Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποφάσεις Δικαστηρίων 2023

Αποφάσεις Δικαστηρίων έτους 2023


Υπόθεση C‑139/22 Προδικαστική παραπομπή - Οδηγία 93/13/ΕΟΚ - Καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές - Ενυπόθηκο δάνειο συνδεδεμένο με ξένο νόμισμα - Κριτήρια εκτίμησης του καταχρηστικού χαρακτήρα μιας ρήτρας μετατροπής - Εθνικό μητρώο των ρητρών γενικών όρων που έχουν κριθεί μη επιτρεπτές - Υποχρέωση ενημερώσεως [ 21-09-2023 ]

Yπόθεση C‑461/21 Οδικές μεταφορές που συνδέονται άμεσα με την εισαγωγή εμπορευμάτων – Σύστημα απόδειξης – Άρθρα 56 και 57 ΣΛΕΕ – Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών – Ανάκτηση του ΦΠΑ από κάτοικο αλλοδαπής – Φορολόγηση της αντιπαροχής που καταβάλλεται ως φόρος εισοδήματος κατοίκων αλλοδαπής – Παρακράτηση στην πηγή από τον κάτοικο ημεδαπής [ 15-09-2023 ]

ΣτΕ 973/2023 Μη κερδοσκοπική επιχείρηση - Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του νομικού προσώπου δεν αίρεται, εξάλλου, εκ μόνου του λόγου ότι, κατά την άσκηση της δραστηριότητας του - και, ιδίως, εκείνης που αναπτύσσει στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των καταστατικών του σκοπών - προέκυψαν έσοδα ή ακόμα και θετικό οικονομικό αποτέλεσμα εφόσον, πάντως, τα έσοδα ή τα πλεονάσματα αυτά διατίθενται για την περαιτέρω προώθηση των εκ του καταστατικού καθοριζόμενων σκοπών του και δεν διανέμονται, κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο, στα μέλη του - Η φορολογική αρχή πρέπει να τεκμηριώσει την απώλεια του κερδοσκοπικού χαρακτήρα του νομικού προσώπου [ 15-09-2023 ]

ΣτΕ 822/2023 Δικαιώματα - Δεν αποτελούν δικαιώματα οι αμοιβές που εισπράττει μια επιχείρηση για τις υπηρεσίες που παρέχει, με απασχόληση προσωπικού και διάθεση υλικών μέσων, σε άλλη επιχείρηση για την υλοποίηση συγκεκριμένου έργου προς εκπλήρωση των επιχειρηματικών της σκοπών - ΣΑΔΦ Ελλάδος - Ινδίας [ 07-09-2023 ]

Υπόθεση C-162/22 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Οδηγία 2002/58/ΕΚ – Πεδίο εφαρμογής – Άρθρο 15, παράγραφος 1 – Δεδομένα τα οποία διατηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τα οποία τίθενται στη διάθεση των αρχών που είναι αρμόδιες για ποινικές διαδικασίες – Μεταγενέστερη χρήση των εν λόγω δεδομένων κατά τη διερεύνηση υπηρεσιακών παραπτωμάτων» [ 07-09-2023 ]

Υπόθεση C-453/22 Επιστροφή από το δημόσιο του αχρεωστήτως αναγραφέντος στο τιμολόγιο ΦΠΑ τον οποίο πλήρωσε στους προμηθευτές του ο φορολογούμενος και οι οποίοι τον κατέβαλαν στο δημόσιο και ταυτόχρονα δεν μπορεί πλέον να αξιώσει την επιστροφή του από τους προμηθευτές λόγω παραγραφής [ 07-09-2023 ]

ΣτΕ 1897/2022 Ζημία από από κλοπή ή υπεξαίρεση χρηματικού ποσού (φθορά ή απώλεια περιουσιακού στοιχείου) - Τέτοια ζημία, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υφίσταται ανώνυμη εταιρεία, η οποία είναι μέτοχος άλλης ανώνυμης εταιρείας, από μόνο το γεγονός ότι η τελευταία, σε κάποια διαχειριστική περίοδο, πραγματοποίησε ζημία, έστω και αν η ζημία αυτή οφείλεται σε φθορά, απώλεια ή υποτίμηση των παγίων περιουσιακών της στοιχείων, δηλονότι καθεμία από τις εν λόγω εταιρείες, έχει τα δικά της πάγια περιουσιακά στοιχεία [ 01-09-2023 ]