Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 2002

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 2002


ΑΠ 40/2002 Κατά το άρθρο 655 του Α.Κ., επί συμβάσεως εργασίας, αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία ή συνήθεια, ο μισθός καταβάλλεται μετά την παροχή της εργασίας και, αν υπολογίζεται κατά ορισμένα διαστήματα κατά τη διάρκεια της συμβάσεως, καταβάλλεται στο τέλος καθενός από αυτά. Σε κάθε περίπτωση μόλις λήξει η σύμβαση γίνεται απαιτητός ο μισθός, που αντιστοιχεί στο χρόνο έως τη λήξη. Εξ άλλου, μισθός κατά την έννοια της ως άνω διατάξεως σε συνδυασμό προς τα άρθρα 648 και 649 του Α.Κ. και 1 της 95 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας, που κυρώθηκε με το Ν. 3248/1955, είναι κάθε παροχή, την οποία οφείλει ο εργοδότης κατά το νόμο ή τη σύμβαση στο μισθωτό ως αντάλλαγμα για την παρεχόμενη εργασία του. ΄Αρα, μισθό υπό την έννοια των ως άνω διατάξεων αποτελούν και οι αμοιβές , που οφείλονται κατά νόμο στο μισθωτό ως αντάλλαγμα υπερεργασίας του, νόμιμης υπερωριακής εργασίας του και επιτρεπόμενης απασχολήσεώς του σε ημέρα αργίας, αφού συνιστούν νόμιμα ανταλλάγματα εγκύρως παρεχόμενης εργασίας του μισθωτού. Επομένως, και για τις αμοιβές αυτές τάσσεται από το άρθρο 655 του Α.Κ. κατά τα ανωτέρω δήλη ημέρα καταβολής , εις τρόπον ώστε με μόνη την πάροδο αυτής να καθίσταται ο εργοδότης υπερήμερος κατά το άρθρο 341 παρ. 1 του Α.Κ. και να οφείλει έκτοτε επί χρηματικού χρέους τόκους υπερημερίας κατά το άρθρο 345 εδάφ. α΄ του Α.Κ. Για την αμοιβή δε της υπερεργασίας, της νόμιμης υπερωριακής εργασίας και της επιτρεπόμενης εργασίας σε ημέρες αργίας δήλη ημέρα καταβολής των απαιτήσεων αυτών σε μισθωτό που αμείβεται με μηνιαίο μισθό είναι η τελευταία ημέρα του μήνα μέσα στον οποίο παρασχέθηκαν οι επί μέρους αυτές εργασίες. Εξ άλλου, ασχέτως του άρθρου 655 του Α.Κ., για τα επιδόματα δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και τις αποδοχές και το επίδομα αδείας τάσσεται από το νόμο (άρθρα 10 της ΥΑ 19040/1981, που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του Ν. 1082/1980, 4 παρ. 1 του ΑΝ 539/1945, του Ν. 4504/1961 και 1 παρ. 3 του ΝΔ 4547/1966) επακριβώς καθορισμένη ημέρα καταβολής (η 31η Δεκεμβρίου, η 30ή Απριλίου και η τελευταία το αργότερο ημέρα του οικείου έτους αντιστοίχως), ώστε με μόνη την πάροδο της δήλης αυτής ημέρας να επέρχονται οι ανωτέρω συνέπειες, [ 05-11-2002 ]

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αριθ. 378/2002 Ερωτάται εάν η άσκηση από δημόσιο υπάλληλο (εν προκειμένω δόκιμο, Κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κάτοχο πτυχίου οδοντιάτρου) του ελευθέρου επαγγέλματος του οδοντιάτρου για τέσσερις (4) ώρες κάθε απόγευμα, εκτός του ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών, πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.2683/1999, ΦΕΚ Α' 19) για τη χορήγηση σ' αυτόν της σχετικής άδειας και συγκεκριμένα εάν η δραστηριότητα αυτή: (α) συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του δημοσίου υπαλλήλου (β) δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του (γ) δεν συνιστά άσκηση εμπορίας. [ 02-07-2002 ]

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 381/2002 Ερωτάται αν είναι σύννομη η πρακτική που τηρείται από δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες, όταν προσάγεται για να χρησιμοποιηθεί ενώπιον αυτών έγγραφο που έχει εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή, παράγουν φωτοαντίγραφο αυτού, το επικυρώνουν και το καταχωρούν στο φάκελλο της συγκεκριμένης υποθέσεως, επιστρέφοντας το πρωτότυπο στον ενδιαφερόμενο. [ 20-06-2002 ]

ΣτΕ 2312/2002 Το άρθρο 177 ΔΚΚ καθορίζει την διαδικασία με την οποία πραγματοποιείται ο έλεγχος πράξεων οργάνων ΟΤΑ . Ειδικότερα, η παρ 2 προβλέπει, ότι όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή στην επιτροπή την οποία προβλέπει το συγκεκριμένο άρθρο και εν συνεχεία καθορίζεται η διαδικασία εκδίκασης της προσφυγής ενώπιον της επιτροπής [ 13-06-2002 ]

