Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 2020

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 2020


Yπόθεση C-405/18 Φορολογική νομοθεσία - Φόρος εταιριών - Μεταφορά της έδρας της πραγματικής διοίκησης εταιρίας σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο έχει συσταθεί - Μεταφορά της φορολογικής έδρας προς αυτό το άλλο κράτος μέλος - Εθνική ρύθμιση η οποία δεν παρέχει τη δυνατότητα εκπτώσεως της φορολογικής ζημίας που καταγράφηκε εντός του κράτους μέλους συστάσεως πριν από τη μεταφορά της έδρας [ 27-02-2020 ]

ΣτΕ 1147/2019 Φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 106 του ν. 2238/1994 - Η φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεματικών της ημεδαπής θυγατρικής ανώνυμης εταιρίας δεν συνιστά ανεπίτρεπτη παρακράτηση φόρου στην πηγή κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 5 της οδηγίας 90/435 [ 04-02-2020 ]

Υπόθεση C-156/17 Φορολόγηση των μερισμάτων που διανέμονται στους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) - Επιστροφή του παρακρατηθέντος φόρου μερισμάτων - Προϋποθέσεις - Αντικειμενικά κριτήρια διαφοροποίησης - Κριτήρια εκ φύσεως ή εν τοις πράγμασι ευνοϊκά για τους φορολογουμένους που είναι εγκατεστημένοι στην ημεδαπή [ 30-01-2020 ]

Υπόθεση C‑122/18 Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 28ης Ιανουαρίου 2020 «Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 2011/7/ΕΕ - Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές - Εμπορικές συναλλαγές στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή - Υποχρέωση των κρατών μελών να διασφαλίζουν ότι η προθεσμία πληρωμής που προβλέπεται για τις δημόσιες αρχές δεν υπερβαίνει τις 30 ή τις 60 ημέρες - Υποχρέωση αποτελέσματος» [ 28-01-2020 ]

Yπόθεση C-177/18 Συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP - Ρήτρα 4 - Αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων - Ρήτρα 5 - Μέτρα που αποσκοπούν στην αποτροπή της καταχρήσεως που μπορεί να προκύψει από τη χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου - Αποζημίωση σε περίπτωση λύσεως της σχέσεως εργασίας - Άρθρα 151 και 153 ΣΛΕΕ - Άρθρα 20 και 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Δυνατότητα εφαρμογής - Διαφορετική μεταχείριση ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του νομικού καθεστώτος που διέπει τη σχέση εργασίας ως δημόσιου ή ιδιωτικού, κατά το εθνικό δίκαιο [ 23-01-2020 ]

Yπόθεση C-29/19 Κοινωνική ασφάλιση - Διακινούμενοι εργαζόμενοι - Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 - Παροχές ανεργίας - Υπολογισμός - Μη λήψη υπόψη του τελευταίου μισθού που εισπράχθηκε στο κράτος μέλος κατοικίας - Υπερβολικά βραχεία περίοδος αναφοράς - Μισθός που εισπράχθηκε μετά τη λύση της σχέσεως εργασίας - Πρόσωπο που είχε προηγουμένως ασκήσει μισθωτή δραστηριότητα στην Ελβετία [ 23-01-2020 ]