Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 2008

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 2008


Αρειος Πάγος 1901/2008 Στο πεδίο εφαρμογής του εμπίπτουν και οι παρεχόμενες από λογιστή υπηρεσίες, (τήρηση των κατά νόμο λογιστικών βιβλίων και στοιχείων, κατά νόμο ενημέρωση αυτών, υποβολή αυτών στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες κλπ) όταν αυτές παρέχονται στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας, κατά τρόπο ανεξάρτητο, δεν υπόκειται δηλαδή ο παρέχων τις υπηρεσίες λογιστής σε συγκεκριμένες υποδείξεις ή οδηγίες του αποδέκτη, αλλά έχει την πρωτοβουλία και την ευχέρεια, με βάση τα χορηγούμενα από των αποδέκτη στοιχεία, τηρώντας τις καθιερωμένες αρχές της λογιστικής επιστήμης, να προβαίνει στη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών. Η ανάθεση συγκεκριμένου έργου ή διεκπεραίωσης μιάς υπόθεσης στο λογιστή δεν καταλύει την ανεξαρτησία του στο μέτρο που δεν προδιαγράφονται επακριβώς τα μέσα, η μέθοδος και ο τρόπος διεκπεραίωσης. [ 21-11-2008 ]

ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.τ.Ε. 3768/2008 ΚΒΣ. Η λήψη εικονικού τιμολογίου αποτελεί αυτοτελή παράβαση, για την οποία επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο, η δε καταχώριση του ίδιου τιμολογίου στα βιβλία του λήπτη αποτελεί αυτοτελή παράβαση, διαφορετική από την προηγούμενη, για την οποία επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο. Πράξη της φορολογικής αρχής με την οποία επιβάλλεται ενιαίο πρόστιμο για ληψη και καταχώριση εικονικού τιμολογίου, είναι νομικά πλημμελής και το δικαστήριο οφείλει να την ακυρώσει αυτεπάγγελτα, χωρίς να μπορεί να την μεταρρυθμίσει με επιβολή προστίμου. Η ανωτέρω πλημμέλεια εξακολουθεί και υπό την ισχύ του άρθρου 40 παρ. 16 του ν.3220/2004.Η λήψη του εικονικού τιμολογίου και η καταχώρισή του στα βιβλία του λήπτη αποτελούν αυτοτελείς παραβάσεις για καθεμία των οποίων επιβάλλεται ιδιαίτερο πρόστιμο. Συνταγματικότητα των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.2523/1997.Παραπομπή της υπόθεσης στην επταμελή σύνθεση. [ 19-11-2008 ]

ΣτΕ 3003/2008 Απαλλαγή πρώτης κατοικίας από το φόρο μεταβίβασης ακινήτου (ΦΜΑ). Οι έγγαμοι δικαιούνται απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης για την οικογενειακή στέγη, χωρίς να απαιτείται η εκποίηση του ακινήτου για το οποίο ένας από τους συζύγους είχε τύχει απαλλαγής, υπό την τότε ιδιότητα του ως αγάμου. Παραπέμφθηκε στην 7μελή σύνθεση με την υπ΄ αριθμ. 3290/2007 απόφαση του Β΄ τμήματος και αναιρεί την υπ΄ αριθμ. 6235/2001 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. [ 15-10-2008 ]

ΣτΕ 2614/2008 Αναγνώριση φορολογικής ζημιάς. Είναι δυνατή η μεταφορά ζημίας παρελθούσας χρήσης προς συμψηφισμό με κέρδη της κρινόμενης χρήσης δεν ασκεί δε επιρροή το γεγονός ότι τυχόν, κατά τις διατάξεις της εμπορικής νομοθεσίας και εν προκειμένω του κ.ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, η εταιρία πραγματοποίησε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό της ζημίας προς κάλυψη αυτής και ότι, επομένως, η ζημία αυτή, που είχε αναμφισβήτητα προκύψει σε παρελθούσα χρήση και για την οποία συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις μεταφοράς, δεν εμφανίσθηκε, για το λόγο αυτό, στον ισολογισμό της κρινόμενης χρήσης [ 24-09-2008 ]

