Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 2001

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 2001


Υπόθεση C-345/99 Έκπτωση από τον φόρο - Περιπτώσεις αποκλεισμού του δικαιώματος προς έκπτωση - Ευχέρεια των κρατών μελών να διατηρούν τις περιπτώσεις αποκλεισμού οι οποίες ίσχυαν κατά την έναρξη της ισχύος της έκτης οδηγίας - Έκταση εφαρμογής - εριορισμός του πεδίου των περιπτώσεων αποκλεισμού - Επιτρέπεται - εριορισμός του δικαιώματος εκπτώσεως από τον φόρο στα οχήματα και μηχανήματα που προορίζονται αποκλειστικά για τη διδασκαλία της οδηγήσεως [ 14-06-2001 ]

Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας 7/2001 Ασφαλιστικές εισφορές. Αποτελούν ¨αποδοχές¨, επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές, οι παροχές σε είδος, των οποίων η χορήγηση επιβάλλεται από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Τέτοια και η παροχή τροφής στο προσωπικό εστιατορίων. Αβάσιμος νομικά ο λόγος της προσφυγής ότι η επιχείρηση δεν υπάγεται στη ΣΣΕ, αφού δεν προσφέρεται ποικιλία φαγητών, αλλά μόνον ένα είδος ημερησίως και μάλιστα μόνον προς τους φοιτητές. Το ΙΚΑ δεν κωλύεται κατ΄ αρχήν να επιβάλλει εκ των υστέρων εισφορές, εκτός εάν τα όργανα του Ιδρύματος, με θετική ενέργεια, δημιούργησαν στον εργοδότη την εύλογη πεποίθηση ότι δεν οφείλει να καταβάλει εισφορές, με συνέπεια να μην παρακρατήσει αυτές εγκαίρως από τους εργαζομένους, η δε εκ των υστέρων επιβολή σε βάρος του θα έθετε σε κίνδυνο την οικονομική του σταθερότητα. Αρμοδιότητα του ΔΣ του ΙΚΑ να προβαίνει σε αποτίμηση της αξίας των παροχών σε είδος [ 31-01-2001 ]

ΣτΕ 221/2001 Η επίδοση αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης βιβλίων και στοιχείων στον ίδιο το φορολογούμενο ή στο διευθυντή του καταστήματος, γραφείου, εργαστηρίου ή σε συνέταιρο, συνεργάτη ή υπάλληλό του, συνιστά ουσιώδη τύπο για την έκδοση της σχετικής πράξης της φορολογικής αρχής και η μη τήρηση του τύπου αυτού συνιστά αυτοτελή νομική πλημμέλεια της ένδικης πράξης. Οποιαδήποτε εναλλακτική λύση (π.χ. επίδοση στο σύζυγο) είναι αντίθετη προς το νόμο. [ 01-01-2001 ]

ΣτΕ 221/2001 Ο επιτηδευματίας ο οποίος αγοράζει αγροτικά προϊόντα για την άσκηση του επιτηδεύματός του από αυτούς που ασχολούνται με αγροτικές ενασχολήσεις, έχει υποχρέωση παρακράτησης ΟΓΑ και απόδοσης εισφοράς, αδιάφορα εάν εκδίδεται ή όχι τιμολόγιο αγοράς, το δε φύλλο ελέγχου εκδιδόμενο στο όνομα του συζύγου αποτελεί νόμιμο τίτλο και για τη σύζυγο, εφόσον περιέχει και προσδιορισμό δικής της φορολογικής υποχρέωσης. [ 01-01-2001 ]

ΣτΕ 62/2001 Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν.2459/1997, η οποία παρέχει εξουσιοδότηση όπως με διάταγμα καθιερωθεί ο τρόπος εξεύρεσης της "ωφέλειας" από τη μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ, αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 78 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες κανένας φόρος δεν επιβάλλεται χωρίς τυπικό νόμο. [ 01-01-2001 ]

ΣτΕ 59/2001 Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.Δ.3843/1958 (ισχύουσα σήμερα παρ. 1, άρθρου 105 του v.2238/1994 ) κατισχύουν των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.Δ.3323/1955 (ισχύουσα σήμερα παρ. 1, άρθρου 13 του v.2238/1994 ). Ετσι, κέρδος ή ωφέλεια νομικού προσώπου που προέρχεται από την πώληση σημάτων κ.λπ. δεν φορολογείται αυτοτελώς, αλλά συναθροίζεται με τα λοιπά έσοδα και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. [ 01-01-2001 ]

ΣτΕ 851/2001 Οι πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 28 του Π.Δ.186/1992, αποτίμηση σε δραχμές των διαθεσίμων, τα οποία αφορούν σε κέρδη τεχνικών επιχειρήσεων από δραστηριότητές τους εκτός Ελλάδας, απαλλάσσονται του φόρου, όπως απαλλάσσονται και τα ίδια αυτά κέρδη, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4171/1961, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν.1262/1982. [ 01-01-2001 ]

ΣτΕ 1542/2001 Ακίνητο το οποίο έχει κηρυχθεί ρυμοτομητέο, αποτιμάται (αντικειμενικά, όπου ισχύει το σύστημα αυτό) εφαρμοζόμενου μειωτικού συντελεστή (0,60), έστω και αν έχει παρέλθει εύλογο χρονικό διάστημα (οκταετία) χωρίς η διοίκηση να έχει προβεί στη ρυμοτομική απαλλοτρίωση. [ 01-01-2001 ]

ΣτΕ 1626/2001 Η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φόρου εισοδήματος έχει χαρακτήρα γνήσιας παραγραφής και, δεδομένου ότι η συμπλήρωση ή όχι του χρόνου συνδέεται με τη συνδρομή και προβολή πραγματικών περιστατικών, η διαπίστωση στη συγκεκριμένη κάθε φορά περίπτωση της παραγραφής της φορολογικής αξίωσης του Δημοσίου (δεν λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο της ουσίας, αλλά) πρέπει να προτείνεται προσηκόντως από το φορολογούμενο. [ 01-01-2001 ]

ΣτΕ 1746/2001 Η προσφυγή η οποία αναφέρεται σε πράξεις που βεβαιώνουν φόρο ή σε ανάκληση δηλώσεων ή σε αίτηση επιστροφής φόρου ή σε φορολόγηση με ειδικό τρόπο, πρέπει να αφορά στο ίδιο οικονομικό έτος. Προσφυγή που αναφέρεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, μπορεί να γίνει δεκτή μόνο για το ένα έτος, το προτασσόμενο. [ 01-01-2001 ]

ΣτΕ 2356/2001 Τα έσοδα από εκθέσεις που διοργανώνονται στις περιφέρειες της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και της Θεσσαλονίκης υπόκεινται σε εισφορά υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας και μετά την από το άρθρο 57 του Ν.1642/1986 κατάργηση του φόρου δημόσιων θεαμάτων (Ν.505/1937). Η εισφορά αυτή αποτελεί ειδικό φόρο (που έχει επιβληθεί με την υπ αριθ. 1108/1948 πράξη υπουργικού συμβουλίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.1620/1951) και δεν είναι φόρος παρακολουθηματικού χαρακτήρα σε σχέση με το φόρο δημόσιων θεαμάτων. [ 01-01-2001 ]