Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 2000

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 2000


Υπόθεση C-454/98 Φορολογικές διατάξεις - Εναρμόνιση των νομοθεσιών - Φόροι κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας - Διακανονισμός του κακώς αναγραφέντος σε τιμολόγιο φόρου - Καθορισμός των προϋποθέσεων διακανονισμού - Αρμοδιότητα των κρατών μελών - εριεχόμενο και όρια [ 19-09-2000 ]

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 233/2000 Ερωτάται : α) εάν τα διοικητικά όργανα έχουν την δυνατότητα να επικυρώνουν φωτοαντίγραφα όχι από το πρωτότυπο αλλά από επικυρωθέν φωτοαντίγραφο, και β) εάν τα διοικητικά όργανα έχουν την δυνατότητα να επικυρώνουν αντίγραφα από τα έγγραφα εκδοθέντα υπό αλλοδαπό νομικό καθεστώς. [ 21-04-2000 ]

ΣτΕ 81/2000 Η επιβληθείσα από το Ν.Δ.4359/1964 (όπως η διάταξη αντικαταστάθηκε από το Ν.Δ.79/1974) εισφορά 8%, έχει χαρακτήρα φόρου αφού δεν υπάρχει ειδική αντιπαροχή υπέρ των βαρυνόμενων επιχειρήσεων. Πλήττεται δε η ωφέλεια που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις αυτές από την εκμετάλλευση των σχηματιζόμενων κεφαλαίων και όχι αυτό τούτο το κεφάλαιο. [ 01-01-2000 ]

ΣτΕ 358/2000 Αμοιβή μέλους του Δ.Σ. για υπηρεσίες εξερχόμενες των εξ αυτής της ιδιότητας καθηκόντων του, μπορεί να αναγνωριστεί ως δαπάνη, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές προσδιορίζονται επακριβώς και προσφέρονται στο πλαίσιο σύμβασης ή σχέσης εξαρτημένης εργασίας, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής του νόμου ως προς το ζήτημα της υπαγωγής στην ασφάλιση. [ 01-01-2000 ]

ΣτΕ 1390/2000 Για τον προσδιορισμό της αξίας κληρονομούμενων μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, λαμβάνεται ο μέσος όρος της τιμής των πραγματοποιηθεισών συναλλαγών εντός του τελευταίου εξαμήνου προ του θανάτου, ενώ για την αξία των μη εισηγμένων λαμβάνεται υπόψη σειρά στοιχείων, όπως πράξεις μεταβίβασης (μη εισηγμένων) εντός του ίδιου ως άνω εξαμήνου, η εσωτερική αξία που προκύπτει από την καθαρή αξία της επιχείρησης δια του αριθμού των μετοχών, τα διανεμηθέντα κατά την τελευταία πενταετία κέρδη κ.λπ. Την ίδια μεταχείριση με τις μη εισηγμένες έχουν και οι εισηγμένες, αν δεν προέκυψαν συναλλαγές κατά το τελευταίο προ του θανάτου εξάμηνο. Δεν είναι νόμιμη η άποψη, η διαμορφούμενη εντός του Χρηματιστηρίου τιμή να συμπαρασύρει και τις μη εισηγμένες. [ 01-01-2000 ]

ΣτΕ 1753/2000 Συγκεντρωτικά τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, που ναι μεν δεν διευκρινίζουν λεπτομερώς, όπως απαιτείται, τις επιμέρους παρασχεθείσες υπηρεσίες, αλλά η αιτιολογία τους συμπληρώνεται από περιγραφόμενη, στα πρακτικά των Δ.Σ. των αντισυμβαλλόμενων (συγγενικών) εταιριών, συμφωνία, μπορούν να θεωρηθούν νόμιμα δικαιολογητικά έκπτωσης της δαπάνης. [ 01-01-2000 ]

ΣτΕ 2090/2000 Επί διανομής ακινήτων, ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται με τον μειωμένο συντελεστή (τέταρτο του κανονικού), χωρίς να εξετάζεται καταρχήν αν οι μερίδες τις οποίες λαμβάνουν με τη διανομή οι συγκύριοι είναι ίσες με τις ιδανικές. Μόνο στην περίπτωση κατά την οποία συμφωνείται καταβολή τιμήματος από έναν συνιδιοκτήτη, επειδή η αποκτώμενη μερίδα είναι μεγαλύτερης αξίας από την ιδανική, τότε επί του τιμήματος αυτού υπολογίζεται φόρος με ακέραιο συντελεστή. [ 01-01-2000 ]

ΣτΕ 460/2000 Ζημία παρελθούσας χρήσης (που προκύπτει από επαρκώς και ακριβώς τηρούμενα βιβλία) μεταφέρεται, για να συμψηφιστεί με κέρδη επόμενων χρήσεων, με βάση τον κατά τον χρόνο της μεταφοράς υπάρχοντα νόμιμο τίτλο περί της ζημίας αυτής, τίτλος που μπορεί να είναι η υποβληθείσα και μη ελεγχθείσα ακόμη φορολογική δήλωση ή το φύλλο ελέγχου ή δικαστική απόφαση, ενώ δεν είναι επιτρεπτός ο κατά παρεμπίπτουσα δικαστική κρίση έλεγχος της νομιμότητας του τίτλου αυτού. Η παρουσίαση της ζημίας σε δήλωση επόμενων ετών με τη μορφή της επιφύλαξης (λόγω της μη τελεσιδικίας) δεν είναι σύμφωνη με τον νόμο. [ 01-01-2000 ]

ΣτΕ 3368/2000 Ο επιτηδευματίας, για κάθε ποσό δαπάνης που καταβάλλει σε πρόσωπο το οποίο εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατόν να εκδώσει στοιχείο του ΚΒΣ (αλλοδαπό πρόσωπο), εκδίδει απόδειξη δαπάνης. Σε τέτοια περίπτωση, η απόδειξη αυτή δεν μπορεί να υποκατασταθεί από άλλο στοιχείο. [ 01-01-2000 ]

ΣτΕ 4097/2000 Το δικόγραφο της έφεσης πρέπει να περιέχει σαφείς και συγκεκριμένους λόγους και να προσδιορίζει την επίσης συγκεκριμένη πλημμέλεια της εκκαλούμενης απόφασης. Η παραπομπή σε άλλες έγγραφες πράξεις (π.χ. έκθεση ελέγχου) δεν συμπληρώνει το κείμενο της έφεσης και δεν αίρει την ατέλεια. [ 01-01-2000 ]