Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 2004

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 2004


Γνωμοδότηση Εισ. Πρωτ. Θεσ. 15/2004 Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ). Αρμοδιότητα ανακριτικών υπαλλήλων. Δικαίωμα των υπαλλήλων του ΣΔΟΕ να διενεργούν ειδικά ανακριτικά καθήκοντα και να έχουν πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία. Δεν εφαρμόζεται ο Ν. 2472/1997 για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σε προανακριτικές πράξεις. Υποχρέωση των πολιτών να συνδράμουν το ΣΔΟΕ. Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις ποινικές κυρώσεις για απείθεια και υπόθαλψη εγκληματία των πολιτών που αρνούνται να βοηθήσουν τους υπαλλήλους του ΣΔΟΕ στο προανακριτικό έργο τους. Υποχρέωση εταιρείας που δημιούργησε λογισμικό να βοηθήσει το ΣΔΟΕ να αποκτήσει πρόσβαση σε Η/Υ εταιρείας ύποπτης για μη νόμιμες συναλλαγές [ 31-12-2004 ]

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 552/12.11.2004 Αν η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) υπάγεται στις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τους νόμους 3230/2004 και 3242/2004, σε ό,τι αφορά την διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών και την πρόσβασή τους σε διοικητικά έγγραφα, 2. Αν στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις αυτές δεσμεύσεις υπόκεινται: α) οι φορείς που εξέρχονται από τον δημόσιο τομέα, κατ'εφαρμογή των άρθρων 30 του ν.1914/1990 και 22 του ν.1947/1991 και β) οι δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, που συστήνονται κατ'εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Π.Δ. 410/1995 και 3. Αν επί των επιχειρήσεων αυτών έχουν εφαρμογή οι δεσμεύσεις και χρηματικές κυρώσεις του άρθρου 5 του ν.1943/1991. [ 12-11-2004 ]

ΑΠ 27/2004 Η αποχή, του μισθωτού από την εργασία του για διάστημα που υπερβαίνει τα χρονικά όρια της “βραχείας ασθενείας” του άρθρου 3 του Ν. 4558/1930 και το οποίο διάστημα θεωρείται, εξ αντιδιαστολής προς το άρθρο 2 παρ. 6 του Α.Ν. 539/1945, ως χρόνος αδικαιολόγητης απουσίας συμψηφιζόμενος προς τις ημέρες της οφειλομένης αδείας, δεν του στερεί το δικαίωμα να απαιτήσει τις προεκτεθείσες αποδοχές [ 24-06-2004 ]

ΣτΕ 404/2004 Ι. Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. Διαδικασία: Το αίτημα επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου, εφόσον δεν απορρίφθηκε με ρητή πράξη της φορολογικής αρχής, νομίμως υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. με "αίτηση επιστροφής - προσφυγή", εντός του χρόνου της παραγραφής της σχετικής αξίωσης κατά του Δημοσίου και χωρίς δέσμευση από τις περί προθεσμίας της προσφυγής διατάξεις. ΙΙ. Έκπτωση φόρου κοινών δαπανών. PRO-RATA: Για τον υπολογισμό της αναλογίας έκπτωσης του φόρου των κοινών δαπανών δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που προέρχονται από παρεπόμενες πράξεις χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων και όχι από συμπτωματικές. Επομένως ο χαρακτήρας των πράξεων ως συμπτωματικών είναι αδιάφορος για τον εν λόγω υπολογισμό. Ο παρεπόμενος δε χαρακτήρας ερευνάται σε σχέση με πράξεις, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Φ.Π.Α.. [ 25-02-2004 ]

ΣτΕ 2549/2004 Για την έκπτωση των αποσβέσεων από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης θα πρέπει το βιβλίο απογραφής να τηρείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου, εκτός άν η επιχείρηση τηρεί θεωρημένα μητρώα παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεων. Αν η απογραφή τηρείται συγκεντρωτικά, χωρίς παράλληλα να τηρούνται βιβλία - μητρώα παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεων, δεν είναι δυνατή η έκπτωση αποσβέσεως παγίων περιουσιακών στοιχείων. [ 21-01-2004 ]

ΣτΕ 3409/2004 Βιβλίο αποθήκης και ποσοτικά ελλείμματα αυτού. Ως αξία των ελλειμμάτων αυτών που συνυπολογίζεται στα έσοδα, θεωρείται η αξία που αυτά θα είχαν σε περίπτωση πώλησής τους και όχι η αξία κτήσεως αυτών. Δεκτή η αναίρεση για παραβίαση ουσιαστικού δικαίου (αναιρεί την αριθμ. 5309/2001 ΔΕφΑθ). [ 01-01-2004 ]

