Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 1988

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 1988


ΣτΕ 2230/1988 Τέλη χαρτοσήμου - Σε τέλη υπόκεινται, κατά κανόνα, τα έγγραφα περί συνάψεως των συμβάσεων και όχι απλώς οι συνομολογούμενες συμβάσεις, προκύπτει ότι για την επιβολή του προβλεπομένου από τις διατάξεις αυτές τέλους χαρτοσήμου προκειμένου για συμβάσεις για τις οποίες δεν καταρτίσθηκε έγγραφο, απαιτείται να έχει γίνει για τις συμβάσεις αυτές έγγραφή στα βιβλία της επιχειρήσεως, η οποία να περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία ώστε από την εγγραφή αυτή [ 18-05-1988 ]

αποφ. Αρ. Παγου 1234 1.01.1988 Μίσθωση εργασίας. Καταγγελία συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου από τον μισθωτό χωρίς προειδοποίηση. Αποζημίωση προς τον εργοδότη ύψους εως τις αποδοχές τριών μηνών. Σύμβαση εργασίας με τον όρο ότι ο μισθωτός αποχωρεί από την εργασία του αυτοδικαίως μόλις συμπληρώσει ορισμένο όριο ηλικίας με δικαίωμα του εργοδότη να απολύει το μισθωτό και προηγουμένως, είναι αορίστου χρόνου εάν λυθεί πριν τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας του μισθωτού [ 01-01-1988 ]

ΣτΕ 3735/1988 Φορολογία εισοδήματος επιχειρήσεων. Εκπτώσεις. Εκπίπτονται οι παραγωγικές δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχειρήσεως. Δεν επιτρέπεται ο έλεγχος της σκοπιμότητας και του ύψους αυτών. Περιπτώσεις παραγωγικών δαπανών: αποζημίωση σε απολυθέντες υπαλλήλους πλέον της από του νόμου προβλεπόμενης, δαπάνες για διαφημίσεις προϊόντων εκ του εξωτερικού. Δαπάνη που αφορά αμοιβή σε ελεγκτές για έλεγχο των βιβλίων στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση διότι δεν βεβαιώνεται ότι είχε σχέση με την προαγωγή των εργασιών της επιχείρησης. [ 01-01-1988 ]