Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 2006

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 2006


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 348/2006 Ερωτάται : 1) Εάν η αγορά επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσεως (όχημα και άδεια) αποτελεί τεκμήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. ή όχι, θεωρώντας την αγορά αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως αγορά επιχειρήσεως, οπότε εμπίπτει στις διατάξεις της παραγρ. 10, του άρθρου 4 του Ν.3091/2002. 2) Εάν η αγορά αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως (όχημα και άδεια) αποτελεί τεκμήριο αποκτήσεως περιουσιακών στοιχείων, σε περίπτωση πωλήσεως το παλαιού οχήματος μόνο και όχι της άδειας και αγοράς νέου οχήματος ή θα έχει απαλλαγή, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.3296/2004, κατά την οποία και από 1-1-2005, η αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσεως δεν είναι τεκμήριο. [ 16-06-2006 ]

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αρ. 270/2006 Αν είναι νόμιμη απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης ανώνυμης εταιρίας, με την οποία αποφασίστηκε η διάθεση στους μετόχους, με την μορφή προσθέτου μερίσματος, τμήματος του πέραν του υποχρεωτικού, ήτοι του 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου, σχηματισθέντος τακτικού αποθεματικού [ 29-05-2006 ]

ΣτΕ 2418/2006 Προσδιορισμός του καθαρού γεωργικού εισοδήματος με αντικειμενική μέθοδο σε περίπτωση που δεν τηρούνται βιβλία του ΚΒΣ. Αίτηση ακύρωσης της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκαν οι πίνακες γεωργικού εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2004, κατά το μέρος που αφορά τον προσδιορισμό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος στο νομό Κυκλάδων από την καλλιέργεια αμπελώνων. Μή νόμιμα ο Υπουργός προέβη ο ίδιος στον καθορισμό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος και όχι σε έγκριση πινάκων που κατάρτισε η ΕΑΠΓΕ και χωρίς να ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης. [ 05-04-2006 ]

ΣτΕ 1615/2006 Οι διατάξεις που προβλέπουν αναγνώριση άλλων χρόνων ασφάλισης πλην των αναφερομένων στο άρθρο 40 του ν. 2084/1992 ή προσμέτρηση άλλου πλασματικού χρόνου για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, καταργήθηκαν από 1/1/97. Εγκυροι οι χρόνοι που είχαν αναγνωρισθεί μέχρι 31/12/1993. Ταμείο Νομικών. Οι ασφαλισμένοι, που δικαιούνται κύρια σύνταξη, θα λάβουν επικουρικά παροχή από τον ΚΕΑΔ και στην περίπτωση που για τη συνταξιοδότησή τους από το ΤΝ, συνυπολογίστηκε και άλλος χρόνος, εκτός της δικηγορικής υπηρεσίας, εφόσον είχε αναγνωρισθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί οφείλουν, όταν ασκείται προσφυγή, νόμιμους τόκους για την εκπλήρωση παροχών που απορρέουν από αξίωση δημοσίου δικαίου. Εξουσίες του δικαστηρίου όταν δικάζει προσφυγή που στρέφεται κατά απόφασης που απορρίπτει ασφαλιστικό αίτημα. Η υποχρέωση του νπδδ κατά του οποίου στρέφεται η προσφυγή για την καταβολή τόκων επιδικίας αρχίζει από την άσκηση της προσφυγής. Απορρίπτεται η αναίρεση για παραβίαση ουσιαστικού δικαίου (επικυρώνει την αριθμ. 4462/2003 ΔΕΦ ΑΘ). [ 27-03-2006 ]

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 101/2006 Α) Εμπίπτουν στις απαλλακτικές διατάξεις των περιπτ. δ' και ε' της παρ.1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) οι ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται από την επιχείρηση «SKIN LASER - ΙΔΙΩΉΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.», που αφορούν το δέρμα και το υποδόριο ιστό με τη χρήση Laser και άλλων μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας, καθώς επίσης και η θεραπεία της ανδρογενετικής αλωπεκίας με χρήση προηγμένων ιατρικών μεθόδων και χειρουργικών επεμβάσεων; Β) Γενικότερα, υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των απαλλακτικών διατάξεων των περιπτώσεων δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) όλες οι ιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το αν αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης του ανθρώπου και όχι στην εξακρίβωση κάποιας ασθένειας ή θεραπείας της; Πως οριοθετείται η έννοια, και κατά συνέπεια οι προϋποθέσεις εφαρμογής, των παραπάνω απαλλακτικών διατάξεων; [ 28-02-2006 ]

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 101/2006 Α) Εμπίπτουν στις απαλλακτικές διατάξεις των περιπτ. δ' και ε' της παρ.1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) οι ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται από την επιχείρηση «SKIN LASER - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.», που αφορούν το δέρμα και το υποδόριο ιστό με τη χρήση Laser και άλλων μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας, καθώς επίσης και η θεραπεία της ανδρογενετικής αλωπεκίας με χρήση προηγμένων ιατρικών μεθόδων και χειρουργικών επεμβάσεων; Β) Γενικότερα, υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των απαλλακτικών διατάξεων των περιπτώσεων δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) όλες οι ιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το αν αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης του ανθρώπου και όχι στην εξακρίβωση κάποιας ασθένειας ή θεραπείας της; Πως οριοθετείται η έννοια, και κατά συνέπεια οι προϋποθέσεις εφαρμογής, των παραπάνω απαλλακτικών διατάξεων; [ 28-02-2006 ]