Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 2007

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 2007


ΣτΕ 3530/2007 Ασφάλιση κοινωνική. ΙΚΑ. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. είναι η παροχή εξαρτημένης εργασίας έναντι αμοιβής. Υφίσταται δε σχέση εξαρτημένης εργασίας όταν ο παρέχων την εργασία του έναντι αμοιβής, ανεξάρτητα από τον τρόπο καθορισμού και καταβολής της τελευταίας, τελεί κατά την εκτέλεση της εργασίας σε νομική εξάρτηση έναντι του εργοδότη, εκδηλούμενη στο δικαίωμα του τελευταίου να επιτηρεί και καθοδηγεί τον εργαζόμενο ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής της εργασίας του. Αν συντρέχει η παραπάνω προϋπόθεση της παροχής εξαρτημένης εργασίας έναντι αμοιβής, που κρίνεται εν όψει των πραγματικών περιστατικώνκάθε περίπτωσης, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό που προσδίδουν στη σχέση οι ενδιαφερόμενοι, η ασφάλιση του εργαζομένου στο Ι.Κ.Α. είναι υποχρεωτική. Αντιθέτως, αν ο προσφέρων την εργασία του διατηρεί ελευθερία ενέργειας έναντι του εργοδότη κατά την εκτέλεση της, η παρεχόμενη εργασία δεν είναι εξαρτημένη και δεν ασφαλίζεται, κατά τις ως άνω διατάξεις, στο Ι.Κ.Α. [ 17-12-2007 ]

Άρειος Πάγος Απόφαση 2060/2007 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής στην οποία υπάρχει οπισθογράφηση που περιέχει τη μνεία ενέχουσα απλή εντολή. Συνάγεται ότι ο δυνάμει οπισθογραφήσεως λόγω πληρεξουσιό-τητας κομιστής μπορεί να ασκήσει τα από την επιταγή απορρέοντα δικαιώματα επ’ ονόματι και για λογαριασμό του οπισθογράφου, ο οποίος παραμένει νόμιμος κομιστής της επιταγής και συνεπώς αυτός δικαιούται να υποβάλει την έγκληση [ 23-11-2007 ]

Άρειος Πάγος Απόφαση 1863/2007 Φοροδιαφυγή κατά συρροή, Τελεσθείσα με την έκδοση εικονικών τιμολογίων και την αποδοχή εικονικών τιμολογίων. Έννοια και στοιχεία του εγκλήματος. Πότε η αιτιολογία είναι ειδική και εμπεριστατωμένη. Παραγραφή του αδικήματος, χρόνος έναρξης αυτής. Εφαρμογή επιεικέστερου για τον κατηγορούμενο νόμου. Αναιρεί προσβαλλομένη κατά το κεφάλαιο αυτής περί μετατροπής της επιβληθείσης στην αναιρεσείουσα ποινής φυλάκισης, λόγω υπέρβασης εξουσίας [ 19-10-2007 ]

Υπόθεση C-184/05 «Έκτη οδηγία ΦΠΑ — Άρθρο 28γ, A, στοιχείο α΄, πρώτο εδάφιο — Ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών — Απαλλαγή — Έλλειψη υποχρεώσεως της φορολογικής αρχής να συλλέξει αποδείξεις — Οδηγία 77/799/ΕΟΚ — Αμοιβαία συνδρομή των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών στον τομέα των άμεσων και έμμεσων φόρων — Κανονισμός (ΕΟΚ) 218/92 — Διοικητική συνεργασία στον τομέα των έμμεσων φόρων» [ 27-09-2007 ]

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 317/2007 Ερωτάται α) αν κατά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής η διοικητική αρχή οφείλει να ελέγχει το επιλήψιμο του περιεχομένου του εγγράφου επί του οποίου υπογράφει ο ενδιαφερόμενος, και β) αν απαιτείται, κατά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής επί ξενογλώσσου εγγράφου, να υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο και ανεπίσημη μετάφραση αυτού. [ 25-07-2007 ]

ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.τ.Ε. 1527/2007 Επί συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας μεταξύ του εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτητών οικοπέδου, επί του οποίου είχε ανεγερθεί πολυκατοικία, ώστε ο καθένας να λαμβάνει την αποκλειστική κυριότητα ορισμένων ορόφων ή διαμερισμάτων, συντρέχει περίπτωση διανομής ακινήτων, η οποία υπόκειται σε φόρο μεταβίβασης. Οταν οι συνιδιοκτήτες αναθέτουν σε εργολάβο την κατασκευή πολυκατοικίας έναντι αντιπαροχής και μεταβιβάζονται στο τελευταίο ποσοστό εξ αδιαιρέτου του ενιαίου οικοπέδου, δεν επιβάλλεται φόρος διανομής στα κτίσματα που περιέρχονται στους συνιδιοκτήτες. Αν στο οικόπεδο περιλαμβάνεται προϋπάρχον κτίσμα, το οποίο πρόκειται να αποτελέσει μέρος των κτισμάτνω που τελικά θα περιέλθουν στους συνιδιοκτήτες έναντι αντιπαροχής, οφείλεται φόρος διανομής γι΄ αυτό το κτίσμα. Παραπομπή της υπόθεσης στην επταμελή σύνθεση. [ 23-05-2007 ]

ΑΠ 1485/2007 Ο μισθωτός για την εργασία, που παρέχει τη νύχτα, δικαιούται σύμφωνα με την ΥΑ 18310/1946 πρόσθετη αμοιβή (προσαύξηση) 25%, η οποία υπολογίζεται με βάση το νόμιμο μισθό ή ημερομίσθιο και όχι τον καταβαλλόμενο. Επίσης, ο μισθωτός, που απασχολείται την Κυριακή, έχει αξίωση προσαυξήσεως 75% σύμφωνα με την ΥΑ 8900/1946, η οποία υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιό του, είτε πρόκειται για αμειβόμενο με μηνιαίο μισθό, είτε πρόκειται για αμειβόμενο με ημερομίσθιο. [ 15-05-2007 ]

