Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 1987

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 1987


ΣτΕ 314/1987 Eπί δανείων που χορηγούνται από εταίρους ή μετόχους ή άλλα πρόσωπα σε εμπορικές εν γένει εταιρείες ή επιχειρήσεις και τανάπαλιν, για την επιβολή του προβλεπομένου αναλογικού τέλους χαρτοσήμου απαιτείται, εφόσον δεν καταρτίστηκε έγγραφη σύμβαση, να υφίσταται εγγραφή στα βιβλία της εταιρείας ή επιχειρήσεως για τα εν λόγω δάνεια, Κ [ 21-01-1987 ]

Αποφ. Εφετ. 5855 1.01.1987 Σύμβαση εργασίας. Πρόσθετη αμοιβή . Επί παραλλήλως παρεχομένων εργασιων εκ των οποίων η μία είναι κύρια και η άλλη πρόσθετη ο εργαζόμενος θα λάβει πλήρη αμοιβή για την κύρια απασχόληση και αναλογο μέρος αμοιβής για την πρόσθετη εργασία . Εαν οι δύο εργασίες παρέχονται κυρίως και διαφέρουν μεταξύ τους, ο εργαζόμενος δικαιούται πλήρη για κάθε εργασία αμοιβή. Αξίωση εργοδότη απο τον μισθωτό για παροχή περισσοτέρων εργασιών συναφών προς την κύρια απασχόληση χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Πρόσθετη απασχόληση οδηγού αυτοκινήτου με τις συντηρήσεις του αυτοκίνητου εντός νομίμου ωραρίου, δεν δικαιολογεί πρόσθετη αμοιβή αυτού. [ 01-01-1987 ]