Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 1998

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 1998


Υπόθεση C-64/96 Μεταφορά από μια εταιρία σε άλλη, εντός του ίδιου ομίλου, του δικαιώματος μειώσεως του φόρου λόγω εμπορικών ζημιών — Προϋπόθεση σχετικά με την έδρα των εταιριών που αποτελούν τον όμιλο — Δυσμενείς διακρίσεις λόγω της έδρας — Υποχρεώσεις του εθνικού δικαστηρίου [ 16-07-1998 ]

Άρειος Πάγος 1201/1998 Διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων. Δεν εφαρμόζονται επ` αυτών οι διατάξεις περί αδείας. Καταγγελία εργασιακής συμβάσεως. Οταν αυτή αντιβαίνει σε απαγορευτική διάταξη νόμων είναι άκυρη. Η ακυρότητα αυτή αποτελεί αντικείμενο αναγνωριστικής αγωγής. Δεν είναι άκυρη και καταχρηστική η καταγγελία εργασιακής συμβάσεως προσώπου διευθύνσεως που γίνεται κατά τη διάρκεια "αδείας" αυτού ή κατά τη διάρκεια ασθενείας του [ 23-06-1998 ]

ΣτΕ 1966/1998 Τέλη Χαρτοσήμου - Σύμβαση μεταξύ εμπόρου και εμπορικής εταιρίας πάσης φύσεως, μεταξύ εμπορικών εταιρειών πάσης φύσεως η οποία αφορά αποκλειστικά την εμπορία ή την εξόφληση σύμβασης, εφόσον καταρτίζεται εγγράφως υπόκειται στο τέλος χαρτοσήμου της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου 14 [ 13-05-1998 ]

ΣτΕ 1086/1998 Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών και ΦΜΥ επί αποδοχών. Ως αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται αυτές (ασφ. εισφορές και ΦΜΥ), θεωρούνται όλες χρηματικές και εις είδος παροχές του εργοδότη, και αν ακόμη δεν δίδονται ως άμεσο αντάλλαγμα της εργασίας. Αρκεί να δίδονται εξ αφορμής της σχέσεως εργασίας, έστω και με την επιφύλαξη του δικαιώματος του εργοδότη για μονομερή διακοπή τους. Δεν περιλαμβάνονται όμως στις αποδοχές υπό την ανωτέρω έννοια εκείνες οι εργοδοτικές παροχές που χορηγούνται ως ειδικά μέσα για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της εργοδοτικής επιχειρήσεως, ή ως μέσο για την εκτέλεση της συμβάσεως εργασίας ή για την καλλίτερη διεξαγωγή της, έστω και αν από αυτές ωφελείται εμμέσως και ο εργαζόμενος. Επιδόματα τροφής και παραγωγικότητας ως αποδοχές υπό την ανωτέρω έννοια [ 11-03-1998 ]

ΣτΕ 4055/1998 α) Οι προβλεπόμενες κυρώσεις για ανακριβή προσωρινή δήλωση ΦΠΑ προϋποθέτουν απόκρυψη φορολογητέας ύλης και όχι ανακρίβεια, που δεν επηρεάζει το ποσό του οφειλόμενου φόρου, αλλά αναφέρεται σε άλλα στοιχεία της δηλώσεων, με αποτέλεσμα τη μη νόμιμη επιστροφή φόρου. β) Νέα, επιεικέστερη νομοθετική ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται και επί εκκρεμών υποθέσεων, εφόσον στο νόμο δεν υπάρχει σαφής αντίθετη διάταξη. [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 124/1998 Για την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών απαιτείται επαρκής προσδιορισμός της παρασχεθείσας υπηρεσίας. "Συγκεντρωτικά" τιμολόγια που δεν διευκρινίζουν τις επιμέρους παρασχεθείσες υπηρεσίες, δεν αποτελούν νόμιμα δικαιολογητικά για την αναγνώριση της δαπάνης. [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 132/1998 Οι πάσης φύσεως σε είδος παροχές (δώρα) του εργοδότη προς το μισθωτό θεωρούνται αποδοχές, επί των οποίων υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον καταβάλλονται εξ αφορμής της σχέσης εργασίας που τους συνδέει. Ως προς τα δώρα σε προσωπικό τραπεζών, δηλαδή σε τρίτους, θα έπρεπε να κατονομάζονται τα πρόσωπα στα οποία δόθηκαν τα δώρα, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της παραγωγικότητας της δαπάνης. [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 1277/1998 Εφόσον οι περιγραφόμενες στις εκθέσεις ελέγχου και επανελέγχου πλημμέλειες δεν αποδεικνύουν ότι έχουν τέτοια έκταση και βαρύτητα, ώστε να επηρεάζουν ουσιωδώς τα αποτελέσματα, δεν είναι σύννομη η απόρριψη της εγκυρότητας των βιβλίων και η προσφυγή στον εξωλογιστικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης. [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 474/1998 Η έκθεση ελέγχου, ως δημόσιο έγγραφο, αποτελεί πλήρη απόδειξη για όλα όσα βεβαιώνονται σ αυτή ότι έγιναν από το συντάκτη της ή ενώπιόν του, ενώ περιεχόμενες στην ίδια έκθεση διαπιστώσεις, κρίσεις κ.λπ. εκτιμώνται ελεύθερα από το δικαστήριο. Η πληροφορία ότι ο οδηγός αυτοκινήτου, δεχόμενος σήμα στάθμευσης (STOP) από ελεγκτικό όργανο, αντιλήφθηκε ή όχι το σήμα αυτό, υπάγεται στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή στην κρίση του δικαστηρίου. [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 459/1998 Εφόσον ο κληρονομούμενος πέθανε μετά την αποπεράτωση του προερχόμενου από αντιπαροχή διαμερίσματος και πριν την παραλαβή αυτού, είχε γεννηθεί και υφίστατο κατά το χρόνο του θανάτου η λόγω κακοτεχνιών και παραβάσεων συμφωνιών αξίωση αποζημίωσης. Η υπέρ του κληρονόμου επιδικασθείσα αποζημίωση αυξάνει την αξία του κληρονομούμενου διαμερίσματος και συνακόλουθα προκύπτει ανάλογη φορολογική υποχρέωση, η οποία γεννάται κατά το χρόνο λήξης της επιδικίας, οπότε υποβάλλεται συμπληρωματική δήλωση. [ 01-01-1998 ]

ΣτΕ 1494/1998 Κύριος χώρος συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων και μοτοσικλετών θεωρείται και ο περί την είσοδο αυτού χώρος. Συνεπώς, όχημα που σταθμεύει για επισκευή ή συντήρηση στην είσοδο του συνεργείου, έστω κι αν δεν εισέρχεται σ αυτό, πρέπει, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου (αποχώρηση του οδηγού ή έναρξη επισκευής), να καταχωρίζεται στο (πρόσθετο) βιβλίο εισερχομένων. [ 01-01-1998 ]