [ 06-12-2010 ]

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αρ. 416/2010 Ερωτάται εάν οι εγγράφως καταρτιζόμενες συμβάσεις χρησιδανείου υπάγονται στις γενικές διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 13 και του άρθρου 15 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, οι οποίες εφαρμόζονται επί των αστικών και εμπορικών εγγράφων, κατά περίπτωση, ή στην απαλλακτική διάταξη της περ. ια' του άρθρου 20 του ίδιου Κώδικα, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 25 ν. 2873/2000, που αφορά τη σύμβαση δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου και στις συμβάσεις γονικής παροχής [ 06-12-2010 ]

Ατομική Γνωμόδοτηση Ν.Σ.Κ. 394/2010 Δεν είναι επιτρεπτή, κατ' άρθρο 3 παρ.2 εδ.β’ του Ν 2081/1992, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 21 του Ν 3419/2005, η ίδρυση Βιομηχανικών Τμημάτων σε μεικτά Επιμελητήρια, αφού τα ανωτέρω Τμήματα συμπεριλαμβάνονται στα, υποχρεωτικά, ιδρυόμενα στα ανωτέρω Επιμελητήρια, μεταποιητικά Τμήματα [ 01-12-2010 ]

ΣτΕ 3747/2010 Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 31 παρ. 1 περ. θ`του ν. 2238/1994, ενόψει της αδιάστικτης διατυπώσεώς της, δηλαδή του ότι αυτή αναφέρεται ρητώς σε υπολογισμό του ποσού της προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων επί της αξίας τής αναγραφομένης στα τιμολόγια πωλήσεως (ή παροχής υπηρεσιών ή, μετά το ν. 2459/1997, επί των προβλεπομένων εκεί αποδείξεων λιανικής πωλήσεως), δικαίωμα σχηματισμού της ως άνω προβλέψεως υπάρχει αποκλειστικώς και μόνον επί εκδόσεως των εν λόγω φορολογικών στοιχείων. [ 17-11-2010 ]

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 375/2010 Ερωτάται εάν οι δημόσιοι υπάλληλοι που διορίσθηκαν πριν την 1-1-1983 στο Δημόσιο και αποχώρησαν απ'αυτό χωρίς να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, μπορούν ή όχι, κατ'εφαρμογή των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1405/1983,να αναγνωρίσουν με καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών (δηλ. με εξαγορά), το χρόνο της δημόσιας αυτής υπηρεσίας τους, σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, στον οποίο ασφαλίσθηκαν μετά τη λύση της δημοσιοϋπαλληλικής τους σχέσης και πιο συγκεκριμένα, εάν αυτοί μπορούν να αναγνωρίσουν τον ανωτέρω χρόνο, ως χρόνο ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, που συστάθηκε με το Ν.2458/1997 και λειτουργεί ως αυτοτελής Κλάδος στον ΟΓΑ από1-1- 1998, έστω δηλαδή και εάν, στη προκείμενη περίπτωση, ο χρόνος της δημόσιας αυτής υπηρεσίας, έχει διανυθεί πριν από την έναρξη της λειτουργίας του εν λόγω Κλάδου στον ΟΓΑ [ 12-11-2010 ]

Άρειος Πάγος 1502/2010 Παράνομη απόλυση εργαζομένου που είχε προβεί σε επίσχεση εργασίας. Kαταχρηστική η άσκηση του δικαιώματος αυτού από τον εργαζόμενο με το σκεπτικό ότι η καθυστέρηση καταβολής των αποδοχών δεν οφειλόταν στη υπαιτιότητα ή δυστροπία της επιχείρησης, αλλά στην ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική κατάσταση που είχε περιέλθει τη οποία και γνώριζε εκείνος. Παράνομη η μη καταβολή αποζημίωσης μετά την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, ανεξάρτητα εάν η συμπεριφορά του εργαζόμενου ήταν αντισυμβατική και η καταγγελία κρίθηκε παράνομη. [ 02-11-2010 ]

ΣτΕ 3529/2010 Τέλος χαρτοσήμου επί χρησιδανείου. Πότε θεωρείτε ότι συνάπτεται σύμβαση δανείου και χρησιδανείου. Η παραχώρηση της χρήσης ψυγείων συντήρησης προϊόντων σε πελάτες εταιρίας χωρίς αντάλλαγμα και για αόριστη χρονική διάρκεια, μια και το χρονικό διάστημα της δωρεάν χρήσης διαρκεί, όσο οι πελάτες θ' αγοράζουν προϊόντα της εταιρείας, συγκροτεί την έννοια των συμβάσεων χρησιδανείων (άρθρο 810 Α.Κ.) [ 27-10-2010 ]

Άρειος Πάγος 1591/2010 Καταγγελία σύμβασης. Σημειώνεται ότι η μη απόδειξη των επικαλούμενων από τον εργοδότη λόγων απολύσεως της υπαλλήλου, δεν ασκεί οποιαδήποτε επιρροή στην ύπαρξη της επικαλούμενης από την εργαζόμενη καταχρηστικής απολύσεως, διότι, ενόψει του αναιτιώδους χαρακτήρα της καταγγελίας, ο εργαζόμενος πρέπει να επικαλεστεί και αποδείξει τους λόγους που καθιστούν καταχρηστική την απόλυσή του [ 12-10-2010 ]