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 335/2002 Ερωτάται αν οι επίσημες μεταφράσεις εγγράφων από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών αποτελούν ειδική κατηγορία εγγράφων που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, η οποία προβλέπει την επικύρωση αντιγράφων από οποιαδήποτε διοικητική αρχή. [ 04-06-2002 ]

Απόφαση ΣτΕ 1470/2002 Αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 1% για εμπορικές εταιρείες εκτός άν αποδειχθεί ότι η κατάθεση ανάγεται σε σύμβαση, πράξη, κλπ. Με τον όρο κατάθεση νοείται κάθε εγγραφή στα βιβλία περί δόσεως ή αναλήψεως χρημάτων και όχι μόνο στις περιπτώσεις με δικαίωμα αναλήψεως. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας, ακόμη και μελλοντική και κάθε σχετική εγγραφή απαλλάσσεται του τέλους χαρτοσήμου, χωρίς να απαιτείται η απόδειξη της αύξησης με τροποποίηση του καταστατικού της α.ε. Εναρμόνιση του εσωτερικού δικαίου με την Οδηγία 69/335/ΕΟΚ. Απορρίπτει την αναίρεση και επικυρώνει την υπ΄ αρ. 2464/1997 απόφαση του ΔΕφΠειρ και την υπ΄ αρ. 4610/1995 απόφαση του ΔΠρΠειρ. [ 15-05-2002 ]

Σ.τ.Ε. 1468/2002 Η μεταβίβαση του εν ισχύι χαρτοφυλακίου των ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε άλλη εταιρεία μετά την απαγόρευση ταυτόχρονης άσκησης κλάδων ασφαλίσεων κατά ζημιών και ασφαλίσεων ζωής από την ίδια εταιρεία δεν γίνεται ύστερα από εξαναγκασμό, αλλά κατ΄ ελεύθερη επιλογή ύστερα από στάθμιση των συμφερόντων της. Το ποσόν της μεταβίβασης δεν συνιστά τίμημα πωλήσεως αλλά ωφέλεια από την εκχώρηση του εν λόγω κλάδου οφειλόμενη στην καλή πορεία αυτού και κατ΄ επέκταση υπόκειται σε φορολογία. [ 15-05-2002 ]

ΔΕΕ - Υπόθεση C-409/99 Έκτη οδηγία ΦΠΑ - Άρθρο 17, παράγραφοι 6 και 7 - Δικαίωμα εκπτώσεως του προκαταβληθέντος ΦΠΑ - Περιπτώσεις αποκλεισμού που προβλέπει η εθνική νομοθεσία κατά τον χρόνο ενάρξεως ισχύος της οδηγίας - Αποκλεισμός για λόγους συγκυρίας - Διαβούλευση με τη συμβουλευτική επιτροπή φόρου προστιθεμένης αξίας του άρθρου 29. [ 08-01-2002 ]

ΣτΕ 694/2002 Στις απαλλαγές από το ΦΠΑ, που αναφέρονται στην παρ. 1κβ του άρθρου 18 του Ν.1642/1986 (ισχύουσα σήμερα διάταξη παρ. 1κα του άρθρου 22 του Ν.2859/2000), υπάγονται οι (χρηματιστηριακές) εργασίες που αφορούν μετοχές Α.Ε., μερίδια, ομολογίες και λοιπούς τίτλους, πλην τίτλων που αντιπροσωπεύουν εμπορεύματα, ενώ δεν υπάγονται οι εργασίες φύλαξης και διαχείρισης αυτών. [ 01-01-2002 ]

ΣτΕ 1470/2002 Η κατάθεση από τους μετόχους χρημάτων στο ταμείο της Α.Ε., που γίνεται χωρίς τη συνομολόγηση σύμβασης δανείου και η οποία κατάθεση μεταγενέστερα, με απόφαση του Δ.Σ., διατίθεται για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου και της συνακόλουθης εισφοράς υπέρ ΟΓΑ. Υπόκειται βεβαίως στο φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων. [ 01-01-2002 ]

ΣτΕ 1732/2002 Η συνταγματική υποχρέωση (άρθρο 20, παρ. 2) της φορολογικής αρχής να καλέσει τον επιτηδευματία για να δώσει σχετικές εξηγήσεις πριν από την επιβολή προστίμου, ικανοποιείται με την ευχέρεια που παρέχει ο νόμος στον επιτηδευματία να ζητήσει τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, εκθέτοντας τις απόψεις του στη φορολογική αρχή, η οποία έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει ή να εξαφανίσει τη σχετική πράξη. [ 01-01-2002 ]