Σ.τ.Ε. 2614/2008 Είναι δυνατή η μεταφορά ζημίας παρελθούσας χρήσης προς συμψηφισμό με κέρδη της κρινόμενης χρήσης δεν ασκεί δε επιρροή το γεγονός ότι τυχόν, κατά τις διατάξεις της εμπορικής νομοθεσίας και εν προκειμένω του κ.ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, η εταιρία πραγματοποίησε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό της ζημίας προς κάλυψη αυτής και ότι, επομένως, η ζημία αυτή, που είχε αναμφισβήτητα προκύψει σε παρελθούσα χρήση και για την οποία συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις μεταφοράς, δεν εμφανίσθηκε, για το λόγο αυτό, στον ισολογισμό της κρινόμενης χρήσης. [ 24-09-2008 ]

ΣτΕ 2452/2008 Η υπεραξία επιχειρήσεως, που δημιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση οικονομικής μονάδας (που είναι ίση με τη διαφορά μεταξύ του υλικού τιμήματος αγοράς και της πραγματικής αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων της αποτελεί «έξοδο πρώτης εγκατάστασης» και, επομένως, δύναται, κατά τα προβλεπόμενα στη διάταξη αυτή, να αποσβεσθεί είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγματοποιήσεώς της, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία. Παραπομπή σε Επταμελή σύνθεση [ 17-09-2008 ]

Σ.τ.Ε.3370/2008 Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 86 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994), αντίκεινται στην συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας (βλ. άρθρο 25 παρ.1 του Συντάγματος) (πρόσθετο φόρο στο 400% επί του κυρίου φόρου, σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης από υπόχρεο σε παρακράτηση φόρου) [ 21-08-2008 ]

Σ.τ.Ε. 2100/2008 Η μεταφορά ζημίας προς συμψηφισμό στα επόμενα οικονομικά έτη ενεργείται με βάση το νόμιμο τίτλο για τη ζημία αυτή. Τέτοιος δε μπορεί να είναι, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η φορολογική υπόθεση, είτε η φορολογική δήλωση που έχει υποβληθεί και δεν έχει ελεγχθεί, είτε το φύλλο ελέγχου, είτε δικαστική απόφαση. Συγκεκριμένα, από τους τίτλους αυτούς ληπτέος κάθε φορά υπόψη είναι ο τελευταίος που υπάρχει κατά την κρίση των οικονομικών αποτελεσμάτων του έτους της μεταφοράς. Εξάλλου, η μεταφορά ζημίας γίνεται κατά νόμο μόνο προς συμψηφισμό με προκύψαντα κέρδη του έτους στο οποίο γίνεται η μεταφορά και όχι προς επαύξηση της ζημίας που τυχόν προέκυψε κατά το έτος αυτό (ΣτΕ 1956-8/2001 7μ., 3372/1998 7μ., 220, 3443/2001). [ 30-06-2008 ]

ΣτΕ 3733/2008 Μεταφορά ζημιάς προς συμψηφισμό με κέρδη. Είναι δυνατή η μεταφορά ζημίας ανώνυμης εταιρείας προς συμψηφισμό της με κέρδη περιόδου επόμενης από εκείνη κατά την οποία προέκυψε. Δεν ασκεί δε από την άποψη αυτή επιρροή, καθώς δεν σχετίζεται με τις εν λόγω προϋποθέσεις μεταφοράς, η τυχόν κατά την εμπορική νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών (κατά τον κρίσιμο χρόνο Κ.Ν. 2190/1920) αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου τής εταιρείας προς κάλυψη του ποσού τής ζημίας και η συνακόλουθη μη εμφάνιση της τελευταίας στον ισολογισμό τού έτους τής μεταφοράς [ 09-06-2008 ]

ΣτΕ 1724/2008 Η ένδικη μεταβίβαση των εμπορευσίμων αγαθών της επιχειρήσεως ως συνόλου προοριζόμενου για περαιτέρω οικονομική εκμετάλλευση, δεν υπέκειτο σε φόρο προστιθεμένης αξίας, ανεξάρτητα από το αν η επιχείρηση της μεταβιβασάσης εταιρείας λειτουργούσε κατά τη μεταβίβαση. [ 04-06-2008 ]