Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 2021

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 2021


Υπόθεση C‑535/19 Προδικαστική παραπομπή - Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων - Ιθαγένεια της Ένωσης - Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 - Άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ - Παροχές ασθένειας - Έννοια - Άρθρο 4 και άρθρο 11, παράγραφος 3, στοιχείο εʹ - Οδηγία 2004/38/ΕΚ - Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ - Δικαίωμα διαμονής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών - Προϋπόθεση περί πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης ασθενείας - Άρθρο 24 - Ίση μεταχείριση - Υπήκοος κράτους μέλους που δεν ασκεί οικονομική δραστηριότητα και διαμένει νομίμως στο έδαφος άλλου κράτους μέλους - Άρνηση του κράτους μέλους υποδοχής να υπαγάγει το πρόσωπο αυτό στο δημόσιο σύστημα ασφάλισης ασθενείας [ 15-07-2021 ]

Yπόθεση C-241/20 Φόρος εισοδήματος - Νομοθεσία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας - Εισοδήματα τα οποία αποκτώνται σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος κατοικίας - Τρόπος υπολογισμού της απαλλαγής στο κράτος μέλος κατοικίας - Απώλεια μέρους ορισμένων φορολογικών πλεονεκτημάτων [ 15-07-2021 ]

Υπόθεση T‑677/20 Κρατικές ενισχύσεις - Αυστριακή αγορά αεροπορικών μεταφορών - Ενίσχυση χορηγηθείσα από την Αυστρία υπέρ αεροπορικής εταιρίας στο πλαίσιο της πανδημίας COVID‑19 - Δάνειο μειωμένης εξασφάλισης υπέρ της Austrian Airlines AG - Απόφαση περί μη προβολής αντιρρήσεων - Ενίσχυση που είχε προηγουμένως χορηγηθεί στη μητρική εταιρία του δικαιούχου - Ενίσχυση με σκοπό την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε έκτακτο γεγονός - Ελευθερία εγκαταστάσεως - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών - Ίση μεταχείριση - Υποχρέωση αιτιολογήσεως [ 14-07-2021 ]

Yπόθεση Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών – Οδηγοί οι οποίοι εργάζονται στον τομέα των διεθνών μεταφορών – Τήρηση του κατώτατου μισθού της χώρας αποσπάσεως – Ημερήσια αποζημίωση – Κανονισμός (ΕΚ) 561/2006 – Άρθρο 10 – Αμοιβή η οποία καταβάλλεται στους εργαζομένους ανάλογα με την κατανάλωση καυσίμου [ 10-07-2021 ]

Yπόθεση C-695/19 Έννοια των ασφαλιστικών εργασιών και των συναφών με αυτές παροχών υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από τους ασφαλιστές και ασφαλιστικούς πράκτορες - Δικαίωμα έκπτωσης – Αναλογία έκπτωσης – Επέκταση εγγύησης που αφορά οικιακές ηλεκτρικές συσκευές και είδη εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών [ 10-07-2021 ]

Υπόθεση C‑830/19 Προδικαστική παραπομπή – Γεωργία – Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) – Κανονισμός (ΕΕ) 1305/2013 – Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 807/2014 – Eγκατάσταση νέων γεωργών – Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων – Ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς – Όροι πρόσβασης – Ισοδυναμία – Eγκατάσταση ως μη αποκλειστικός υπεύθυνος εκμετάλλευσης – Ανώτατα όρια – Καθορισμός – Κριτήρια – Τυπική απόδοση της γεωργικής εκμετάλλευσης [ 08-07-2021 ]

Υπόθεση C‑178/20 Προδικαστική παραπομπή – Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων – Φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση – Οδηγία 2001/83/ΕΚ – Άρθρο 5, παράγραφος 1, άρθρο 6, παράγραφος 1, και άρθρα 70 έως 73 – Φάρμακα που έλαβαν άδεια κυκλοφορίας σε ένα πρώτο κράτος μέλος – Κατάταξη στα φάρμακα για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή – Πώληση στα φαρμακεία δεύτερου κράτους μέλους χωρίς άδεια κυκλοφορίας στην αγορά στο κράτος αυτό – Εθνική ρύθμιση που επιβάλλει γνωστοποίηση στην αρμόδια αρχή και βεβαίωση της αρχής αυτής σχετικά με τη χρήση του εν λόγω φαρμάκου – Άρθρο 34 ΣΛΕΕ– Ποσοτικός περιορισμός [ 08-07-2021 ]

