Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 1994

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 1994


ΣτΕ 1927/1994 Τέλη χαρτοσήμου. Συμβάσεις υποκείμενες σε τέλη. Δάνεια εταιριών ή επιχειρήσεων προς εταίρους και το αντίστροφο. Για την επιβολή του τέλους σε συμβάσεις για τις οποίες δεν καταρτίσθηκε έγγραφο απαιτείται να έχει γίνει εγγραφή των συμβάσεων στα βιβλία της επιχείρησης. [ 14-06-1994 ]

ΣτΕ 1823/1994 Εκπτώσεις από τα ακαθάριστα έσοδα επιχειρήσεων. Εκπτωση παραγωγικών δαπανών. Η φορολογική αρχή μπορεί να αρνηθεί την έκπτωση αν μπορεί να συναχθεί κατά την κοινή πείρα ότι η συγκεκριμένη δαπάνη είναι εικονική. Δεν εκπίπτουν πάσης φύσεως προσαυξήσεις που οφείλονται σε παραβάσεις νόμων, όπως τα πρόστιμα, οι χρηματικές ποινές και οι ποινικές ρήτρες. [ 01-04-1994 ]

ΣτΕ 1927/1994 Συμβάσεις υποκείμενες σε τέλη. Εγγυοδοσία. Δάνεια εταιριών ή επιχειρήσεων προς εταίρους και το αντίστροφο. Για την επιβολή του τέλους σε συμβάσεις για τις οποίες δεν καταρτίσθηκε έγγραφο απαιτείται να έχει γίνει εγγραφή των συμβάσεων στα βιβλία της επιχείρησης. [ 28-01-1994 ]

ΣτΕ 3701/1994 Η φορολογική αρχή, προκειμένου να στοιχειοθετήσει παράβαση σε βάρος και του επιτηδευματία πωλητή, αρκεί και μόνο να διαπιστώσει ότι οι αναγραφόμενοι στα τιμολόγια πωλήσεως είναι άγνωστα πρόσωπα, με την έννοια ότι δεν είχαν δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματός τους, ούτε είχαν θεωρήσει στοιχεία στις κατά τόπους αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες, εκτός εάν ο επιτηδευματίας αποδείξει ότι τελούσε σε καλή πίστη. [ 01-01-1994 ]

ΣτΕ 460/1994 Δάνεια χορηγούμενα από εταίρους ή μετόχους ή άλλα πρόσωπα σε εμπορικές εταιρείες ή επιχειρήσεις και αντίστροφα. Υπαγωγή αυτών σε τέλη χαρτοσήμου. Προυποθέσεις απόδειξης της καταβολής του δανείου από την εγγραφή στα βιβλία. Απαραίτητο στοιχείο η συμφωνία περί αποδόσεως των χρημάτων. [ 01-01-1994 ]

ΣτΕ 2493/1994 Σε τέλος χαρτοσήμου υπόκειται κάθε εγγραφή στα βιβλία σχετικά με την κατάθεση ή την ανάληψη χρημάτων από τους εταίρους ή μετόχους ή άλλα πρόσωπα προς ή από τις εταιρείες. Εγγραφή στα βιβλία θεωρείται εκείνη που υπάρχει στα επίσημα βιβλία της εταιρείας ή της επιχείρησης. Αναλήψεις ποσών που προκύπτουν από πρόχειρες καταστάσεις μόνο δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου. [ 01-01-1994 ]

ΣΤΕ 150/1994 Φορολογία εμπορικών επιχειρήσεων. Εκπτωση από τη φορολογία δεδουλευμένων τόκων δανείων ή πιστώσεων της επιχειρήσεως. Προϋπόθεση για την έκπτωση η διάθεση του δανείου για ανάγκες της επιχειρήσεως. Επιχείρηση εκμετάλλευσης μεταλλείων. Δεν εκπίπτουν τόκοι δανείου για την προκαταβόλη μισθωμάτων, όταν τα μισθώματα δεν είναι αποκτητά. [ 01-01-1994 ]