Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 2005

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 2005


ΣτΕ 4104/2006 Ο διευθύνων σύμβουλος ανώνυμης εταιρείας καθίσταται προσωπικώς και αλληλεγγύως υπεύθυνος για την καταβολή του οφειλομένου από την εταιρεία φόρο μισθωτών υπηρεσιών και του ΦΠΑ, εφόσον λυθεί η εταιρεία. Η υπαγωγή όμως της ανώνυμης εταιρείας υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης κατά το άρθρο 46α του Ν. 1892/1990 δεν συνεπάγεται τη λύση της εταιρείας και δεν προβλέπεται ευθύνη του διευθύνοντος συμβούλου. Μή νόμιμη η άρνηση χορήγησης στον διευθύνοντα σύμβουλο αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας λόγω χρεών της εταιρείας. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης. [ 06-12-2005 ]

ΣτΕ 2418/2005 Επί καταβολής φόρου, χωρίς να υφίσταται αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση, η παραγραφή της αξίωσης προς επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού είναι τριετής και αρχίζει επί τελών χαρτοσήμου, από το τέλος του οικονομικού έτους εντός του οποίου έγινε η βάσει δήλωσης καταβολή. Πότε το ζήτημα της παραγραφής εξετάζεται αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο. Δεν ετέθη υπόψη του δικαστηρίου ο χρόνος καταβολής των ενδίκων τελών. Απορρίπτεται η αναίρεση για πλημμελή αιτιολογία και παραβίαση ουσιαστικού δικαίου (επικυρώνει την αριθμ. 1071/2002 ΔΕφΠειρ). [ 28-06-2005 ]

ΣτΕ 2938/2005 Επειδή, η διάταξη του άρθρου 33 παρ. 4 του Κώδικος Βιβλίων και Στοιχείων χαρακτηρίζει την έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και την λήψη εικονικών τιμολογίων και δελτίων αποστολής ως ιδιάζουσα φορολογική παράβαση και προβλέπει την επιβολή προστίμου μέχρι το πενταπλάσιο της αξίας κάθε στοιχείου ως κύρωση εις βάρος του εκδότου ή του λήπτου των ως άνω στοιχείων. Η διάταξη αυτή, που επιτρέπει επιμέτρηση της κυρώσεως σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση αναλόγως της βαρύτητος της παραβάσεως, εφαρμοσθείσα στην προκειμένη περίπτωση με επιβολή προστίμου πενταπλάσιου της αξίας των εικονικών φορολογικών στοιχείων, δεν αντίκειται στην ανωτέρω αρχή της αναλογικότητος διότι δεν θεσπίζει μέτρο προδήλως ακατάλληλο, ούτε η κύρωση υπερακοντίζει τον σκοπό του νόμου που αποβλέπει στον κολασμό του παραβάτου καθώς και στην αποτροπή παρομοίων παραβάσεων. Συνεπώς, τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα είναι απορριπτέα ως αβάσιμα καθώς και η υπό κρίση αίτηση στο σύνολό της. [ 25-05-2005 ]

ΑΠ 28/2005 Tο γεγονός ότι εργαζόμενος συμφώνησε την υπαγωγή του στον Κανονισμό Εργασίας και Λειτουργίας εταιρίας, που εκδόθηκε κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 3789/1957 και προβλέπει ότι οι διατάξεις του εφαρμόζονται και στο προσωπικό της με σχέση ανεξάρτητων υπηρεσιών – προδήλως κατά το μέρος που συμβιβάζονται με την παροχή τέτοιων υπηρεσιών – δεν αρκεί στην συγκεκριμένη περίπτωση για τον χαρακτηρισμό της εργασίας της ως εξαρτημένης. Πράγματι, η συμβατική υπαγωγή του εργαζομένου στον Κανονισμό Εργασίας, σύμφωνα με την ρητή διάταξη αυτού, δεν μπορεί από μόνη της να μεταβάλει την φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, έστω και αν γίνει δεκτό ότι με την υπαγωγή αυτή εντάχθηκε η αναιρεσείουσα, υπό τους συμφωνημένους για την παροχή των υπηρεσιών της όρους, στο οργανωτικό πλαίσιο της επιχειρήσεως – εκμεταλλεύσεως της εταιρίας. [ 12-05-2005 ]

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 208/2005 Αν η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 85 του Ν. 2238/1994 περί φορολογικού απορρήτου υποχωρεί προ των διατάξεων του άρθρου 28 του Υπαλληλικού Κώδικα (Κ.Κ.Δ.Δ.Π.Υ.), που κυρώθηκε με τον Ν. 2683/1999, και συγκεκριμένως αν πρέπει να χορηγηθούν αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων και άλλων φορολογιών στοιχείων υπαλλήλου σε αρμοδία υπηρεσία Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως, η οποία προβαίνει σε έλεγχο περιουσιακής καταστάσεως «πόθεν έσχες» αυτού [ 15-04-2005 ]

ΣτΕ 966/2005 Στις υποκείμενες σε φόρο πράξεις παράδοσης αγαθών περιλαμβάνονται και οι πράξεις μεταβίβασης αποπερατωμένων ή ημιτελών τμημάτων κτηρίων και του οικοπέδου που μεταβιβάζεται με αυτά, πριν από την πρώτη χρησιμοποίησή τους, με οποιοδήποτε τρόπο ύστερα από την ανέγερσή τους. Τέτοιες δε πράξεις παράδοσης είναι και η πώληση διαμερισμάτων πολυκατοικίας που έχει κατασκευαστεί επί αντιπαροχή από τον εργολάβο-κατασκευαστή. Δεν υπάγονται στο φόρο αυτό οι μεταβιβάσεις ακινήτων των οποίων η άδεια κατασκευής είχε εκδοθεί πριν από την 1/1/2006 [ 30-03-2005 ]

