Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 1996

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 1996


ΣτΕ 4080/1996 Δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές οι έκτακτες παροχές κοινωνικού χαρακτήρα, όπως τα δώρα λόγω γάμου του ασφαλισμένου ή των παιδιών, γεννήσεως παιδιών του ασφαλισμένου και βοηθήματα λόγω θανάτου του ασφαλισμένου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία του ΙΚΑ. Αντίθετα υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές η παροχή που χορηγείται από τον εργοδότη για την επιβράβευση της αποδοτικότητας των μισθωτών (πριμ παραγωγής) έστω και αν δίδεται από ελευθεριότητα του εργοδότη [ 01-08-1996 ]

ΣτΕ 786/1996 Eπί παροχής υπηρεσιών από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία εκδίδεται διπλότυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Τυπικά στοιχεία του τιμολογίου. Δεν αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό στοιχείο για την έκπτωση δαπάνης τιμολόγιο, στο οποίο δεν υπάρχει επαρκής προσδιορισμός των παρασχεθεισών υπηρεσιών.Περιστατικά. Δεκτή η αναίρεση. [ 01-01-1996 ]

ΣτΕ 3509/1996 Για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των γενικών εξόδων διαχειρίσεως απαιτείται να έχουν εκδοθεί νομοτύπως τα οικεία αποδεικτικά στοιχεία του ΚΦΣ ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της πραγματοποιήσεως και της παραγωγικότητας της δαπάνης. Αν το στοιχείο, στο οποίο στηρίζεται ορισμένη δαπάνη, δεν εκδόθηκε κατά τον τρόπο που ορίζει ο ΚΦΣ, αρκεί η πλημμέλεια αυτή, εφόσον ουσιώδης, για την απόρριψη της δαπάνης. Επί παροχής υπηρεσιών από έναν επιτηδευματία σε άλλο εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που ορίζει ο ΚΦΣ, μεταξύ των οποίων και επαρκή προσδιορισμό των παρασχεθεισών υπηρεσιών. Περιστατικά. Απορρίπτεται η αναίρεση για παραβίαση ουσιαστικού δικαίου. [ 01-01-1996 ]

Π.Ν. 3509 1.1.1996 Φορολογία εισοδήματος. Για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των γενικών εξόδων διαχειρίσεως απαιτείται να έχουν εκδοθεί νομοτύπως τα οικεία αποδεικτικά στοιχεία του ΚΦΣ ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της πραγματοποιήσεως και της παραγωγικότητας της δαπάνης. Αν το στοιχείο, στο οποίο στηρίζεται ορισμένη δαπάνη, δεν εκδόθηκε κατά τον τρόπο που ορίζει ο ΚΦΣ, αρκεί η πλημμέλεια αυτή, εφόσον ουσιώδης, για την απόρριψη της δαπάνης. Επί παροχής υπηρεσιών από έναν επιτηδευματία σε άλλο εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που ορίζει ο ΚΦΣ, μεταξύ των οποίων και επαρκή προσδιορισμό των παρασχεθεισών υπηρεσιών. Περιστατικά. Απορρίπτεται η αναίρεση για παραβίαση ουσιαστικού δικαίου. [ 01-01-1996 ]

Π.Ν. 6004 1.1.1996 Φορολογία εισοδήματος. Εκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα εμπορικής επιχείρησης των γενικών εξόδων διαχείρισης. Για την αφαίρεση οποιασδήποτε δαπάνης πρέπει να καλύπτεται αυτή με αποδεικτικό στοιχείο του ΚΦΣ, εφόσον επιβάλλεται η έκδοση τέτοιου στοιχείου για τη δαπάνη αυτή, άλλως με οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο. Δαπάνες γραφικής ύλης. Απαραίτητη η προσκόμιση τιμολογίων και όχι αποδείξεων λιανικής πώλησης. Αφαίρεση από τα έσοδά των λόγω δωρεάς καταβαλλομένων ποσών και προς ημεδαπά νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από το άν έχουν ή όχι τη νομική μορφή ιδρύματος, εφόσον επιδιώκουν ορισμένους αναφερόμενους στο νόμο σκοπούς. Καταβολή ποσού για ενίσχυση πανελληνίου συνεδρίου της Εντομολογικής Εταιρείας και για συνεισφορά στην Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία. Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό στοιχείο για την έκπτωση της σχετικής δαπάνης, εφόσον περιλαμβάνει όλα τα νόμιμα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και επαρκή προσδιορισμό των παρασχεθεισών υπηρεσιών. Περιστατικά. Μερικά δεκτή η αναίρεση για παραβίαση ουσιαστικού δικαίου. [ 01-01-1996 ]

ΣτΕ 2443/1996 Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, ύδρευσης κ.λπ., καθώς και αποσβέσεις επί της αξίας οικιών, ιδιοκτησίας εταιρίας, είναι δυνατό να αναγνωριστούν από τη Φορολογική Αρχή, μόνο εφόσον συνδέονται με το αντικείμενο της επιχείρησης και χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της [ 01-01-1996 ]

ΣτΕ 3075/1996 Ποσά που ύστερα από δικαστική απόφαση και προερχόμενα από υπαλληλική σχέση καταβάλλονται αναδρομικά σε μισθωτούς (δικαστικούς), υπόκεινται σε φορολόγηση και δεν έχουν το χαρακτήρα αποζημιώσεως προς ανόρθωση επελθούσας ζημίας, δηλαδή αποζημιώσεως μη αποτελούσης εισόδημα [ 01-01-1996 ]

ΣτΕ 1941/1996 Το ελαττωματικό προϊόν αλουμινίου (SKRAP) που εμφανίστηκε στην απογραφή της προηγούμενης χρήσης με τιμή 37,07 ανά χιλιόγραμμο, δεν μπορεί να εμφανιστεί στην απογραφή της επίδικης χρήσης με την ίδια τιμή ή έστω με μέση τιμή συσχετιζόμενη με κόστος νέας ποσότητας ελαττωματικού προϊόντος, αλλά με το κόστος 70,64 ανά χιλιόγραμμο, που αποτελεί το κόστος παραγωγής της κρινόμενης χρήσης. Τούτο διότι το ελαττωματικό προϊόν της προηγούμενης χρήσης μετά από ανάτηξή του στο χυτήριο μετατρέπεται σε πρώτη ύλη νέας παραγωγής [ 01-01-1996 ]