Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 2009

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 2009


Άρειος Πάγος 2468/2009 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο βεβαιωμένων από την αρμόδια ΔΟΥ παρά των νομίμων εκπροσώπων ανώνυμης εταιρίας που ήδη έχει πτωχεύσει. Λόγοι κατά του παραδεκτού της άσκησης της ποινικής δίωξης. Πότε το χρέος είναι βεβαιωμένο και πότε αρχίζει το αξιόποινο της εν λόγω φορολογικής παράβασης. Απόρριψη λόγων για εσφαλμένη εφαρμογή και αρνητική υπέρβαση εξουσίας αλλά και για έλλειψη αιτιολογίας [ 18-12-2009 ]

ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Αριθμός 2136/2009 Η υποχρεωτική αποχώρηση και η αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης δικηγόρου που προσφέρει νομικές ή δικηγορικές υπηρεσίες με πάγια περιοδική αμοιβή στους εντολείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εχούσης τον χαρακτήρα ιδιόρρυθμης σύμβασης έμμισθης εντολής επέρχεται αφότου αυτός θεμελιώσει δικαίωμα για πλήρη σύνταξη κατά τη νομοθεσία που διέπει τον ασφαλιστικό οργανισμό του προσωπικού του εντολέα τους . [ 17-11-2009 ]

Αριθμός 2166/2009 Εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 288 Α.Κ. και επί των εμπορικών μισθώσεων. Αναπροσαρμογή του μισθώματος, με βάση την διάταξη αυτή, όταν επήλθε ουσιώδης μείωση της μισθωτικής αξίας του μισθίου. Προυποθέσεις. Αναιρετικοί λόγοι, από τον αριθμό 1,19,8,9 και 11 του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ. Προυποθέσεις για την ίδρυση αυτών. [ 21-10-2009 ]

ΣτΕ 2078/2009 'Οταν αποδίδεται σε ορισμένο επιτηδευματία η παράβαση της λήψεως τιμολογίου εικονικού, υπό την έννοια είτε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η συναλλαγή στην οποία αυτό αναφέρεται είτε ότι έχει μεν πραγματοποιηθεί η συναλλαγή, όχι όμως, όπως εμφανίζεται, με τον φερόμενο ως εκδότη του τιμολογίου, η φορολογική αρχή βαρύνεται, κατ' αρχήν, με την απόδειξη της εν λόγω εικονικότητας. [ 19-06-2009 ]

Σ.τ.Ε. 1912/2009 Αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 8 Ν.2579/1998 σύμφωνα με την οποία επιβάλεται αυτοτελής φορολογία εισοδήματος με συντελεστή δεκαεπτάμισι τοις εκατό (17,5%) στο σαράντα τοις εκατό (40%) των αποθεματικών υπεράξιας χρεογράφων που απαλλάχθησαν από τη φορολογία εισοδήματος κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 2238/1994, τα οποία έχουν προκύψει από αγοραπωλησία χρεογράφων και εμφανίσθηκαν σταν τελευταίο ισολογισμό που έκλεισαν πριν από την 1.1.1997 στα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 και τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. [ 10-06-2009 ]

ΑΠ 1352/2009 Απαγορεύεται ο από τον εργοδότη μονομερής συμψηφισμός (ορθότερον καταλογισμός) των καταβαλλομένων υπερτέρων των νομίμων αποδοχών προς τις οφειλόμενες προσαυξήσεις από εργασία που παρασχέθηκε κατά τις νύκτες, Κυριακές και εξαιρετέες ημέρες, είναι, όμως, καταρχήν επιτρεπτός και έγκυρος ύστερ' από συμφωνία των μερών για αξιώσεις από τέτοιες προσαυξήσεις καθώς και για επιδόματα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) και αδείας, εφόσον όμως με την σχετική συμφωνία προσδιορίζεται το τμήμα των επιπλέον των νομίμων αποδοχών που αντιστοιχεί σε κάθε μία απ' αυτές τις αξιώσεις, ενώ ως προς τις αξιώσεις από παράνομες υπερωρίες τέτοια συμφωνία είναι κατά πάσα περίπτωση άκυρη. [ 09-06-2009 ]

