Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 2021

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 2021


Υπόθεση C‑511/19 Προδικαστική παραπομπή - Κοινωνική πολιτική - Οδηγία 2000/78/ΕΚ - Αρχή της ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση και την εργασία - Απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ηλικίας - Εργαζόμενοι που τέθηκαν σε εργασιακή εφεδρεία έως τη λύση της σύμβασης εργασίας τους - Μείωση των αποδοχών και μείωση ή απώλεια της αποζημίωσης απόλυσης - Καθεστώς που εφαρμόζεται στους εργαζομένους του δημόσιου τομέα που πλησιάζουν τη συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη γήρατος - Μείωση των μισθολογικών δαπανών του δημόσιου τομέα - Άρθρο 6, παράγραφος 1 - Θεμιτός σκοπός της κοινωνικής πολιτικής - Κατάσταση οικονομικής κρίσης [ 15-04-2021 ]

Υπόθεση C-935/19 Υπερεκτίμηση, στη φορολογική δήλωση, του ποσού της επιστροφής του ΦΠΑ - Εσφαλμένη εκτίμηση του υποκειμένου στον φόρο ως προς τον φορολογητέο χαρακτήρα της πράξεως - Διόρθωση της φορολογικής δηλώσεως κατόπιν ελέγχου - Κύρωση ίση προς το 20 % του ποσού κατά το οποίο υπερεκτιμήθηκε το ποσό της επιστροφής του ΦΠΑ - Αρχή της αναλογικότητας [ 15-04-2021 ]

Υπόθεση C‑907/19 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) - Απαλλαγές - Άρθρο 135, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ - Ασφαλιστικές εργασίες και συναφείς με αυτές παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από τους μεσίτες ασφαλίσεων και τους ασφαλιστικούς πράκτορες - Παροχή προς ασφαλιστή αποτελούμενη από διάφορες υπηρεσίες - Χαρακτηρισμός της ως ενιαίας παροχής [ 29-03-2021 ]

Υπόθεση C-950/19 Υποχρεωτικοί έλεγχοι των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών - Άρθρο 22α, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ - Απασχόληση νόμιμου ελεγκτή από ελεγχόμενη οντότητα - Περίοδος αναμονής - Απαγόρευση ανάληψης βασικής διευθυντικής θέσης εντός της ελεγχόμενης οντότητας - Παράβαση - Σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης - Φράση “αναλαμβάνει […] θέση” - Περιεχόμενο - Σύναψη σύμβασης εργασίας με την ελεγχόμενη οντότητα - Ανεξαρτησία των νόμιμων ελεγκτών - Εξωτερική διάσταση [ 24-03-2021 ]

Υπόθεση C-48/20 ΦΠΑ - Εσφαλμένη αναγραφή φόρων σε τιμολόγιο - Καλή πίστη του εκδότη του τιμολογίου - Κίνδυνος απώλειας φορολογικών εσόδων - Υποχρέωση των κρατών μελών να προβλέπουν δυνατότητα διακανονισμού του φόρου που έχει εσφαλμένως αναγραφεί σε τιμολόγιο φόρου - Αρχές της φορολογικής ουδετερότητας και της αναλογικότητας [ 18-03-2021 ]

Υπόθεση C-585/19 Προδικαστική παραπομπή - Κοινωνική πολιτική - Προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων - Οργάνωση του χρόνου εργασίας - Οδηγία 2003/88/ΕΚ - Άρθρο 2 - Έννοια του “χρόνου εργασίας” - Άρθρο 3 - Ελάχιστη περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης - Εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν συνάψει πλείονες συμβάσεις εργασίας με τον ίδιο εργοδότη - Εφαρμογή ανά εργαζόμενο [ 17-03-2021 ]

Υπόθεση C‑652/19 Ομαδική απόλυση - Εθνική ρύθμιση που αφορά την προστασία εργαζομένου που απολύθηκε στο πλαίσιο παράνομης ομαδικής απόλυσης - Εφαρμογή δυσμενέστερου καθεστώτος προστασίας σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου συναφθείσες πριν από την έναρξη ισχύος του εν λόγω καθεστώτος, οι οποίες μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου μετά την ημερομηνία αυτή [ 17-03-2021 ]

Υπόθεση C-459/19 Τόπος παροχής υπηρεσιών σε υποκείμενο στον φόρο ο οποίος ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή - Τόπος παροχής υπηρεσιών διαχειρίσεως επενδύσεων τις οποίες λαμβάνει φιλανθρωπική οργάνωση για μη οικονομική επαγγελματική δραστηριότητα από παρόχους εγκατεστημένους εκτός της Ένωσης [ 17-03-2021 ]

Υπόθεση C-812/19 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Άρθρο 9 - Υποκείμενος στον φόρο - Έννοια - Άρθρο 11 - Όμιλος ΦΠΑ - Κύρια εγκατάσταση και υποκατάστημα εταιρίας που βρίσκονται σε δύο διαφορετικά κράτη μέλη - Κύρια εγκατάσταση ενταγμένη σε όμιλο ΦΠΑ στον οποίο δεν μετέχει το υποκατάστημα - Κύρια εγκατάσταση που παρέχει υπηρεσίες σε υποκατάστημα και του καταλογίζει το κόστος των εν λόγω υπηρεσιών [ 11-03-2021 ]

Υπόθεση C-802/19 Φόρος προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Άρθρο 90, παράγραφος 1 - Μείωση της βάσης επιβολής του φόρου - Αρχές που συνάγονται από την απόφαση της 24ης Οκτωβρίου 1996, Elida Gibbs (C‑317/94, EU:C:1996:400) - Παραδόσεις φαρμάκων - Χορήγηση έκπτωσης - Υποθετικός χαρακτήρας του προδικαστικού ερωτήματος - Απαράδεκτο της αίτησης προδικαστικής απόφασης [ 11-03-2021 ]

Υπόθεση C-344/19 Προδικαστική παραπομπή - Προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων - Οργάνωση του χρόνου εργασίας - Οδηγία 2003/88/ΕΚ - Άρθρο 2 - Έννοια του “χρόνου εργασίας” - Περίοδος εργασιακής ετοιμότητας υπό καθεστώς επιφυλακής - Ειδική εργασία αφορώσα τη συντήρηση τηλεοπτικών πομπών ευρισκόμενων εκτός κατοικημένων περιοχών - Οδηγία 89/391/ΕΟΚ - Άρθρα 5 και 6 - Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι - Υποχρέωση προλήψεως [ 09-03-2021 ]