Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 1995

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 1995


ΣτΕ 6170/1995 Για την επιβoλή τέλους χαρτοσήμου για σύμβαση δανείου, η εγγραφή στα βιβλία, ως αναπληρώνουσα το σχετικό έγγραφο περί δανείου, πρέπει να περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία της συμβάσεως του δανείου, ώστε από την εγγραφή αυτή και μόνο να προκύπτει η συνομολόγηση της συμβάσεως αυτής. [ 13-12-1995 ]

ΣτΕ 6172/1995 Για την επιβολή τέλους χαρτοσήμου για σύμβαση δανείου, η εγγραφή στα βιβλία, ως αναπληρώνουσα το σχετικό έγγραφο περί δανείου, πρέπει να περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία της συμβάσεως του δανείου, ώστε από την εγγραφή αυτή και μόνο να προκύπτει η συνομολόγηση της συμβάσεως αυτής. [ 13-12-1995 ]

ΣτΕ 4287/1995 Για την επιβολή τέλους χαρτοσήμου για σύμβαση δανείου, η εγγραφή στα βιβλία, ως αναπληρώνουσα το σχετικό έγγραφο περί δανείου, πρέπει να περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία της συμβάσεως του δανείου, ώστε από την εγγραφή αυτή και μόνο να προκύπτει η συνομολόγηση της συμβάσεως αυτής. Απαραίτητα δε στοιχεία της σύμβασης δανείου είναι, κατά το άρθρο 806 του Α.Κ., η δόση ορισμένου ποσού χρημάτων, με τη συμφωνία απόδοσής του. [ 01-09-1995 ]

ΥΠΟΘΕΣΗ C-62/93 BP ΣΟΥΠΕΡΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΕΛΛΑΣ. - ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 17 ΚΑΙ 27 ΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΕΡΙ ΦΠΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ - ΒΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΕΩΣ [ 06-07-1995 ]

ΣτΕ 3077/1995 Δικηγόροι καθηγητές Πανεπιστημίου. Γνωμοδότηση αυτών προς Τράπεζα και παράλειψη εκδόσεως δελτίων παροχής υπηρεσιών. Μη νόμιμος ο ισχυρισμός της Τράπεζας ότι οι άνω δικηγόροι ως καθηγητές πανεπιστημίου δεν υποχρεούντο στην έκδοση τέτοιων δελτίων. Η ωφέλεια από την πώληση ακινήτων ανωνύμου εταιρείας θεωρείται φορολογητέο εισόδημα εξ εμπορικών επιχειρήσεων υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω ακίνητα δεν αποτελούν πάγιο κεφάλαιο της επιχειρήσεως και ότι περαιτέρω η εκποίησή τους έλαβε χώρα ελεύθερα και προς το σκοπό της αποκομίσεως κέρδους. Εννοια "μεριστέων δαπανών". Προσδιορισμός συνολικού εισοδήματος επιχειρήσεως. Αφαίρεση εξύ άπαξ και εξ ολοκλήρου των εξόδων από τα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έστω κι αν ωφελήθηκε από αυτά η επιχείρηση σε περισσότερες χρήσεις. Αναίρεση της 2382/1986 αποφάσεως του Διοικ. Εφετείου Αθηνών που έκρινε τα αντίθετα. [ 01-01-1995 ]

Π.Ν. 3455 1.1.1995 Φορολογία ανωνύμων εταιριών. Προσδιορισμός των καθαρών κερδών. Αφαίρεση των παραγωγικών δαπανών της επιχείρησης. Εννοια παραγωγικών δαπανών. Οικειοθελείς παροχές προς τους εργαζομένους. Οικειοθελείς παροχές προς τους απολυθέντες εργαζόμενους, πέραν της νομίμου αποζημιώσεως, δεν συνιστούν παραγωγικές δαπάνες. Τακτικό μηνιαίο αντάλλαγμα στους εργαζόμενους έχει χαρακτήρα μισθού. Για να εκπέσει από το φόρο απαιτείται προηγούμενη καταβολή των αναλογούντων ασφαλιστικών εισφορών. [ 01-01-1995 ]

ΣτΕ 1227/1995 Μίσθωση εργασίας. Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων. Εκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως των γενικών εξόδων διαχειρίσεως. Ως τέτοια νοούνται οι παραγωγικές δαπάνες της επιχειρήσεως. Εννοια παραγωγικής δαπάνης. Τέτοιες αποτελούν και οι οικειοθελώς καταβαλλόμενες παροχές από τον εργοδότη, καθώς και ποσά καταβαλλόμενα για δώρα Χριστουγέννων σε είδος και σε χρήμα. [ 01-01-1995 ]

ΣτΕ 2261/1995 Φορολογία εισοδήματος. Αποσβέσεις φθοράς μηχανημάτων της επιχείρησης. Η αξία των εργαλείων και των ανταλλακτικών των χρησιμοποιουμένων μηχανημάτων αποσβέννυται εξ ολοκλήρου. Ανταλλακτικά αποτελούν και τα τμήματα εκείνα των μηχανών, τα οποία υπόκεινται σε χρόνο συντομότερο από το μηχάνημα στο οποίο είναι προσαρμοσμένα. Απόσβεση της αξίας μητρών καλουπιών) που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα παραγωγής μεταλλικών αμαξωμάτων και καθισμάτων αυτοκινήτων. Περιστατικά. Δεκτή η αναίρεση για πλημμελή αιτιολογία της προσβαλλομένης αποφάσεως.Παρατήρηση : Ομοια και η 2262/1995 ΣτΕ. [ 01-01-1995 ]

ΣτΕ 6157/1995 Το γεγονός ότι ο φορολογούμενος δικηγόρος αναγκάσθηκε να ασχοληθεί με τον ανάπηρο υπερήλικα πατέρα του, με αντίστοιχη επίπτωση στην επαγγελματική του δραστηριότητα, συνιστά λόγο που ανάγεται στις ιδιαίτερες συνθήκες ασκήσεως του επαγγέλματός του και δικαιολογεί τη μη εφαρμογή του τεκμηρίου βιωσιμότητας [ 01-01-1995 ]