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αρ. 173/2009 Αν οι τόκοι που αποκομίζουν από 1-1-2007 αμοιβαία κεφάλαια, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία από έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος, ασχέτως του χρόνου απόκτησης των τίτλων αυτών από τους άνω δικαιούχους [ 09-06-2009 ]

ΑΠ 1180/2009 Ουσιώδες στοιχείο για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της ακαλύπτου επιταγής είναι ο χρόνος εμφανίσεως της προς πληρωμή για να κριθεί εάν είναι εντός οκτώ ημερών από (την επομένως) της εκδόσεως της -άρθρο 79, 28, 29, 37 - 39 Ν. 5960/ 1933-. Άλλως έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως και έλλειψη νομίμου βάσεως. Αναιρεί διότι αναφέρει μόνο εμπρόθεσμη εμφάνιση. Παραπέμπει. [ 15-05-2009 ]

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αρ. 153/2009 Ερωτάται αν οι αμοιβές που αποκτώνται και φορολογούνται στην αλλοδαπή, από φορολογικά κατοίκους Ελλάδος που υπηρετούν ως ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας σε αεροσκάφη αλλοδαπής αεροπορικής εταιρίας, η οποία δεν έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα, φορολογούνται στην Ελλάδα με τον ειδικό τρόπο της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 ή με τις γενικές διατάξεις του άρθρου αυτού [ 23-04-2009 ]

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 123/2009 Εάν τα τρία (3) έντοκα δάνεια ύψους 5.800.000 ευρώ, που χορήγησε η Κυπριακή εταιρία «AG Ρ I.... Η... LTD», μέσω παρενθέτου αλλοδαπού νομικού προσώπου (της εδρεύουσας στα British Virgin Islands εταιρίας με την επωνυμία «Ν.... C....Ltd»), προς τον Γ. Π., Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ελληνικής εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Α. Γ. Π....Α.Ε...» μητρικής της ως άνω Κυπριακής εταιρίας, εμπίπτουν στις απαγορευμένες συναλλαγές των διατάξεων του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920» [ 15-04-2009 ]

ΣτΕ 1165/2009 Το φορολογητέο εισόδημα προσδιορίζεται εξωλογιστικώς στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτός ο λογιστικός προσδιορισμός του με βάση τα τηρούμενα από την επιχείρηση βιβλία και στοιχεία, και μάλιστα ασχέτως της συνδρομής ή μη υπαιτιότητος της τελευταίας ως προς την τήρηση και διαφύλαξη αυτών, συνάγεται ότι ο εξωλογιστικός προσδιορισμός του εισοδήματος, ο οποίος δεν αποτελεί κύρωση αλλά μέθοδο προσδιορισμού του εισοδήματος, χωρεί και στις περιπτώσεις απώλειας ή καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία, ακόμη και εξ ανωτέρας βίας, των τηρηθέντων βιβλίων και στοιχείων ή ορισμένων από αυτά, εφ` όσον δεν είναι δυνατή η διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων με βάση τα βιβλία και στοιχεία που διασώθηκαν, διότι η περίπτωση αυτή εξομοιώνεται, από την άποψη προσδιορισμού του εισοδήματος, με την περίπτωση που δεν τηρήθηκαν τα βιβλία και στοιχεία. [ 01-04-2009 ]

