Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 2022

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 2022


Υποθέσεις C‑693/19 και C‑831/19 Προδικαστική παραπομπή - Οδηγία 93/13/ΕΟΚ - Καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές - Αρχή της ισοδυναμίας - Αρχή της αποτελεσματικότητας - Διαδικασίες εκδόσεως διαταγής πληρωμής και κατασχέσεως εις χείρας τρίτων - Δεδικασμένο το οποίο καλύπτει εμμέσως το κύρος των ρητρών του εκτελεστού τίτλου - Εξουσία του δικαστηρίου της εκτέλεσης να εξετάσει αυτεπαγγέλτως τον ενδεχομένως καταχρηστικό χαρακτήρα ρήτρας [ 17-05-2022 ]

Υπόθεση C‑725/19 Προδικαστική παραπομπή - Οδηγία 93/13/ΕΟΚ - Καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές - Αρχή της ισοδυναμίας - Αρχή της αποτελεσματικότητας - Διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως συμβάσεως χρηματοδοτικής μισθώσεως που συνιστά εκτελεστό τίτλο - Ανακοπή κατά της εκτελέσεως - Εθνική νομοθεσία η οποία απαγορεύει στο δικαστήριο που επιλαμβάνεται της εν λόγω ανακοπής να εξετάσει την καταχρηστικότητα των ρητρών εκτελεστού τίτλου - Εξουσία του δικαστή της αναγκαστικής εκτελέσεως να εξετάσει αυτεπαγγέλτως τον ενδεχομένως καταχρηστικό χαρακτήρα ρήτρας - Ύπαρξη ενδίκου βοηθήματος του κοινού δικαίου που καθιστά δυνατή την εξέταση της καταχρηστικότητας των επίμαχων ρητρών - Απαίτηση καταβολής εγγυήσεως προκειμένου να ανασταλεί η διαδικασία εκτελέσεως [ 17-05-2022 ]

Υπόθεση C‑869/19 Προδικαστική παραπομπή - Οδηγία 93/13/ΕΟΚ - Καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές - Αρχή της ισοδυναμίας - Αρχή της αποτελεσματικότητας - Σύμβαση ενυπόθηκου δανείου - Καταχρηστικότητα της προβλεπόμενης από τη σύμβαση αυτή “ρήτρας κατωτάτου επιτοκίου” - Εθνικοί κανόνες σχετικά με την κατ' έφεση δίκη - Περιορισμός των διαχρονικών αποτελεσμάτων της κηρύξεως καταχρηστικής ρήτρας ως άκυρης - Επιστροφή - Εξουσία αυτεπάγγελτου ελέγχου του δευτεροβάθμιου εθνικού δικαστηρίου [ 17-05-2022 ]

Υπόθεση C‑600/19 Προδικαστική παραπομπή - Οδηγία 93/13/EOK - Καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές - Αρχή της ισοδυναμίας - Αρχή της αποτελεσματικότητας - Διαδικασία εκτελέσεως για την ικανοποίηση ενυπόθηκων απαιτήσεων - Καταχρηστικότητα της ρήτρας προσδιορισμού του ονομαστικού επιτοκίου για τους τόκους υπερημερίας και της ρήτρας πρόωρης λύσεως της σύμβασης λόγω καταγγελίας οι οποίες περιέχονται στη δανειακή σύμβαση - Ισχύς δεδικασμένου και απώλεια δικαιώματος - Απώλεια της δυνατότητας επίκλησης ενώπιον δικαστηρίου της καταχρηστικότητας συμβατικής ρήτρας - Εξουσία του εθνικού δικαστηρίου για αυτεπάγγελτο έλεγχο [ 17-05-2022 ]

Υπόθεση C‑644/20 Προδικαστική παραπομπή - Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις - Διεθνής δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής - Καθορισμός του εφαρμοστέου δικαίου - Πρωτόκολλο της Χάγης σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής - Άρθρο 3 - Συνήθης διαμονή του δικαιούχου διατροφής - Χρόνος κατά τον οποίο προσδιορίζεται η συνήθης διαμονή - Παράνομη κατακράτηση παιδιού [ 12-05-2022 ]

Υπόθεση C‑101/21 Προστασία των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη - Άρθρο 2, παράγραφος 2 - Έννοια του “μισθωτού” - Άρθρο 12, στοιχεία αʹ και γʹ - Περιορισμοί της ευθύνης των οργανισμών εγγύησης - Πρόσωπο που ασκεί, βάσει συμβάσεως εργασίας συναφθείσας με εμπορική εταιρία, καθήκοντα μέλους του διοικητικού συμβουλίου και διευθυντικού στελέχους της εταιρίας αυτής - Σώρευση καθηκόντων - Εθνική νομολογία που δεν αναγνωρίζει στο εν λόγω πρόσωπο τις εγγυήσεις που προβλέπει η οδηγία αυτή [ 10-05-2022 ]

Υπόθεση C‑405/20 Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Οδηγία 2006/54/ΕΚ - Άρθρο 5, στοιχείο γʹ, και άρθρο 12 - Απαγόρευση των έμμεσων διακρίσεων λόγω φύλου - Επαγγελματικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται μετά από την ημερομηνία που ορίζουν οι διατάξεις του πρωτοκόλλου και του άρθρου 12 - Συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων - Εθνική ρύθμιση περί ετήσιας αναπροσαρμογής των συντάξεων - Αναπροσαρμογή με αντιστρόφως προοδευτική αύξηση από την οποία εξαιρούνται εξ ολοκλήρου οι συντάξεις που υπερβαίνουν ορισμένο ανώτατο όριο - Δικαιολογητικοί λόγοι [ 10-05-2022 ]