Ετικέτες κόμβου - Εργόσημο

 1. Στους 27.000 οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, στις 8.000 στον ΟΓΑ

 2. Ξεκινά η έκδοσή του από τα ΕΛΤΑ.

 3. Στις 12 Σεπτεμβρίου ξεκινά η διάθεσή τους από τα ΕΛ.ΤΑ. και από τις 20 Σεπτεμβρίου από τις τράπεζες.

 1. Επέκταση κατηγοριών απασχολούμενων με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 2. Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 129 του ν.4611/2019

 3. Επέκταση κατηγοριών απασχολούμενων με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 4. Α. Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 6, ν.4225/2014. Β. Ενεργοποίηση χρόνου ασφάλισης από εξαργυρώσεις Εργοσήμων. Γ. Χορήγηση βεβαιώσεων για φορολογική χρήση στους αμειβόμενους με Εργόσημο. Δ. Υπολογισμός ποσού σύνταξης των αμειβομένων με Εργόσημο

 5. Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4225/2014

 6. Παροχή πληροφοριών

 7. Αυστηρή τήρηση των οδηγιών για απογραφή και χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους αμειβόμενους με Εργόσημο. Ανάκληση των οδηγιών σε σχέση με τη χορήγηση βεβαιώσεων ημερών ασφάλισης για ανανέωση άδειας εργασίας ή για εγγραφή σε παιδικούς σταθμούς

 8. Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής: «Εργόσημο». Τροποποιήσεις - Νέες κατηγορίες - Διευκρινίσεις. Προϋποθέσεις χορήγησης παροχών Ασθένειας

 9. Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 74 του Ν. 4144/2013

 10. Ασφάλιση στον ΟΓΑ εργατών γης, οι οποίοι μέσα στο έτος 2012 δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία ημέρα εργασίας με εργόσημο

 11. Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 74 του ν. 4144/2013

 12. Δυνατότητα υποβολής ΑΠΔ για τους απασχολούμενους κατ’ οίκον ενός εργοδότη, για τους οποίους εκ παραδρομής κατεβλήθησαν μέσω τραπέζης εισφορές χρονικής περιόδου απασχόλησης 1/1/2012-31/12/2012

 13. Δικαίωμα παροχών ασθένειας και ασφαλιστικής κάλυψης των προσώπων που αμείβονται με εργόσημο

 14. Ένταξη στα Μητρώα Ασφαλισμένων ΟΓΑ των εργατών γης - Έναρξη πλήρους εφαρμογής εργοσήμου για τον ΟΓΑ - Θεώρηση βιβλιαρίων υγείας εργατών γης για το έτος 2013

 15. Ένταξη στα Μητρώα Ασφαλισμένων ΟΓΑ των εργατών γης και έναρξη εφαρμογής εργοσήμου για τον ΟΓΑ

 16. Προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος ασθένειας και επιδομάτων μητρότητας στο κατ' οίκον απασχολούμενο προσωπικό που αμείβεται με εργόσημο

 17. Εργόσημο ΟΓΑ

 18. Χορήγηση βεβαίωσης του άρθρου 20 ν. 3863/2010 που αφορά τις ετήσιες καταβληθείσες εισφορές από αμοιβές εργοσήμου, για φορολογική χρήση

 19. Χορήγηση βεβαίωσης ημερών ασφάλισης από εργόσημο για ανανέωση άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς ή για εγγραφή σε παιδικούς σταθμούς

 20. Σχετικά με την ασφάλιση των απασχολουμένων κατ’ οίκον σε έναν εργοδότη, για τους οποίους εκ παραδρομής κατεβλήθησαν εισφορές μέσω Τραπέζης αποκλειστικά για το πρώτο τρίμηνο του έτους 2012

 21. Αμοιβή και ασφάλιση απασχολούμενων κατ' οίκον του εργοδότη

 22. Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των άρθρων 20 & 21 του Ν.3863/2010 σχετικά με το «Εργόσημο»

 23. Σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 20 & 21 του Ν.3863/2010 και τον υπολογισμό ημερών ασφάλισης των προσώπων που αμείβονται με το εργόσημο

 24. Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 21 παρ. 2 του ν.3863/2010 για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης των προσώπων που αμείβονται με το εργόσημο και τη λήψη παροχών ασθένειας

 25. Παράταση της έναρξης της ασφάλισης με «Εργόσημο» στους κατ΄ οίκον απασχολούμενους σε δύο ή περισσότερους εργοδότες με τις διατάξεις του άρθ. 26 του Ν. 2639/1998

 26. Εφαρμογή Εργοσήμου - Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουμένων εργατών γης

 27. Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής: «Εργόσημο»

 28. Ενέργειες για την υλοποίηση του Εργοσήμου

 29. Προδιαγραφές του Εργοσήμου

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Up
Close
Close
Κλείσιμο