ΣτΕ 381/2005 Οταν ο επιτηδευματίας τηρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία, η φορολογική αρχή είναι υποχρεωμένη να δέχεται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτά, εκτός άν αποδείξει ότι οι εγγραφές είναι ανακριβείς. Ποσοτικά ελλείμματα του βιβλίου αποθήκης και προσθήκη αυτών στα έσοδα, χωρίς να υποχρεούται να αποδείξει την ανακρίβεια των σχετικών εγγραφών, εκτός άν το έλλειμμα οφείλεται στην απομείωση της πρώτης ύλης μετά τη βιομηχανοποίηση. Δεκτή η αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας. [ 16-02-2005 ]

ΣτΕ 3452/2005 Και για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις η μεταφορά ζημίας προς συμψηφισμό στα επόμενα οικονομικά έτη ενεργείται με βάση το νόμιμο τίτλο για τη ζημία αυτή, ο οποίος υπάρχει κατά το χρόνο της μεταφοράς. Τέτοιος τίτλος μπορεί να είναι είτε η φορολογική δήλωση είτε το φύλλο ελέγχου είτε δικαστική απόφαση. Λαμβάνεται υπόψη ο τελευταίος τίτλος που υπάρχει κατά την κρίση των οικονομικών αποτελεσμάτων του έτους της μεταφοράς. Δεκτή η αναίρεση (αναιρεί την αριθμ. 255/2001 ΔΕφΑθ). Ομοια η 3453/2005 ΣτΕ. [ 07-02-2005 ]

ΣτΕ 122/2005 ΤΜΗΜΑ Β Το άρθρο 36 του κώδικα βιβλίων και στοιχείων δίδει την δυνατότητα στον προιστάμενο της ΔΟΥ να λαμβάνει γνώση , να ελέγχει τα βιβλία και στοιχεία του επιτηδευματία και να προβαίνει σε κατάσχεσή τους στην περίπτωση που διαπιστωθούν πλημμέλειες κατά την διαδικασία του φορολογικού ελέγχου . Ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας, προβλέπεται και η σύνταξη σχετικής έκθεσης κατάσχεσης των βιβλίων . [ 19-01-2005 ]

ΣτΕ 3824/2005 Διαμόρφωση του κλάσματος, από τον οποίο προκύπτει η αναλογία εκπτώσεως του φόρου κοινών δαπανών. Εσοδα εξαιρούμενα του φόρου δεν περιλαμβάνονται ούτε στον αριθμητή ούτε στον παρανομαστή του κλάσματος. Εσοδα που δεν περιλαμβάνονται στον παρανομαστή και αφορούν παρεπόμενες πράξεις κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 1642/1986. Ποιες πράξεις χαρακτηρίζονται παρεπόμενες. Πράξεις αναφερόμενες στην περ. κστ` της ανωτέρω διάταξης. Εσοδα από τόκους και επιδοτήσεις μη υποκείμενα σε ΦΠΑ και μη παρέχοντα δικαίωμα έκπτωσης φόρου εισροών. Αναιτιολόγητα το διοικητικό εφετείο χαρακτήρισε τις επίδικες εργασίες ως παρεπόμενες χωρίς να εφαρμόσει τα σχετικά κριτήρια διάκρισης των πράξεων. Οι διατάξεις του άρθρου 171 του ΚΦΔ, που προβλέπουν την καταβολή αναλογικού παραβόλου έφεσης επί φορολογικών υποθέσεων, είναι ανίσχυρες ως αντίθετες στο άρθρο 20 παρ. 1 του συντάγματος, κατά το μέρος που δεν θεσπίζουν ανώτατο όριο και δεν θεσπίζουν τη δυνατότητα απόδοσης του καταβληθέντος ποσού όταν κριθεί δικαιολογημένη η άσκηση της έφεσης που απορρίφθηκε. Μερικά δεκτή η αναίρεση. [ 12-01-2005 ]

ΣτΕ 381/2005 Οταν ο επιτηδευματίας τηρεί όλα τα βιβλία και στοιχεία, η φορολογική αρχή είναι υποχρεωμένη να δέχεται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτά, εκτός άν αποδείξει ότι οι εγγραφές είναι ανακριβείς. Ποσοτικά ελλείμματα του βιβλίου αποθήκης και προσθήκη αυτών στα έσοδα, χωρίς να υποχρεούται να αποδείξει την ανακρίβεια των σχετικών εγγραφών, εκτός άν το έλλειμμα οφείλεται στην απομείωση της πρώτης ύλης μετά τη βιομηχανοποίηση. Δεκτή η αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας (αναιρεί την αριθμ. 2068/1996 ΔΕφΠειρ). Ομοιες οι 382/2005 ΣτΕ, 383/2005 ΣτΕ, 384/2005 ΣτΕ. [ 01-01-2005 ]

ΣτΕ 386/2005 Πότε υπάρχει υποχρέωση έκδοσης του οικείου φορολογικού στοιχείου. Πώληση παγίων στοιχείων από επιτηδευματία και προϋποθέσεις έκδοσης τιμολογίου ή δελτίου λιανικής πώλησης. Πώληση αυτοκινήτου από επιτηδευματία προς άλλο επιτηδευματία ή φυσικό πρόσωπο και φορολογικά στοιχεία που πρέπει να εκδοθούν. Δεκτή η αναίρεση για παραβίαση ουσιαστικού δικαίου (αναιρεί την αριθμ. 6825/2001 ΔΕφΑθ). [ 01-01-2005 ]