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 111/2007 Ερωτάται: 1) Αν είναι δυνατή η αντικατάσταση των αναπληρωματικών ελεγκτών, που έχουν οριστεί από την τακτική γενική συνέλευση ανώνυμης εταιρείας, με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας, 2) ποιοί ελεγκτές θα πραγματοποιήσουν στην περίπτωση του ερωτήματος τον έλεγχο της χρήσης 2006, δεδομένου ότι σε άλλη ελεγκτική εταιρεία ανήκουν οι τακτικοί και σε άλλη οι αναπληρωματικοί ελεγκτές που έχουν οριστεί και 3) αν , σε περίπτωση κατά την οποία ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται κατά το νόμο να εκλέξει τους ελεγκτές της από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, οφείλει η εταιρεία αυτή,για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων, να εκλέξει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν.2190/1920 ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.226/1992, κατά τις οποίες η ελεγχόμενη ανώνυμη εταιρεία εκλέγει ελεγκτική εταιρεία και η τελευταία ορίζει τους ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον έλεγχο. [ 21-03-2007 ]

ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.τ.Ε. 575/2007 Πότε επιτρέπεται η έκδοση προσωρινής πράξης προσδιορισμού του ΦΠΑ. Ελεγχος της γνησιότητας και του αληθούς συναλλαγής, για την οποία εκδόθηκαν φορολογικά στοιχεία, με βάση τα οποία έγινε έκπτωση φόρου εισροών. Αποδοχή εικονικών τιμολογίων με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέας ύλης και την έκπτωση του ΦΠΑ. Νομίμως καταλογίζεται ο φόρος αυτός, εκτός αν αποδόθηκε από τον εκδότη του εικονικού στοιχείου σε χρόνο προγενέστερο του καταλογισμού σε βάρος του λήπτη. Εννοια του όρου "απόδοση". Οφειλή εις ολόκληρον εκδότη και λήπτη εικονικού στοιχείου. Παραπομπή της υπόθεσης στην επταμελή σύνθεση. [ 28-02-2007 ]

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 52/2007 Ερωτάται: εάν α) αναστέλλεται η εκτέλεση συγκεκριμένης δικαστικής αποφάσεως που διατάσσει επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ σε επιχείρηση ,λόγω ασκήσεως ενδίκου μέσου από πλευράς δημοσίου,κατ'εφαρμογή της διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν.2873/2000, το οποίο προβλέπει αναστολή εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων που διατάσσουν επιστροφή (εμμέσων φόρων επιρριφθέντων στην κατανάλωση), σε καταφατική δε περίπτωση, εάν β) η διατάξη της παρ. 1 του άνω άρθρου αφορά μόνο στη δικαστική επιδίωξη επιστροφής ΦΠΑ ή και στη διοικητική κατόπιν αιτήσεως προς τη φορολογική αρχή, γ) η διάταξη της παρ. 3 του ίδιου άρθρου είναι γενική ή αναφέρεται μόνο σε περιπτώσεις επιστροφής ΦΠΑ που έχει επιρριφθεί στην κατανάλωση, δ) η ίδια διάταξη αφορά δικαστικές αποφάσεις που διατάσσουν ρητώς την επιστροφή ΦΠΑ ή και τις αποφάσεις που ακυρώνουν πράξεις προσδιορισμού του φόρου (κατόπιν φορολογικού ελέγχου) και ε) η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 53 του Κωδ.ΦΠΑ, κατά την οποία ο φόρος που έχει βεβαιωθεί, κατά το ποσό που δεν οφείλεται με βάση οριστική απόφαση διοικητικού πτωτοδικείου εκπίπτεται ή επιστρέφεται σε κάθε περίπτωση, θεωρείται ειδικότερη και κατισχύει της διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν.2873/2000 ή η δεύτερη θεωρείται ειδικότερη και αναστέλλεται η εκτέλεση της αποφάσεως. [ 12-02-2007 ]

ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.τ.Ε. 418/2007 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων και υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίου από τους επιτηδευματίες που εκμεταλλεύονται καταστήματα που παρέχουν ψυχαγωγία, εφόσον χρησιμοποιούν ορχήστρα ή στερεοφωνική ή ηλεκτρονική μουσική. Φορολογικός έλεγχος τέτοιας επιχείρησης και επιβολή προστίμου για μη έκδοση εισιτηρίων. Πλημμελώς αιτιολογημένη η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς την υποχρέωση της αναιρεσείουσας να εκδίδει εισιτήριο εισόδου. Δεκτή η αναίρεση (αναιρεί την αριθμ. 8549/2000 ΤρΔΠρΑθ). [ 07-02-2007 ]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πρώτο τμήμα) Στην υπόθεση C-329/05 της 25ης Ιανουαρίου 2007 «Ελευθερία εγκαταστάσεως – Άρθρο 52 της Συνθήκης ΕΚ (νυν, κατόπιν τροποποιήσεως, άρθρο 43 ΕΚ) – Μη μισθωτός εργαζόμενος – Φόρος εισοδήματος – Σύζυγοι μη ευρισκόμενοι σε συνεχή διάσταση – Απόρριψη αιτήματος περί ενιαίας φορολογήσεως – Μη συνοικούντες σύζυγοι – Αντισταθμιστικές παροχές για μισθολογική απώλεια του συζύγου που δεν είναι κάτοικος ημεδαπής – Εισοδήματα μη φορολογούμενα στο κράτος μέλος κατοικίας του συζύγου» [ 25-01-2007 ]