Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 2020

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 2020


Υπόθεση C-424/19 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) - Άρθρο 9, παράγραφος 1 - Έννοια του “υποκειμένου στον φόρο” - Πρόσωπο που ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου - Αμετάκλητη δικαστική απόφαση - Αρχή του δεδικασμένου - Έκταση της αρχής αυτής σε περίπτωση που η ως άνω απόφαση δεν συνάδει προς το δίκαιο της Ένωσης [ 16-07-2020 ]

Υπόθεση C-610/18 Προδικαστική παραπομπή - Διακινούμενοι εργαζόμενοι - Κοινωνική ασφάλιση - Εφαρμοστέα νομοθεσία - Κανονισμός (EOK) 1408/71 - Άρθρο 14, σημείο 2, στοιχείο αʹ - Έννοια του “προσώπου που είναι μέλος του προσωπικού που ταξιδεύει διά ξηράς μιας επιχείρησης” - Κανονισμός (EK) 883/2004 - Άρθρο 13, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ - Έννοια του “εργοδότη” - Οδηγοί φορτηγών που ασκούν κανονικά μισθωτή δραστηριότητα σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη ή κράτη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) - Οδηγοί φορτηγών που έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας με μια επιχείρηση αλλά υπόκεινται, στην πράξη, στη διευθυντική εξουσία άλλης επιχείρησης εγκατεστημένης στο κράτος μέλος κατοικίας των οδηγών αυτών - Καθορισμός της επιχείρησης που έχει την ιδιότητα του “εργοδότη” [ 16-07-2020 ]

ΝΣΚ Ατομική Γνωμοδότηση 122/2020 Ποιες οι έννομες συνέπειες της μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 64 του ν. 4646/2019 άρσης αναγκαστικών κατασχέσεων που είχαν επιβληθεί εις χείρας τραπεζών ως τρίτων πριν από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών, σε βάρος προέδρων και διευθυνόντων συμβούλων εταιρειών-οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ [ 14-07-2020 ]

Υποθέσεις C-698/18 και C-699/18 Προδικαστική παραπομπή - Οδηγία 93/13/ΕΟΚ - Σύμβαση προσωπικού δανείου - Σύμβαση που έχει εκτελεστεί πλήρως - Διαπίστωση του καταχρηστικού χαρακτήρα των συμβατικών ρητρών - Αγωγή για την επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως βάσει καταχρηστικής ρήτρας - Δικονομικές ρυθμίσεις - Τακτική αγωγή μη υποκείμενη σε αποσβεστική προθεσμία - Τακτική αγωγή ενοχικού και περιουσιακού χαρακτήρα, υποκείμενη σε παραγραφή - Χρονικό σημείο ενάρξεως της παραγραφής - Αντικειμενικό χρονικό σημείο γνώσεως του καταναλωτή περί της υπάρξεως καταχρηστικής ρήτρας [ 09-07-2020 ]

Υπόθεση C-716/18 Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων - Μέθοδος υπολογισμού του ετήσιου κύκλου εργασιών ο οποίος χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος μικρών επιχειρήσεων - Έννοια της “πράξεως επί ακινήτου η οποία έχει παρεπόμενο χαρακτήρα” - Μίσθωση ακινήτου από φυσικό πρόσωπο που ασκεί διάφορα ελεύθερα επαγγέλματα [ 09-07-2020 ]

Υπόθεση C-374/19 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Διακανονισμός των εκπτώσεων - Μεταβολή του δικαιώματος έκπτωσης - Αγαθό επένδυσης που χρησιμοποιείται συγχρόνως για φορολογούμενες και για απαλλασσόμενες του φόρου πράξεις - Παύση της δραστηριότητας η οποία παρέχει δικαίωμα έκπτωσης - Υπολειμματική και αποκλειστική χρήση για απαλλασσόμενες του φόρου πράξεις [ 09-07-2020 ]