ΣτΕ 274/2020 Φορολογική κατοικία - Το βάρος απόδειξης των θεμελιωτικών περιστατικών της μεταβολής επί μακρόν διατηρούμενης φορολογικής κατοικίας φέρει ο φορολογούμενος - Η κρίση της φορολογικής αρχής αναφορικά με το εάν το πρόσωπο αυτό έχει κατοικία στην Ελλάδα πρέπει να είναι αιτιολογημένη [ 07-07-2021 ]

ΝΣΚ 119/2021 Παραχώρηση ιδανικού μεριδίου επί της άδειας κυκλοφορίας Επιβατικού Αυτοκινήτου Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) - Τα πρόσωπα των δικαιούμενων παραχώρησης στο δικαίωμα άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, σε περιπτώσεις πλην αυτών που ορίζονται στο άρθρο 19 του ν. 3109/2003 [ 05-07-2021 ]

Υπόθεση C‑521/19 Προδικαστική παραπομπή - Φορολογία - Φόρος προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Φορολογικός έλεγχος - Παροχές υπηρεσιών στο πλαίσιο δραστηριότητας καλλιτεχνικού πράκτορα - Πράξεις υποκείμενες στον ΦΠΑ - Πράξεις που δεν δηλώθηκαν στη φορολογική αρχή και για τις οποίες δεν εκδόθηκε τιμολόγιο - Απάτη - Εκ των υστέρων προσδιορισμός της βάσης επιβολής του φόρου εισοδήματος - Αρχή της ουδετερότητας του ΦΠΑ - Συμπερίληψη του ΦΠΑ στην εκ των υστέρων προσδιορισθείσα βάση επιβολής του φόρου [ 01-07-2021 ]

Υπόθεση T‑635/19 Εξωσυμβατική ευθύνη - Κρατικές ενισχύσεις - Τραπεζικός τομέας - Σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης από κοινοπραξία ιδιωτικού δικαίου μεταξύ τραπεζών υπέρ ενός εκ των μελών της - Έγκριση της παρέμβασης από την κεντρική τράπεζα του κράτους μέλους - Παραίτηση από τη διάσωση και κίνηση διαδικασίας εξυγίανσης - Οδηγίες 2014/49/ΕΕ και 2014/59/ΕΕ - Απόφαση περί μη προβολής αντιρρήσεων - Αιτήσεις παροχής πληροφοριών και θέσεις που διατύπωσε η Επιτροπή κατά το προκαταρκτικό στάδιο εξέτασης - Έλλειψη αιτιώδους συνάφειας [ 30-06-2021 ]

Υπόθεση C‑597/19 Προδικαστική παραπομπή - Διανοητική ιδιοκτησία - Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα - Οδηγία 2001/29/ΕΚ - Άρθρο 3, παράγραφοι 1 και 2 - Έννοια της “διάθεσης στο κοινό” - Τηλεφόρτωση από διομότιμο δίκτυο (peer-to-peer) αρχείου περιλαμβάνοντος προστατευόμενο έργο και ταυτόχρονη διάθεση τμημάτων του αρχείου αυτού προκειμένου να αναφορτωθούν - Οδηγία 2004/48/ΕΚ - Άρθρο 3, παράγραφος 2 - Κατάχρηση των μέτρων, των διαδικασιών και των μέτρων αποκατάστασης - Άρθρο 4 - Πρόσωπα που νομιμοποιούνται να ζητούν την εφαρμογή των μέτρων, των διαδικασιών και των μέτρων αποκατάστασης - Άρθρο 8 - Δικαίωμα ενημέρωσης - Άρθρο 13 - Έννοια της “ζημίας” - Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 - Άρθρο 6, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, στοιχείο στʹ - Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Νομιμότητα της επεξεργασίας - Οδηγία 2002/58/ΕΚ - Άρθρο 15, παράγραφος 1 - Νομοθετικά μέτρα προς περιορισμό του περιεχομένου των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων - Θεμελιώδη δικαιώματα - Άρθρα 7 και 8, άρθρο 17, παράγραφος 2, καθώς και άρθρο 47, πρώτο εδάφιο, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [ 17-06-2021 ]