Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 2003

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 2003


Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αρ. 439/2003 Εφαρμογή της διάταξης της παρ.4 του άρθρου 61 του Ν 2238/1994, στην περίπτωση που υποβάλλεται ανακλητική δήλωση από φορολογούμενο σε χρόνο μεταγενέστερο του οικείου οικονομικού έτους, με βάση τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Παραγραφή της σχετικής αξίωσης [ 20-11-2003 ]

ΣτΕ 2331/2003 Επί παρεχομένης καθημερινής εργασίας για χρόνο ίσο προς το μισό ή μεγαλύτερο του νομίμου ωραρίου πλήρους απασχολήσεως, για την εξεύρεση των ημερών εργασίας που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 του κανονισμού ασφαλίσεως του ΙΚΑ [ 22-10-2003 ]

ΣτΕ 2805/2003 Με την διάταξη του άρθρου 26 του ν 1828/89 επιβάλλεται από 1-1-90 , τέλος υπέρ δήμων και κοινοτήτων σε ποσοστό 5% , στις κατηγορίες καταστημάτων που αναφέρονται αναλυτικά στο ανωτέρω άρθρο . Το επίδικο τέλος δεν επιβάλλεται στα είδη που πωλούνται σε πακέτα, αλλά μόνο σε εκείνα που σερβίρονται για κατανάλωση . [ 08-10-2003 ]

ΣτΕ 2331/2003 Οι μισθωτοί που απασχολούνται μερικώς κατά πλήρη εβδομαδιαία εργασία, με ημερήσια αμοιβή ίση με το 1/2 του νομίμου ωραρίου και άνω αναγνωρίζουν στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την παρακάτω απόφαση του ΣτΕ, 25 Η.Ε. εργασίας και δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής το Άρθρο 12 παρ. 3 του Κανονισμού Ασφάλισης. [ 01-10-2003 ]

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 303/2003 Ερωτάται αν οι διοικητικές αρχές έχουν τη δυνατότητα κατ’εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999) να επικυρώνουν αντίγραφα βεβαιώσεων που χορηγούνται σύμφωνα με τα άρθρα 1 του ν.2790/2000 και 76 παρ.6 του ν.2910/2001 σε ομογενείς που έχουν έλθει στην Ελλάδα από χώρες της πρών Σοβιετικής Ένωσης, αδειών παραμονής αλλοδαπών που εκδίδονται σύμφωνα με τους ν.2910/2001 και 3013/2002, καθώς και βεβαιώσεων και ειδικών σημάτων λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων που χορηγούνται από τις Διευθύνσεις Τουρισμού των Περιφερειών. [ 30-07-2003 ]

Άρειος Πάγος 774/2003 Από τις διατάξεις των άρθρων 648, 649, 653 Α.Κ. και 1 της 95/1949 Διεθνούς Συμβάσεως για την προστασία του ημερομισθίου, που κυρώθηκε με το Ν. 3248/1955, συνάγεται ότι ως μισθός στη σύμβαση εργασίας θεωρείται κάθε παροχή, την οποία καταβάλλει, σύμφωνα με το νόμο ή τη σύμβαση, ο εργοδότης ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης σ` αυτόν από τον εργαζόμενο εργασίας [ 14-05-2003 ]

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 193/2003 Ερωτάται, εάν πρέπει να δοθούν πληροφορίες στον κ. Π. Λουλουδάκη, τις οποίες ζήτησε με αίτηση του που περιήλθε στην Υπηρεσία την 1311 -5-2002, σχετικά με, ποια έγγραφα εσωτερικής αλληλογραφίας μεταξύ των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου οδήγησαν στην αναζήτηση πληροφοριών φορολογικού περιεχομένου, που τον αφορούν, από την αρμόδια φορολογική αρχή της Ιταλίας, ποια έγγραφα απεστάλησαν προς τις ιταλικές Αρχές, με τα οποία ενεργοποιήθηκε το άρθρο 27 της συμβάσεως αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας - Ιταλίας, από ποια ιταλική Υπηρεσία ζητήθηκαν πληροφορίες και ποιος ο λόγος που ζητήθηκαν οι πληροφορίες αυτές [ 08-05-2003 ]

ΣτΕ 709/2004 Υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές η οποιασδήποτε φύσης χρηματική ή σε είδος παροχή, που χορηγείται από τον εργοδότη για την επιβράβευση της αποδοτικότητας των μισθωτών, έστω και αν δίδεται από ελευθεριότητα του εργοδότη, ο οποίος επιφυλάσσει στον εαυτό του το δικαίωμα να τη διακόψει μονομερώς [ 18-02-2003 ]

ΣτΕ 761/2003 Οταν υπάλληλοι της ΔΟΥ, κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου στην επαγγελματική εγκατάσταση επιτηδευματία, αφαιρούν φορολογικά στοιχεία, απαιτείται ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας και συνεπώς ως προϋπόθεση της νομιμότητας της καταλογιστικής πράξης, η σύνταξη από τους ελεγκτές σχετικής έκθεσης κατάσχεσης και η επίδοση αντιγράφου της στον επιτηδευματία. Δεκτή η αναίρεση για πλημμελή αιτιολογία (αναιρεί την αριθμ. 3876/1997 ΔΕφΑθ [ 01-01-2003 ]

ΣτΕ 248/2003 α) Το τέλος 5% υπέρ Δήμων επί προσφερόμενων φαγητών, ποτών, καφέδων, αναψυκτικών, γαλακτοκομικών και γλυκισμάτων, από κέντρα διασκέδασης τουλάχιστον Γ κατηγορίας, ζυθοπωλεία και τα αντίστοιχα των ξενοδοχείων, επιβάλλεται μόνο στα προϊόντα τα οποία σερβίρονται και καταναλώνονται στα καταστήματα, ανεξάρτητα από το αν αυτά διαθέτουν καθίσματα ή η κατανάλωση γίνεται από όρθιους πελάτες, ενώ δεν επιβάλλεται σε εκείνα τα προϊόντα που πωλούνται σε πακέτα για να καταναλωθούν εκτός καταστήματος. β) Οταν διάταξη νόμου έχει γνησίως ερμηνευτικό χαρακτήρα, ανατρέχει στον χρόνο έναρξης ισχύος της διάταξης που ερμηνεύει αυθεντικά. [ 01-01-2003 ]

ΣτΕ 2203/2003 Αν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιβληθεί ειδικό ανταποδοτικό τέλος σε ειδικά βαρυνόμενη κατηγορία υπόχρεων (βιομηχανίες, βιοτεχνίες), πρέπει το ειδικό αυτό τέλος να αντικρίζει αντιπαροχή προς τους εν λόγω βαρυνόμενους και μόνο. Αν αντικρίζει αντιπαροχή προς αόριστο κύκλο προσώπων (όλο τον πληθυσμό του Δήμου), δεν βρίσκει έρεισμα στην εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 25 (παρ. 14) του Ν.1828/1989. [ 01-01-2003 ]