ΣτΕ 1089/2009 Ως αποδοχές, επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται οι πάσης φύσεως χρηματικές ή σε είδος παροχές του εργοδότη προς τον μισθωτό, έστω και αν οι παροχές αυτές δεν δίδονται αμέσως ως αντάλλαγμα της εργασίας που προσφέρει ο μισθωτός, αλλά χορηγούνται σε αυτόν από τον εργοδότη οικειοθελώς και από ελευθεριότητα, πάντως, όμως, με αφορμή τη σχέση εργασίας που τους συνδέει και με την επιφύλαξη του δικαιώματος του εργοδότη να διακόψει μονομερώς τις παροχές αυτές [ 30-03-2009 ]

Σ.τ.Ε. 1089/2009 Ως αποδοχές, επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται οι πάσης φύσεως χρηματικές ή σε είδος παροχές του εργοδότη προς τον μισθωτό, έστω και αν οι παροχές αυτές δεν δίδονται αμέσως ως αντάλλαγμα της εργασίας που προσφέρει ο μισθωτός, αλλά χορηγούνται σε αυτόν από τον εργοδότη οικειοθελώς και από ελευθεριότητα. Εξαιρούνται μόνον οι έκτακτες παροχές κοινωνικού χαρακτήρα που απαριθμούνται περιοριστικά στο ανωτέρω εδ. α' της παρ. 1 του άρθρου 17 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του Ι.Κ.Α., δηλαδή, δώρα λόγω γάμου του ασφαλισμένου ή των τέκνων του, γεννήσεως τέκνων του ασφαλισμένου και βοηθήματα στην οικογένεια θανόντος ασφαλισμένου. Κατ' ακολουθία αυτών, υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές η οποιασδήποτε φύσεως χρηματική ή σε είδος παροχή, η οποία χορηγείται από τον εργοδότη για την επιβράβευση της αποδοτικότητας των μισθωτών (πριμ παραγωγής), έστω και αν η παροχή αυτή δίδεται από ελευθεριότητα του εργοδότη, ο οποίος επιφυλάσσει στον εαυτό του το δικαίωμα να τη διακόψει μονομερώς . [ 30-03-2009 ]

ΣτΕ 1468/2009 Επειδή, κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως του άρθρου 31 παρ. 1 περ. θ` του ν. 2238/1994, ενόψει της αδιάστικτης διατυπώσεώς της, δηλαδή του ότι αυτή αναφέρεται ρητώς σε υπολογισμό του ποσού της προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων επί της αναγραφομένης στα τιμολόγια πωλήσεως αξίας, δικαίωμα σχηματισμού της ως άνω προβλέψεως υπάρχει αποκλειστικώς και μόνον επί εκδόσεως των ως άνω φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων πωλήσεως). Συνεπώς, οι προβλεπόμενες από τη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 7 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων εκκαθάριση και κατάσταση, οι οποίες συντάσσονται ή εκδίδονται από τον αντιπρόσωπο για άλλους σκοπούς και συγκεκριμένα για το διακανονισμό της συναλλαγής μεταξύ αντιπροσώπου και αντιπροσωπευόμενου, πλην άλλων περιπτώσεων, και επί παραλαβής αγαθών από τρίτο προς πώληση για λογαριασμό του επιτηδευματία, υποκαθιστούν μεν κατά τη διάταξη αυτή τα στοιχεία πώλησης του αντιπροσωπευόμενου, δεν παρέχουν όμως δικαίωμα σχηματισμού πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις, δοθέντος άλλωστε ότι από την εν λόγω διάταξη του Κ.Β.Σ. δεν υφίσταται οποιαδήποτε υποχρέωση προς διάκριση ή ανάλυση των πωλήσεων σε χονδρικές ή λιανικές επί των ανωτέρω παραστατικών (καταστάσεως και εκκαθαρίσεως) ή τα πρόσωπα προς τα οποία έγιναν τελικά οι πωλήσεις, μεταξύ των οποίων ενδεχομένως είναι το Δημόσιο ή οι λοιποί οργανισμοί που αναφέρονται στη διάταξη της υποπερ. ββ της περ. θ’ της παρ. 1 του πιο πάνω άρθρου 31. [ 23-03-2009 ]