Υπόθεση C-343/19 Προδικαστική παραπομπή - Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις - Κανονισμός (ΕΕ) 1215/2012 - Άρθρο 7, σημείο 2 - Διεθνής δικαιοδοσία επί ενοχών εξ αδικοπραξίας ή οιονεί αδικοπραξίας - Τόπος όπου συνέβη το γενεσιουργό της ζημίας γεγονός - Τόπος επέλευσης της ζημίας - Χειραγώγηση των δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων από κινητήρες παραγόμενους από κατασκευαστή αυτοκινήτων [ 09-07-2020 ]

Υπόθεση C-215/19 Απαλλαγή από τον ΦΠΑ – Μίσθωση ακινήτων – Έννοια του “ακινήτου” – Περίπτωση μη εμπίπτουσα – Άρθρο 47 – Τόπος των φορολογητέων πράξεων – Παροχή υπηρεσιών συναφών προς ακίνητα –Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 282/2011 – Άρθρα 13β και 31α – Ερμάρια εξοπλισμού – Παροχή υπηρεσιών κέντρου δεδομένων [ 02-07-2020 ]

Υπόθεση C-835/18 Διόρθωση τιμολογίου – Εκ παραδρομής χρεωθείς φόρος – Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου – Μηχανισμός αντιστροφής της επιβαρύνσεως του ΦΠΑ – Οικονομικές πράξεις που αφορούν φορολογική περίοδο η οποία αποτέλεσε ήδη αντικείμενο φορολογικού ελέγχου – Φορολογική ουδετερότητα – Αρχή της αποτελεσματικότητας – Αναλογικότητα [ 02-07-2020 ]

ΝΣΚ 89/2020 1) Αν επιτρέπεται ο έλεγχος δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης πέραν της πενταετίας, στις περιπτώσεις που η εντολή ελέγχου εκδόθηκε μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4571/2018 και εκτείνεται σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της πενταετίας από τη λήξη του έτους υποβολής της δήλωσης, 2) αν επιτρέπεται ο έλεγχος δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης πέραν της πενταετίας, στις περιπτώσεις που η εντολή ελέγχου εκδόθηκε πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4571/2018 και εκτείνεται σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της πενταετίας από τη λήξη του έτους υποβολής της δήλωσης και 3) αν διαφοροποιείται η απάντηση στις περιπτώσεις που άλλη Αρχή, η οποία διενεργεί προκαταρκτική εξέταση κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας για ποινική διερεύνηση αδικημάτων, έχει αιτηθεί στην πρώην Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, ήδη Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, έλεγχο δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, λόγω αρμοδιότητας, βάσει των διατάξεων του ν. 3213/2003 [ 30-06-2020 ]

Yποθέσεις C-762/18 και C-37/19 Προδικαστική παραπομπή - Κοινωνική πολιτική - Προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων - Οδηγία 2003/88/ΕΚ - Άρθρο 7 - Παρανόμως απολυθείς εργαζόμενος ο οποίος επαναπροσλήφθηκε κατόπιν δικαστικής αποφάσεως - Αποκλεισμός του δικαιώματος σε μη ληφθείσα ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών για το χρονικό διάστημα από την απόλυση μέχρι την επαναπρόσληψη - Έλλειψη δικαιώματος χρηματικής αποζημίωσης για τη μη ληφθείσα ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών για το ίδιο χρονικό διάστημα σε περίπτωση μεταγενέστερης λύσης της σχέσης εργασίας [ 25-06-2020 ]

Υπόθεση C-276/18 Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) – Οδηγία 2006/112/ΕΚ – Άρθρο 33 – Προσδιορισμός του τόπου πραγματοποιήσεως των φορολογητέων πράξεων – Παράδοση αγαθών με μεταφορά – Παράδοση αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τον προμηθευτή ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του – Κανονισμός (ΕΕ) 904/2010 – Άρθρα 7, 13 και 28 έως 30 – Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών – Ανταλλαγή πληροφοριών [ 18-06-2020 ]