ΣτΕ 867/2004 Για την αναγνώριση επαγγελματικής δαπάνης που καταβάλλεται σε αλλοδαπή επιχείρηση, η οποία δεν υπόκειται στις διατάξεις του ΚΦΣ, απαιτείται η έκδοση από τον καταβάλλοντα επιτηδευματία απόδειξης, η οποία πρέπει να φέρει την υπογραφή του λαμβάνοντος, διαφορετικά αρκεί το αποδεικτικό στοιχείο που εκδίδεται στο εξωτερικό. Τα μικροέξοδα κοινωνικής παραστάσεως, οι μικροδωρεές και τα μικροβοηθήματα εκπίπτουν χωρίς έρευνα της παραγωγικότητάς τους, αρκεί το ποσό να είναι εύλογο και καταχωρισμένο σε ιδιαίτερο λογαριασμό. Οι δαπάνες μεταφοράς οικοσκευής στελέχους είναι παραγωγικές και η καταβολή τους μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας δεν αναιρεί το χαρακτήρα αυτό. Δεκτή η αναίρεση για πλημμελή αιτιολογία. (Αναιρεί την αριθμ. 4367/1996 ΔΕφΑθ). [ 01-01-2004 ]

ΣτΕ 407/2004 Το δικαίωμα επιστροφής του φόρου στην κάτοχο τιμολογίου και εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης επιχείρηση δεν αποκλείεται από την εκπρόθεσμη έκδοση του τιμολογίου. Απορρίπτεται η αναίρεση για πλημμελή αιτιολογία (επικυρώνει την αριθμ. 4050/1997 ΔΕφΑθ). [ 01-01-2004 ]

Αποφ. Δικ. 1303 1.1.2004 Απαλλαγή του εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής μισθών υπερημερίας στον εργαζόμενό του σε περίπτωση αδυναμίας του περί την αποδοχή της εργασίας αυτού, οφειλόμενης σε γεγονός συνιστώντος ανωτέρα βία κατ΄ άρθρο 656 εδ. α του ΑΚ. Πότε θεωρείται ότι συντρέχει ανωτέρα βία αίρουσα την εργοδοτική υπερημερία. Γεγονός το οποίο συνιστά ανωτέρα βία κατά τα ανωτέρω, συνιστά, μεταξύ άλλων, και η απεργία των εργαζομένων του, εάν συνοδεύεται από κατάληψη του εργοστασίου ή άλλων εγκαταστάσεων της επιχειρήσεώς του, κατά τρόπο που να εμποδίζεται η προσέλευση όσων εργαζομένων του επιθυμούν να εργασθούν. Περιστατικά (αναιρεί την ΕφΠατρών 668/1997). [ 01-01-2004 ]

ΑΠ 1221/2004 Αρχή της ίσης μεταχειρίσεως. Εννοια, προϋποθέσεις εφαρμογής, νομικό καθεστώς, εργοδοτικές παροχές τις οποίες αφορά. Οικειοθελής εργοδοτική παροχή με κριτήριο χορηγήσεώς της την αυξημένη απόδοση των εργαζομένων της εργοδοτικής επιχειρήσεως κατά ορισμένο χρονικό διάστημα. Δεν επιτρέπεται στον εργοδότη να εξαιρέσει από την καταβολή της τους εργαζομένους εκείνους οι οποίοι κατά το ανωτέρω διάστημα δεν μπόρεσαν να εργασθούν εκ λόγων ανωτέρας βίας. Εννοια της ανωτέρας βίας στην περίπτωση αυτή. Περιπτωσιολογία γεγονότων ανωτέρας βίας. Δεν αποτελούν ανωτέρα βία γεγονότα ή καταστάσεις συμβατές με τη φυσιολογική και κοινωνική ζωή του ανθρώπου, όπως είναι η εγκυμοσύνη, ο τοκετός, η λοχεία της θήλεως εργαζομένης ή η εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας του άρρενος εργαζομένου. Δεν αποτελούν επίσης ανωτέρα βία οι ευχέρειες οι οποίες παρέχουν στον εργαζόμενο τη δυνατότητα νομίμου αποχής από την εργασία του χωρίς στέρηση των αποδοχών του, όπως αποχή από την εργασία λόγω πολύμηνων αδειών για συμπλήρωση σπουδών, εγκυμοσύνη, μέριμνα ανηλίκων τέκνων κλπ. [ 01-01-2004 ]

ΣτΕ 74/2004 Οι διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.2859/2000 (ή άρθρου 40 του Ν.1642/1986) που, για την έκδοση προσωρινής πράξης προσδιορισμού του ΦΠΑ, περιορίζουν τη φορολογική αρχή στο να ελέγξει μόνο τα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου, δεν απαγορεύουν και επομένως είναι επιτρεπτός ο έλεγχος εξακρίβωσης της γνησιότητας των στοιχείων αυτών και της εν γένει ακρίβειας υποβληθείσας δήλωσης. [ 01-01-2004 ]