Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 2020

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 2020


ΝΣΚ 164/2020 Ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με τη σχολάζουσα κληρονομία, σε περίπτωση διαπίστωσης της ύπαρξης κληρονόμου (ή κληρονόμων), χωρίς να αποκλείεται η ύπαρξη άλλων συγκληρονόμων - καθήκοντα κηδεμόνα - διαδικασία αναγνώρισης του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου [ 23-11-2020 ]

Υπόθεση C-463/19 Οδηγία 2006/54/ΕΚ - Ισότητα ευκαιριών και ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Άρθρα 14 και 28 - Εθνική συλλογική σύμβαση παρέχουσα δικαίωμα αδείας η οποία ακολουθεί την άδεια μητρότητας για τις εργαζόμενες που ασχολούνται οι ίδιες με την ανατροφή του τέκνου τους - Αποκλεισμός των ανδρών εργαζομένων από το δικαίωμα στην άδεια αυτή - Προστασία της εργαζομένης σε σχέση με τα επακόλουθα τόσο της εγκυμοσύνης όσο και της μητρότητας - Προϋποθέσεις εφαρμογής [ 18-11-2020 ]

Yπόθεση C-243/19 Κοινωνική ασφάλιση - Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 - Άρθρο 20, παράγραφος 2 - Οδηγία 2011/24/ΕΕ - Άρθρο 8, παράγραφοι 1 και 5, καθώς και παράγραφος 6, στοιχείο δʹ - Υγειονομική ασφάλιση - Νοσοκομειακή περίθαλψη παρεχόμενη σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος ασφαλίσεως - Άρνηση χορηγήσεως προηγούμενης εγκρίσεως - Νοσοκομειακή περίθαλψη η οποία μπορεί να παρασχεθεί αποτελεσματικά στο κράτος μέλος ασφαλίσεως - Άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Διαφορετική μεταχείριση λόγω θρησκεία [ 10-11-2020 ]

Υπόθεση C-335/19 ΦΠΑ - Μείωση της βάσης επιβολής ΦΠΑ - Ολική ή μερική μη καταβολή του τιμήματος - Προϋποθέσεις που επιβάλλει εθνική ρύθμιση για την άσκηση του δικαιώματος μείωσης - Προϋπόθεση να μην έχει υπαχθεί ο οφειλέτης σε διαδικασία αφερεγγυότητας ή εκκαθάρισης - Προϋπόθεση κατά την οποία ο πιστωτής και ο οφειλέτης πρέπει να είναι υποκείμενοι στον ΦΠΑ [ 15-10-2020 ]

Yπόθεση C-681/18 Προδικαστική παραπομπή - Κοινωνική πολιτική - Οδηγία 2008/104/ΕΚ - Εργασία μέσω εταιρίας προσωρινής απασχόλησης - Άρθρο 5, παράγραφος 5 - Ίση μεταχείριση - Αναγκαία μέτρα για την αποτροπή της καταχρηστικής προσφυγής στην προσωρινή απασχόληση - Υποχρέωση των κρατών μελών να αποτρέπουν τις διαδοχικές τοποθετήσεις - Εθνική νομοθεσία η οποία δεν προβλέπει όρια - Απαίτηση σύμφωνης ερμηνείας [ 14-10-2020 ]

Yπόθεση C-558/19 Ελευθερία εγκατάστασης - Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων - Προσδιορισμός των φορολογητέων εσόδων των εταιριών - Πρόσωπα που τελούν σε σχέση αλληλεξάρτησης - Υπερβολικό όφελος παρεχόμενο από υποκατάστημα εγκατεστημένο στην ημεδαπή σε εταιρία εγκατεστημένη στην αλλοδαπή - Διόρθωση των φορολογητέων εσόδων του υποκαταστήματος εταιρίας εγκατεστημένης στην αλλοδαπή - Μη διόρθωση των φορολογητέων εσόδων σε περίπτωση παροχής του ίδιου οφέλους σε ημεδαπή εταιρία από το υποκατάστημά της - Αρχή του ελεύθερου ανταγωνισμού - Περιορισμός της ελευθερίας εγκατάστασης - Δικαιολόγηση - Ισόρροπη κατανομή της εξουσίας φορολόγησης μεταξύ των κρατών μελών - Αναλογικότητα [ 08-10-2020 ]